Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zgoda na zatrudnienie
strony: [ 1 ]
kulka05-04-2017 05:43:03   [#01]

Mam problem z nauczycielem, który u mnie pracuje na pół etatu,  umowa na czas nieokreślony. W drugiej szkole,  z tego co wiem,  ma ok. 1,5 etatu.  Robię arkusz, nie wiem jak rozwiązać ten problem. Nauczyciel potwierdził w rozmowie,  że pracuje w tej drugiej szkole, gdzie ma zaplanowane mnóstwo godzin. Nie zamierza jednak zrezygnować z pracy u nas.  Nie zamierza zwracać się z żadną prośbą do tamtego dyrektora, aby ten umożliwił mu pracę gdzie indziej. I co teraz? Czyj ruch? 

Areq05-04-2017 07:57:12   [#02]

Ruch należy do n-la

kulka05-04-2017 17:02:07   [#03]

Nauczyciel oświadczył, że nie zamierza wykonywać ŻADNEGO RUCHU. 

tarek05-04-2017 17:40:12   [#04]

A kto ma wskazać "podstawowe miejsce zatrudnienia". Jest tylko zapis "wskazane" - ale nie ma przez kogo?
A jak nie wskaże podstawowego miejsca zatrudnienia, to co? Kto mu coś zrobi?

DYREK05-04-2017 18:07:05   [#05]

do #1 -> nie jest to problem dyrektora zatrudniającego w drugim miejscu pracy w niepełnym wymiarze

umieszczasz go w arkuszu i tyle, to jego problem

zobacz wątki:

Przed sporządzeniem arkusza...

Arkusz organizacji pracy szkoły

Zgoda na podjęcie zatrudnienia


post został zmieniony: 05-04-2017 18:09:05
Ama05-04-2017 18:10:24   [#06]

Skoro ma zaplanowane mnóstwo godzin to może jest to jakiś zawodowiec (innym przecież "mnóstwa" dać nie można?). A skoro zawodowiec to może sobie nic nie robić i Ty też. Jeśli nie, to też nie Twój problem, gdyż:

2. W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Czyli jest to sprawa miedzy nauczycielem a jego "rodowitym" dyrektorem.

Natka05-04-2017 18:16:17   [#07]

Załącznik nr 1
Wykaz kadry pedagogicznej dotyczący kwalifikacji i awansu zawodowego nauczycieli

Lp.

Nazwisko i imię

  1. A.  Kwalifikacje związane z zajmowanym stanowiskiem
    (tytuł zawodowy - zgodnie

z zapisem na dyplomie ukończenia studiów, kierunek, specjalność, przygotowanie pedagogiczne itd.)

 

  1. B.  Pozostałe kwalifikacje (tytuł zawodowy -zgodnie z zapisem na dyplomie ukończenia studiów, kierunek, specjalność, przygotowanie pedagogiczne, itd.)

Nazwa nauczanego przedmiotu, rodzaj prowadzonych zajęć

Pozostałe informacje dotyczące zajmowanego stanowiska

Wymiar godzin zgodnie z arkuszem organizacji szkoły/placówki

Stopień awansu zawodowego

decyzja, że ukończony kierunek studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć (nazwa podmiotu wydającego decyzję, data, znak pisma lub numer decyzji)

zgoda na zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty lub art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela (nazwa podmiotu wyrażającego zgodę, data, znak pisma)

zgoda na zatrudnienie w innej szkole (tak/nie; jeżeli TAK - nazwa i adres szkoły)

tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w odniesieniu do pensum

tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych w odniesieniu do pensum

tygodniowa liczba zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

łączna tygodniowa  liczba godzin w odniesieniu do pensum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala05-04-2017 18:28:15   [#08]

a przecież szczegółowe dane zatrudnionych nauczycieli dotyczące kwalifikacji, stopnia awansu, stażu są w SIO

i wystarczyłoby podać nazwisko, przedmiot i liczbę godzin na nowy rok szkolny

nowo zatrudnianych raczej teraz nie wykażemy, będą wolne miejsca pracy (o ile będą)

jednak jest problem ze skorzystaniem z danych, które są zbierane i które są dostępne dla OP i KO

to po co są zbierane?

