Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Opiniowanie arkusza przez zz - wyjaśnienie "poszczególnych n-li"
strony: [ 1 ]
peter30-03-2017 09:58:22   [#01]

MEN uważa, że na podstawie art. 307 ust. 2 "spec ustawy" należy do procedury zatwierdzania arkuszy na r. szk. 2017/18 stosować nowe rozp. dotyczące org. pracy szkół, które mówi o opiniowaniu arkuszy przez zz. Wiem, że część organów prowadzących i dyrektorów  nie chce "kopać się z koniem"  i mimo wątpliwości wyrażanych również na tym forum będzie stosowało nowe terminy i  kierowało arkusze do zaopiniowania na podst. par. 17 ust. 4 ww. rozporządzenia.  Czy przekazując arkusz do zaopiniowania zz należy podać imiona i nazwiska nauczycieli wraz z kwalifikacjami oraz liczbą godzin czy wystarczy napisać  np. n-l mianowany , mgr z pp , 18h j.polski, 1 godz. wych.

Jak rozumieć sformułowanie użyte w par. 17 ust. 2 pkt 5 "liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli". Czy słowo "poszczególnych" nakazuje dać wykaz z imionami i nazwiskami z przydziałem godzin. Nie chciałbym ewentualnej dyskusji w tym wątku nakierować na to, że jeszcze zz nie mają takiego prawa - załóżmy, że moje wątpliwości dotyczą sytuacji od 1 do 30 września 2017  i kolejnych lat szkolnych - wówczas już na pewno będzie obowiązywała procedura określona w par. 17 ww. rozporządzenia.

ReniaB30-03-2017 10:01:00   [#02]

Może zapytać GIODO?

peter30-03-2017 10:04:32   [#03]

Ze strony GIODO:

UWAGA

Informujemy, iż Biuro GIODO nie udziela porad prawnych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie zajmuje stanowiska i nie wydaje opinii, w tym wstępnych, dotyczących legalności przetwarzania danych w hipotetycznych sytuacjach przedstawianych w kierowanych do niego pismach. Stosowanie unormowań ustawy o ochronie danych osobowych należy w pierwszej kolejności do administratorów danych wspieranych przez powołanych administratorów bezpieczeństwa informacji, działy prawne oraz osoby świadczące fachową pomoc prawną.

Rolą Generalnego Inspektora jest bowiem kontrola procesu przetwarzania danych osobowych, a nie świadczenie pomocy prawnej. To administrator danych decyduje o celach i środkach przetwarzania, a zatem obowiązany jest respektować wszelkie nałożone na niego przepisami prawa obowiązki związane z procesem przetwarzania danych osobowych. Potwierdza to art. 36b ustawy
o ochronie danych osobowych
, który stanowi, że w razie niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji, administrator danych sam wykonuje zadania określone w art. 36a ust. 2 pkt 1, a więc także zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Generalny Inspektor uprzejmie dziękuje za sygnały dotyczące problemów związanych z interpretacją przepisów prawa. Ich treść stanowi impuls do rozważenia podjęcia określonych działań z urzędu (np. wystąpienia do administracji rządowej, wyjaśnienia i poradniki dostępne na stronie GIODO).

DYREK30-03-2017 10:18:33   [#04]

Obecnie opiniowanie przez zz wynikać będzie z ustawy prawo oświatowe i rozporządzenia. Zatem dane znajdujące się w arkuszu mogą być przetwarzane (dane można przetwarzać jeżeli jest zgoda osoby lub wynika to z przepisów prawa). Postępować tu będziemy podobnie jak przy przesyłaniu arkusza do OP. Zatem  ZZ i KO otrzymują arkusz taki sam jak OP.

art. 23 ust.1  pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922): "Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa"

wątek:

 Arkusz organizacji pracy szkoły

 Opinia ZZ arkusz organizacyjny ...

mstola30-03-2017 12:48:53   [#05]

Dlaczego ten sam, chyba musi spełniać warunki rozporządzenia, a w Rozp. z 17.03. nie ma mowy, że musimy podać nazwiska.

Dubois30-03-2017 13:31:09   [#06]

A do których konkretnych zz trzeba go wysłać?

