Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ZFŚS
strony: [ 1 ][ 2 ]
AleJ25-01-2018 10:21:17   [#01]

Czy wie ktoś jaki odpis na ZFŚS na nauczyciela?

genia1725-01-2018 10:25:13   [#02]

Odpis na zfśs dla nauczycieli w 2018 roku bez zmian

20.12.17

W 2018 roku nie zmieni się wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Kwota nie zmienia się od 2012 r

Karta Nauczyciela stanowi, że corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.

Z założenia, dzięki takiemu sposobowi wyliczania wysokości odpisu, miał on podlegać corocznej waloryzacji. W ostatnich latach tak się jednak nie dzieje - również w 2018 r. odpis wyliczany będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2012 r. (tj. 2618,10 zł). Oznacza to, że po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2 879,91 zł.


post został zmieniony: 25-01-2018 10:25:31
MalMiz25-01-2018 10:27:52   [#03]

W 2018 r. odpis na ZFŚS na poziomie 2017 r. W 2018 r., zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej, zamrożona będzie podstawa odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co ograniczy wydatki jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa. Wyjaśniono, że oznacza to, iż odpis na fundusz pozostanie na poziomie z 2017 r.

AleJ25-01-2018 14:04:10   [#04]

Dzięki

DYREK28-01-2018 12:17:11   [#05]

dla pracowników:

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2018 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS ->art. 5g ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371). Wynagrodzenie to wynosi 3.161,77 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107).

odpis na jednego zatrudnionego 37,5%  x  3.161,77 zł  = 1.185,66 zł.

z: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,110,1,odpisy-na-zfss.html 

 

dla nauczycieli:

W 2018 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r., czyli kwotę 2.618,10 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2018 r. wynosi 2.879,91 zł (110% kwoty bazowej).

z: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,288,1,odpis-na-zfss-dla-nauczycieli.html 

 

świadczenie urlopowe nauczycieli: 

W 2018 r. nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 1.185,66 zł.

z: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,289,1,swiadczenie-urlopowe-dla-nauczycieli.html 

DYREK28-01-2018 12:25:47   [#06]

 Art. 53 ust.2 KN 

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.   

Np. emeryt dostarcza PIT-40A -> roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/ informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

Jest konieczny do naliczenia odpisu na zfśs. 


post został zmieniony: 28-01-2018 12:26:43
link12318-06-2018 19:09:16   [#07]

jak wyliczyć wysokość świadczenia dla nauczyciela, któremu w okresie IX - VI zmienił się wymiar zatrudnienia - albo inny przypadek wrócił do pracy np. 16 października?

DYREK19-06-2018 12:04:26   [#08]

Art. 53 ust. 1a. KN

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 

link12319-06-2018 20:37:05   [#09]

dzięki. a jeszcze jedno pytanie: mam nauczyciela zatrudnionego na zasępstwo - nauczyciel zastępowany jest na urlopie dla poratowania zdrowia. Nauczyciel na udpz sklada wypowiedenie umowy, czy należy zmienić umowe naucyzcielowi ktory ma umowę na czas zastępstwa? 

ReniaB20-06-2018 08:20:27   [#10]

Tak, ale na jaką to zależy już od wielu czynników

Dante23-10-2018 15:12:56   [#11]

Jak ująć w regulaminie ZFŚS zapis o Komisji Socjalnej, czyli faktycznie grupie osób załatwiających technicznie sprawy związane z oświadczeniami, wnioskami itp.? Czy można używać takiego sformułowania, a jeśli NIE, to jakiego zapisu dokonać?

MKJ23-10-2018 15:51:19   [#12]

Na przykład tak:

"W celu zapewnienia obsługi administracyjnej funduszu dyrektor powołuje zespół (komisję, czy co tam jeszcze), do zadań którego należy:

1...

2..."

ReniaB24-10-2018 15:53:20   [#13]

Przy RODO potrzebna informacja do pracownika o zakresie informacji do której mają dostęp członkowie komisji i zgoda na taki dostęp, gdyż komisja nie ma umocowania w prawie

rzewa25-10-2018 10:13:59   [#14]

jeśli jest w regulaminie to ma umocowanie w prawie

Ed25-10-2018 18:36:02   [#15]

Pracownik administracji po przejściu na emeryturę został ponownie zatrudniony w niepełnym wymiarze. Czy wobec tego przysługujące mu świadczenia pieniężne powinien otrzymać niejako 2 razy (raz jako emeryt i raz jako pracownik) ?