Ala05-04-2017 18:31:54   [#09]

decyzja, że ukończony kierunek studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć (nazwa podmiotu wydającego decyzję, data, znak pisma lub numer decyzji)

a jeśli nie ma decyzji? bo dyrektor uznał przydzielając godziny w arkuszu organizacji szkoły (nie ma podstaw do wydawania takich decyzji na piśmie)?

Natka05-04-2017 18:32:02   [#10]

Alu :)

a jeszcze ta zgoda na zatrudnienie w innej szkole już teraz ...

dorotagm05-04-2017 21:42:05   [#11]

A z tą zgodą:

czy ja wpisuję, że się zgadzam na zatrudnienie w innej szkole Mojego nauczyciela

czy też:

ja posiadam zgodę dyrektora z tej podstawowej szkoły?

Bo już głupieję od tych papierów!

Nikt na razie nie pyta o zgody, ani ja o nią nie występuję, choć mam na godziny zatrudnionych nauczycieli z innych szkół.

Ala05-04-2017 21:45:41   [#12]

zgodę na pracę w innej szkole powinien mieć nauczyciel od dyrektora szkoły, w której jest ten nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

i to nauczyciel powinien o zgodę wystąpić i do ciebie przynieść jeśli chce u ciebie pracować dodatkowo


post został zmieniony: 05-04-2017 21:46:35
Natka05-04-2017 21:52:38   [#13]

nie wiem :(

zgoda na zatrudnienie w innej, więc ...   - chyba mój nauczyciel w innej, jeżeli takim wyraziłam zgodę już teraz


post został zmieniony: 05-04-2017 21:54:49
robson05-04-2017 22:00:19   [#14]

Przepraszam, ale to już wszystko jest taki odjazd, że pierwsze co mi przychodzi do głowy to czy ten nauczyciel ma wszystkie klepki. Zgodę powinien dostać od dyrektora szkoły która jest jego podstawowym miejscem pracy. 

dorotagm05-04-2017 23:31:36   [#15]

Faktycznie odjazd. No tak. Brzmienie nagłówka:

zgoda na zatrudnienie w innej szkole (tak/nie; jeżeli TAK - nazwa i adres szkoły)

teraz ja mam mieć te zgody i zaznaczyć, że je uzyskałam, albo wyrzucić na wakat godziny tego nauczyciela, który zgody nie przyniesie.

Czas nagli, już trzeba do związków arkusz dawać.

To mi zależy , jak mam na 3 godziny nauczyciela z innej szkoły, nawet bardziej zależy, niż temu nauczycielowi dojeżdżającemu do mnie na te godziny.

A może jednak chodzi o to, komu ja te zgody udzielam w innej szkole, której nazwę i adres podaję.

Odjazd.

rzewa06-04-2017 07:20:36   [#16]

dyrektorowi zatrudniającemu n-la na parę godzin nic do tego czy zgodę n-l posiada czy nie

nie może ani o taką zgodę pytać ani n-l nie ma obowiązku o takiej zgodzie informować...

ja bym tę rubrykę zostawiła pustą... jeśli bym w ogóle taka tabelkę wypełniała...

kulka11-04-2017 10:59:15   [#17]

Nauczyciel pracuje w szkole publicznej.  Chce dodatkowo popracować parę godzin od września w szkole niepublicznej,społecznej.  Czy obowiązują te same zasady?  Dyrektor publicznej może z nim rozwiązać umowę,  gdy ten nie wystąpi o zgodę lub odpowiedź będzie negatywna? 

Hani11-04-2017 12:06:40   [#18]

Art. 222. 1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę użyte słowa "szkoła", "dodatkowe zatrudnienie", wydaje mi się, że nie ma tu rozróżnienia na szkoły publiczne, niepubliczne, samorządowe itp, czyli takie same zasady, jeśli jest to umowa o pracę.

