Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Obcokrajowiec w szkole podstawowej
strony: [ 1 ]
Artur04-10-2017 14:02:45   [#01]

Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy ktoś ma w szkole obcokrajowca niemówiącego po polsku. U mnie taki trafił do szóstej klasy i już się zastanawiam, jak go oceniać i klasyfikować. Liczę na jakieś rady.

Ala04-10-2017 14:43:32   [#02]

mam takiego, też w kl.6

ma dodatkowo 3 godz. języka polskiego i 2 godziny zdw - tygodniowo

na razie nie ma co oceniać, trzeba dać dzieciakowi trochę czasu

do klasyfikacji na pewno się ogarnie :)

izael06-10-2017 23:20:41   [#03]

trochę za Alą:)

uruchomić zdrowy rozsądek i obserwować

jeśli się stara i rozwija, to dawać szansę

:)

 

 

olaszyma11-10-2017 12:50:23   [#04]

Ten problem był tu już kiedyś dyskutowany, ale nie mogę dokopać się do wątku. Czy jest jakaś granica czasowa, która obowiązuje na przydzielanie godz nauczania języka polskiego dla uczniów obcokrajowców? W rozp MEN z dn. 31.08.2017 jest yulko par. 17 wktórym jest mowa że takie zajęcia należy zorganizować  w wymiarze co najmniej 2 h. Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły w styczniu, ma zajęcia do czerwca, to czy od września może je mieć nadal?

Czy musi być ten fakt odnotowany w SIO ?

laostic11-10-2017 13:17:08   [#05]

Bodajże na 12 miesięcy.

olaszyma11-10-2017 13:40:00   [#06]

Ale w rozporządzeniu nie ma o tym żadnej wzmianki.

izael11-10-2017 14:07:51   [#07]

Patrząc na ten zapis

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

dla ucznia, który przyszedł np. od półrocza, starałabym się zorganizować od września dodatkowe zajęcia, o ile oczywiście widzimy jako nauczyciele taką potrzebę

mieliśmy takich uczniów czeczeńskich, którzy już po kilku miesiącach nie potrzebowali dodatkowego wsparcia językowego, ale mieliśmy i takich, dla których rok to było za mało...

Leszek11-10-2017 18:09:56   [#08]

może w tym zakresie uPO:

"Art.  165. 7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy."

 

pozdrawiam

sońka11-10-2017 20:22:59   [#09]

u nas organ daje godziny na rok szkolny

wrócę do pytania o ocenianie obcokrajowca - jak powinno być w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego zapisane ocenianie takiego ucznia? czy ktoś ma już takie zapisy?

Ala12-10-2017 11:15:55   [#10]

ocenianie obcokrajowca według takich samych zasad jak wszystkich uczniów

ale jemu trzeba dostosować wymagania edukacyjne

moim zdaniem nie potrzeba w statucie jakichś specjalnych zapisów

sońka12-10-2017 21:48:32   [#11]

nasze KO Szczecin twierdzi że potrzeba

Ala13-10-2017 09:59:08   [#12]

to niech dadzą podstawę prawną

i powiedzą jakie te zapisy powinny być

:)

olaszyma13-10-2017 13:25:13   [#13]

A co sądzicie o tym że OPek domaga się sporządzenia jakiegoś dokumentu który udowadniałby że uczeń, który spędził 9 lat w innym systemie szkolnym naprawdę potrzebuje lekcji języka polskiego. Nie daja się przekonać że w rozporządeniu nie ma takich wymogów.

JarTul13-10-2017 13:49:08   [#14]

Nasza rzeczywistość... :-(

dwalcz14-04-2020 13:31:20   [#15]

Od września dziecko z Ukrainy, obecnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego, będzie uczniem klasy I.

Pytanie:

1) Można przydzielić 2 dodatkowe godziny na doskonalenie porozumiewania się w j.polskim jeżeli dziecko uczęszczało rok do oddziału przedszkolnego?

2) Kto powinien prowadzić te zajęcia dla ucznia k.1: nauczyciel j.polskiego, czy  nauczyciel ed.wczesnoszkolnej?

Agsa14-04-2020 16:06:02   [#16]

Moim zdaniem można.

Ale najważniejsze jest to, kto to będzie robił.  To powinien być nauczyciel z kompetencjami w uczeniu języka polskiego jako obcego, bez względu na to, czy jest polonistą czy wczesnoszkolnym...

Pamiętajmy (MEN o tym niestety nie pamięta), że umiejętność posługiwania się drugim językiem zdobywa się w ciągu minimum 5 lat!

dwalcz14-04-2020 22:09:38   [#17]

Dziękuję.