DYREK26-10-2018 17:57:56   [#16]

jeżeli jest emerytem i pracownikiem tej samej szkoły-placówki

to raz

jako osoba uprawniona do świadczenia zfśs w tej szkole-placówce

może się przyda:

Uchwała Sądu Najwyższego z 15 listopada 1991 r., sygn. akt: I PZP 56/91


post został zmieniony: 26-10-2018 18:02:05
DYREK29-10-2018 10:03:08   [#17]

Na potrzeby zfśs nie ma wymogu zbierania zgód od osób uprawnionych. Dane tych osób  pozyskuje się:

 • na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność socjalną uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej,
 • w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w myśl którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
KaPi16-11-2018 16:46:10   [#18]

jako nowy dyr muszę "wgryźć się" w zfśs... mam całe mnóstwo pytań i wątpliwości... ktoś pomoże?

1. Czy musi być powołana Komisja?

2. Czy mogę razem z przedstawicielem pracowników (związków nie mamy) opracować nowy regulamin, bo prawdę powiedziawszy niektóre zapisy trochę są dla mnie nieprecyzyjne?

3. Jest zapis, że można dostać dofinansowanie do leczenia, czyli składane są wnioski + faktury za leki, ale... pojawiają się faktury np.: za usg tętnic żylnych dla obojga uprawnionych małżonków no i mam wątpliwości, bo pracownik nie złożył żadnego potwierdzenia, że leczy się przewlekle, że są to niezbędne zabiegi (wykonane prywatnie, a nie na NFZ), nawet na zwolnienia nie chodzi... w takiej sytuacji każdy mógłby kupić jakieś suplementy np.: na wątrobę i twierdzić są niezbędne...

Dlaczego mama wrażenie, że jest to trochę naciągane...? W pewnym momencie dojdzie do tego, że większość kasy pójdzie do jednej osoby, która i tak ciągle ma pretensje, że mało dostaje... No coś mnie tu uwiera... trochę to nie tak widzę...

czy można to jakoś inaczej zorganizować??? Pewnie tak...

Jesteśmy małą szkołą i nie jesteśmy szkołą samorządową i jak zbliża się czas rozpatrywania wniosków o socjal, to sa zgrzyty...

rzewa16-11-2018 22:05:08   [#19]

hm... w takim razie nie masz obowiązku tworzenia tego funduszu, bo pewnie nie zatrudniasz więcej jak 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty...

KaPi17-11-2018 13:38:31   [#20]

tak wiem Rzewo, że nie mam obowiązku, ale już jest utworzony i niech sobie będzie... czasami się przydaje... ludzie już maja z tyłu głowy, że na święta będzie jakaś kas, że na wspólny wyjazd z gronem możemy pojechać, bo będzie dofinansowanie...

ale wkurza mnie takie naciąganie...

pracuje w szkole 19 lat i z dodatkowych wniosków do funduszu złożyłam przez ten czas tylko 3... raz o wycieczkę córki i dwa razy na okulary

i jak słyszę to marudzenie, że "tyle wydałam na leki, należy mi się dofinansowanie..." to mnie trafia...

DYREK19-11-2018 16:24:53   [#21]

to może lepiej zrezygnować z tworzenia funduszu

informacja w tym przedmiocie powinna zostać przekazana pracownikom do końca stycznia danego roku kalendarzowego

KaPi19-11-2018 17:12:17   [#22]

Myślę Dyrku, że jakby doprecyzować regulamin, żeby wszystko było jasne i oczywiste dla wszystkich to może by to jakoś lepiej chodziło...

Czy takie ewentualne zmiany też wprowadzać najpóźniej do końca stycznia?

Dopiero doczytuję ten temat... za dużo wszystkiego...:(

rzewa19-11-2018 17:19:24   [#23]

śmiem twierdzić, że przeważająca większość dyrektorów na tym forum z chęcią by się tego kłopotu pozbyła jeśliby tylko mogła...

:-)

DYREK19-11-2018 17:20:22   [#24]

Zmiany regulaminu zfśs można wprowadzić w dowolnym czasie (ale lepiej z dniem początku roku kalendarzowego).

 

KaPi19-11-2018 17:24:32   [#25]

Rzewo, czy jednoosobowo mogę się pozbyć tego kłopotu? Potrzebuję jakieś opinie, czy stwierdzam tylko z dniem 1 stycznia, że od dzisiaj nie gromadzimy środków na tym funduszu?

DYREK19-11-2018 18:32:04   [#26]

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.) -> zobacz art. 3.