 

mstola30-03-2017 13:32:25   [#07]

Moim zdaniem do mających reprezentatywność, które działają w j.s.t

rzepek30-03-2017 13:33:08   [#08]

Od 1999r robiłam  arkusze  z podawaniem nazwisk nauczycieli.  Mają umowy o pracę z podaniem nazwisk. Rodzice wiedzą, mieszkańcy też. OP tez. Robienie z tego tajemnicy jest jakieś... niekoniecznie normalne. Bo wiadomo, kto uczy polskiego, kto matematyki. Nawet na stronach internetowych szkół są nazwiska. Do OP podaję wykaz nazwisk nauczycieli z kwalifikacjami.

Czy mam nazywać od teraz nauczycieli literami?  A,B, C.... Gorzej, jak OP przyśle mi nauczyciela D uzupełniającego etat z fizyki, a ja juz będę miała swojego  D od angielskiego. I będzie  konieczne oznaczenie Da i Db. I  jeszcze Dodu...

Chyba kogoś Bóg opuścił. A juz na pewno tych, co wymyślają prawo. I tych co kurczowo się go chca pilnować,  interpretować po swojemu, wbrew zdrowemu rozsądkowi i logice.

I chyba nauczyciele sami lubią robić sobie komplikacje, wyszukiwać różnorakie  problemy, afery, itp żeby potem było na co narzekać:((

Nasze ZZ nakazały przynosić arkusze do opiniowania.I naprawdę, nie mam zamiaru się wykłócać, szukać pp, analizować. Bo ja  jestem kobieta pracująca i mam dużo innych spraw na głowie, niz głupoty, jątrzenie, marudzenie, doszukiwanie się jedynie słusznej prawdy.   Nie samą szkołą człowiek żyje. Zaniosę. I guzik  mnie obchodzi, czy trzeba, czy nie trzeba. Będę zdrowsza:)

 

peter30-03-2017 14:52:36   [#09]

Jak "nakażą przynosić"  informacje o zarobkach  poszczególnych n-li to też zaniesiesz bo nakazali. Zdrowia życzę wszystkim.

rzepek30-03-2017 15:00:09   [#10]

Nie przesadzajmy. Tego nie każą robić. Bo i tak wszyscy w OP wiedzą, bo sami robią listy płac:))


post został zmieniony: 30-03-2017 15:01:01
rzewa30-03-2017 21:13:50   [#11]

w arkuszu organizacyjnym nie można obecnie ani nigdy nie można było umieszczać nazwisk nauczycieli ale nie dlatego, że jest ochrona danych osobowych, gdyż te dane są publiczne

nie można tego robić -> i dlatego w rozporządzeniu nie jest napisane, że w arkuszu ma być wykaz kadry pedagogicznej, gdyż umieszczenie takich danych jest sprzeczne z art 39 ust 3 pkt 1 u.s.o. a po 1.09.2017 będzie sprzeczne z art 68 ust 5 pkt 1 u.P.o. -> bo organ prowadzący nie może zatwierdzać zatrudnienia konkretnego n-la w szkole, gdyż to wyłączna kompetencja dyrektora szkoły

natomiast wykaz kadry można oczywiście sporządzić i przekazać do OP, ale jako informację dostarczona wraz z arkuszem a nie jako część arkusza

JarTul30-03-2017 21:19:38   [#12]

DKO dzisiaj na spotkaniu w Jeleniej Górze pokazał załącznik jaki jest przez KO wymagany przy przesyłaniu do zaopiniowania arkuszy organizacyjnych - jest to właśnie imienny wykaz kadry pedagogicznej między innymi ze wskazaniem stopnia awansu, wykazem ukończonych studiów, stwierdzeniem faktu posiadania przygotowania pedagogicznego i jeszcze kilka innych elementów.

rzewa30-03-2017 21:26:02   [#13]