Iwona 1316-04-2020 18:44:24   [#18]
Cudzoziemcy mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego  tak długo, jak długo potrzebuje tego uczeń. W żadnym przepisie nie ma ograniczenia do 12 miesięcy przy nauce języka. Do opanowania tak trudnego języka jak nasz potrzeba kilkuset godzin. Przymierzcie się do swojej znajomości jakiegoś języka obcego i sytuacji, gdybyście mieli np. iść do szkoły lub studiować w tym języku. Problemy mają też dzieci polskie, które przyjeżdżają lub wracają do Polski, a nigdy nie chodziły do polskiej szkoły. U nas też mają dodatkowe zajęcia języka polskiego.
Te 12 miesięcy jest przy zajęciach wyrównawczych - ( Cudzoziemcy mogą korzystać  także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy)  i przy zatrudnianiu pomocy nauczyciela ( Uczniowie cudzoziemscy mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.)
Tak jak pisze Agsa - wiele lat nauki  i nauczyciel mający kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego ( glottodydaktyk). Poloniści przecież uczą w szkołach literatury, kultury i języka dzieci i młodzież, dla których polszczyzna jest językiem ojczystym, pierwszym i naturalnym - a nie  językiem obcym. 
Agsa13-10-2020 13:53:05   [#19]

konferencja i warsztaty "Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym" - zaprasza UNHCR Polska.

Rejestracja: https://forms.gle/9jktsL9N49ZUPsAr8

Pozwalam sobie zareklamować tę inicjatywę, bo uważam ją za bardzo istotną i cenną. Polecam.  Oto szczegóły:

23 października 2020

11:00 – 11:20 Otwarcie konferencji
Christine Goyer – Przedstawiciel UNHCR w Polsce
Katarzyna Oyrzanowska - – Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce
11:20 – 12:00 Sytuacja uchodźców na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i ich edukacji Katarzyna Oyrzanowska, Maria Pamuła – Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce
12:00 – 12:15 Głos uchodźczyni [tbc]
12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:45 Wsparcie edukacji dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym
Dr Dorota Lewandowska – Departament Współpracy Międzynarodowej, MEN
13:45 Zakończenie

30 października 2020
11:00 – 12:15 Wyzwania i dobre praktyki w zdalnej edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym – dyskusja panelowa  Agnieszka Kosowicz – Polskie Forum Migracyjne 

12:15 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:45 Rola pomocy nauczyciela/asystenta międzykulturowego
Agnieszka Kozakoszczak, Anna Górska - Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
13:45 Zakończenie

 

6 listopada 2020
11:00 – 12:15 Nauka języka polskiego jako obcego
Prof. Małgorzata Pamuła – Behrens, prof. Marta Szymańska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:45 Procedura Niebieskiej Karty w szkole [tbc]
13:45 Zakończenie

 Warsztaty online:

WARSZTAT 1
Data: 28.10.2020 11:00 – 14:00
Wspieranie procesu adaptacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkole
Warsztat poświęcony będzie psychologicznym aspektom procesu adaptacji dzieci z doświadczeniem
migracyjnym w szkole. Zajmiemy się uwarunkowaniami tego procesu, potencjalnymi wyzwaniami, a
przede wszystkim tym, co możemy robić, aby skutecznie wesprzeć dziecko w adaptacji do nowej sytuacji.
Prowadząca:
Joanna Grzymała-Moszczyńska
jest psycholożką, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Od wielu lat - zarówno badawczo, jak i praktycznie - zajmuje się kwestią wspierania dzieci z doświadczeniem migracji w adaptacji do polskiej szkoły.

 

WARSZTAT 2
Data: 20 listopada 2020 11:00-14:00
Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości
oraz wielojęzyczności
1) Charakterystyka dzieci z doświadczeniem migracyjnym.
2) Specjalne potrzeby, trudności i zasoby dzieci z doświadczeniem migracyjnym.
3) Pułapki diagnostyczne - badany (kultura, trauma), diagnosta, narzędzie.
4) Proponowana procedura diagnozy psychologicznej – ograniczenia i ryzyko.
5) Analiza przypadku.
Prowadząca:
Beata Staniszewska
– psycholog, pedagog specjalny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami, które zdobyła m.in. pracując w Pracowni Neuropsychologii Rozwojowej - Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Center „Our Kids” at the German Polish Ukrainian Society oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Współpracuje z Polskim Forum Migracyjnym, pracuje z osobami odmiennymi kulturowo, przede wszystkim z dziećmi uchodźcami. Diagnozuje ich trudności oraz wspiera w procesie adaptacji. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej dzieci i młodzieży.

