Forum OSKKO - wątek

TEMAT: plan nadzoru - na start
strony: [ 1 ]
annamaria28-08-2017 19:12:30   [#01]

czy ktoś z Was zaproponuje zręby dokumentu?

gosiaes228-08-2017 21:13:03   [#02]

niestety...

ja mam tylko strzępy swoich nerwów... :(

alis28-08-2017 21:15:20   [#03]

Gosiaes2, dokładnie mam to samo ;)

gosiaes228-08-2017 21:19:18   [#04]

"Są takie dni w tygodniu,
gdy nic mi się nie układa....."

 

...i nawet na Kongres brakuje forsy :(

 

izael29-08-2017 08:18:47   [#05]

na plan nadzoru jest jeszcze chwila:)

 

teraz gonię własny ogon próbując zrobić to co na już...

ale jak coś napiszę, to wrzucę

a może skorzystam z tego, ze ktoś będzie pierwszy...

małgocha29-08-2017 15:18:41   [#06]

A mamy nowe rozporządzenie???

befana29-08-2017 20:02:03   [#07]

Plan nadzoru do 15.09., jak kiedyś?

Wspomóżcie starego/ nowego dyrektora, nieszczęsną świeżynkę z tym garbem od 25.08.

Plis

ReniaB30-08-2017 09:21:10   [#08]

Czy można zatwierdzić plan nadzoru przed ukazaniem się nowego rozporządzenia o nadzorze; zrobiony na podst. projektu. Chyba nie. Coraz ciekawiej się dzieje

AnJa30-08-2017 14:27:33   [#09]

Zrobić można bez wpisywania pp.Reszta identyczna, wystarczy dodać obserwacje i monitorowanie.

ReniaB30-08-2017 14:50:01   [#10]

A tyle lat uczyłam się na forum pamiętaj o pp

ewa30-08-2017 14:59:31   [#11]

no pamiętaj, w tym to, że jeszcze obowiązującej od 1 września w tym temacie nie opublikowano ;-)

ReniaB30-08-2017 15:08:58   [#12]

Jasne!!!!

ewa30-08-2017 15:21:33   [#13]

:-)

AnJa30-08-2017 18:33:28   [#14]

Niebo gwiazdziste nade mną, prawo moralne we mnie. 

annamaria30-08-2017 19:04:10   [#15]

AnJa tym Kantem trafiasz absolutnie w punkt

ewa30-08-2017 22:20:18   [#16]

Niebo....

ale wolę,

...dusza rogata we mnie ;-)

AnJa30-08-2017 22:27:57   [#17]

To w sumie to samo- w części przypadków.

Magosia30-08-2017 22:34:29   [#18]

...prawie zatęskniłam za tym filozoficznym podejściem na naszym forum;-) 

 Pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze muszą pp szukać:-)

Ja już tylko od czasu do czasu na osobisty użytek:-)

Grazzza01-09-2017 13:58:57   [#19]

No to już podstawa jest i nie tylko do nadzoru, ale spójrzcie w wątek opublikowano...... Leszka i zobaczycie, ile tych podstaw do wszystkiego - coraz bardziej mam dość jeszcze przed rozpoczęciem

Stefan Wlazło02-09-2017 10:32:52   [#20]

A czy nadal nie jest tak, że obowiązkowe jest skonstruowanie planu nadzoru, natomiast nie ma nadzoru zewnętrznego nad jego zawartością? Czyli sprawdzane jest tylko,czy jest taki dokument, a treści są zależne od dyrektora i specyfiki szkoły. To było logiczne. Już tak nie jest?

MKJ02-09-2017 11:09:49   [#21]

§ 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia ws. nadzoru:

"2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.
3. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3;

4) plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2;
5) zakres monitorowania, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4."

Stefan Wlazło02-09-2017 13:53:23   [#22]

No to nie ma zmiany, tylko dodane obowiązkowe części planu, natomiast, jakie są wpisywane treści, to autorstwo dyrektora, to nie rozumiem, w czym jest problem, pozdrawiam Stefan Wlazło

Marek Pleśniar03-09-2017 16:49:51   [#23]

zapraszamy na kongres - w programie obszerny punkt:

Nowe rozwiązania w nadzorze pedagogicznym dyrektora  szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Program wychowawczo - profilaktyczny w praktyce.

Szkolenie OSKKO. Niezbędnik na nowy rok szkolny.

Nadzór pedagogiczny: jak nauczyć się tego, co nowe i oduczyć się tego, co zbędne:

 • dokumentowanie
 • obowiązujące formy nadzoru pedagogicznego
 • monitorowanie – nowy element nadzoru
 • propozycje konkretnych rozwiązań i dokumentów.

