Forum OSKKO - wątek

TEMAT: edukacja domowa
strony: [ 1 ]
likeangel18-04-2017 17:45:36   [#01]

Rodzice złożyli dokumenty w kwietniu 2017 o edukację domową swojego dziecka, które miałoby ją rozpocząć od 1 września 2017 r. Na których przepisach mam wydać decyzję? Na starych - art.16,? przejściowych - przepisy wprowadzające prawo oświatowe? czy nowych- Prawo Oświatowe?

rzewa19-04-2017 07:58:36   [#02]

zezwolenie wydajesz według zasad opisanych w art 16 ust 8 i 10 u.s.o. i podstawą prawną dla tej decyzji jest również ten przepis

ale warunki jakie muszą spełnić (a teraz zadeklarować) rodzice oraz zasady realizowania tej edukacji domowej po 1. 09. 2017 muszą być takie jakie zostały zapisane w art 37 u.P.o.

likeangel22-04-2017 11:49:10   [#03]

Dzięki rzewa, rozumiem, że decyzję na dzień dzisiejszy wydaję pozytywną, pod warunkiem dostarczenia dokumentów (opinia z publicznej poradni pp) do dnia 31 sierpnia 2017 r.zgodne z u.P.O. Jeśli nie dostarczą, decyzja jest anulowana automatycznie?

rzewa22-04-2017 18:37:37   [#04]

nie

jeśli do wniosku nie dołączono opinii ppp, to wzywasz rodziców do uzupełnienia brakujących dokumentów tj. opinii ppp pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

likeangel22-04-2017 19:46:47   [#05]

do wniosku dołączono opinię z niepublicznej poradni, ale od 1 września obowiązuje tylko publiczna, więc powinni dostarczyć z publicznej. Ale jaką mam wydać decyzję na dzień dzisiejszy? Odmówić?

rzewa22-04-2017 20:35:49   [#06]

poinformuj rodziców o tym, że zgodnie z art 37 ust 2 pkt 2 lit a u.P.o. w zawiązku z art 307 ust 2 u.p.w.u.P.o. opinia powinna być wydana przez publiczną poradnię psychologiczną

zatem dopóki rodzice nie uzupełnią wniosku o taką opinię, pozostawiasz go bez rozpatrzenia

likeangel22-04-2017 20:44:50   [#07]

bardzo dziękuję

bosia23-04-2017 10:04:08   [#08]

Moim zdaniem, teraz jeszcze może być opinia z poradni niepublicznej.

zezwolenie  wydaje się nadal na podstawie art. 16 ust. 8. uso. art. 15 ust. 25 wprowadzającej wchodzi w życie 1.09.2017r.

natomiast zasady spełniania obowiązku poza szkołą wg uPo, czyli np. art. 37 ust. 7, bo to jest nowe

Art. 305. 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, wydane przed dniem
1 września 2017 r. pozostają w mocy.
2. Do wniosków o wydanie zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, złożonych do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 15 (czyli u.s.o.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
3. Do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2,
stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe.

likeangel23-04-2017 11:41:17   [#09]

jest jeszcze art.307 pkt.2 , co sugeruje ,że wydanie decyzji na rok szkolny 2017/18 musi być zgodne z ustawą  Prawo  oświatowe, co jest zapisane w art. 37 u.P.O.

Art. 307. 1. Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

rzewa23-04-2017 13:26:23   [#10]

hm... bosia ma rację

w przypadku zezwolenia na edukację domową art 305 spec ustawy znosi art 307 ust 2 specustawy

czyli - wydajesz zezwolenie na edukację domową jeśli wszystkie pozostałe warunki są spełnione i dziecko ma od 1.09.2017 edukację domową

maod24-04-2017 08:29:16   [#11]

Witam,

czyli jak rozumiem: jeśli rodzic złożył wniosek w kwietniu 2017, dostarczył opinię PPP niepublicznej, w której wskazane jest, żeby dziecko poszło do kl. 2 to wydaje się zgodę na nauczanie domowe na rok 2017/2018?

Dodam tylko, że dziecko jest od urodzenia za granicą, uczęszcza do kl. 1. 

Wobec tego, czy na koniec roku rodzic powinien dostarczyć mi świadectwo ukończenia kl.1, żeby spokojnie przyjąć do kl. 2?

 

rzewa24-04-2017 16:14:15   [#12]

2xtak

maod24-04-2017 17:33:29   [#13]

Bardzo dziękuję, jak zawsze rzewo, jesteś wielka!!!

edithael19-09-2017 21:20:26   [#14]

Dopytam: opinia PPP ma dotyczyć edukacji domowej czy dziecka w ogóle?

Dziecko było badane pod kątem trudności w nauce pół roku temu, teraz rodzice rozważają edukację domową. Powinni mieć kolejną opinię?

rzewa22-09-2017 08:04:27   [#15]

tak - w opinii powinno być odniesienie PPP do ew. edukacji domowej

Czacza22-09-2017 12:24:38   [#16]

Rzewo,a jak jest z edukacja domową w szkole niepublicznej? I co z subwencją na takiego ucznia? 

rzewa23-09-2017 12:41:30   [#17]

jest subwencja dla jst i dotacja

dotacja jak na razie taka sama jak na innych ale od 2018 r ma być niższa niż na pozostałych uczniów szkoły

warzywko23-09-2017 19:56:08   [#18]

Czaczo i rzewo,

od stycznia 2016 r. dotacja przypadająca na ucznia objętego edukacją domową to 40% dotacji standardowej. 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/finansowanie-edukacji-domowej-wazne-informacje.html

Pozdrawiam,

Karolina

edytowałam rok, bo wpisałam 2017, a zmiany obowiązują już od 2016. 


post został zmieniony: 23-09-2017 19:57:29
rzewa23-09-2017 21:36:02   [#19]

rzeczywiście zmiany te obowiązują od 2017 r

w 2016 r nie było podstaw do różnicowania kwoty dotacji z uwagi na to czy był to uczeń objęty nauczaniem domowym czy nie

Czacza25-09-2017 07:41:48   [#20]

Bardzo dziękuję !

edithael07-01-2018 21:22:53   [#21]

Tak się upewniam:
dziecko zamieszkałe za granicą nie może aktualnie realizować edukacji domowej, prawda? 

Bo art.  37 Ustawy PO:
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

A dziecko zamieszkuje w USA. Zameldowane w tym województwie, ale to chyba nie wystarczy...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]