Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatkowe dni wolne z dyspozycji dyr 2017/2018
strony: [ 1 ]
Jolanta 7724-08-2017 14:22:39   [#01]

Czy w szkołach specjalnych dla uczniów z umiarkowanym można wybrać do 8 dni z dyspozycji dyrektora w 2017/2018 jeżeli  nie ma egzaminów i nie planowane są rekolekcje dla tej placówki.

dbpalka24-08-2017 15:37:03   [#02]

Tak stanowi rozporządzenie- trzeba z tego zarezerwować 3 dni na rekolekcje.

Mam inną wątpliwość- czy jak w rekolekcje są lekcje to można te 3 dni zaplanować na inny czas?

rzepek24-08-2017 15:49:09   [#03]

Nie wiem, czy z przysługujących nam 8 dni wolnych trzeba z tego przeznaczyć 3 dni na rekolekcje,  a tylko 5 dni na "wolne".

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone: 1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio: a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, c) egzamin maturalny, d) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, 3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
Z pewnością organizacja rekolekcji nie mieści się w przypadkach określonych w pkt 1 i 2 wskazanego powyżej przepisu. Wątpliwe jest również twierdzenie, że w czasie rekolekcji mogą być ustalone dodatkowe dni wolne, ponieważ jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej (pkt 3). Należy wskazać, że dyrektor szkoły o terminie rekolekcji powiadamiany jest co najmniej na miesiąc przed terminem ich rozpoczęcia (§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), zaś dodatkowe dni wolne ustala się do dnia 30 września każdego roku szkolnego. Przy założeniu, że rekolekcje odbędą się np. w lutym, a informację o ich dokładnym terminie dyrektor szkoły otrzyma w styczniu – dyrektor szkoły, nie posiadając we wrześniu danego roku szkolnego wiedzy o terminie rekolekcji, nie może zaliczyć ich do dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Piotr Gąsiorek
Zespół Obsługi Prawnej
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

AnJa24-08-2017 15:50:10   [#04]

Już to kilkakrotnie pisano- rekolekcje są poza tym limitem.

laostic24-08-2017 17:17:43   [#05]

Zgadza się - wolne na rekolekcje są z rozporządzenia o religii.

Basik224-08-2017 21:51:02   [#06]

a w wyjaśnieniu do rozporządzenia jest takowa informacja

­ustalono do 8 dni (było 6), z przeznaczeniem na: egzamin ósmoklasisty – 3 dni, rekolekcje wielkopostne – 3 dni i 2 dni ustalone na podstawie przepisów § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia;

 

MKJ24-08-2017 22:49:14   [#07]

Ale wyjaśnienie do rozporządzenia, to nie rozporządzenie. :-)

Jolanta 7725-08-2017 21:32:39   [#08]

Zgadzam się,że wyjaśnienie to nie rozporządzenie. Jest jednak jego projekt z 30 czerwca i Prawo oświatowe,

ale  czy dobrze rozumiem, że jeżeli nie ma u mnie   szkole specjalnej egzaminu ósmoklasisty i być może rekolekcji mogę jedynie wykorzystać tylko 2 z ośmiu dni czyli z puli   inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej. ( przypomnę dla SP 3 z uwagi na  egzamin - projekt rozporządzenia , 3 dni rekolekcje- rozporządzenie o religii , 2 -inne ).

KaPi31-08-2017 09:03:53   [#09]

Bardzo proszę o odpowiedź ... jeżeli nie chcemy zdać z tych ośmiu dni wolnego klasie drugiej gimnazjum w czasie egzaminu (jedna klasa druga nie w szkole nie wpłynie na organizację egzaminu) to czy oni mają wtedy normalne zajęcia dydaktyczne???

rzewa31-08-2017 09:10:24   [#10]

dni wolne są dla szkoły a nie dla poszczególnych klas -> czyli albo wszyscy maja dzień wolny albo nikt

KaPi31-08-2017 09:14:02   [#11]

A jeżeli jesteśmy zespołem z sp?

rzewa31-08-2017 09:38:48   [#12]

to od 1.09 jesteście jedną szkołą - sp z klasami gimnazjalnymi -> art 191 specustawy


post został zmieniony: 31-08-2017 09:38:57
krystyna01-09-2017 22:13:53   [#13]

Pracuję w dwóch różnych szkołach (uzupełniam etat) i jestem po dwóch zebraniach Rady Pedagogicznej:

- w SP - usłyszałam, że z 8 dni 3 przypadają na rekolekcje, 3 na egzamin, którego jeszcze wprawdzie nie ma, ale tych dni nie wolno ruszyć, zostają więc tylko 2 dni wolne.

