Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia rewalidacyjne a pomoc psychologiczno -pedagogiczna
strony: [ 1 ]
malchow06-09-2017 14:46:53   [#01]

Proszę o pomoc w uporządkowaniu.

Mamy dwa rozporządzenia, które regulują te kwestie.

Podstawa prawna: rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113) zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, (Dz. U. poz. 1652)

oraz

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. – poz. 1643

W siatce godzin szkół specjalnych  dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym są godziny zajęć rewalidacyjnych w ilości 10 na oddział edukacyjno -terapeutyczny. Wszyscy uczniowie mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czyli są to zajęcia REWALIDACYJNE gdzie godzina zajęć trwa 60 min.

W takim razie, które zajęcia są zajęciami z zakresu ppp. Nie mamy żadnych dodatkowych zajęć poza wspomnianymi powyżej zajęciami rewalidacyjnymi. W arkuszu jedyne dodatkowe etaty to psycholog, pedagog, bibliotekarz i godziny świetlicy szkolnej. Wszystkie zalecenia wynikające z zaleceń PPP, IPE-tu, Wielospecjalistycznej Diagnozy realizujemy w ramach zajęć rewalidacyjnych.

Czy mamy to ująć jako pomoc ppp dla ucznia? Nie mogę sobie poradzić z rozgraniczeniem tych przepisów, które wynikają z tych dwóch rozporządzeń. A musimy zaznaczyć to w IPE-T, przekazać Rodzicom informacje itd.

Dodatkowo pojawia się problem czasu trwania zajęć. Czy w naszym wypadku psycholog i pedagog  prowadzi zajęcia w ramach ppp? Czyli są to zajęcia gdzie godzina zajęć trwa 45 min.?

malchow06-09-2017 22:36:35   [#02]

Podnoszę:)

Grzesiek07-09-2017 08:56:24   [#03]

Jest jeszcze jedno: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz.U.2017.1578
Z tą pomocą to jest sprzeczność, znikły "karciane" wskazane wcześniej wprost jako źródło godzin na tę pomoc i nie pojawiło się w zamian nic innego.
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49367&s=2 #60 rzewa wskazywała na brak możliwości realizowania ppp w ramach zajęć statutowych szkoły (art. 42. ust. 2d)
2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Wygląda na to, że ppp z rozporządzenia może być realizowana jedynie w trakcie bieżącej pracy z uczniem lub przez pedagoga, psychologa w ramach ich etatu ewentualnie innych nauczycieli specjalistów (i wtedy godzina zajęć z uczniem trwa 45 min)
§  6. ust 2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.
W orzeczeniach są wskazania osobne do zajęć rewalidacyjnych i do pomocy psych-ped.
PS. Przepraszam za formatowanie, ale w chromie mi tak łączy.

post został zmieniony: 07-09-2017 09:01:34
malchow07-09-2017 09:26:36   [#04]

Czyli nadal nie ma jasnej odpowiedzi. Klasy terapeutyczne- nie u nas, zajęcia rozwijające uzdolnienia np muzyczne plastyczne itd prowadzimy w ramach zajęć rewalidacyjnych bo takie są wskazania w orzeczeniach. 3 pkt w ramach zajęć świetlicy szkolnej, zajęć lekcyjnych i podczas zajęć grup wychowawczych w Ośrodku. 4 i 5 nas nie dotyczy bo zajęcia z zakresu logopedii SI Sherborne itd realizujemy w ramach zajęć rewalidacyjnych 6 w ramach funkcjonowania 7 nie mamy takiej formy jak dotąd 8 i 9 realizowane w toku działań placówki.

I dalej nie potrafię tego uporządkować i jasno rozgraniczyć PPP i zajęć rewalidacyjnych. Dla mnie jest to niejasności sformułowane.

malchow07-09-2017 09:29:39   [#05]

Jeszcze jedno. Zastanawiam się w jaki sposób w formie pisemnej mam ppp przedstawić Rodzicom? 

Grzesiek07-09-2017 09:49:58   [#06]

Ale jak to rozwijające uzdolnienia w ramach rewalidacji? Tak jest w orzeczeniu dosłownie napisane?

