Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dodatek motywacyjny
strony: [ 1 ]
Jot22-06-2017 09:08:37   [#01]

Czy Państwo Dyrektorzy informujecie na forum o wysokości dodatku motywacyjnego dla konkretnych osób, czy odbywa się to indywidualnie? Ciekawa jestem, jak to jest u większości, bo znam różne opinie na ten temat:-) Z góry dziękuję za Wasze:-)

 

izael22-06-2017 09:21:48   [#02]

nie informujemy o wynagrodzeniu konkretnych osób

i odradzamy takie działania:)

podpisano: Pani Dyrektor:)


post został zmieniony: 22-06-2017 09:22:17
Jot22-06-2017 09:32:24   [#03]

:-)Jestem za:-) Czekam na dalsze opinie i argumenty, jeśli praktykuje ktoś inaczej:-)

dariuszn722-06-2017 10:36:12   [#04]

Tu nie ma argumentów, ani opinii należy przestrzegać prawa, a zarówno nas jak i nauczycieli obowiązuje tajemnica odnośnie wynagradzania.

DYREK22-06-2017 11:06:53   [#05]

I. Opinia

"Prawo do wynagrodzenia należy do sfery prywatności pracownika, a tym samym wysokość zarówno wynagrodzenia, jak i poszczególnych jego składników jest jego dobrem osobistym. W konsekwencji informacja o przyznanym dodatku konkretnemu nauczycielowi przeznaczona jest do wiadomości tegoż pracownika. Brak jest tym samym podstaw prawnych do informowania całej rady pedagogicznej o wysokości przyznanego konkretnemu nauczycielowi dodatku oraz okresie, na jaki ten składnik wynagrodzenia nauczyciela został przyznany."

z: https://www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/informacja-o-wysokosci-dodatkow-motywacyjnych-nie-musi-byc-jawna.html#.WUuEnGhpzIU 

II. Wyrok sądu administracyjnego

"Nie ma zatem podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej o pochodzących ze środków publicznych m.in. dodatkach motywacyjnych przyznanych poszczególnym nauczycielom. Bez znaczenia przy tym pozostaje, że udostępnienie takiej informacji będzie umożliwiało identyfikację tożsamości nauczycieli, gdyż prywatność tych osób, na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p., nie stanowi przesłanki pozwalającej na odmowę udostępnienia informacji publicznej. O ile do osób pełniących funkcje publiczne zalicza się nauczycieli, o tyle osobami takimi nie są osoby pełniące funkcje usługowe w szkole takie jak: sekretarka, kucharka i kierownik administracyjny szkoły, odpowiadający za pracę personelu obsługowego i administracyjnego. Wymienione osoby nie spełniają bowiem zadań publicznych. W przypadku tych osób dostęp do informacji publicznej może zatem zostać ograniczony z uwagi na ochronę ich prywatności."


Z uzasadnienia II SA/Kr 1573/15 - Wyrok WSA w Krakowie.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/37EC6C8940 

wątek: Związki zawodowe a dodatki motywacyjne


post został zmieniony: 22-06-2017 11:09:34
graraz22-06-2017 11:13:19   [#06]

Czy każdy nauczyciel musi mieć dodatek motywacyjny? Koleżanka chyba źle zrozumiała informacje przekazane na szkoleniu.

AnJa22-06-2017 11:30:33   [#07]

Jest i taka opcja- niektórzy szkolarze tłumaczą, ze jeśli jest zapis, że wynagrodzenie składa się (i tu wyliczanka) to każdy element musi być spełniony.

DYREK22-06-2017 11:40:25   [#08]

i inna opinia:

Na wynagrodzenie nauczyciela składają się m.in. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy. Nie oznacza to jednak, że każdy nauczyciel musi dodatek motywacyjny otrzymać. Dodatek motywacyjny otrzymuje ten kto spełnia określone w przepisach kryteria. Podobnie jak nie każdy nauczyciel otrzymuje np. dodatek funkcyjny lub za wysługę lat. Otrzymują tylko ci nauczyciele, którym te dodatki przysługują na podstawie przepisów.

AnJa22-06-2017 11:50:26   [#09]

I można to pogodzić wypisując w angażu wszystkie składniki wynagrodzenia, przy niektórych wpisując 0

Jot22-06-2017 13:53:46   [#10]

Dzięki:-) Czyli już nie muszę się zastanawiać, że to ja coś źle interpretuję:-) Znalazłam tu też odpowiedź na to, czy każdemu dodatek, bo nie raz miałam wątpliwości,  więc dzięki serdeczne.

link12308-08-2017 20:09:55   [#11]

witam Was i podnoszę wątek dotyczący spraw kadrowych - informacja dla nauczycieli w sprawie wysokości wynagrodzenia itd. Jak wygląda u Was przekazywanie takiej informacji - chodzi mi o konieczność przekazywania dokumentu z informacją o wysokości wynagrodzenia, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego, opiekuna stażu oraz dodatku motywacyjnego. Czy konieczne jest przekazywanie takiej informacji wszystkim nauczycielom? Czy tylko tym, u których jest zmiana w składnikach? Chodzi mi o to, że jeżeli podajemy np. przy dodatku stażowym wzrost o 1% to chyba nie ma konieczności przygotowywania dokumentów dla nauczycieli co pół roku. W przypadku mojej szkoły ewentualne zmiany w wysokości dodatku motywacyjnego mamy co 6 miesięcy. Pozostałe składniki wynagrodzenia zmieniają się wraz z rozp płacowym - to zmienia się przecież tylko w przypadku podwyżek.. A może ktos podzieli się swoim wzorem dokumentu? Z góry dziękuję.