KO nie może niczego wymagać jeśli chodzi o arkusze, gdyż KO tylko opiniuje arkusze -> nie jest organem, który ma prawo decydowania czegokolwiek w związku z arkuszami, nie ma podstawy prawnej do wymagania czegokolwiek w tym zakresie od OP a tym bardziej od dyrektora szkoły

natomiast KO ma prawo kontrolować organizację szkoły w czasie roku szkolnego i w czasie tych kontroli reagować na nieprawidłowości i wydawać zalecenia, które po wypełnieniu procedury zawartej w ustawie będą obligatoryjne dla dyrektora i organu prowadzącego

JarTul30-03-2017 21:27:29   [#14]

Nie po raz pierwszy prawo sobie a życie sobie.

cynamonowa30-03-2017 22:21:15   [#15]

 

ZASADY OPINIOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH
PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

I.      A. Arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektorów przedszkolido 21 kwietnia danego roku musi zawierać informacje dotyczące:

1.      Liczby oddziałów.

2.      Liczby dzieci w poszczególnych oddziałach.

3.      Tygodniowego wymiaru zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w przypadku prowadzenia takich zajęć.

4.      Czasu pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów.

5.      Liczby pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze.

6.      Liczby nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczby godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

7.      Liczby pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych.

8.      Ogólnej liczby godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczby godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

II.  B. Arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektorów szkółdo 21 kwietnia danego roku musi zawierać informacje dotyczące:

1.      Liczby oddziałów poszczególnych klas.

2.      Liczby uczniów w poszczególnych oddziałach.

3.      Dla poszczególnych oddziałów:

a)      tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych (forma zaoczna) semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin prowadzonych w grupach;

b)      tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej, regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone;

c)      tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

d)     wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

e)      wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajeć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)       tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych (forma zaoczna) – semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

4.      Liczy pracowników ogółem, w tym na stanowiskach kierowniczych.

5.      Liczby nauczycieli, w tym na stanowiskach kierowniczych warz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczby godzin zajęć przez nich prowadzonych.

6.      Liczby pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz etatów przeliczeniowych.

7.      Ogólnej liczby godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczby godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, rewalidacyjnych, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

8.      Liczby godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie.

9.      Liczby godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

Uwaga: arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny określa także szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w tych oddziałach zgodnie z zakresem wymienionym w II.A.

Do arkusza dołącza się:

§  szkolne plany nauczania, w których określono tygodniowy wymiar godzin dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym opracowane wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204 z późniejszymi zmianami)

natomiast

ü  nie ma konieczności opracowania szkolnego planu nauczaniapocząwszy od roku szkolnego 2017/2018 - klasy I,IV,VII SP i w latach następnych w kolejnych klasach, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, semestrachI szkoły policealnej i w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły;począwszy od roku szkolnego 2019/2020 dla  czteroletniego liceum ogólnokształcącegooraz pięcioletniego technikum;

§  w przypadku uczniów niepełnosprawnych – wykaz opracowany na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, z przydziałem godzin zajęć specjalistycznych; (zał. nr  1 )

§  przydział godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej; (zał. nr  1 )

§  wykaz kadry pedagogicznej z godzinowym przydziałem przedmiotów i zajęć oraz szczegółowymi informacjami o kwalifikacjach nauczycieli uwzględnionych w arkuszu organizacyjnym (wykształcenie kierunkowe i pedagogiczne, dodatkowe kwalifikacje dające uprawnienia do nauczania innych przedmiotów lub prowadzenia zajęć) (zał. nr  2 )

§  organizacja świetlicy i sal komputerowych (zał. nr 3).

II.     Zakres merytoryczny opinii:

1.      Realizacja ramowych planów nauczania.

2.      Podział uczniów na grupy zgodnie z przepisami.

3.      Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, w tym posiadanie zgody organu prowadzącego  dla osób posiadających przygotowanie zawodowe  do prowadzenia zajęć z zakresu   kształcenia zawodowego.

4.      Zgodność z innymi przepisami prawa oświatowego.

III.     Procedura opiniowania arkuszy:

1.      Organy prowadzące przed zatwierdzeniem przedkładają Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty trzy egzemplarze arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek wraz z załącznikami wynikającymi z niniejszej procedury ( z adnotacją o zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i pisemną opinią zakładowej organizacji związkowejwydaną do dnia 19 kwietnia ) w terminie do dnia 21 kwietniakażdego roku poprzedzającego rok szkolny, na który są przygotowywane.

