Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej do Oddziału przedszkolnego..
strony: [ 1 ]
edawid16-05-2017 10:03:45   [#01]

Witam, podpowiedcie proszę co zrobić i jak krok po kroku aby nie przegapić:

nauczyciel mianowany zatrudniony jako nauczanie zintegrowane. Ten rok jest nauczycielem w oddziale przedszkolnym. W przyszlym roku szkolnym takze jest planowany do "0". Zmieniają się zasady zatrudniania takich osób gdyż przechodzą one na warunki Nauczyciela Przedszkola. moje pytanie:

1. Wręczam porozumienie zmiany warunkow pracy?

2. Jesli nauczyciel się zgadza to zmieniamy zmieniamy umowe i ilość dni urlopowych?

 

1. Wręczam wypowiedzenie i nauczyciel sie nie zgadza.

2. Wreczam wypowiedzenie czy zgodnie ze spec ustawą informację o przeniesieniu w stan nieczynny ( czy ktoś z Was ma wzór takiej informacji)?

Bardzo proszę o podpowiedz.

 

rzewa16-05-2017 10:21:30   [#02]

hm... a z jakiego powodu zmieniają się warunki?

bo jak zrozumiałam to jest n-l, który obecnie pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym i nadal będzie tak pracował...

;-()

AnJa16-05-2017 10:24:44   [#03]

zapewne chodzi o jednoznacznie opisaną feryjność oddziałów przedszkolnych i inny wymiar urlopu

swoją drogą zas - chyba faktycznie nauczycieli OP w szkołach należałoby o tym poinformować?

edawid16-05-2017 10:26:08   [#04]

Do tej pory miala klasy 1-3 w biezacym roku szkolnym otrzymala oddzial przedszkolny ale nadal przyslugiwalo 56 dni urlopu. Zgodnie z nowymi zasadami Od września nauczyciele pracujcy w oddziale 0 przechodza na warunki nauczyciela przedszkolnego i zmienia sie liczba dni urlopowych na 35.

rzewa16-05-2017 10:39:09   [#05]

a gdzie to napisane, bo jakiś znaleźć nie mogę... :-(

ola 1316-05-2017 12:40:34   [#06]

Rzewo,

Ustawa prawo oświatowe art. 13 ust. 5 tam jest zapis, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały zrównane z przedszkolem. W UoSO takiego zapisu nie ma, albo ja go nie znalazłam.

Art. 13. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż
5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.
2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach
wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.
3. W przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez osobę prowadzącą, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przez radę gminy dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę.
4. Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
5. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.


post został zmieniony: 16-05-2017 12:42:20
AnJa16-05-2017 12:41:03   [#07]

o nauczycielach nie ma- o oddziałach jest w rozporządzeniu o organizacji

a jeśli do oddziałów stosuje się przepisy dotyczące przedszkoli to do pracowników - wydawałoby się, że też

DYREK16-05-2017 19:03:39   [#08]
  • Opinia MEN:

Opinia MEN z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

  • Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim  wyrok z 30 października 2013 r., sygn. akt V Pa 74/13 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152515000002521_V_Pa_000074_2013_Uz_2013-10-30_001 

  • Opinia prawna w sprawie wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego (zerowego) w szkole podstawowej -> podkarpackie znp

post został zmieniony: 16-05-2017 19:08:56
Annna16-05-2017 20:57:06   [#09]

Kiedy nauczyciel traci formę zatrudnienia przez mianowanie?

proszę o podstawę prawną

Jacek16-05-2017 21:03:26   [#10]

art. 20, art. 23, art. 26 KN

lavender16-05-2017 21:18:22   [#11]

Czy nauczyciel pracujący z 6-latkami ma nadal pensum 22?