 

Jeżeli orzeczenie jest poprawnie napisane to jest tam wyraźne rozgraniczenie wskazań podzielone na: zajęcia rewalidacyjne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

Aneta110107-09-2017 17:39:19   [#07]

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są wyłącznie dla uczniów z KS i są ściśle związane z niepełnosprawnością. Więc dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną np. zajęcia k-k , czy logopedii ( bo zaburzenia analizatorów oraz opóźnienia i zaburzenia mowy wynikają wprost z ich niepełnosprawności) będą zajęciami rewalidacyjnymi ( korygowanie, kompensowanie zaburzonych funkcji , wzmacnianie najmniej zaburzonych itd) Wszystko co nie wynika zich niepełnosprawności wymaga zajęć w ramach pomocy psych- ped. Przykład uczeń z niepełnosprawnością intelektualną wadami wymowy dodatkowo się jąka-przydzielamy mu rewalidacje ( korygowanie zaburzeń mowy i wymowy) i zajęcia specjalistyczne z ppp (logopedia) Pomijam tu kwestię braku kasy na ppp.
W praktyce my robimy to tak- wszystko co jest w orzeczeniu staramy się " upchnąć " w rewalidacje, a na ppp zostawić ewentualnie to co można realizować  w ramach bieżących działań szkoły lub w ramach kół np . arteterapię. Nie wiem, czy pomogłam , czy bardziej pogmatwałam ;) 

malchow07-09-2017 17:40:00   [#08]

Nie mam takiego rozgraniczenie.

malchow07-09-2017 17:45:36   [#09]

#07:)))

Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że robimy tak samo. I że przepisy nie są niestety klarowne i przeczą sobie wzajemnie. Jak zwykle zresztą w specjalnej. Dziękuję 

Aneta110107-09-2017 17:58:59   [#10]

Tutaj http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-pedagogow-i-psychologow/art,44,specjalne-potrzeby-edukacyjne-uczniow-faq.html#.WbFrCMhJbIU chyba bardziej klarownie to ujęto to przekopiuję .

"Niestety nie zawsze zalecenia zawarte w orzeczeniach pozwalają ustalić, czy i które formy wsparcia dziecka należy uznać za zajęcia rewalidacyjne, a które z nich to formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomocna w tym zakresie wydaje się refleksja nad istotą problemu ucznia i rolą zalecanych zajęć. 

Jeżeli działania mają rewalidować, a więc „naprawiać niepełnosprawność”, wówczas zajęcia te należy uwzględnić w szkolnym planie nauczania. Jeśli zaś konieczność ich organizacji wiąże się z innymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi ucznia, takimi jak zaległości w nauce, niekorzystny wpływ grupy rówieśniczej, problemy w obrębie narządu mowy niezwiązane z rodzajem i stopniem niepełnosprawności, wówczas ich organizacja powinna być zapewniana w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Warto również mieć świadomość, że określenia stosowane do nazywania zajęć rewalidacyjnych nie są tożsame z nazewnictwem odnoszącym się do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne czy inne terapeutyczne są odrębną kategorią oddziaływań – mają uzupełniać wachlarz działań kierowanych do ucznia, który poza potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności może przejawiać inne potrzeby, tak rozwojowe, jak i edukacyjne, i posiadać zasoby, których identyfikacja stanowić może o odkryciu szczególnych możliwości. 

DorotaN08-09-2017 13:34:23   [#11]

u nas ( umiarkowani/znaczni) porady i konsultacje-psycholog/pedagog- wg potrzeb

myślimy tez o wpisie: warsztaty  np. profilaktyczne ( bo robimy w ramach zajęć np. po rekolekcjach)

 

innych pomysłów nie mamy

Macia08-09-2017 21:46:57   [#12]

Ja jeszcze w kwestii porządkowej jeśli chodzi o pomoc psychologiczno - pedagogiczną

Rozumiem że jest główne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U.2017.1591

potem jest zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. – poz. 1643

tylko nie rozumiem dlaczego to zmieniające powołuje się na stare
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) wprowadza się następujące zmiany:
Czy  ktoś potrafi i to wyjaśnić bo chyba już fixuję i nie wiem się ktos pomylił czy ja coś źle widzę.
Ala08-09-2017 21:53:18   [#13]

obowiązują dwa rozporządzenia:

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U.2017.1591 - NOWE!
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)
    ze zmianami: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. – poz. 1643 - STARE!
bogda408-09-2017 22:00:55   [#14]

28 sierpnia stare, 9 sierpnia nowe,

...

  chciałam napisać mocniej


post został zmieniony: 08-09-2017 22:01:36
Macia08-09-2017 22:30:09   [#15]

tak się właśnie przypuszczałam. Ciekawe czy sobie nie zaprzeczają

 

mala108-09-2017 22:45:37   [#16]

Czy należy to rozumieć, że nowe rozporządzenie- dla szkół zreformowanych ,a stare dla szkół "starych"  (np lo, klasy gimnazjalne)?

rzewa09-09-2017 15:16:35   [#17]

wszystkie stare rozporządzenia są zasadniczo dla gimnazjów i klas gimnazjalnych

dla pozostałych szkół, w tym ponadgimnazjalnych - nowe -> chociaż nie zawsze, bo czasem specustawa każe w tym wypadku stosować stare - np. ramowy statut

ale jeśli chodzi o ppp, to stare tylko dla gimnazjów i klas gimnazjalnych

Joasia Berdzik10-09-2017 10:38:01   [#18]

jesli chodzi o ppp to  stare rozporządzenie,  (czyli pozycja 2 w zestawieniu Ali #13) obowiązuje też w szkołach ponadgimnazjalnych (czyli np. trzyletnie LO)

czyli to:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)
ze zmianami: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. – poz. 1643 - STARE!

wynika to i z samego rozporządzenia, ale dla pewności wrzucam uzasadnienie do rozp:

Należy nadmienić, że zmiany dotychczasowego rozporządzenia są możliwe z uwagi na treść art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). Zgodnie z nim dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane m.in. na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio
w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

W związku z powyższym w celu jednoznacznego wskazania uwarunkowań prawnych związanych z przyjętym rozwiązaniem normatywnym zaproponowana podstawa prawna wydania zmienionego rozporządzenia oprócz zasadniczego artykułu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zawierającego upoważnienie ustawowe obejmuje także art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania prawne, projekt rozporządzenia zakłada dokonanie odpowiednich zmian, które znajdą czasowe zastosowanie wyłącznie do zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, klasach tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu lub dotychczasowych szkół artystycznych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach lub klasach oraz w placówkach, w których funkcjonują ww. szkoły.

rzewa10-09-2017 11:29:00   [#19]

rzeczywiście

racja

jakoś przeoczyłam to czytając art 363 specustawy, przepraszam

Joasia Berdzik10-09-2017 11:34:21   [#20]

nic dziwnego...

nie wiem, jak się w tym wszystkim mają połapać dyrektorzy, którzy mają jednak trochę ważniejsze zadania niż czytanie i analizowanie przepisów prawa wprowadzanych w takim tempie i taki sposób.

malchow11-09-2017 09:52:05   [#21]

Ja z tych już całkiem pogubionych:

Mamy przedszkole specjalne

Szkołę podstawową 

Włączone gimnazjum

Szkołę przysposabiająca do pracy

Dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym

Oraz sp i włączone gimnazjum a także szkołę branżowa z oddziałami zsz dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Pytanie.

Które rozporządzenie gdzie obowiązuje? Czy ktoś nad tym młynem panuje?  Ja już nie:((

rzewa11-09-2017 09:56:28   [#22]

przedszkole specjalne, szkoła podstawowa (bez klas gimnazjalnych), szkoła przysposabiająca do pracy oraz branżowa szkoła I st. - rozporządzenie NOWE

klasy gimnazjalne - rozporządzenie STARE

co do klas zsz w branżówce wydaje się, że też NOWE, bo nie są to klasy ogólnodostępne tylko specjalne

AMS11-09-2017 14:07:21   [#23]

poszukuję odpowiedzi na pytanie:

jak długo obowiązuje opinia PPP wydana dla ucznia kl. "O" w ubiegłym roku szkolnym, czy jest ona aktualna? 

informacja o orzeczeniach jest czytelna w UWPO art 311, ..., a co z opiniami? 