KaPi19-11-2018 18:51:49   [#27]

Jakoś dzisiaj wszystko wydaje mi się nie do ogarnięcia...

bb197523-11-2018 08:09:45   [#28]

A ja się podepnę z takim pytaniem: kwota pomocy z ZFŚS od której nie ma podatku wynosi 1000zł, ale czy te 1000 zł odnosi się tylko do jednego miejsca pracy czy do wszystkich łącznie? Chodzi mi o sytuację gdy nauczyciel jest zatrudniony w 2 a czasem i 3 szkołach no i w każdej pomoc socjalną może mieć udzielaną - jak traktować te 1000 zł zwolnienia od podatku czy to jest 1000zł w każdej szkole czy we wszystkich szkołach łącznie?

DYREK25-11-2018 10:49:05   [#29]

każda szkoła to oddzielny zakład pracy

DYREK25-11-2018 12:56:00   [#30]

każda szkoła stosuje zwolnienie od podatku do 1000 zł

ale pracownik musi pilnować, czy nie przekroczył łącznie (z rożnych miejsc pracy) 1000 zł w roku podatkowym

MalMiz27-11-2018 09:58:59   [#31]

 

drodzy forumowicze proszę o pomóc w następujących kwestiach (najlepiej jeszcze z podstawą prawną):

jak naliczyć odpis na ZFŚS dla osoby, która jest emerytem danej szkoły i jednocześnie nauczycielem tej szkoły zatrudnionym na 1/2 etatu ? czy dla takiej osoby odpis nalicza się 1-n raz czy 2 ?

co zrobić w sytuacji kiedy emeryt ( od 3 lat na emeryturze)  w listopadzie dostarczył decyzje  z ZUS o wysokości emerytury wcześniej nie był uwzględniony  do naliczenia ZFŚS - czy teraz należy przeliczyć ponownie fundusz  i uwzględnić tego emeryta ?

DYREK27-11-2018 12:17:05   [#32]
 • W przypadku zatrudnienia nauczyciela będącego emerytem tej szkoły, odpis na zfśs nalicza się podwójnie - z tytułu zatrudnienia na stanowisku nauczyciela oraz pobieranej emerytury nauczycielskiej. Korzysta jednak ze świadczenia tylko raz jako jedna osoba uprawniona (Uchwała Sądu Najwyższego z 15 listopada 1991 r., sygn. akt: I PZP 56/91)
 • Może się przyda: Dokumentowanie naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli - emerytów i rencistów

  http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/rachunkowosc-budzetowa/
  79716,Dokumentowanie-naliczania-odpisu-na-ZFSS-
  dla-nauczycieli---emerytow-i-rencistow.html

  Czy dyrektor szkoły zwrócił się do emerytów-nauczycieli o przedstawienie danych dotyczących wysokości pobieranych przez nich emerytur (rent) - na przykład o przedstawienie PIT-40A?

MalMiz27-11-2018 15:04:38   [#33]

dziękuje DYRKU za informacje - dyrektor myślę, że się nie zwrócił do wszystkich emerytów o PIT- 40A  ale sytuacja o która pytam  " o zrobić w sytuacji kiedy emeryt ( od 3 lat na emeryturze)  w listopadzie dostarczył decyzje  z ZUS o wysokości emerytury wcześniej nie był uwzględniony  do naliczenia ZFŚS - czy teraz należy przeliczyć ponownie fundusz  i uwzględnić tego emeryta ?"  dotyczy emeryta, byłego pracownika obsługi ( nie nauczyciela); nie wiem w tej sytuacji czy dla tej osoby mam teraz ( jeszcze w tym roku) przeliczyć zfśs

DYREK27-11-2018 16:47:24   [#34]

ta osoba ma prawo do korzystania już teraz z zfśs (mógł korzystać od chwili przejścia na emeryturę), jest Waszym emerytem

jeżeli teraz złoży wniosek np. o zapomogę to ma do niej prawo

emeryt niepedagogiczny nie ma obowiązku przedstawienia decyzji ZUS o wysokości emerytury (nie jest konieczna do naliczenia odpisu na zfśs)

odpis na każdego emeryta i rencistę niepedagogicznego, nad którym zakład sprawuje opiekę ma charakter uznaniowy i w 2018 r. wynosił 197,61 zł  (6,25% odpisu podstawowego) - > można go nie robić, a i tak emeryt niepedagogiczny korzysta z zfśs

jeżeli dokonujecie takiego odpisu, to warto to zrobić w nowym roku

czy teraz można dokonać korekty zfśs ? nie wiem

Dante27-11-2018 16:52:12   [#35]

 

Moje pytania:

1. Ile progów dochodowych macie w swoim regulaminie?

2. Czy osoba, która ma dochód kwalifikujący do najniższego dofinansowania musi podać kwotę, która przypada na  członka rodziny? Na szkoleniu powiedziano, że musi podać konkretną kwotę.