No i 2 daty zostały zaproponowane i zaopiniowane przez RP. Ustalono również trzeci dzień wolny, po odpracowaniu w jakąś sobotę.

- w SP z oddziałami gimnazjalnymi - podobnie. Z tym, że 3 dni będą faktycznie przeznaczone na egzamin gimnazjalny.

Ustalono również 2 dni wolne, a trzeci do odpracowania.

???

Jot01-09-2017 22:56:32   [#14]

§ 5 rozporządzenia o organizacji roku szkolnego

"1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych – do 8 dni;

2) liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;

3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

  1. a) egzamin ósmoklasisty,
  2. b) egzamin maturalny,
  3. c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej."

"5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty."

Rekolekcje mają inną podstawę prawną: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach § 10.W tym roku troszkę zmienił brzmienie, ale nadal jest prawo zwolnienia na trzydniowe rekolekcje

krystyna01-09-2017 23:20:50   [#15]

No właśnie ... Myślę dokładnie tak samo i nawet próbowałam to powiedzieć, ale usłyszałam, ze przepisy się zmieniły i już.

Natomiast zaintrygowała mnie sprawa z "nienaruszalnością" tych 3 dni przeznaczonych na egzamin w SP.

O co tu może chodzić ?

 

MKJ02-09-2017 11:16:32   [#16]

O nic. Te 3 dni mogą być przeznaczone na egzamin, ale nie muszą. Jeśli dyrektor ma możliwość tak zorganizowania pracy w szkole, że egzamin i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbędą się jednocześnie bez zakłóceń, to nie ma problemu, żeby tak było.

krystyna02-09-2017 11:44:29   [#17]

Sprawa dotyczy SP, w której nie ma w tym roku żadnego egzaminu.

A stwierdzono, że skoro 3 dni muszą być przeznaczone na egzamin, a 3 na rekolekcje - to mają do wykorzystania tylko 2 dni.

MKJ02-09-2017 11:47:19   [#18]

No więc nie muszą.

Roman Langhammer03-09-2017 07:55:27   [#19]

Bzdura - jest 8 dni. I w tym roku SP może wykorzystać 8 dni. I za rok może i za dwa lata może.

Oczywiście jak egzamin wejdzie, to można (ale nie trzeba) wykorzystać na ten właśnie egzamin - ja na pewno wykorzystać, bo w szkole lekcji i egzaminu bezkolizyjnie nie dam rady zrobić.

@krystyna - Jasna i prosta interpretacja - 8 dni. Ust 2 rozp. (par. 5): zwróć uwagę na słówko "MOGĄ"... mogą to znaczy, że nie muszą. I tutaj już nie ma co gdybać. 

Dyrektor może w sprawdzian, a może w co innego ustalić dni wolne.

graraz03-09-2017 09:58:26   [#20]

Można dać wolne jak będzie odpust w parafii..:)

Roman Langhammer03-09-2017 10:24:12   [#21]

Można? Można... wszak "jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej."

PaulinaS03-09-2017 11:53:46   [#22]

Ja też tak to rozumiem na dzień dzisiejszy. Jestem SP więc zaplanowałam 6 dni wolnych. Mam narazie opinię RP, czekam na RR i Samorząd Uczniowski. Nie pamiętam, by w mojej poprzedniej pracy ktoś dbał o opinię samorządu, ale zeszłoroczna kontrola w tej sprawie wyczuliła mnie i na to. Dzieci też muszą potwierdzić na piśmie, że chcą mieć wolne...

elkap06-09-2017 08:33:31   [#23]

W szkołach podstawowych nie ma w tym roku szkolnym egzaminu, ale nie zapominajmy, że wiele szkół ma teraz klasy gimnazjalne, które mają egzamin i dyrektor może ustalić dzień wolny w tym terminie.

zemi06-09-2017 09:24:08   [#24]