Mam grupę łączoną wiekowo 5-6 latki.

rzewa17-05-2017 11:18:13   [#12]

tak, nadal pensum 22

natomiast w kwestii urlopu n-la zatrudnionego w sp, który pracuje z przedszkolakami nic się nie zmieniło - jest zatrudniony w jednostce systemu oświaty, w której ferie szkolne są obligatoryjne więc stosuje się do niego art 64 ust 1 KN

AnJa17-05-2017 11:50:35   [#13]

No- jest zatrudniony w jednostce feryjnej swiadcząc prace w jej części nieferyjnej.

gimnazjum17-05-2017 12:54:22   [#14]

a co z n-lem klas I-III, który od września przejdzie do punktu przedszkolnego- bo tu zmiana i pensum i ilości urlopu- co jak nie podpisze takiego pisma?

 

rzepek17-05-2017 13:45:24   [#15]

Juz pytalłm kiedyś, nikt nie wie  i  ja też nie wiem: nauczyciel pracujący w oddziale przedszkolnym i równocześnie w szkole (matematyka) -ile ma urlopu? Na razie ma tak, jak nauczyciel szkolny. OP nie dyskutuje. Też nie wie:)


post został zmieniony: 17-05-2017 13:46:58
jareczek11117-05-2017 14:13:59   [#16]

To jest kolejna kwestia, która powinna być jasno rozwiązana na poziomie ustawowym. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej, czy oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Nauczyciel łączy etat w oddziale przedszkolnym z matematyką - to jakkolwiek by nie zaplanować mu urlopu będzie źle. Zakazać takiego łączenia ? Też nie dobrze, bo nauczyciel nie będzie miał pracy lub będzie miał 2 umowy na ten sam rodzaj pracy - NAUCZYCIEL - co też jest niedopuszczalne.

jurkoz17-05-2017 15:50:49   [#17]

-Od lat stosuje zasadę, której potwierdza wyrok sądu w Piotrkowie Trybunalskim: Sygn. VPa 74/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2013 roku.

Nauczyciel zatrudniony w szkole jest nauczycielem szkoły, nie przedszkola i należy mu się urlop zgodnie z typem placówki, w której jest zatrudniony , czyli 56 dni. To co pisze pani Szumilas dotyczy realizacji podstawy programowej, a to już zupełnie nie ma związku z urlopem nauczyciela (jeśli dyrektor twierdzi, że musi dziecku zapewnić czas na jej realizację, niech szuka sposobu).

.... i rzewa (znów!) ma moim zdaniem rację!.

cynamonowa17-05-2017 17:59:37   [#18]

tu trochę inne zdanie:

 

http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/303029915-Zerowka-w-szkole-bez-ferii-i-wakacji.html#ap-1

rzewa17-05-2017 18:08:24   [#19]

Mam inne pytanie: Jaki ma wymiar urlopu nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, w którym OP ustalił, że przerwy w pracy przedszkola będą dokładnie 2 i to w czasie ferii szkolnych?

AnJa17-05-2017 18:42:17   [#20]

35 dni

rzewa17-05-2017 19:44:20   [#21]

a na jakiej pp?

:-)

Joasia Berdzik17-05-2017 20:46:41   [#22]

to, że oddział przedszkolny pracuje jak przedszkole jest opisane w przepisach:

Rozporządzenie w sprawie organizacji pracy szkół publicznych stanowi (§ 18) , ze przepisy dotyczące przedszkoli stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, z tym że zadania i kompetencje dyrektora przedszkola wykonuje dyrektor sz koły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny. (§ 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2, § 9 i § 12)
To oznacza, że oddział przedszkolny staje się placówka nieferyjną z mocy przepisów prawa, ponieważ stosuje się do niego m.in. § 12

 

 

cynamonowa17-05-2017 21:20:15   [#23]

...swoją drogą czy nie można było napisać tego wprost :)

Joasia Berdzik17-05-2017 21:25:52   [#24]

no w sumie jest juz wprost:)


post został zmieniony: 17-05-2017 21:29:46
AnJa17-05-2017 21:26:19   [#25]

Moim zdaniem w rozporządzeniu o organizacji napisano to nadzwyczaj jasno. A o niewielu zapisach można to powiedzieć.

jurkoz17-05-2017 22:26:45   [#26]

Gdyby było "tak jasno" to sąd byłby niepotrzebny, a tak orzeka dwojako!

jurkoz17-05-2017 22:30:42   [#27]

... a wszystko dlatego, że oddział przedszkolny powinien być w przedszkolu, a jak tworzy się dziwne "twory" feryjno-nieferyjne, to zawsze jest to niejednoznaczne... a to Polska właśnie.