Roman Langhammer21-09-2017 11:11:38   [#12]

Podnoszą pytanie "link123". Czy i w jaki sposób należy przekazywać nauczycielom informacje o wysokości dodatku motywacyjnego. Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej taka informacja winna być przekazywana na piśmie?

DYREK21-09-2017 11:50:05   [#13]

Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela i istotnym elementem umowy o pracę albo stosunku pracy na podstawie mianowania. Przyznanie dodatku (albo jego zmiana), równoznaczne jest ze zmianą warunków płacy. Zatem konieczna jest forma pisemna. 

Karta Nauczyciela

Art. 14. 1. 

Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

1) stanowisko i miejsce pracy;
2) termin rozpoczęcia pracy;
3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.

post został zmieniony: 21-09-2017 11:51:55
Roman Langhammer21-09-2017 13:08:44   [#14]

Rozumiem, że na tej podstawie należy takie pismo włączyć do akt?

A jeśli co miesiąc przyznaję premię pracownikom niepedagogicznym, to też to tak powinno działać?

zemi21-09-2017 13:49:20   [#15]

Ja każdego roku daję n-lowi do ręki i wpinam do akt informację o przyznaniu dodatku za wychowawstwo i dodatku motywacyjnego z podaną kwotą.

beba121-09-2017 17:43:04   [#16]

U nas zgodnie z regulaminem wynagradzania n-li uchwalonym przez Radę Miejską dodatki za wychowawstwo, motywacyjny, opiekuna stażu przyznaje się od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia w danym roku budżetowym. Dlatego też 2x w roku n-ki otrzymują angaż na piśmie, 1 egz. odbierają osobiście 2-gi wkładam do akt. Jednocześnie zmiany podaję do działu płac. Dodatek motywacyjny przydzielam uznaniowo, ale według kryteriów na 1 września , a w styczniu daję informację, że przyznaję dodatki bez zmian

Roman Langhammer21-09-2017 18:50:43   [#17]

W takim wypadku dodatek motywacyjny nie jest motywacyjny. Bo nie wiem, jakby się nauczyciel starał - a dasz mu 1 września 100 zł - to w ciągu roku nie może dostać wyższego... trochę to nie fair.

ola 1321-09-2017 19:10:35   [#18]

[#14]

Informację na temat premii ma w umowie, że przysługuje 20% co miesiąc, chyba że i tu regulamin wynagradzania pracowników samorządowych. Dlatego nie ma potrzeby o tym co miesiąc informować pracownika.

W przypadku nauczycieli jest inaczej, dlatego ja raz na trymestr informuję o wysokości przyznanego motywacyjnego. Zastanawiam się na zmianą częstości do kwartału, ale.... jakoś czas za szybko leci, bo już nie biegnie :-) 

Jot21-09-2017 20:12:28   [#19]

U nas w gminie dodatek wypłacany jednorazowo raz w lipcu, raz w styczniu/lutym. Od niedawna daję do akt oddzielne pismo o przyznaniu dodatku. Czy to jest prawidłowo?Czy u kogoś też tak jest?

robson26-09-2017 20:33:46   [#20]

To ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak wy przyznajecie dodatki motywacyjne? Dyrektor przyznaje dodatek na podstawie oceny pracy nauczyciela. Czy istnieje jakiś przepis który zabrania dyrektorowi samodzielnie podejmować decyzję w tej sprawie?

marmak26-09-2017 20:52:20   [#21]

Dyrektor przyznaje dodatek na podstawie regulaminu wynagradzania uchwalonego przez Radę Gminy, Miasta, ...

Jeżeli nauczyciel spełnia warunki wynikające z regulaminu to dostaje dodatek - d.m. nie jest uznaniowy. Uznaniowa (kolesiowska) jest nagroda.

robson26-09-2017 22:32:45   [#22]

A co ma do tego kolesiostwo??? Dodatek motywacyjny może i powinien być zróżnicowany. Czy jest gdzieś taki przepis, który tego zabrania?? Nie mówię o kolesiostwie. Jeśli jeden nauczyciel pracuje więcej a drugi mniej i dodatek jest taki sam to albo dyrektor ma wszystko w czterech literach albo jest ślepy. Nagrodę dyrektora też można rozdawać kolesiowsko lub każdemu po równo (jak w PRL-u? i znam takie szkoły).

