Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dni wolne od zajęć dydaktycznych
strony: [ 1 ][ 2 ]
KahaM19-09-2017 21:30:03   [#01]

Jak wiemy, jest nowe rozporządzenie o organizacji roku szkolnego. Spotkałam się z interpretacją delegatury KO, że tak naprawdę szkoły podstawowe mają do wykorzystania w tym roku tylko 2 dni wolne od zajęć dydaktycznych bo: 1) na egzamin ósmoklasisty jest 3 dni a ponieważ w tym roku jeszcze nie ma egzaminu, to nie ma tych wolnych dni. 2) 3 dni muszą zostać na rekolekcje, bo szkoła ma obowiązek..... 3) powinno się te dni przeznaczyć np. na święta kościelne które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dodatkowe wyjaśnienie z delegatury - 2 maja nie może być, bo to jest Święto Flagi a nie kościelne. 

Proszę o komentarze i interpretację .....

izael19-09-2017 22:15:27   [#02]

KahaM, moim zdaniem tam nie ma miejsca na to "co autor miał na myśli":)

interpretacje jakieśtam są być może wyrazem głębokiej miłości i troski interpretatora do szkoły 

albo innej głębi...tyle że nie wynikającej z czytania ze zrozumieniem:)))

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:
1) szkół podstawowych - do 8 dni;
2) liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni;
3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - do 6 dni.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a) egzamin ósmoklasisty,
b) egzamin maturalny,
c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

 

ale jest pewien kwiatek w uzasadnieniu, który do tekstu rozporządzenia ma się jak wół do karety albo jakoś tak

Analogicznie do obecnie obowiązującego rozporządzenia, w projekcie rozporządzenia w § 5 ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, będzie mógł, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmianom uległ wykaz typów szkół, w których dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz liczba dodatkowych dni wolnych możliwych do ustalenia w poszczególnych typach szkół. W związku z czym dla:
1) szkół podstawowych (w tym szkół funkcjonujących w placówkach) ustalono do 8 dni (było 6), z przeznaczeniem na: egzamin ósmoklasisty - 3 dni, rekolekcje wielkopostne - 3 dni i 2 dni ustalone na podstawie przepisów § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia;

 

tylko nijak to nie wynika z zapisów rozporządzenia

ani z następnego rozporządzenia w sprawie sposobu organizowania religii, które to rozporządzenie jest tworem już u nas zadomowionym i nie było wiązane i nie jest z zapisami rozp. o organizacji roku szkolnego

 

§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.
3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.
4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.
5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

 

ale może coś przegapiłam!

albo jest to znowu ta sytuacja, w której uzasadnienie czy interpretacja będzie ważniejsz, niz to co radosny ustawodawca wymyślił:(

 

 

 

Skimir19-09-2017 22:30:44   [#03]

Niestety, w naszej branży na każde 100 stron przepisów tworzy się 200 stron uzasadnień i interpretacji...

Z rozporządzenia nie da się, wysnuć wniosku, że nie może to być 2 maja... może to i nie jest święto kościelne ale jeśli jest taka potrzeba społeczności szkolnej... 

Z kolei rozporządzenie dotyczące organizowanie religii mówi o tym, że uczniowie mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji - u mnie, dzieci przychodzą do szkoły, po dwóch, trzech lekcjach idą do kościoła (druga zmiana po rekolekcjach przychodzi na zajęcia). Takie rozwiązanie pasuje wszystkim - nie ma w tych dniach wolnego a jednocześnie uczniowie są zwalniani z zajęć w celu odbycia rekolekcji.

mstola19-09-2017 23:12:33   [#04]

Co ze szkołami w których funkcjonują oddziały gimnazjalne?

dariuszn720-09-2017 10:30:22   [#05]

To szkoły podstawowe, więc mają 8 dni wolnych. Chyba że dołączono je do szkół ponadgimnazjalnych to wtedy tyle ile w danym typie szkoły.


post został zmieniony: 20-09-2017 10:31:13
mstola20-09-2017 11:21:07   [#06]

W rozporządzeniu nie ma mowy o gimnazjum, wymienione są:

1) szkół podstawowych – do 8 dni;
2) liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;
3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego –
do 6 dni.

rzepek20-09-2017 14:44:53   [#07]

Rekolekcje nie mogą być z tych 8 dni wolnych -wklejałam gdzieś tu uzasadnienie. Bo dni wolne są ustalane we wrześniu, zarządzeniem dyrektora i podane mają być dokładne terminy dni wolnych. A rekolekcje są ustalane  przed świętami i w dowolnych dniach -więc nie da się ich zaplanować we wrześniu, co jest sprzeczne z  rozporządzeniem, czyli c.b.d.o.;)


post został zmieniony: 20-09-2017 14:46:13
KahaM20-09-2017 22:18:24   [#08]

Dziękuję za interpretację, mam głębokie wrażenie, iż wiadome mi KO interpretuje po swojemu - znajomej dyrektorce polecili zagłębić się w zapisy konkordatu....

mstola21-09-2017 20:48:44   [#09]

A co z klasami gimnazjalnymi w świetle tego rozporządzenia, ja dałam 3 dni na egzamin gimnazjalny w sp...