2.      W przypadku stwierdzenia zgodności/niezgodnosciarkuszy organizacyjnych z ww. przepisami prawa wizytator nadzorujący poszczególne szkoły/placówki akceptuje przedłożone arkusze organizacyjne w formie zapisu na arkuszu „arkusz organizacyjny jest zgodny/niezgodny z przepisami prawa”i złożenia podpisu z imienną pieczątką zaparafowany na każdej ze stron arkusza i załączników.

3.      Wizytator nadzorujący poszczególne szkoły/placówki po nadaniu sygnatury pisma, zgodnie z rzeczowym wykazem spraw, formułuje opinię pozytywną na piśmie (zał. nr  4) i przedkłada do podpisu Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty lub z upoważnienia Dyrektorowi Wydziału/Delegatury/zastępcy Dyrektora Wydziału/kierownikowi Oddziału.

4.      W przypadku stwierdzenia w przedłożonych przez organ prowadzący arkuszach organizacyjnych szkół/placówek nieprawidłowości, wizytator w formie pisemnej (zał. nr 5), wskazuje obszary koniecznych zmian, z określeniem terminu ich usunięcia.

5.      Termin opiniowania - od dnia przekazania kompletu arkuszy z danej jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 10 dni,  nie dłużej niż do 20 maja.

6.      Po zatwierdzeniu arkuszy organizacji szkół i placówek w terminie nie późniejszym niż do 29 maja każdego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organy prowadzące przekazują jeden egzemplarz zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły/placówki Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w ciągu 7 dni od zatwierdzenia.

7.      W przypadku wprowadzenia istotnych zmian przez organ prowadzący w zaopiniowanym przez kuratora oświaty arkuszu organizacyjnym, wizytator nadzorujący szkołę/placówkę występuje do organu prowadzącego szkołę/placówkę z pismem (zał. nr  6)i następnie w formie decyzji wydanej na podstawie art. 34.ust. 1 ustawy o systemie oświaty (zał. nr  7).

Zmiany do arkusza organizacyjnego

8.      Zmiany do arkusza organizacyjnego sporządzonedo 30 września każdego roku podlegają również opiniowaniu przez kuratora oświaty i związki zawodowe.

9.     Składane przez dyrektora szkoły/placówki zmiany do arkuszy organizacyjnych (każdy w trzech egzemplarzach) powinny zawierać następujące informacje: wprowadzone zmiany i ich przyczyny, czas zmiany (od kiedy do kiedy?) stan zatwierdzony przed zmianami i proponowany po zmianach (etaty, liczba godzin, osoba je realizująca*).

10. W przypadku nauczania indywidualnego dyrektor szkoły/przedszkola załącza do zmian do arkusza organizacyjnego orzeczenie poradni o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania na dany rok kształcenia, plan nauczania ucznia, wykaz przedmiotów wraz z liczbą realizowanych godzin, zakresem, miejscem i czasem prowadzenia zajęć, a w przypadku konieczności organizacji informacją o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęciach rewalidacyjnych ustalonychpoza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

11. W przypadku nauczania specjalnego dyrektor szkoły załącza do zmian do arkusza organizacyjnegoorzeczenie poradni na dany rok kształcenia, plan nauczania ucznia, wykaz przedmiotów wraz z liczbą realizowanych godzin, z uwzględnieniem godzin przeznaczonych na rewalidację.

12. Zmiany do arkusza organizacyjnego są opiniowane w terminie 4 dni od dnia otrzymania.

13. Zmiany do arkusza organizacyjnego po dniu 30 września składane są do organu prowadzącego, celem ich zatwierdzenia.

14. Po zatwierdzeniu przez organ prowadzący w ciągu roku szkolnego zmian do arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły w terminie 7 dni od ich otrzymania przekazuje jeden egzemplarz Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

*Uwaga!    Jeżeli godziny lekcyjne/zajęcia  wychowawcze będą realizowane przez nowozatrudnionego nauczyciela/wychowawcę zmiany do arkusza organizacyjnego muszą zawierać informacje o jego kwalifikacjach merytorycznych i pedagogicznych do prowadzenia zaproponowanych zajęć.