DYREK27-11-2018 17:33:58   [#36]
 • Nie każdy składający wniosek musi otrzymać dofinansowanie z zfśs (zasada uznaniowości). 
 • Świadczenia powinny być przyznawane osobom faktycznie potrzebującym wsparcia i pomocy. 
 • Wypłaty z zfśs uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego.
 • Dochód przypadający na członka rodziny uprawnionego nie jest jedynym kryterium.

ad1. świadczenia muszą być zróżnicowane -> zatem minimum to dwa progi

ad2. to zależy tylko od zapisów Waszego regulaminu

ReniaB27-11-2018 18:01:37   [#37]

U mnie progi do 1000; od 1001 do 2000; od 2001 do 3000 i powyżej 3000  do ubiegłego roku kto deklarował dochód powyżej 3000 na członka rodziny na miesiąc nie musiał pisać dokładnie ile to wynosi, ale teraz tak; taki wymóg audytu

 czyli wszyscy podają kwotę na członka rodziny; jeżeli nie podadzą nie należy się świadczenie - to interpretacja naszego audytu

KaPi10-12-2018 19:23:28   [#38]

kogo wskazać w regulaminie, jako osobę uprawnioną do przyznania świadczenia dyrektorowi w szkole niesamorządowej, jeżeli ma to być inna niż organ?

może być główny księgowy???

Ed10-12-2018 21:01:15   [#39]

Planujemy zmienić w szkole regulamin ZFŚS. Czy konieczne jest, by zmiana nastąpiła z dniem 1 stycznia ? Obawiamy się , że nie wyrobimy się w czasie...

an10-12-2018 21:25:01   [#40]

Regulamin można zmienić w każdym czasie. W porozumieniu ze związkami zawodowymi

link12311-12-2018 21:15:06   [#41]

Czy nauczyciel przebywający na urlopie bezpłatnym jest uprawniony do korzystania z funduszu?

MKJ11-12-2018 21:24:14   [#42]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60988&pst=2#pst2

 

KaPi15-12-2018 14:13:06   [#43]

trzy pytania mam...:

1. w tym roku szkoła organizowała bez udziału biura podróży wycieczkę dla dzieci szkolnych, w której brały udział dzieci naszych nauczycieli (jako uczniowie tej szkoły) i teraz nauczyciel-rodzic zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie wycieczki dziecka - czy ta kwota dofinansowania będzie zwolniona od podatku?

2. wspólny wyjazd integracyjny dla wszystkich uprawnionych częściowo dofinansowany z zfśs - zwolniony od podatku?

3. w styczniu, po raz pierwszy jako dyrektor będę tworzyć w szkole fundusz - podpowiedzcie, proszę jak i co krok po kroku... nie chcę strzelić babola...

gosiaes215-12-2018 16:36:51   [#44]

czy 500+ jest wliczane do dochodu?

 

ReniaB - kto przeprowadzał u Was audyt?


post został zmieniony: 15-12-2018 16:37:14
ReniaB17-12-2018 13:29:32   [#45]

audyt  z OP

U nas w OP jest nowe oświadczenie majątkowe, gdzie 500+ jest wliczane do dochodu

 KAPI zwolnione od podatku w tym roku są wypłaty 1000zł tzn. jeżeli wypłaty w gotówce przekroczą 1000zł,  podlega opodatkowaniu to ponad tysiąc

KaPi17-12-2018 14:30:03   [#46]

Wiem, że podatek od kwoty powyżej 1000, ale jeżeli impreza jest masowa, to nie rozbijam jej na poszczególnych pracowników... chyba...

gosiaes217-12-2018 18:21:22   [#47]

ReniaB - chyba oświadczenie o dochodzie, które przedstawia się w ramach ZFŚS?

 

 

DYREK17-12-2018 19:33:54   [#48]

Tylko zapisy Waszego regulaminu zfśs (oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do świadczeń z zfśs) decydują, czy w dochodzie na osobę w rodzinie uwzględnia się: alimenty, świadczenia rodzinne, świadczenie „500+” itp. 

może się przyda:

https://www.podatki.biz/artykuly/500-a-ustalanie-dochodu-na-potrzeby-zfss_14_34264.htm 

ReniaB18-12-2018 11:45:05   [#49]

Oczywiście, Gosia - dzięki; u nas nie można finansować imprez w całości ; zawsze podział na głowę i  dopłata z podziałem wg stawek dochodu

Macia24-01-2019 11:17:30   [#50]

Czy regulamin ZFŚS muszę wprowadzić zarządzeniem czy niekoniecznie

strony: [ 1 ][ 2 ]