Forum OSKKO - wątek

TEMAT: umiarkowani w szkole ogólnodostępnej
strony: [ 1 ]
Jolanta Pawlak10-05-2017 11:17:27   [#01]

Proszę o pomoc w następującej sprawie. Jak organizować naukę ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym w SP ogólnodostępnej. Wiem, że IPET, zaj. rewalidacyjne 2 godz., ppp zgodnie z orzeczeniem, inna podstawa programowa, no i inna ramówka. I tu właśnie mam problem. Konkret czy ten uczeń chodzi na wszystkie zajęcia z klasą i realizuje swoją podstawę czy chodzi zgodnie z ramówką dla umiarkowanych. No właśnie tylko z kim? Uczeń 3 i 4 kl. SP.

Roman Langhammer10-05-2017 12:48:33   [#02]

Podbijam, bo również chętnie w tym temacie się zorientuję. :) Wiele skazuje na to, że w przyszłym roku będę miał w 1 klasie ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną.

olaszyma10-05-2017 16:21:14   [#03]

To jest poważny problem i chyba  jedynym rozwiązaniem jest NI zgodne z jego ramówką. Zwykle są oprócz niepełnosprawności intelektualnej dzieci maja jakieś inne schorzenia co daje podstawę do skierowania na NI.W innym przypadku uczeń z takim orzeczeniem będzie pokrzywdzony bo jak ma realizować swoją pp na lekcji w klasie, w której realizowana jest pp ogólna - np. matematyka czy język angielski. Jeżeli ktoś twierdzi że "dobry nauczyciel" poradzi sobie z taką sytuacją i zrealizuje obie pp na jednych zajęciach, to moim zdaniem "grubo się myli".

Roman Langhammer10-05-2017 20:23:02   [#04]

W moim przypadku dziecko z zespołem Downa + umiarkowana niepełnosprawność intelektualna - dotychczas był w grupie integracyjnej w przedszkolu - teraz będzie to prawdopodobnie klasa integracyjna - stąd pytanie, jak to wszystko ugryźć.

Jolanta Pawlak10-05-2017 21:54:34   [#05]

Problem poważny. Nie ma jednak szans na NI, bo poza niepełnosprawnością intelektualną nic więcej. O ile w edukacji wczesnoszkolnej i przy starej ramówce oraz pp dało się jakoś pracować, to od kl. IV przy nauczaniu przedmiotowym nie wiem jak to ogarnąć.

olaszyma11-05-2017 08:38:27   [#06]

Skontaktuj się z kimś ze szkoły specjalnej - oni tam chyba mają w oddziałach uczniów z lekkim i umiarkowanym.

Co do schorzeń innego typu to wydaje mi się, że trisomia (ZD) zawsze wiąże się z jakimiś problemami somatycznymi - dlatego ta przypadłość nazywa się "zespół" a nie choroba.

Jeżeli jesteś pewna że będziesz miała klasę integracyjną to może wspomagający to ogarnie.

Roman Langhammer19-05-2017 10:32:41   [#07]

Ważne pytanie:

Czy uczeń z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej (kl. I) powinien uczęszczać na język angielski? Jeśli nie, to dlaczego?

Dziękuję z góry za odpowiedzi. :)

sally19-05-2017 11:30:54   [#08]

Ucznia obowiązuje zał. nr 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
Ma inne przedmioty niż pozostali uczniowie, nie uczy się języka.

Roman Langhammer19-05-2017 11:43:59   [#09]

O właśnie... dzięki Sally! ;)

Jaga19-05-2017 22:01:35   [#10]

U mnie od 1 września w planowanej klasie ogólnodostępnej uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu  znacznym z niepełnosprawnością ruchową. Orzeczenie z zaleceniami dostanę w połowie lipca. Na pewno nie będzie NI, zgodnie z wolą mamy. Wszyscy się martwią, jak to będzie...

Roman Langhammer07-07-2017 18:30:21   [#11]

Czy uczeń z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej powinien mieć prowadzony osobny dziennik zajęć? Czy jest "wpisywany" do zwykłego dziennika przy zwykłych zajęciach?

zoza07-07-2017 18:43:23   [#12]

U nas tacy uczniowie w klasie integracyjnej mają zajęcia wspólnie z całym oddziałem + wsparcie n-la wspomagającego i dostosowane materiały edukacyjne.

Nie biorą udziału w lekcjach angielskiego, w tym czasie mają rewalidację. Nie mają oddzielnych dzienników ale przed klasyfikacją roczną tworzymy dla nich oddzielną specjalną klasę (e-dziennik, znanej firmy:) a to po to aby można było utworzyć dla nich świadectwo (inny wzór niż reszta klasy).