 

IV.    Sugestie dotyczące zatrudniania nauczycieli:

Należy pamiętać, że w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do dnia 15 maja 2017r.:

  • ·         art. 225 ust. 3 – lub 15 maja 2018r. dyrektor gimnazjum informuje nauczycieli w formie pisemnej o braku możliwości zatrudnienia nauczyciela (mianowany lub zatrudniony na czas nieokreślony) ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum (stan nieczynny, rozwiązanie stosunku pracy w przypadku braku zgody na przeniesienie w stan nieczynny);
  • ·         art. 234 ust. 2 - dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej informuje na piśmie nauczycieli, pracowników o zatrudnieniu w ośmioletniej szkole podstawowej;
  • ·         art.239 ust. 3 – dyrektor gimnazjum włączonego do liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia informuje pracowników o zmianach.

1.      W okresie przejściowym do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało nauczycielom przebywającym w stanie nieczynnym oraz tym nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego lub nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan

nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela.  Ponadto pierwszeństwo w zatrudnieniu obejmie również nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (nauczyciele gimnazjum, z którymi dyrektor rozwiązał stosunek pracy ze względu na  zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019), z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

2.      Pierwszeństwo w zatrudnieniu powinni także znaleźć nauczycieleposzukujący pracy: posiadający pełne kwalifikacje, czynni zawodowo, ze zlikwidowanych szkół/placówek, oraz nauczyciele pracujący w wymiarze niższym niż połowa etatu wymagający jego uzupełnienia.

3.      W przypadku konieczności zatrudnienia nauczyciela w innej szkole/placówce pracującego w pełnym wymiarze godzin w szkole/placówce, która jest jego podstawowym miejscem pracy wymagana jest w odniesieniu do nauczyciela – pisemna zgoda dyrektora szkoły, wobec dyrektora - organu prowadzącego.

4.      Przydział godzin ponadwymiarowych powinien być sytuacją szczególną i mieć uzasadnienie wynikające ze szkolnego/ramowego planu nauczania i kwalifikacji nauczycieli.

5.      Godziny dydaktyczne nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole/placówce powinny wynikać z posiadanych kwalifikacji i wymiaru godzin przypadających na poszczególne przedmioty. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy Karta Nauczyciela, zasady udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz innym nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, określa organ prowadzący.

hania30-03-2017 22:36:45   [#16]

o, i widzisz rzewo, prawo sobie, życie sobie.......

taka inna rzeczywistość, niż ta do której byłaś przyzwyczajona:-)

 

a zdążyłam gdzieś na wątku napisać, że opinię zz będą chcieli:-)

Natka30-03-2017 22:46:32   [#17]

i kolejne tony papieru, a ponoć miało być mniej :(

i zastanawia to "dołączenie" orzeczenia .... a nr orzeczenia nie wystarczyłby?

mój arkusz poszedł do ZZ - zarząd ponoć zebrać ma się zaledwie 2 x - mamy dostosować się do tych dwóch terminów

hania30-03-2017 23:06:40   [#18]

zarząd to też nauczyciele, pracujący najczęściej , no może ktoś oddelegowany...

ale zarząd może sobie powołać zespół do opiniowania ( tak ja mam, z prezesem na czele:-)

i zespół sobie pracuje na bieżąco, spotyka się nawet w temacie arkusza z dyrektorami, bo tak nam wygodniej

i opinię na piśmie wydaje

tzn - będzie to wszystko robił oficjalnie w przyszłym tygodniu, jak KO wreszcie da dyrektorom "jedynie słuszne wytyczne" ..

 

Natka30-03-2017 23:18:04   [#19]

Haniu, ja to wszystko rozumiem, też tak wolę - dlatego zaprosiłam prezesa

tylko takie sztywne wyznaczenie dwóch terminów?