Jeśli to umowa zlecenie, to się można zastanowić, ale to nadal praca w szkole. 

rzewa11-04-2017 12:36:47   [#19]

jeśli umowa zlecenie, to zgoda nie jest wymagana -> umowa zlecenie nie ustanawia stosunku pracy, o czym wyraźnie w tym przepisie jest mowa

żaden dyrektor nie musi i nie ma prawa występować o jakąkolwiek zgodę, o zgodę stara się nauczyciel, który chce się dodatkowo zatrudnić i jest to tylko i wyłącznie jego sprawa

a sprawą dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy jest tej zgody udzielenie i/lub wyciągnięcie sankcji, jeśli n-l zatrudni się gdzieś bez tej zgody

Ewi11-04-2017 19:03:51   [#20]

Nauczyciel sąsiadującego a wygaszanego gimnazjum złożył do dyrektora szkoły podstawowej pismo z prośbą o jego przeniesienie do pracy na podst. art. 19 KN na niepełny etat i chce aby uzupełnić jego etat w gimnazjum. Czy dobrze myślę, że nie mając pełnego etatu nie mogę przejąć tego nauczyciela, a uzupełnianie nie należy do dyrektora tylko do OP ? Chcę odpisać na to pismo więc chcę to zrobić zgodnie z prawem.

Ala11-04-2017 23:00:29   [#21]

Art. 220. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1)   przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), zwanej dalej „ustawą – Karta Nauczyciela”, stosuje się także do nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;

2)   nie stosuje się art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ustawy – Karta Nauczyciela;

bosia12-04-2017 07:46:52   [#22]

Evi, coś się nauczycielowi pomieszało

art. 19 - przeniesienie bez zgody nauczyciela - nie stosuje się teraz - to co Ala wkleiła

art. 18 przeniesienie na prośbę nauczyciela lub za jego zgodą - rozszerzone stosowanie

art. 22 uzupełnienie etatu - wskazuje op

przyjąć do pracy możesz zawsze, jeżeli masz wolny etat, ale do przeniesienia z art. 18 potrzebna zgoda dyrektora gimnazjum, opinia op i Ty przenosisz

teraz można stosować art. 18 także dla niepełnozatrudnionych na czas nieokreslony - art. 220 ust. 1 pkt 1

mstola12-04-2017 08:33:44   [#23]

Nauczyciel SP przenoszony do SP przekształconej w wyniku wygaszania gimnazjum. Kto przenosi takiego nauczyciela?

rzewa12-04-2017 09:11:55   [#24]

rozumiem, że chodzi o przeniesienie po SP, która powstanie z przekształcenia gimnazjum w SP -> przenosi dyrektor gimnazjum

Ewi12-04-2017 09:35:19   [#25]

Dziękuję za podpowiedzi, ja jednak pomyliłam art. - nauczyciel wnioskuje o zastosowanie art. 18 a nie 19 - pomyłka moja.

Gimnazjum nie jest włączane a wygaszane.

rzewa12-04-2017 09:36:44   [#26]

?


post został zmieniony: 12-04-2017 09:38:16
Ewi12-04-2017 10:32:51   [#27]

 Zapytałam : Nauczyciel sąsiadującego a wygaszanego gimnazjum złożył do dyrektora szkoły podstawowej pismo z prośbą o jego przeniesienie do pracy na podst. art. 18 KN na niepełny etat i chce aby uzupełnić jego etat w gimnazjum. Czy dobrze myślę, że nie mając pełnego etatu nie mogę przejąć tego nauczyciela, a uzupełnianie nie należy do dyrektora tylko do OP ? Chcę odpisać na to pismo więc chcę to zrobić zgodnie z prawem.

bosia12-04-2017 10:36:08   [#28]

przecież Ci napisałam w #22, że teraz art. 18 stosuje się też do niepełnozatrudnionych na czas nieokreślony - Ala wkleiła na podstawie czego

uzupełnienie należy do OP

rzepek12-04-2017 15:25:27   [#29]

Muszę sie dopytać:  kto decyduje o tym , gdzie dany nauczyciel ma uzupełniać etat:  KO czy OP??

rzewa12-04-2017 15:38:05   [#30]

OP

Ewi: nie możesz go przenieść jeśli nie masz dla niego tyle godzin na ile jest on zatrudniony obecnie


post został zmieniony: 12-04-2017 15:38:57
Ewi12-04-2017 15:57:16   [#31]

O to mi chodziło, dziękuję bardzo i pozdrawiam.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]