Ja mam klasy gimnazjalne. Planujemy w związku z tym, że sp będzie miała 5 dni wolnych, a gimnazjaliści 8. Sp w czasie egzaminu gimnazjalnego będzie miała lekcje. 

halinah06-09-2017 09:27:16   [#25]

To mają być dni wolne dla szkoły, a nie dla części szkoły. Nie wiem, czy tak  (#24) może być

zemi06-09-2017 09:30:40   [#26]

No właśnie. Szkoda, aby uczniowie sp zmarnowali 3 dni nauki, skoro jest tylko jedna klasa gimnazjum, jedna komisja, nauczyciele sp nie zasiadają w komisji ..... Szkoda. 

malgala06-09-2017 09:54:11   [#27]

A klas drugich gimnazjalnych ile masz?

Może też będą mogli  mieć w tym czasie lekcje i nie robicie dni wolnych w czasie egzaminu gimnazjalnego. Trzecia i tak ma w tym czasie tylko egzaminy i wszyscy mieszczą się w pięciu dniach.

zemi06-09-2017 10:56:24   [#28]

Też jedną. Ale jednak nauczyciele w komisji zajęci, 1 jedzie do sąsiedniej szkoły, część prowadzi "nauczanie objazdowe". Mam nauczycielkę, która pracuje w 5 szkołach :)

Może jednak nie będzie przestępstwem dotychczasowe rozwiązanie, że uczniowie sp mają zajęcia w czasie egzaminu gimnazjalnego?

malgala06-09-2017 11:06:10   [#29]

A nie można do komisji dać kogoś uczącego w klasach młodszych?

Poza tym ci, co mają w czasie egzaminu w planie lekcje z klasą III i nie są w żadnym zespole nadzorującym mogą wejść za tych co będą w komisji na zastępstwo.

zemi06-09-2017 11:31:22   [#30]

Trzeba się rozpatrzeć. Dotychczas na zastępstwa za nauczycieli zasiadających w komisji, a mających lekcje w klasach szkoły podstawowej (byliśmy Zespołem) szli nauczyciele gim. nie będący w komisji. 

Najlepiej by było, gdyby przejściowo można było wdrożyć dotychczasowe rozwiązanie.

PiotrekM06-09-2017 16:00:14   [#31]

Czy możecie się podzielić jakie dni wybraliście?

alis06-09-2017 17:29:14   [#32]

Podobnie jak PiotrekM, też jestem ciekawa tych dni, tym bardziej, że jeszcze się do nich nie przymierzałam;)

Roman Langhammer06-09-2017 18:08:34   [#33]

31 X - Święto Reformacji (mam połowę uczniów i ponad połowę wyznania ewangelickiego)

30 IV - majówka

2 V- majówka

4 V - majówka

1 VI - po Bożym Ciele.

rzepek06-09-2017 18:14:01   [#34]

My jeszcze  2 dni po Wszystkich Świętych i 1 dzień po Sylwestrze (musimy -kolonia w szkole);)

cynamonowa06-09-2017 19:01:15   [#35]

Ten 1 VI "kusi"....ale wybitnie niezręcznie jest zamknąć szkołę w Dzień Dziecka :)

Roman Langhammer06-09-2017 19:09:03   [#36]

Kilka dni później mamy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. ;)

Jot06-09-2017 21:52:11   [#37]

Wolny 1 czerwca ma sens,,,wystarczy dzieci zapytać:-)...


post został zmieniony: 06-09-2017 22:00:16
Roman Langhammer07-09-2017 06:08:40   [#38]

Jak zapytamy dzieci, kiedy by chciały mieć wolne, to nam dni zabraknie. ;) Zawsze się jakaś okazja znajdzie. :)

Jot07-09-2017 20:49:45   [#39]

No jakby nie patrzeć racja:-))). U nas wolne, bo jakoś tak tradycyjnie zawsze po Bożym Ciele mamy.

anowi09-09-2017 14:54:53   [#40]

A ja mam pytanie, wynika z rozporządzenia, że tylko 2 dni są na wolne w inne dni w sp, to jak można dać :

30 IV - majówka

2 V- majówka

4 V - majówka

1 VI - po Bożym Ciele.

Mam egzamin gim, ale będą zajęcia dla klas II i klasy 7, nie mam rekolekcji.

