Forum OSKKO - wątek

TEMAT: art28
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane03-05-2002 11:16:07   [#01]
Czy  ktoś z Szacownego Grona mógłby wytłumaczyć mi art.28 z "czyszczącej".
                                                     thenks.
Ewa z Rz03-05-2002 11:50:51   [#02]

Próba odpowiedzi...

Czy możesz lepiej sforułowac problem?

Wydaje mi się, że sformułowanie jest jasne... Na wszelki wypadek wkleję:

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 111, poz. 1194)

 Art. 28.

Nauczyciele, którzy w dniu 31 sierpnia 2000 r. spełniali warunki określone w art. 10 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu 5 kwietnia 2000 r., otrzymują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego:

1) z dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli są zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

2) z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu, szkole lub placówce w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat

- o ile wcześniej nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego.

Aby móc skorzystać z tego potrzebna jest jeszcze KN w brzmieniu z 5.04.2000 roku, a własciwie jej art 10 ust 2 pkt 7. Brzmiał on następująco:
Art. 10.
1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie mianowania lub umowy o pracę.

2. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się przez mianowanie, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3) korzysta z praw publicznych,

4) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

5) posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska,

6) może być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nie określony,

7) bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, pracę pedagogiczną w szkole w pełnym wymiarze zajęć co najmniej przez 3 lata i w tym okresie uzyskał dwie oceny co najmniej wyróżniające, na zasadach i w trybie określonym w art. 6a, lub bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, pracę pedagogiczną w szkole w pełnym wymiarze zajęć przez 4 lata pracy i na koniec czwartego roku pracy uzyskał co najmniej ocenę dobrą albo bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie jako nauczyciel akademicki pracę dydaktyczną w szkole wyższej co najmniej przez 3 lata i uzyskał ocenę pozytywną w tym zakresie,

8) (skreślony).

2a. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się przez mianowanie również w wypadku ponownego zatrudnienia nauczyciela mianowanego, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1–6, a przerwa w pracy w szkole nie przekraczała 5 lat.

2b. Przez wykonywanie pracy pedagogicznej zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami należy rozumieć realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze co najmniej 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

2c. Do okresu nieprzerwanej pracy, o której mowa w ust. 2 pkt 7, wlicza się okresy przerw z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy – trwających łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W wypadku przerwy dłuższej niż 6 miesięcy okres wymagany do mianowania przedłuża się o czas przerwy przekraczającej 6 miesięcy.

3. Z nauczycielem, który nie spełnia wszystkich warunków określonych w ust. 2, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, z tym że nie można nawiązać stosunku pracy z osobą nie spełniającą warunków określonych w ust. 2 pkt 2–4.

4. Z nauczycielem posiadającym wymagane kwalifikacje i rozpoczynającym pracę w szkole stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę na czas nie określony. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony może nastąpić wyłącznie w wypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

5. Z osobami, dla których praca w szkole jest dodatkowym zatrudnieniem, zawiera się umowę o pracę.

Bywa, że organ nadzoru ped. odstąpi od wymaganych dwóch ocen (jedna i to najlepiej wyróżniająca lub wyższa musi być), gdyż często nie dokonywano takiej oceny z uwagi na brak możliwości mianowania w ówczesnych warunkach - brak możliwości zatrudnienia na czas nieokreślony lub w pelnym wymiarze. Nie muszą być te oceny (ta ocena) uzgadniane wcześniej z KO, gdyż tylko oceny, od których uzależnione było mianowanie musiały być uzgadniane. A tu wiadomo było, że mianowania nie może być, więc i uzgadnainie nie było potzrebne...

Basia03-05-2002 17:04:52   [#03]

przepraszam, ze prywatnie do Ewy

Ewa, czy dostajesz moją pocztę? (wysłałam przynajmniej 2 listy)

Czekam na jakieś wieści o  Tobie i Lenie.

Basia

Konto zapomniane03-05-2002 17:16:28   [#04]
Sorry , chyba nerwy mi siadają skoro upewniam się w ten sposób. thenks.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]