Mimo spotkania i tak mam czekać na spotkanie zarządu (ok. 10 dni)


post został zmieniony: 30-03-2017 23:23:40
rzewa31-03-2017 07:19:25   [#20]

nie musisz czekać na opinię związków dłużej jak 10 dni

a KO przekracza swoje kompetencje i to bardzo -> nie ma żadnego uzasadnienia dla pisania adnotacji na arkuszu na temat zgodności z prawem -> ja na miejscu KO obawiałabym się taką adnotację umieszczać... 

jak to będzie wyglądało jeśli okaże się przy dokładnej kontroli (a o to nietrudno), że jest coś nie tak z kwalifikacjami nauczycieli i będzie wstyd... Aby być pewnym, że kwalifikacje są w porządku i z pełną odpowiedzialnością to napisać, trzeba przeanalizować całą dokumentację kwalifikacyjną nauczycieli... Nie mówiąc już o tym, że jeśli KO opiniując arkusze stwierdzi, że jest ok (i nawet to napisze!) to po co potem robić jakiekolwiek kontrole? Żeby samego się sprawdzić?? ;-)

W przypadku arkusza nie ma uzgadniania z KO nie jest także wymagana opinia pozytywna -> zatem to opiniowanie jest wsparciem dla OP i tak powinno być traktowane zarówno przez KO jak i OP

Nie mówiąc już o tym, że żaden przepis prawny nie nakazuje przedstawienia arkuszy do zaopiniowania w postaci papierowej -> można to zrobić dokładnie w ten sam sposób jak minister opiniuje rozporządzenie

 

rzewa31-03-2017 07:25:54   [#21]

co się zaś tyczy domagania się przy tej okazji różnego rodzaju zestawień, to również nie ma pp do tego, a już tym bardziej przesyłania jakichkolwiek dokumentów -> KO, zgodnie z art 33 u.s.o. ma prawo wglądu do całej dokumentacji szkoły, zatem jeśli chce mieć u siebie kopię jakiegokolwiek dokumentu, to musi sobie do szkoły przyjść i ten dokument skserować -> może prosić by to zrobił dyrektor i przesłał kopię do KO, ale nie wymagać

nie dotyczy to oczywiście dokumentów zawierających dane szczególnie chronione, a do takich należą orzeczenia ppp

rzewa31-03-2017 07:35:35   [#22]

I tak sobie myślę... Co może zrobić kurator jeśli OP przedłoży mu 1 kopię arkusza organizacyjnego do zaopiniowania??

tupnie nogą i pogrozi palcem?

obrazi się i odmówi opinii?

no i co z tego dalej wynika??

przecież jak kurator nie prześle opinii, to OP nie tylko może ale nawet musi zatwierdzić arkusz organizacyjny i w żaden sposób nie da się dowieść, że został on zatwierdzony z tego powodu niezgodnie z prawem

podobnie w przypadku opinii negatywnej w wyniku której nie zostaną wprowadzone zmiany w arkuszu

Ciekawi mnie też dlaczego kuratorzy nie wymagali przesyłania uchwał rady gminy w sprawie sieci w 2 egzemplarzach do zaopiniowania i nie zamieszczali adnotacji o zgodności z prawem? A w tym przypadku jest wymóg opinii pozytywnej -> bez opinii pozytywnej zmiana sieci w trybie art 210 specustawy nie jest możliwa...

peter31-03-2017 08:19:43   [#23]

do #11

To co oznacza cytat z par. 17 rozp. "liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli"?

Czy poszczególni nauczyciele to nie nauczyciele z imienia i nazwiska? Ponadto odwoływanie się do tego, że dyrektor zatrudnia i zwalnia n-li i dlatego nie może wpisać do arkusza imiennie kto prowadzi dane lekcje nie jest dla mnie przekonującym argumentem.

Joasia Berdzik31-03-2017 08:30:30   [#24]

uważam, ze to dzielenie włosa na czworo tylko marnuje energię

Z tego co czytam ustalono tu:

a) nie podajemy nazwisk, - bo tak brzmi przepis, jest ochrona danych osobowych

b) podajemy nazwiska, - bo tak brzmi przepis, ochrona danych nie dotyczy sytuacji gdy jest ona zdjęta Ustawą, dane w arkuszu są (niezależnie) informacja publiczną, o którą może poprosić każdy kto przechodzi pod szkołą.