jedrek511-09-2017 20:29:45   [#24]

AMS - różnie, zależy jaka opinia

np. ws przyjęcia do szkoły z oddziałami  przyspasabiającymi z OHP - tylko na ten czas

w/s indywidualnego toku lub programu - na etap edukacyjny

w/s specyficznych trudności szkolnych - opinie ważne na całą edukację ucznia

w niektórych opiniach wskazuje się kiedy powinna być diagnoza kolejna (z reguły celem wydania nowej opinii)

opinie w/s objęcia pomocą p-p - do czasu dostarczenia nowej opinii lub - kiedy w/g szkoły nie ma już potrzeby objęcia wskazanymi formami przez poradnię

nie ma w przepisach - jak w przypadku orzeczeń - wskazanych terminów ważności opinii

wszystko zależy więc jaka to opinia

:-)

malchow12-09-2017 09:51:51   [#25]

#22 rzewa

ale przecież gimnazjum też jest specjalne, a nie ogólnodostępne.

To jest jakiś obłęd:(((

Kto to ogranie. Co przepis to litania pytań.

rzewa12-09-2017 11:20:15   [#26]

ale w gimnazjum - żadnym - nieważne czy specjalnym czy nie - nic się nie zmieniło

AMS12-09-2017 11:23:17   [#27]

jedrek5 Bardzo dziękuję. swoją drogą opinia ma duży wpływ na edukację dziecka, na pracę szkoły, na wyniki i wiele innych, a jest tak mało "konkretna" w przepisach. może tak lepiej?

malchow12-09-2017 15:26:17   [#28]

Dziękuję,

czyli w gimnazjum STARE

w zsz NOWE.

juasia12-09-2017 19:40:43   [#29]

a czy ktoś mi powie jaki dziennik nalezy załozyc dla uczniów, którzy mają rewalidację (np. tyflopedagogika). Ja do tej pory kazałam zakładać  dziennik o nazwie: " Dziennik zajęć  dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych". W nowym rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji jest mowa o dzienniku zajęć rewalidacyjyno- wychowawczych - do tej pory były dla uczniów z uposledzeniem w stopniu głębokim. Nowe rozporządzenie ws. dokumentacji niestety nie precyzuje tego.

 

Ala12-09-2017 20:24:55   [#30]

nie ma żadnego obowiązującego wzoru dzienników

możesz sobie zrobić swój wzór byleby zawierał to, co w rozporządzeniu napisano :)

na dobrą sprawę może to być zeszyt w kratkę albo w linie ;) do którego wpisuje się to co trzeba, a na okładce zrobiłabym naklejkę z nazwą dziennika :)

albo można skorzystać z jakiegoś dziennika proponowanego przez różne wydawnictwa, np. takiego jak używaliście dotychczas

Twój wybór :)

a zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim i to nie jest to samo co rewalidacja 


post został zmieniony: 12-09-2017 20:36:07
juasia12-09-2017 20:59:11   [#31]

dziekuję za odzew i pomoc

olaszyma13-09-2017 13:03:30   [#32]

Miałam się tutaj wpisać zamiast tworzyć nowy watek. Jak powinno brzmieć zarządzenie wprowadzające własny wzór dziennika do zajęć rewalidacyjnych. jaka jest pp takiego zarządzenia?

rzewa13-09-2017 17:25:07   [#33]

art 68 ust 1 pkt 1 P.o.

olaszyma13-09-2017 17:29:32   [#34]

Dziękuję Rzewo. Jestem z siebie dumna bo w międzyczasie też tak wymyśliłam a raczej wydedukowałam studiując ustawę.

cynamonowa13-09-2017 19:11:14   [#35]

To i ja z problemem. Uczniowie posiadający orzeczenie Ks ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, przebywający w ośrodku rehabilitacyjnym ( są pacjentami w ramach opieki NFZ)- powinni mieć zagwarantowane zajęcia rewalidacyjne czy zajęcia w ramach ppp ?

