Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczanie indywidualne w szkole
strony: [ 1 ]
sulemar26-09-2017 17:22:33   [#01]

Uczennica realizuje 10 godzin/tydz. naucz. indyw. w szkole. Czy, w sytuacji:

1. nieobecności ucznia lub

2. nieobecności nauczyciela

godzina zajęć musi być odpracowana w innym terminie?

Czy jeśli nie, to nauczycielowi wystawia się godziny do zapłaty tak jak w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności n-la na zajęciach (wyjazd na konferencję metodyczną, wyjazd na wycieczkę z klasą)?

Zapewne reguluje to regulamin wynagradzania w gminie, lecz wcale nie jestem pewna czy są tam opisane takie sytuacje.

Ala26-09-2017 23:02:52   [#02]

nie ma innego wyjścia, musisz to sprawdzić :)

GAŁKA27-09-2017 20:09:41   [#03]

Rozmawiając z koleżanką n/t nauczania indywidualnego, zupełnie przypadkowo odkryłyśmy, że w sierpniu 2017r. ukazały się w przeciągu 2 dni DWA RÓŻNE ROZPORZĄDZENIA dotyczące nauczania indywidualnego, które weszły w życie od 1 września 2017r., przy czym jedno opiera się na USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY i wprowadza jedynie zmiany do obowiązującego
z 2014r
,  a to drugie opiera się na podstawie PRAWA OŚWIATOWEGO (Dz.U.2017 poz. 59).

 

KTÓRE Z NICH TAK NAPRAWDĘ OBOWIĄZUJE???

 

1) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1656/1

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 1656

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.poz. 1943, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. ????poz. 1157) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży”;

2) § 1–5 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, zwanego dalej „indywidualnym nauczaniem”, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, zwanych dalej „szkołą”.

§ 2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanym dalej „orzeczeniem”.

§ 3. 1. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
2. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

3. Dyrektor szkoły zasięga opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania…………..

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Machałek

2) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616/1

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz. 1616

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego dzieci, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, zwanego dalej „indywidualnym nauczaniem”, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły.

§ 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany
w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanych dalej „orzeczeniem”.

§ 3. 1. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu…..

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Kopeć


post został zmieniony: 27-09-2017 20:10:22
Jacek27-09-2017 20:49:29   [#04]

oba :-)

jedno dla dotychczasowych szkół w starym systemie oraz klas gimnazjalnych włączonych do czegoś tam... a drugie dla tych nowych szkół czyli SP 8-letnich samodzielnych, szkół branżowych

GAŁKA27-09-2017 20:58:07   [#05]

Dzięki Jacek, ale sądzisz, że w przypadku oceniania/klasyfikowania lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej TEŻ będą OSOBNE rozporządzenia?

trochę dziwne, no nie?..... :)

Jacek27-09-2017 21:39:40   [#06]

też będą :-)

ergo27-09-2017 21:56:00   [#07]

Są już, zajrzyj do wątku Leszka - opublikowano  nowe przepisy oświatowe

Bromba127-09-2017 22:51:25   [#08]

A jak jest z nauczaniem indywidualnym? Może być w szkole?

rzewa28-09-2017 09:07:18   [#09]

zależy z którego rozporządzenia i kiedy zostało wydane orzeczenie

KaPi28-09-2017 10:31:36   [#10]

Przecież mnie za chwilę coś trafi...

Uporządkujcie moją wiedzę lub jej brak , proszę...

jesteśmy sp z włączonym gimnazjum - dla sp obowiązują wszystkie nowe rozporządzenia na podstawie PO, a dla oddziałów gimnazjalnych stare?

no głupia już jestem, jak nie wiem co...

GAŁKA28-09-2017 20:17:29   [#11]

KaPi ...u Ciebie obowiązują oba :)

KaPi29-09-2017 10:12:25   [#12]

No po prostu cudnie...

Ala29-09-2017 12:18:40   [#13]

pociesz się, że większość z nas teraz tak ma ;)

AsiaJ29-09-2017 12:50:53   [#14]

pocieszam was, że licea też głupieją;-)

annamaria29-09-2017 12:51:12   [#15]

czy wg Was jest ktoś na forum z nadzoru????????????

czy mógłby ktoś wypowiedzieć się, jak to będzie kontrolowane skoro jest TAKI  CHAOS?

jak będą wyglądały arkusze ewentualnej kontroli Nauczania indywidualnego i udzielania PPP ?

majula29-09-2017 17:51:42   [#16]

Czyli jak LO to w szkole a jak SP to w domu???

KaPi29-09-2017 20:37:05   [#17]

no tak czytam i to już nawet trochę śmieszne jest...

kiedy przestaniemy (przynajmniej ja) gubić się w tym wszystkim...???

grzem30-09-2017 23:25:48   [#18]

majula Nie ważne LO czy SP ważna data wydania orzeczenia.

sulemar10-10-2017 23:38:47   [#19]

Odświeżam temat. Czy jeśli w orzeczeniu nic nie ma o wychowaniu fizycznym to powinnam przyznać np. 0,25 h/tydz. zajęć indywidualnych n-la wf z uczniem? Rodzic nie bardzo chce współpracować, a mnie goni termin aneksu. 

kulka11-10-2017 05:45:50   [#20]

Czy jeśli NI w szkole - to czy  prawidłowe jest rozwiązanie, którym posiłkują się szkoły : uczeń indywidualnie ma zajęcia "trudne" np.matematyka, język, przedmioty przyrodn.itp. A z klasą uczęszcza na resztę zajęć np.muzyka, plastyka..? 


post został zmieniony: 11-10-2017 05:46:39
noe1911-10-2017 09:08:29   [#21]

#19

NI obejmuje wszystkie przedmioty z ramówki, więc wf też

 

 

Ala11-10-2017 10:04:48   [#22]

#20

kulka, nie może tak być

DMolly20-12-2017 09:46:54   [#23]

Przedświatecznie zapytuję, kiedy możliwie jest NI w innym miejscu niż dom rodzinny. Czy podkreślony przeze mnie zapis daje taką furtkę?  "zajęcia dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, powinny być organizowane w miejscu jego pobytu – a w szczególności:
■ w domu rodzinnym,
w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, tj.: w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
■ u rodziny zastępczej,
■ w rodzinnym domu dziecka,
■ w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."

izael20-12-2017 10:29:40   [#24]

to nie jest furtka, DMolly

jeśli miejscem pobytu ucznia jest..., to tam organizuje się NI po nowemu

DMolly20-12-2017 10:54:31   [#25]

a może mieszkać w internacie sosw?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]