Grzesiek22-09-2017 22:10:36   [#10]

#09

dla gimnazjum obowiązuje - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U.2002.46.432

§5 ust 1 pkt 2

airam24-09-2017 14:02:23   [#11]

gdzie znajdę uzasadnienie do rozporządzenia o organizacji roku szkolnego, w którym mowa, że 3 dni na rekolekcje to z puli dni wolnych?


post został zmieniony: 24-09-2017 14:02:36
rzepek24-09-2017 14:45:20   [#12]

Znalazłam uzasadnienie ze strony "portal oświatowy", ze 3 dni rekolekcji NIE wlicza się do tych dni wolnych danych szkole:

Pytanie:Pytanie dotyczy organizacji rekolekcji w roku szkolnym 2017/2018. Czy jest obowiązek przeznaczenia na nie wolnych dni spośród dni, które można wykorzystać w ciągu roku szkolnego jako dni wolne od zajęć?
Odpowiedź:Dni wolne na rekolekcje (3 dni) są niezależne od dni wolnych ustalanych przez dyrektora.
Dni wolne ustalane przez dyrektora – nowe wytyczne

Nowe rozporządzenie powiela treściowo obowiązujące rozwiązania, z tym zastrzeżeniem, że ustala liczbę dodatkowych dni wolnych dla szkoły podstawowej na poziomie 8 dni a nie 6 dni – jak było dotychczas. Maksymalna liczna dni wolnych ustalonych przez dyrektora wynosi dla:

  • szkół podstawowych - do 8 dni,
  • liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni,
  • branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - do 6 dni.

Wskazuje się ten sam katalog dni, dla których można ustalić dni wolne. I tak dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

  • w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio: egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
  • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
  • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
Nie ma w tym katalogu dni przeznaczonych na rekolekcje wielkopostne. Dni wolne na rekolekcje wielkopostne są wyznaczane poza powyższym limitem 8 dni dla szkoły podstawowej, bowiem wynika z innej podstawy prawnej - § 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
oraz:
Dni wolne na rekolekcje – poza ustalonymi przez dyrektora

Dyrektor ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, nie uwęglenia w nich rekolekcji wielkopostnych. Dyrektorzy szkół publicznych muszą zapewnić uczniom uczęszczającym na religię 3 kolejne dni wolne od zajęć szkolnych, aby zagwarantować im możliwość odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to wyłącznie tych uczniów, których religia bądź wyznanie nakłada na nich obowiązek uczęszczania na tego rodzaju rekolekcje. W tym celu dyrektor udziela uczniom zwolnienia z części lub całości zajęć, w zależności od godzinowego wymiaru rekolekcji. MEN zaleca, aby w dniach, w których uczniowie korzystają z częściowego zwolnienia, nie organizować sprawdzianów. Szczegółowe zasady organizacji rekolekcji powinny być przedmiotem ustaleń pomiędzy szkołą a organizującymi rekolekcje.


post został zmieniony: 24-09-2017 14:46:22
Aleks16-10-2017 21:15:16   [#13]

Chciałabym się upewnić czy nie przegapiłam jakiegoś obowiązku w kwestii ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Po ustaleniu tych dni poinformowałam o tym rodziców na pierwszym zebraniu oraz uczniów. Czy powinnam jeszcze pisemnie kogoś informować? Z organem prowadzącym było ustalane.

MKJ17-10-2017 06:51:26   [#14]

Nauczycieli. :-)

Nie szkoda papieru?

A OP akurat nic do tego nie ma.

sulemar22-10-2017 21:24:07   [#15]

W jaki sposób organizujecie dla uczniów zajęcia opiekuńcze w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych? U nas nigdy rodzice nie przyprowadzają dzieci a nauczyciele cały dzień pełnią dyżur. Mało to sensowne. Czy rodzice wcześniej zgłaszają do wychowawcy klasy, że ich dziecko będzie potrzebowało opieki ze strony szkoły?