Melba13-09-2017 20:17:11   [#36]

U nas też szykuje sie problem. Liceum ogólnokształcace , uczennica klasy trzeciej ze znacznym ubytkiem słuchu. Dotychczas dostarczyła tylko orzeczenie o niepełnosprawnosci, w szkole radzi sobie nieźle, jest ambitna, siedzi w pierwszej ławce, nosi aparat słuchowy.  Ani ona , ani nauczyciele do tej pory nie zgłaszali problemu. Jednak na maturze chciałaby skorzystać z dostosowań - przede wszystkim ze zwolnienia z egzaminu z języka obcego z czesci ze słuchu . Ma już umówioną wizytę w Poradni PP , zapewne otrzyma Orzeczenie o Kształceniu specjalnym. Ale obie z matką twierdzą ,że nie potrzebują zajęć rewalidacji - 2 godziny w tygodniu w klasie maturalnej to dla uczennicy strata czasu. Czy matka ( lub pełnoletnia już uczennica) ma prawo odmówić ? Czy jest sens organizować zajęcia jesli uczennica nie będzie na nie przychodzić ? 

zoza13-09-2017 21:34:49   [#37]

To ja dodam moje wątpliwości w temacie rewalidacji. Jeśli dobrze rozumiem to szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia rewalid. jeśli do szkoły wpłynie orzeczenie ...? Czy może się mylę?

Czy po zarejestrowaniu orzeczenia możemy nie organizować rewalidacji (bo rodzic nie chce) a zapewnić dostosowanie na sprawdzianach i egzaminach?

rzewa13-09-2017 23:59:04   [#38]

ponieważ ppp jest dobrowolna, zatem z rewalidacją jest jak wdżr-em -> szkoła ma obowiązek zorganizować ale pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego mogą z tej formy zrezygnować

oczywiście dla szkoły ze względów dowodowych rezygnacja powinna być pisemna

i taka moja rada: w tym wypadku bardzo ważne jest by nie przygotowywać żadnego druczku do podpisu - niech ci co rezygnują napiszą sami na czystej kartce, że rezygnują

zoza14-09-2017 07:39:08   [#39]

To ja jeszcze dopytam. Jeżeli rodzic pisemnie rezygnuje z zajęć rewalidacyjnych to powinien wycofać orzeczenie?

Czy nadal szkoła ma obowiązek przygotować dla ucznia IPET i zapisane w orzeczeniu zalecenia realizować? Wśród dostosowań są zajęcia rewalidacyjne, których nie organizujemy więc czy realizacja tylko niektórych zaleceń jest sensowna/skuteczna? A co z dostosowaniem warunków podczas egzaminu?

olaszyma14-09-2017 07:50:16   [#40]

Orzeczenie pozostaje a uczeń korzysta z tych dostosowań z których chce. My mieliśmy uczennicę niesłyszącą, która miała dostosowania na lekcjach i egzaminie a nie korzystała z rewalidacji bo jej matka jest surdopedagogiem. Wizytator w czasie kontroli miał pewien problem ale w końcu doszedł do wniosku że nie można zmusić do rewalidacji.

malchow03-10-2017 21:19:52   [#41]

Jeszcze raz analizując rozporządzenia dotyczące ppp i organizacji zajęć, zastanawiam się, czy w szkole specjalnej w sosw wszyscy uczniowie maja być obligatoryjnie objęci ppp. Wszyscy maja zajęcia rewalidacyjne, z rozporządzenia na wprost wynika, że w placówce zatrudniony jest psycholog i pedagog. Wszyscy uczniowie mają orzeczenia, które wynikają z ich niepełnosprawności, a co za tym idzie IPE-t i wielospecjalistyczną diagnozę, są objęci obligatoryjnie oddziaływaniem specjalistów. Wiadomo, że specyfika placówki wiąże się z tym, że wszyscy objęci są różnymi oddziaływaniami rewalidacyjnymi i szeroko rozumianą pomocą psychologiczno -pedag. Czy teraz należy to aż tak formalizować jak mówi rozporządzenie -nie chodzi mi oczywiście o pomoc dziecku tylko dokumentowanie. Czy może ma to dotyczyć tylko wyjątkowych sytuacji. Zaczyna się nam dokumentacja dublować np. IPE-T z informacją dla rodziców o objęciu ucznia ppp, a niczego istotnego nie wnosi.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]