Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czy szkoła ma obowiązek uruchomić skrzynkę podawczą ePUAP
strony: [ 1 ]
pkarlin14-07-2017 11:43:47   [#01]

Jak w temacie, czy szkoła ma obowiązek uruchomić skrzynkę podawczą ePUAP?

MKJ14-07-2017 14:28:39   [#02]

Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

"1. Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.
1a. Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę.

1b. Podmiot publiczny, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informację o jej adresie.
2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji w postaci elektronicznej:
1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych;
2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej.
3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej,
2) formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów,
3) sposób sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych,
4) sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów
– uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany danych w postaci elektronicznej oraz potrzebę usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi."

I jeszcze wyjaśnienie, czym jest podmiot publiczny (art. 2 ust. 1 tejże ustawy):

"Z zastrzeżeniem ust. 2–4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:
1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,
2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3) funduszy celowych,
4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych
– zwanych dalej „podmiotami publicznymi”."

katarzs19-07-2017 14:02:09   [#03]

Czy szkoła to "państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych – zwanych dalej „podmiotami publicznymi”."" ?

rzewa19-07-2017 18:31:04   [#04]

nie

szkoła mieści się w pkt. 2) "jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" jako samorządowa jednostka budżetowa

alis25-10-2023 15:13:44   [#05]

Odświeżam wątek, w związku z informacją MEiN wysłaną za pośrednictwem poczty o obowiązku posiadania skrzynki ePUAP przez szkoły i placówki publiczne, moje pytanie, czy posiadacie?

Roman Langhammer25-10-2023 15:56:56   [#06]

Tak. I chętnie korzystamy, szczególnie w kontaktach z innymi instytucjami, np. sądem, PCPRem itp. Polecam. Można zaoszczędzić na znaczkach 

alis25-10-2023 16:09:56   [#07]

A jakieś wskazówki od czego zacząć zakładanie? Gdzie znajdę jakąś instrukcję?

Jacek25-10-2023 19:46:15   [#08]

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany; 

edithael02-11-2023 13:43:41   [#09]

A szkoła niepubliczna musi/ powinna/ może?

W końcu realizuje zadanie publiczne ;)

KaPi02-11-2023 19:43:41   [#10]

jako niesamorządowa złożyliśmy wniosek - został odrzucony, bo nie ma wymogu

ale podobno, jak chcemy, to możemy się dobijać 

chwilowo nie chcemy

alis03-11-2023 09:24:25   [#11]

Czy to jest to samo co e-doręczenia? Sory, jeśli pytanie z serii ,,dla naiwnych" ;)

JarTul03-11-2023 13:17:13   [#12]

Czy skrzynka e-Doręczeń przejmie zadania ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)?
Od 01.10.2029 r.  Skrzynka e-Doręczeń docelowo zastąpi korespondencję przez ePUAP. Pozostałe usługi ePUAP będą stopniowo zastępowane w ramach innych projektów.

[za: e-Doręczenia w pytaniach i odpowiedziach]


post został zmieniony: 03-11-2023 13:18:00
Macia07-11-2023 12:26:43   [#13]

jak dbają by się dyrektorzy nie nudzili- dopiero były e-puapy teraz e-doręczenia.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]