Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel wspomagający
strony: [ 1 ]
Jaga05-09-2017 14:12:24   [#01]

Klasa I szkoły podstawowej. Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną (ruchowe i lekkie). Zatrudniam asystenta, pedagoga specjalnego czy nauczyciela wspomagającego. W orzeczeniu nikt nie jest wymieniony. 
Proszę o pomoc.

rzewa06-09-2017 13:40:04   [#02]

w porozuieniu z OP ustalasz w jakim wymiarze i na jakim stanwisku zatrudniasz pracownika w związku z koniecznością zapewnienia opieki dla tego dziecka

PaulinaS06-09-2017 13:43:18   [#03]

Ja bym zwołała zespół w składzie szkolny pedagog, wychowawca i rodzice i w tym gronie ustaliła, który specjalista jest najbardziej pożądany.

OP nie rozstrzygnie tego, tylko jak powiesz, że potrzebujesz nauczyciela typu "x" zdecyduje o ilości godzin. /tak sądzę...

Noel06-09-2017 16:13:17   [#04]

Uczeń klasy 4 sp ma orzeczenie z 2014 r. o potrzebie KS z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną: niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim i autyzm. Orzeczenie to jest ważne do końca klasy 4 art. 312 ust.2. upwu-po. Do końca klasy 3 nauczany był indywidualnie na podstawie odrębnego orzeczenia. Czy jest podstawa prawna na zatrudnienie w oddziale ogólnodostępnym, w którym uczy się ten chłopiec nauczyciela wspomagającego?

Noel06-09-2017 20:45:55   [#05]

Ponawiam prośbę o podanie podstawy prawnej na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka z autyzmem i lekkim, gdy nie wynika to z zaleceń zawartych w orzeczeniu. Poradnia mówi matce, że należy się nauczyciel wspomagający "obligatoryjnie"

cynamonowa06-09-2017 21:05:16   [#06]

§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

2) w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub

3) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Ala06-09-2017 21:17:27   [#07]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§ 7. 
2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych,
w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
3) pomoc nauczyciela
– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ala06-09-2017 21:17:48   [#08]

O! :)

danucha07-09-2017 09:51:05   [#09]

Uczeń klasy 5 w ubiegłym roku miał nauczyciela wspomagającego na wszystkich lekcjach. Obecnie tylko na wybranych  resztę etatu nauczyciel realizuje na świetlicy. Dziecko jest zagubione . CZy dobrze rozumiem że to OP decyduje o ilości godzin przyznanych dziecku z nauczycielem?

Noel07-09-2017 11:36:49   [#10]

Dziękuję za informację. Rozporządzenie i ten paragraf znam. Pytanie jest jak należy rozumieć zapis:

§ 7. 
2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych,
w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
3) pomoc nauczyciela
z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

- zatrudnia się dodatkowo jedną z trzech osób z uwzględnieniem realizacji zaleceń, czyli czy zatrudnienie musi wynikać z zaleceń?

Roman Langhammer07-09-2017 12:36:36   [#11]

Danucha:

"8. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, lub w których ci nauczyciele uczestniczą."

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1

 

Nie OP, a dyrektor ustala, na których godzinach nauczyciel ma być.

danucha07-09-2017 22:32:02   [#12]

Mnie chodziło o ilość godzin z nauczycielem wspomagającym. Rozumiem że jakie godziny  to już dyrektor:)

bardu11-09-2017 08:53:18   [#13]

witam, mam wątpliwości dotyczące :

1. czy można z przyznanych 2 godz. rewalidacji dać 1 godz. logopedzie (który nie ma oligo.)  1 jedną nauczycielowi po oligo.

2. co powinien pz dokumentacji prowadzić nauczyciel wspomagający  czy dziennik pracy z uczniem?

jmz11-09-2017 09:18:42   [#14]

Ja mam pytanie dotyczące dokumentowania pracy nauczyciela wspomagającego. jaki dziennik prowadzi? Czy ma obowiązek prowadzenia innej dokumentacji? Jeśli nie jest to wskazane w przepisach, to proszę o podpowiedź, jak rozwiązać ten problem? Pozdrawiam.

rzewa11-09-2017 09:49:30   [#15]

gdzieś musi poświadczać swoją obecność na godzinach swojego pensum, bo to wynika z art 42 ust 7a KN

a jak i gdzie dokładnie oraz w jakim zakresie musi określić dyrektor

jedrek511-09-2017 20:35:20   [#16]

bardu - pkt. 1 - jaka niepełnosprawność? co wskazane w orzeczeniu?

bardu11-09-2017 21:59:48   [#17]

sprzężone -upośledzenie w stopniu umiarkowanym  i ruchowe w tym z afazją, ale w zaleceniach są zajęcia logopedyczne, ruchowe, korekcyjno-kompensacyjne i wiele innych.