Podasz nazwiska - nic się nie stanie
Nie podasz - nic się nie stanie

Ja bym podała

=====

Co do opinii KO, to moim zdaniem jest jednak ona wymagana.
KO opiniuje arkusz w zakresie jego zgodności z prawem. Coś napisać musi.
Czy to będzie osobny dokument, w którym nie wniesie uwag w zakresie zgodności z prawem, czy napisze na arkuszu opinię "stwierdzam zgodność z prawem", dla mnie nie ma znaczenia

I generalnie nie ma znaczenia

To naprawdę jest akademickie zagadnienie, co napisze KO. Napisze co napisze. Byle tylko w zakresie swoich kompetencji - TYLKO w zakresie zgodności z przepisami prawa.

Podobnie z problemem ile kopii arkusza wysłać. Napiszą 3 - wyślijcie trzy, chcą 5 - OK , - bez angażowania w to emocji.

One sa potrzebne na ważniejsze sprawy

 

 

JarTul31-03-2017 08:53:40   [#25]

Wzór załącznika, o którym mowa w #12 - rozesłany dzisiaj do szkół.

          pieczęć szkoły                                                          Wykaz kadry pedagogicznej na rok szkolny 2017/2018

 

L.p.

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko

nauczyciela.

 

 

Nauczany

Przedmiot/-y/      rodzaj/-e prowadzonych zajęć

Kwalifikacje kierunkowe nauczyciela - poziom wykształcenia i zakres potwierdzające możliwość prowadzenia przydzielonych

przedmiotów/rodzaju zajęć w danym typie szkoły/rodzaju placówki

Przygotowanie

 pedagogiczne*

 

Uznanie ukończonego kierunku studiów za zbliżony
do nauczanego przedmiotu lub rodzaju zajęć**

 

Uwagi

1

a)       Stopień awansu zawodowego

b)       Data zatrudnienia w tej szkole.

c)       Forma zatrudnienia (np. przez mianowanie)

d)       Łączna liczba godzin przydzielonych nauczycielowi

 

nazwa przydzielonego /przydzielonych

 przedmiotu/-ów,

(w przypadku przedmiotów zawodowych

również nazwa

zawodu/-ów)

 

1)       nazwa przedmiotu  …….. ………

      liczba godzin ……

2)       nazwa przedmiotu  …….. ………

      liczba godzin ……

3)       nazwa przedmiotu  …….. ………

      liczba godzin ……

 

1)       ukończone studia wyższe:

- pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie;

- kierunek / zakres / specjalność/

- data ukończenia i uzyskany tytuł

 

2)       ukończone studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

×           kierunek / zakres / specjalność / nazwa,

×           data ukończenia

 

3)       ukończony zakład kształcenia nauczycieli*,

×           kierunek / zakres / specjalność,

×           data ukończenia.

 

4)  w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu również:

- ukończone pedagogiczne studium techniczne, lub

- posiadanie świadectwa dojrzałości oraz kwalifikacji zawodowych  i co najmniej dwuletniego stażu pracy w zakresie nauczanego zawodu, lub

- tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać.

 

5)       W przypadku nauczycieli języków obcych znajomość języka obcego może być potwierdzona również dokumentem wymienionym w załączniku do rozporządzenia (świadectwo lub certyfikat)

 

6)       W przypadku nauczycieli zajęć z wychowania. fizycznego innych niż obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego:  rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz szkolenie sportowe

- świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu.

-dyplom ukończenia

studiów,

-inny dokument wydany przez uczelnię,

-dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli,

-świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

 

Nazwa / rodzaj formy

i data ukończenia.