Joasia Berdzik17-05-2017 22:36:37   [#28]

Wyroki sa chyba jednak z czasow przed tym zapisem i przed tym rozporzadzeniem...

Masz nowe rozporządzenie i jasne zapisy (w tej sprawie)

(Wpis byl do #26)


post został zmieniony: 17-05-2017 22:38:43
rzewa18-05-2017 08:54:29   [#29]

Cóż pozostanę przy swoim zdaniu - po 1.09.2017 nie ma nadal obligu by oddziały przedszkolne były "feryjne"

nowe rozporządzenie zawiera analogiczny zapis jaki obecnie jest w ramowym statucie przedszkola czyli:

§ 12. ust. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

I ew. "feryjność" czy to przedszkola czy oddziału przedszkolnego, moim zdaniem, nie jest sprzeczna z tym zapisem.

1. Nie istnieje prawna definicja feryjności: jest to określenie potoczne

2. w prawie oświatowym mówi się o prowadzeniu działalności oświatowej albo przez cały rok szkolny ew. z wyjątkiem przerwy czy przerw w tej pracy (jak to ma miejsce w przedszkolu) albo o prowadzeniu działalności oświatowej z uwzględnieniem ferii szkolnych czyli przerw w tej działalności przypadających w ustalonych prawem okresach

3. art 64 KN dzieli jednostki oświatowe na dwa rodzaje: albo takie, w których w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, albo takie, gdzie takiej przerwy nie przewidziano - i nie odwołuje się w tym miejscu ani do innej ustawy ani nawet do odrębnych przepisów

zatem jeśli OP, na wniosek dyrektora przedszkola i odpowiedniej rady, przewidzi w organizacji pracy przedszkola ferie zimowe i letnie to tak właśnie będzie

Natomiast w przypadku decyzji polegającej na tym, że to w szkole ma być umieszczony oddział przedszkolny taka decyzja zostaje w tym przypadku podjęta, bo w szkole ferie szkolne przewidziane są z mocy prawa i OP nie jest w stanie tego zmienić (wg stanu prawnego do 31.08.2017)

Nowe przepisy (tj. powyższy zapis rozporządzenia w sprawie organizacji w zestawieniu z §18 tego samego rozporządzenia) jedynie umożliwiają ustalenie przez OP, że oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie funkcjonował np. z jedną przerwą i to krótszą niż czas trwania wakacji

od tej decyzji będzie zależało czy w organizacji pracy oddziału będą, czy też nie będą przewidziane ferie.

A sprawa urlopu n-la który jednocześnie realizuje zadania w jednostce feryjnej i nieferyjnej nie ogranicza się tylko do sytuacji oddziału przedszkolnego w sp - występuje prawie w każdym zespole w skład którego wchodzą zarówno jednostki feryjne jak i nieferyjne (i nie tylko przedszkola to być mogą)

 


post został zmieniony: 18-05-2017 08:55:04
AnJa18-05-2017 09:15:44   [#30]

mam wrażenie, że pisze jednak troszkę obok tego, o czym my tutaj

i z tym co napisałaś generalnie się zgadzam - w szczególności co do stanu do 31.08.2017

po 1 września niewykluczone sa przerwy w zajęciach w szkolnym oddziale przedszkolnym zgodne z harmonogramem ferii - ale nie wiem, czy będzie to zjawisko powszechne

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]