Rozporządzenie płacowe z dnia 31 stycznia 2005 r. w § 6 określa jedynie ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, do których należą:

  • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,
  • osiągnięcia wychowawczo – opiekuńcze,
  • prowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
  • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
  • Tu znalazłem przykład regulaminu z jakiejś gminy i tam jest taki zapis
  • 3. Dodatek przyznaje: 1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły 2) dla dyrektora – Burmistrz .....4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1. 5. Dodatek nie może przekraczać 20% wynagrodzenia zasadniczego, w ramach środków przyznanych na rok budżetowy.

Stwierdzenie, że nie może przekraczać nie znaczy, że ma być wszędzie taki sam


post został zmieniony: 26-09-2017 22:42:48
alis27-09-2017 08:09:37   [#23]

Ja różnicuję i to sporo;)

eny27-09-2017 11:31:33   [#24]

Oczywiście, że dodatek motywacyjny w swoim założeniu powinien być różnicowany. Jeśli jest inaczej to przestaje spełniać swoją rolę.

malgala27-09-2017 17:09:29   [#25]

A jeśli dodatkowo wszyscy mają w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, to już jest zupełnie demotywujący.

robson29-09-2017 23:40:46   [#26]

A jest taka gmina, gdzie wszyscy mają tyle?

malgala30-09-2017 09:42:00   [#27]

Jest taka gmina, jest taka szkoła.

robson30-09-2017 23:45:42   [#28]

Aż jestem ciekaw co to za gmina

robson30-09-2017 23:46:39   [#29]

No i pytanie czy ktoś zwracał na to uwagę? Radni, związki, dyrekcja?

malgala01-10-2017 09:31:58   [#30]

nasza

do regulaminu nikt nie może mieć zastrzeżeń, bo ten daje możliwość różnicowania

na to w jakiej wysokości przyzna dyrektor też teoretycznie nikt, bo wysokość jest niejawna oficjalnie, ale w szkole nauczyciele między sobą swoich angaży nie ukrywają i wszyscy wiedzą, że każdy tylko 1% dostał

 

Jot01-10-2017 15:05:56   [#31]

Ponawiam pytanie. Czy jest u kogoś w gminie  tak, że dodatek motywacyjny w szkołach jest wypłacany raz na pół roku jednorazowo? Czy to jest prawidłowe?

izael01-10-2017 15:52:34   [#32]

w naszym regulaminie jest tak, że dodatek motywacyjny jest przyznawany co najmniej na 4 miesiące i co najwyżej na 8 miesięcy, więc jak dyrektor chce, to może przyznawać raz na pół roku

malgala01-10-2017 17:49:12   [#33]

przyznać tak, ale wypłacany chyba powinien być co miesiąc

Ala01-10-2017 17:50:35   [#34]

przyznawać tak ale wypłaca się miesiecznie

Ala01-10-2017 17:51:04   [#35]

o! malgala :)

Jot01-10-2017 18:40:39   [#36]

Dzięki za odp:-)

izael01-10-2017 19:24:56   [#37]

no tak:)

wypłaca się co miesiąc:)

 

graraz01-10-2017 19:59:59   [#38]

ZZ powiedziały, że chcą mieć wgląd do przyznawanych dodatków motywacyjnych. Mają takie prawo?

izael01-10-2017 20:33:05   [#39]

nie

mają głos przy ustalaniu regulaminu wynagradzania

i tyle

a mówić to sobie mogą;)

 

 

robson01-10-2017 23:31:09   [#40]

To może ZZ zastąpią dyrektora??? Mają prawo pisać do OP o zwiększenie dodatku motywacyjnego

matyldaa21-08-2023 15:10:48   [#41]

Nauczyciel zatrudniony jest w zastępstwie do 31.08. Od 1 września znów będzie zatrudniony w zastępstwie na innym stanowisku (tzn. z innym pensum). Poprawne jest przyznanie mu dodatku motywacyjnego mając na uwagę jego pracę w poprzednim roku szkolnym? Regulamin na ten temat milczy. 

Jacek21-08-2023 18:07:04   [#42]

nic nie stoi na przeszkodzie, by przyznać

edek18-04-2024 19:10:30   [#43]

Czy informujecie wszystkich nauczycieli KTO ( nie podając ile ) dostał ?

 

KaPi18-04-2024 21:11:46   [#44]

nie, tylko tych, co dostali

 

edek19-04-2024 10:08:40   [#45]

Czy to ( nieinformowanie reszty ) wynika z jakiś przepisów czy wewnętrznie przyjętych zasad ?

KaPi19-04-2024 10:36:22   [#46]

dodatek motywacyjny jest uznaniowy, czyli może być, a nie musi, więc jeżeli ktoś go dostaje, to dostaje informację, że dostał - dostał coś dodatkowego

AnJa19-04-2024 10:39:00   [#47]

Nigdy nikogo nie informowałem- i to mi się nadal podoba.

Ale w trybie informacji publicznej trzeba to ujawnić- jeśli będzie wniosek.

BeaBor19-04-2024 10:48:29   [#48]

Informuję pisemnie tych co dostali i tyle

malchow20-04-2024 10:45:18   [#49]

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/roznicowanie-dodatku-motywacyjnego-niezgodne-z-prawem-karta-nauczyciela-mowi-jasno,536769.html

 


post został zmieniony: 20-04-2024 10:45:31

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]