WARSZTAT 3
Data: 25 listopada 2020 11:00-14:00
Nauka języka polskiego jako języka edukacji szkolnej
1. Diagnoza kompetencji językowych ucznia z doświadczeniem migracji.
2. Prezentacja metody JES-PL.
3. Prezentacja materiałów „W polskiej szkole”.
4. Warsztat:
• adaptacja tekstu,
• przygotowanie ćwiczeń wspierających rozwój kompetencji językowej.
Prowadzące:
Marta Szymańska, dr hab., prof. UP
- pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP; zainteresowania badawcze: bilingwizm; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, dydaktyka nauczania języka ojczystego, a szczególnie problematyka związana z wprowadzaniem zagadnień z zakresu gramatyki opisowej oraz metodyką rozwijania umiejętności pisania na różnych etapach edukacyjnych; zainteresowania te dotyczą
nie tylko nauczania języka polskiego jako pierwszego, ale obejmują również nauczanie języka polskiego
obcego/drugiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczanie języka edukacji szkolnej oraz
problematykę wprowadzania terminologii przedmiotowej; współautorka podręcznika i programu do
języka polskiego w gimnazjum „To lubię!”, wielu publikacji naukowych i materiałów dla nauczycieli, a także współautorka Metody JES-PL i materiałów dla uczniów doświadczeniem migracji „W polskiej szkole” oraz „Metodyki nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL – matematyka”; od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą; współpracuje z Uniwersytetem Karola w Pradze w ramach projektu dotyczącego funkcjonalnego nauczania języka; jest także członkiem międzynarodowego zespołu tworzącego platformę do nauki języka polskiego online.
Małgorzata Pamuła-Behrens, dr hab. prof. UP - pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, specjalistka w zakresie glottodydaktyki, także w obszarze nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, romanistka. Badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów i uchodźców, nauczanie i uczenie języka edukacji szkolnej, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym, współautorka Metody JES-PL oraz materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole”, a także „Metodyki nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL – matematyka; koordynatorka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego Polish Online. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą.

WARSZTAT 4
Data: 29.10.2020 11:00 – 14:00
Współpraca z rodzicami dziecka cudzoziemskiego - dlaczego jest ważna i jak ją wzmacniać.

W trakcie warsztatu przyjrzymy się potrzebom dzieci migrujących. Przeanalizujemy rodzaje migracji i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny – identyfikacja grup dzieci (i ich rodzin) potrzebujących wsparcia. Określimy zasoby, jakie ma dziecko i rodzina. Będziemy rozmawiać też o roli współpracy na linii rodzic dziecko migrującego – nauczyciel. Przeanalizujemy czego racjonalnie można oczekiwać od rodziców ucznia. Omówimy potencjalne nieporozumienia we współpracy z rodzicem i sposoby zwiększania zaangażowania rodziców we współpracę z nauczycielami.
Prowadząca:
Zuzanna Rejmer
- psycholożka międzykulturowa, psychotraumatolog, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Od 2004r. pracuje z osobami odmiennymi kulturowo w tym młodymi imigrantami i uchodźcami, od 2008r. związana z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Na co dzień prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty dla dzieci i dorosłych cudzoziemców i Polaków, realizuje projekty wspierające integrację uczniów z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach. Szkoli osoby pracujące z cudzoziemcami (m. in. doradców zawodowych, nauczycieli). Autorka i współautorka publikacji służących rozwojowi kompetencji międzykulturowych pracowników oświaty m.in. poradnika „Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi.”

WARSZTAT 5
Data: 20 listopada 2020 11:00-14:00
Posttraumatyczne zaburzenia rozwojowe dzieci z doświadczeniem migracyjnym
Podczas warsztatu uczestniczki i uczestnicy poznają psychologiczne i społeczne skutki migracji u dzieci, dowiedzą się w jaki sposób różnice kulturowe, doświadczenia w kraju pochodzenia, oraz predyspozycje indywidualne wpływają na funkcjonowanie w szkole dziecka z doświadczeniem migracji. Pogłębią swoją wiedzę na temat posttraumatycznych zaburzeń rozwojowych i nauczą się rozpoznawać symptomy mogące świadczyć o występowaniu tego rodzaju trudności u dzieci na poziomie fizjologicznym, emocjonalnym, poznawczym, oraz interpersonalnym. Poznają podstawowe zasady i działania wspierania rozwoju dzieci po doświadczeniach traumatycznych, które można z powodzeniem stosować przed rozpoczęciem przez dziecko terapii zarówno w kontakcie indywidualnym jak i w pracy grupowej.
Prowadząca:
Marta Piegat-Kaczmarczyk
- jest psycholożką międzykulturową, członkinią zarządu fundacji Polskie Forum Migracyjne. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi uchodźcami i ich rodzinami. Prowadzi grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców, wsparcie indywidualne dla dzieci- uchodźców szczególnie po trudnych doświadczeniach traumy, przemocy i dyskryminacji. W swojej pracy z dziećmi łączy podejście skoncentrowane na rozwiązaniach z nurtem poznawczo-behawioralnym i oraz podejściem bliskościowym i NVC. Szkoli nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy, położne i inne grupy zawodowe. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów terapeutycznych np. praca z dziecięcą traumą, depresją i lękami, terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, terapia zaburzeń autoregulacji u dzieci, pierwszy i drugi stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie Kid’s Skills i inne. Jest autorką wielu publikacji nt. edukacji międzykulturowej oraz wsparcia psychologicznego dla uchodźców.

Marek Pleśniar13-10-2020 15:50:37   [#20]

ponieważ zapewne jesteś od niedawna na forum, to się nie będziemy gniewać, tylko wyjaśnimy: mamy taką żelazną zasadę - bez zgody Biura OSKKO nie zamieszczamy żadnych reklam.

====

a konferencja i organizator zacni, godne rzeczywiście polecenia i pro bono - pozostawmy więc treść bez usuwania:-)


post został zmieniony: 13-10-2020 15:55:56

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]