Roman Langhammer23-10-2017 05:10:19   [#16]

Ja ogłaszam, że do dnia np. 27 października (31 października mamy akurat wolne), przyjmowane są zapisy w sekretariacie szkoły. Jeśli zgłosi się chociaż jedno dziecko - przygotowuję dyżury. W innym wypadku zamykam szkołę, a nauczyciele wykonują zlecone prace w domu. ;)

Dan6720-08-2019 06:51:29   [#17]

Witam

Mam pytanie - czy w szkole przysposabiającej do pracy funkcjonującej w SOSW   dyrektor nie ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /nie wymieniono tego typu szkoły w rozp. o org...

DYREK20-08-2019 14:24:18   [#18]

w starym rozporządzeniu też nie było ?

 

Leszek20-08-2019 16:14:49   [#19]

od 1.09.2019 r. w SSPdP 4 dni

(Dz. U. z 2019 r. poz. 318)

pozdrawiam

Dan6720-08-2019 17:56:14   [#20]

bardzo dziękuję, pozdrawiam

gronostaj21-08-2019 13:44:37   [#21]

wobez powyzszego jak rozumiem w zespole szkół (technikum + branzowa) mozna wykorzystac do 10 dni?

Aneta110102-09-2019 22:59:46   [#22]

Moim zdaniem nie ma takiej podstawy prawnej żeby w Zespołach Szkół łączyć dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, podobnie zresztą,  jak w SOSW. Mam w  SOSW  szkołę podstawową ( 8 dni)  branżową ( 6 dni)  przysposabiającą do pracy ( 4 dni).  Do tej pory ustalaliśmy dni wolne dla SOSW biorąc pod uwagę liczbę najmniejszą , w tym roku :  4 * wspólne dla wszystkich)  i dodatkowo 3 dni na egzaminy ósmoklasisty i 1 dla szkoły branżowej (egzamin) Ale może się mylę...ten wpis zbił mnie z tropu. Jaka jest podstawa prawna do takiego łączenia ? 


post został zmieniony: 02-09-2019 23:01:32
rzewa02-09-2019 23:23:07   [#23]

może być tak we wszystkie dni, że jak jedna szkoła ma wolne to druga pracuje - tylko nie wiem po co...

PiotrekM03-09-2019 08:32:04   [#24]

jakie macie propozycje dni dodatkowo wolnych dla sp?

dariuszn703-09-2019 10:22:16   [#25]

31.10

2.01

3.01

8.04

21.04

22.04

23.04

12.06

mika03-09-2019 14:56:13   [#26]

Moja propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych: 1 września, 31 października, 2, 3 stycznia, 12 czerwca.

AnJa03-09-2019 16:15:55   [#27]

A dlaczego niedziele 1.09 zrobiłaś takim dniem?

 

Daniel120803-09-2019 17:31:37   [#28]

W SP:

1.  14.10

2.  02. 01

3. 03. 01

4. 21, 22, 23.04

7. 30.04

8. 19.06

Mam być osiem to osiem. Trzeba skorzystać!

 

kaef03-09-2019 18:31:20   [#29]

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

14.10. jest już dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Po co podwójnie?

KaPi03-09-2019 18:41:48   [#30]

lekcyjnych tak, ale czy wychowawczo - opiekuńczych też?

kaef03-09-2019 18:53:09   [#31]

A czy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dniami zwolnionymi z zapewnienia opieki?

KaPi03-09-2019 19:06:47   [#32]

np. przerwa świąteczna tak, ale wolne zarządzeniem - nie

sońka03-09-2019 20:50:42   [#33]

U mnie dyrektor upiera się, że w czasie przerwy świątecznej należy zapewnić opiekę w świetlicy. Proszę o podanie podstawy prawnej, zgodnie z którą te dni powinny być dniami wolnymi od wszelkich zajęć.

edithael03-09-2019 21:29:26   [#34]

2.01.

3.01

19.06

Wystarczy. Te dni opieki są chaotyczne, lepiej uczyć. 

juasia03-09-2019 22:03:57   [#35]

a dlaczego edihael  wybrałeś tylko 3 dni? 