Macia05-03-2018 10:48:35   [#18]

Czy w przedszkolu prócz niepełnosprawności wymienionych w § 7. jest możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego i jaka pp bo taki zapis jest w orzeczeniu (wymuszony przez mamę)

Roman Langhammer06-03-2018 05:43:28   [#19]

Dziecko z autyzmem. Szkoła podstawowa (klasy edukacji wczesnoszkolnej).

Kwalifikacje nauczyciela współorganizującego.

Właśnie... kwalifikacje... jakie?

Jest dużo podyplomówek pn. "Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu", ale czy takie studia spełniają warunek z rozporządzenia "zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej"?

Moim zdaniem... hmmm... no właśnie... chyba nie, ale chętnie poczytam Wasze opinie.

 

Roman Langhammer07-03-2018 10:30:57   [#20]

Ponawiam pytanie.

DYREK07-03-2018 10:38:07   [#21]

wątek: rewalidacja z Aspergerowcem

malchow08-03-2018 13:18:26   [#22]

Nowy arkusz organizacyjny i problem na 2018/2019:

Uczennica klasy 4 z niepełnosprawnością sprzężoną -niedowidzącą i niepełnosprawność ruchowa

oraz

Uczeń klasy 2 z aspergerem

OP wyraża zgodę na zatrudnienie tylko jednego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych (...).

 

Pytanie jakie kwalifikacje powinien posiadać ten nauczyciel?

 

malchow09-03-2018 10:14:04   [#23]

Podnoszę:)

rzewa09-03-2018 10:36:38   [#24]

to nie kompetencja OP wskazywanie ile osób należy zatrudnić - OP powinien określić ile godzin nauczycielskich przyznaje z powodu jednego i drugiego ucznia

a Ty jak znajdziesz jednego n-la na te godziny (z właściwymi kwalifikacjami), to zatrudnisz jednego, a jeśli będzie potrzeba zatrudnienia 2 to zatrudnisz 2

malchow09-03-2018 12:52:03   [#25]

Ilość godzin to 20.

EElcia12-03-2018 19:29:28   [#26]

Nauczyciel ma skończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Czy może być zatrudniony jako nauczyciel wspomagający dla ucznia z niepełnosprawnością sprężoną (ruchowa, niedowidzenie)? Moim zdaniem nie.

Macia13-03-2018 08:22:53   [#27]

dziecko 5 letnie ma niepełnospr. ruchową a za chwilę sprzężone /ruchowa i stopień lekki/. Czy zgodnie z § 7 lepiej zatrudnić
1) nauczyciela posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
- jeśli tak to w jakim wymiarze
czy
3) pomoc nauczyciela -jeśli tak to w jakim wymiarze i jakie powinna mieć kwalifikacje/ czy to coś jak pani z obsługi pomagająca w opiece

Doradźcie. Zaznaczam, że dziecko funkcjonuje trzeci rok w przedszkolu i nie stwarza problemów/ mam dodatkową woźna w grupie
 

aga7430-08-2018 14:34:58   [#28]

Czy nauczyciel wspomagający może być wychowawcą klasy? 


post został zmieniony: 30-08-2018 14:35:15
rzewa30-08-2018 15:34:53   [#29]

zakazu nie ma

ew. godzinę z wychowawcą realizuje ze swojego pensum

aga7430-08-2018 18:09:43   [#30]

Dziękuję. 

zinka30-08-2018 20:19:52   [#31]

#26 jeśli niedowidzenie to tylko tyflopedagog, u mnie inaczej nie przechodzi

a czy do ruchowej też? tu zależy, co jest w orzeczeniu (tak mówi moje KO), jeżeli dyrektor stwierdzi, że tyflopedagog może realizować zalecenia, to tak

Mam niedowidzące w klasie IV, dałam tyflopedagoga jako współorganizującego kształcenie w wymiarze 16 godzin, tylko na zajęcia podstawowe; na w-f, religię - nie; 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]