Czy mogę w takim razie wykorzystać 4 wolne dni?

irdyr09-09-2017 19:51:49   [#41]

Czy ja dobrze rozumiem? Jeżeli jestem szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, to mogę mieć do 8 dni dodatkowo wolnych z przeznaczeniem na egzamin ósmoklasisty ( nie mam jeszcze, więc nie), święta i inne dni wynikające itd. Czy przeznaczam te wolne dni na egzamin gimnazjalny? Jak mam traktować to rozporządzenie? Tylko do SP, a do oddziałów gimnazjalnych stare rozp.? Czy SP może mieć wolne inne dni, a oddziały gimnazjalne inne?

olaszyma30-04-2018 12:08:48   [#42]

Podnoszę wraz z pytaniem, na które chyba padła tu już kiedyś odpowiedź, ale nie umiem jej znaleźć. Czy dni wolne dyrektorskie powinno się wykorzystywać w czasie rekolekcji? Moim zdaniem zwolnienie z zajęć dla odbycia rekolekcji wynika z innych przepisów i te dni nie wliczają się do dyrektorskich.Poza tym dni rekolekcji nie są wolne dla uczniów bo uczestniczą w rekolekcjach.

Areq30-04-2018 16:18:44   [#43]

Rekolekcje nie wchodzą w dni wolne do dyspozycji dyrektora szkoły

elrym12-02-2019 08:37:27   [#44]

podpinam się z pytaniem

czy w dniach dodatkowo wolnych mogę zwołać zebranie rady pedagogicznej i zespoły wszelkiego typu?

OP twierdzi, że - nie! mało tego uważa, że o tych dniach powinien być powiadomiony na piśmie.

Powiedzcie: - Czy łamię prawo?

pytanie 1:- Czy łamię prawo?

1) organizując zebranie rady pedagogicznej- po wcześniejszym rozeznaniu wiedzieliśmy, że dzieci w tym dniu nie przyjdą do szkoły, a nawet gdyby przyszły, byliśmy od godz.800do godz.1400, więc niektórzy nawet dłużnej niż wynikało to z ich planu lekcji; 

odbyły się w tym dniu:

a)  zespoły: przedmiotowe, klasowe, wychowaczy, spotkania w sprawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów

b) rada pedagogiczna z elementami szkolenia

Rozporządzenie o organizacji roku informuje:

§ 5.  2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio: a) egzamin ósmoklasisty, b) egzamin maturalny, c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej. 3. 

 

pytanie 2:- Czy łamię prawo?

- Kiedy nie poinformowałam pisemnie OP o ustalonych wolnych dniach?

przywołane wcześniej Rozporządzenie wskazuje:

Dni te zostały wyznaczone zgodnie z§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

OP natomiast powiadam, kiedy zawieszam zajęcia zgodnie z  Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

Proszę Was o opinię

an12-02-2019 08:55:47   [#45]

Bardzo dobrze myślisz.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych jest dla uczniów - dla nauczycieli to normalny dzień pracy.

elrym12-02-2019 10:00:04   [#46]

no, tak, ale... gdzie wobec tego złamałam prawo?

Jacek12-02-2019 10:13:40   [#47]

nigdzie nie złamałaś. OP widać nie doczytał :-)

Margo26-04-2019 14:06:31   [#48]

Czy w związku ze strajkiem, a co za tym idzie zagrożeniem realizacji PP mogę odwołać 2 dni dyrektorskie i zrobić normalne lekcje? Opinia RR pozytywna, brak opinii RP bo strajkują. Sprawa dotyczy dni 29 i 30 kwietnia, rodzice i uczniowie powiadomieni, nauczyciele również. 

dorotagm28-04-2019 16:01:10   [#49]

Ja nie odwołałam wolnych - niektórzy rodzice zaplanowali wcześniej wyjazdy, więc i tak nauka byłaby mało efektywna. 

To czas na ochłonięcie, wygaszenie emocji, odpoczynek. Sama jestem po strajkowym czasie wykończona psychicznie. Muszę nabrać dystansu, zresetować, czego i Wam życzę.

elkap28-04-2019 18:43:16   [#50]

Margo, rozumiem potrzebę odrobienia zaległości, ale w świetle przepisów o organizacji roku szkolnego jest to dość wątpliwe. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

§ 5. (…)

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

W rozporządzeniu nie ma mowy o zmianie tych dni po wskazanych wyżej terminach.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]