Jot03-09-2019 22:52:47   [#36]

edithael- Jeśli mogę wiedzieć, to z czym wiążesz datę 19.06? U nas czerwiec tak, ale piątek po Bożym Ciele 12 czerwca

sońka03-09-2019 23:49:28   [#37]

Ponownie proszę o podanie podstawy prawnej, zgodnie z którą dni przerw świątecznych powinny być dniami wolnymi od wszelkich zajęć, u nas trzeba sprawować opiekę w świetlicy.

rzewa04-09-2019 00:49:44   [#38]

nie ma podstawy prawnej na to że czegoś nie ma... jeśli uważasz, że w te dni należy zorganizować zajęcia opiekuńcze, to podaj podstawę prawną na organizację takich zajęć w czasie przerwy świątecznej

izael04-09-2019 09:26:37   [#39]

i jeszcze zastanów się, co powiesz prokuratorowi - w razie wypadku...tfu tfu

dlaczego podczas PRZERWY świątecznej nauczyciele pracowali z dziećmi i odbywały się zajęcia

-------------

u nas takie dni

2-3 stycznia - wydłużenie przerwy świątecznej

21-23 kwietnia - egzamin

29 maja - festyn

12 czerwca - po Bożym Ciele

25 czerwca

 

 

 

AnJa04-09-2019 09:41:53   [#40]

Prokuratorowi się da. Gorzej z ubezpieczycielem.

edithael04-09-2019 11:21:30   [#41]

Oczywiście 12 czerwca ;)

DYREK04-09-2019 12:36:04   [#42]

wątek: opieka w czasie ferii świątecznych

Daniel120804-09-2019 12:49:35   [#43]

Dlaczego 14.10 dniem wolnym z tych co daje rozporządzenie? Bo w przeciwnym razie wszyscy muszą być w szkole tego dnia. Nie ma oczywiście lekcji, bo ten dzień jest wolny tylko od dydaktycznych. A jak sobie weźmiemy jako dzień wolny z rozporządzenia, to może nie być nikogo z kadry pedagogicznej, jeśli żaden rodzic nie wyrazi chęci udziału swojego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Nie ma też pp. To takie niepisane prawo w które wpakowali nas kolejni ministrowie, którzy chcieli przypodobać się rodzicom. Tak naprawdę ta sprawa jest postawiona na głowie. Szkoła nie jest przecież przytułkiem czynnym cały rok przez całą dobę.To też i nasza wina, bo sami rodziców nauczyliśmy tego wygodnictwa i tak naprawdę dziecko oddaliby na cały tydzień, a zabrali na chwilę w niedzielę na obiad w MC Donaldzie. Lato w mieście, zima w mieście, jeszcze chwila i zaczniemy robić święta w mieście /czyli w szkole/. Wszystko wywrócone korzeniami na wierzch. Niestety rodzice zapomnieli,że jak się ma dzieci to też ma się i obowiązki. A tak mnie naszło .........

KaPi08-09-2019 12:48:22   [#44]

14.10 wolny od zajęć lekcyjnych w szkole, a co z przedszkolem?

pracuje normalnie?

jeżeli powiem, że są opiekuńcze, to pewnie wszystkie dzieci przyjdą...

matyldaa10-09-2019 23:46:36   [#45]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

Czy to dobra podstawa prawna dni wolnych?

elnik21-10-2019 18:59:04   [#46]

W/w rozporządzenie na pewno nie dotyczy przedszkoli czyli nie dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach. Upewnijcie mnie, że oddziały przedszkolne pracują w czasie ustalonych dni dodatkowo wolnych - normalnie. Nie mamy podstawy prawnej, aby pytać rodziców, czy dzieci w tych dniach mają zapewnioną opiekę?

izael22-10-2019 07:54:30   [#47]

nie ma podstawy

pracują normalnie

u nas i tak w te dni przychodzi mało dzieci (2 oddziały), ale nawet jeśli jedna nauczycielka idzie na urlop, to jest druga i prowadzi zajęcia

eny02-12-2019 17:55:21   [#48]

Ja mam pytanie odnośnie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych.

Jak rozwiązujecie obecność/nieobecność nauczycieli w tych dniach w placówce szkolnej. Problemu zajęć opiekuńczych tu nie ma. Chodzi mi także o przerwę świąteczną.


post został zmieniony: 02-12-2019 17:55:58
Rycho03-12-2019 11:58:43   [#49]

Skoro w tym czasie nauczyciele nie wykonują zadań określonych w KN Art. 42 ust. 2, pkt. 1,

to powinni realizować te, określone w art. 42 ust. 2, pkt. 2 i 3, bo nie są to dni wolne od pracy.

O tym, jakie mają to być zadania decyduje dyrektor szkoły.

matyldaa22-06-2020 12:00:05   [#50]

Jak płaci się ponadwymiarowe za dni w czasie egzaminu klas ósmych?

Nauczyciele byli- albo w komisjach albo opieka nad uczniami, ewentualnie gotowość?

 

strony: [ 1 ][ 2 ]