Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zespoły szkół
strony: [ 1 ]
jurek01-05-2002 19:21:07   [#01]
Czy wiadomo już coś o możliwości tworzenia zespołu szkół SP i GIM
sławek c01-05-2002 20:54:37   [#02]

W trakcie spotkania dyrektorów gimnazjów z kuratorem zachodniopomorskim, kurator powiedział, że zespoły już utworzone mogą dalej istnieć na czas bliżej nie okreslony. Nie przewiduje się tworzenia nowych.

pozdrawiam, sławek

Ewa z Rz01-05-2002 21:27:52   [#03]

Naturalnie!

Jak najbardziej można tworzyć takie zespoły, pod warunkiem, że uchwała Rady będzie datowana po 4 maja 2002 roku, co już jest oczywiste.

Ustawa z dn. 15 marca 2002 roku o zmianie ustawy OSO w art. 1 pkt 5 znosi zakaz tworzenia zespołów złożonych z sp i gimnazjum i wchodzi w życie 4 maja 2002 r. Art. 62 OSO przyjmuje wówczas brzmienie:

art. 62.

  1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.

  1a. skreślony

  1b. skreslony

  1c. skreślony

  2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy.

  3. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne.

  4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.

  5. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół za zgodą kuratora oświaty. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu, przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się.

  6. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu.

Czyli tylko od organu prowadzacego zależy czy utworzy taki zespół, czy nie i kiedy to uczyni.

Wynika z tego również to, że kurator w tej kwestii nie powinien się wcale wypowiadać - nie jego kompetencja...

jurek01-05-2002 21:47:40   [#04]
Dzięki. Rozumiem, że decyduje o tym uchwała Rady Gminy a opinia RP może być negatywna. Zespół i tak wówczas powstaje.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]