Nie otrzymują ocen bieżących (poza religią), na I półrocze otrzymują ocenę opisową z przedmiotów ujętych w ramówce dla umiarkowanych, według opracowanego w szkole wzoru:

http://psp7stalowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=810:karta-oceny-opisowej-niepelnosprawnosc-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym&catid=18&Itemid=219


post został zmieniony: 07-07-2017 18:51:00
Roman Langhammer07-07-2017 18:44:59   [#13]

Tak to sobie właśnie wyobrażałem. :)

Dzięki za odpowiedź.

juasia18-07-2017 16:42:44   [#14]

a jak zorganizowac naukę takiemu uczniowi w zwykłej klasie? Ma ktoś doświadczenie?

rzewa19-07-2017 12:19:53   [#15]

tak samo jak w integracyjnej - najlepiej "zrobić" z tej klasy klasę integracyją (będzie deko więcej kasy w subwencji)

zoza19-07-2017 15:48:57   [#16]

To chyba rzeczywiście najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że nowe rozporządzenie określa tylko górną liczbę dzieci z orzeczeniem w takim oddziale -  "nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych" (było od 3 do 5).

Czyli jeśli dobrze rozumiem wystarczy jeden uczeń z orzeczeniem i nie więcej niż 20 w oddziale i tworzymy klasę integracyjną.


post został zmieniony: 19-07-2017 16:03:48
Roman Langhammer20-07-2017 07:51:08   [#17]

Dokładnie zoza.

Ja mam teraz klasę pierwszą integracyjną - 17 dzieciaków w tym 2 z orzeczeniem - i ewentualną rezerwę (3) dla dzieci z orzeczeniami.

elnik01-08-2017 18:50:02   [#18]

Podzielccie się wiedzą. Od czego zacząć i najlepiej kiedy (2 orzeczenia w klasie) organizować klasę integracyjną?

jareczek11115-11-2017 19:23:08   [#19]

Podnoszę, i bardzo proszę o opinię.

 

Uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym zagości w tym roku szkolnym w klasie 6 szkoły podstawowej ogólnodostępnej. Jaką ramówkę waszym zdaniem i na jakiej podstawie prawnej powinien realizować - nową czy starą ?

cynamonowa15-11-2017 19:24:13   [#20]

wszyscy umiarkowani od wrzesnia realizują nowa pp

elkap15-11-2017 19:40:39   [#21]

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej powinien realizować zajęcia według ramowego planu i podstawy programowej dla umiarkowanych. Myślę, że wyjściem pozwalającym sensownie zorganizować edukację takiego ucznia w szkole ogólnodostępnej jest przepis Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, zwany dalej „programem”, określa:

(…)

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 lub 9 – wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

Wynika z niego, iż zespół opracowujący IPET może określić część zajęć edukacyjnych, które uczeń powinien realizować indywidualnie. Jest to moim zdaniem dobre wyjście w takich przypadkach, gdy w oddziale jest jeden taki uczeń i nie ma szans na stworzenie oddziału integracyjnego.

jareczek11115-11-2017 20:44:20   [#22]

Do cynamonowa - uczniowie z umiarkowanym z klas dotychczasowego gimnazjum na pewno nie - mają realizować dotychczasową (tj. starą)  - sprawdziłem. Ale pytałem na jakiej podstawie prawnej uczniowie z klas V i VI SP z orzeczeniem, którzy rozpoczęli edukację na starej ramówce - tego jednoznacznie nie mogę znaleźć, bo przecież uczniowie bez orzeczenia kontynuują naukę na tej ramówce, którą mieli?

 

cynamonowa15-11-2017 21:25:15   [#23]

Przepraszam...miałam na mysli całe SP :)

A cała SP - 

Art. 274. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018. (PWU PO)


post został zmieniony: 15-11-2017 21:26:04
jareczek11115-11-2017 22:01:00   [#24]

Dzięki, ale drążę dalej - 

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

 

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje się:

1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,

b) branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

d) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;

 

jak się ma zatem ramowy plan nauczania do podstawy programowej ?

Ala16-11-2017 09:35:30   [#25]

ustawa jest aktem nadrzędnym w stosunku do rozporządzenia :)

jareczek11116-11-2017 21:32:37   [#26]

 

ok, ustawa zawsze jest nadrzędna - ale ta sama ustawa odsyła do rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania - i nie znalazłem niczego ponad to: - zmiana z maja 2017 wpisana jako mały dodatek do zmian w SIO

w art. 291:

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym;”,

b) w ust. 2 w pkt 1 i 2 po wyrazach „szkoły podstawowej” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem szkoły podstawowej,

o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e”;

 

 

Grzesiek18-11-2017 10:31:17   [#27]

Wątek: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59150&pst=12#pst12

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Art.  291.  [Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych]

1.  Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się:

1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,

b) branżowej szkole I stopnia,

c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

d) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej,

e) 5  szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 

Czy to dot tez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w szkole integracyjnej

Tak

drobnym drukiem z zał nr 2 ramowy plan nauczania...

1) Dotyczy również uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej.

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]