Program wychowawczo-profilaktyczny. Analiza przepisów, konkretne zapisy w programie wychowawczo-profilaktycznym. Pokazanie praktycznego podejścia do diagnozy w szkole na przykładzie szkoły podstawowej. Jak to zrobić? Kto to robi? O co pytamy? Co obserwujemy? W jaki sposób można wykorzystać wyniki – na poziomie całej szkoły, na poziomie nauczyciela, wychowawcy?
Przykłady dokumentów: program wychowawczo-profilaktyczny, roczna diagnoza uwzględniająca czynniki chroniące i czynniki ryzyka, praktyczne rozwiązania realizacji zapisu rozporządzenia „nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki wybiera formę, w której realizuje działalność, o której mowa w §1 Rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy”.

PaulinaS03-09-2017 16:57:41   [#24]

Ja właściwie już to wszystko napisałam, nie wiem tylko jak ugryźć punkt 2...Jakieś konkrety? Ktoś, coś?

Roman Langhammer03-09-2017 17:04:01   [#25]

A co rozumiecie pod pkt 5 - zakres monitorowania? Jakieś pomysły?

annamaria03-09-2017 17:20:54   [#26]

rozumiem tak..

.monitoruję realizowanie podstawy programowej np. w zakresie określonych przedmiotów 1 klasy szkoły branżowej

lub monitoruję współpracę z rodzicami w zakresie organizacji i uczestnictwa rodziców w szkolnych uroczystościach

tak?

PaulinaS03-09-2017 17:21:54   [#27]

Ja to rozumiem tak. Przepraszam za kiepskie czcionki- efekt kopiuj/wklej

 

KONTROLE/MONITOROWANIE PRACY SZKOŁY

 

Temat kontroli

Odp.za zadanie

Termin

Przepis prawa

Uwagi

Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w zakresie:

 • Prawidłowości prowadzenia dzienników lekcyjnych
 • Prawidłowości wypełniania arkuszy oceniania
 • Prawidłowości zapisu danych o uczniach
 • Dokumentowania obecności uczniów na zajęciach.

 

 

 

Dyrektor /

Wicedyrektor

 

Wicedyrektor szkoły

 

 

 

 

Dyrektor

 

Dyrektor/ Wicedyrektor

 

 

 

Raz na dwa miesiące.

 

IX 2017

I   2018

VI 2018

 

 

IX 2017

VI 2018

 

X 2017

 

Cały

rok.

 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003) z późn. zm.)

Bieżąca analiza dokumentacji elektronicznej.

 

Wydruki dokumentujące ewentualne nieprawidłowości.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dyrektor/

Wicedyrektor

IX 2017

VI 2018

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1487)

 

Analiza dokumentacji

Terminowość przygotowania planów nauczania i wychowania oraz planów wychowawczych i planów pracy zespołów

Dyrektor / wicedyrektor szkoły

30 IX 2017

Statut szkoły/ zarządzenia dyrektora

Analiza dokumentacji

Kontrola prawidłowości stosowania trybu wystawiania ocen śródrocznych i rocznych

 

 

 

Kontrola wybranych zeszytów uczniowskich  i sprawdzianów

Dyrektor/

Wicedyrektor

 

 

 

 

Dyrektor/

Wicedyrektor

X 2017

XII 2017

 

I 2018

V 2018

VI 2018

Podczas

obserwacji

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( z póź. zm.)

 

Analiza dokumentacji

Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli

Wicedyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Regulamin dyżurów

Obserwacja

Realizacja tematyki zajęć z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.

Dyrektor / wicedyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Organizacja zajęć przyjęta w szkole

Obserwacja


post został zmieniony: 03-09-2017 17:23:29
AsiaJ03-09-2017 17:30:32   [#28]

Monitorowanie - działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie
i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Monitorować zatem można wszystko co dotyczy pracy szkoły, a także to co się zaplanuje w ewaluacji, kontroli czy wspomaganiu.

Jednak bez nadmiernej przesady, bo monitorowanie, to jedna z funkcji nadzoru;-)

Roman Langhammer03-09-2017 17:47:54   [#29]

Czyli...

kontroluję + analizuję wyniki = monitoruję

Tak na chłopski rozum... tak?

AsiaJ03-09-2017 18:15:57   [#30]

Możesz tak, ale nie wiem, czy to nie za duża nadinterpretacja;-)

Kontroluj, wspieraj, ewaluuj i monitoruj..- do każdego obszaru wybierz coś innego.

Kawałek z planu nadzoru:
PLAN KONTROLI

 1.  

Kontrola realizacji podstawy programowej. Badanie wyników nauczania:

 • matematyka (klasy I, 05.2015),
 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, 03/04 2016, klasa II)
 1.  

Kontrola realizacji wycieczek programowych i zgodność organizowanych wycieczek z przepisami prawa

MONITOROWANIE

 1.  

Realizacja podstawy programowej. Monitorowanie ilości
 i jakości zadań domowych. Zbieranie danych.

10 – 11. 2015

matyldaa09-09-2019 23:39:52   [#31]

Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań obejmuje: diagnozę pracy szkoły... Jak diagnozujecie pracę szkoły??? Wpisuje się tu, za pomocą czego dokonuje się takiej diagnozy??? Mętlik mam...

joljol10-09-2019 15:59:33   [#32]

diagnoza wstępna z wykorzystaniem np. koła kompetencji

pogłębiona - może być metaplan

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]