 

(data uznania,

kierunek studiów,

 przedmiot, typ szkoły,

przez kogo

 uznany)

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

DYREK31-03-2017 09:38:06   [#26]

dla OP obecnie wystarczyła wydrukowana "płachta" +  pendrive  do zgrania danych do programu zbiorczego

a teraz wracamy do lat 80-tych i początku lat 90-tych ubiegłego wieku -> był pisany ręcznie wg. jednego "modełka" z zaleconymi załącznikami

zadanie dla MEN -> informatyzacja oświaty -> opracowanie w pełni elektronicznego systemu do sporządzania, opiniowania i kontroli arkuszy organizacyjnych 


post został zmieniony: 31-03-2017 09:38:50
peter31-03-2017 10:06:54   [#27]

do #24

I tak właśnie zrobimy. Damy co chcą. Problem wynika z tego, że nie wszędzie pracują rozsądni ludzie. Zawsze znajdą się jacyś pieniacze, którzy ciągle piszą donosy na dyrektora - da z nazwiskami - źle , da bez nazwisk też źle. Dlatego pytałem. 

grzezale31-03-2017 10:37:41   [#28]

Cześć. Popieram zdanie Asi. Samo imię i nazwisko według mnie nie stanowi o danych osobowych. Co innego jak dodalibyśmy adresy, daty ur itp. To już by była przesada. Zawsze wpisywałem imię i nazwisko nauczyciela. W starych drukach (co prawda przed wydaniem UoODO) wpisywało się nazwiska. Dla mnie to szczegół nie warty rozważań.

Joasia Berdzik31-03-2017 11:13:51   [#29]

Peter - wiem

praca dyrektora jak sapera.

----
DYREK - zgadzam się, ze jak już wprowadzili to opiniowanie, to powinni dac narzędzie.

Boję się tylko, ze jak już wydamy kasę na oprogramowanie, to kolejny rząd się z tych arkuszy nie wycofa, bo bedzie to "marnowanie pieniędzy"

A ja trzymam kciuki, zeby kolejny MEN ukrócił to szaleństwo z utrzymywaniem rzeszy urzędników, których jedynym zadaniem jest sprawdzanie, czy dyrektor postąpił zgodnie z prawem.
Dyrektor szkoły postepuje zgodnie z prawem i nie potrzebuje osoby zatrudnionej po to, zeby go sprawdzać.

 

 

grzezale31-03-2017 11:19:27   [#30]

Jeszcze raz się opublikuję. Jaką mamy podstawę prawną do wystąpienia do ZZ o pinię arkusza na rok szk 17/18? Jakoś nie widzę jej. Jeśli jest, to gdzie się pogubiłem?

rzewa31-03-2017 11:22:49   [#31]

nie ukróci się szaleństwa nie pilnując nawzajem swoich kompetencji -> nie piszę, że nie można przesłać KO wykazu jakiego się domaga i to z nazwiskami

piszę, że taki wykazu z nazwiskami nie może być częścią arkusza organizacyjnego, gdyż OP nie ma kompetencji do zatwierdzania tego

tyle

nie ma takiej pp -> zz-ty będą miały takie uprawnienie od 1.09.2017 -> art 110 ust 2 u.P.o.


post został zmieniony: 31-03-2017 11:23:45
elrym31-03-2017 13:34:45   [#32]

do perełek!

mój zz wnosi o przekazanie informacji o charakterze umowy w połączeniu z imieniem i nazwiskiem pracownika!

bosia31-03-2017 15:38:45   [#33]

a ja nie widzę pp do przekazywania do KO treści orzeczeń o kształceniu specjalnym

11. W przypadku nauczania specjalnego dyrektor szkoły załącza do zmian do arkusza organizacyjnego orzeczenie poradni na dany rok kształcenia, plan nauczania ucznia, wykaz przedmiotów wraz z liczbą realizowanych godzin, z uwzględnieniem godzin przeznaczonych na rewalidację.

tutaj raczej art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania

DYREK03-04-2017 09:16:06   [#34]

http://kuratorium.kielce.pl/15394/odpowiedzi-men-na-najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-reformy-edukacji-3/ 

zz403-04-2017 10:07:00   [#35]

W załączeniu przesyłam wyroki sądu dotyczące jawności danych osobowych nauczycieli

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3E6A675439

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/842D0C1E35

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DF3E32E312


post został zmieniony: 03-04-2017 10:09:51
ewa03-04-2017 11:05:10   [#36]

tak sobie myślę, że powoływanie się na ustawę o  ochronie danych osobowych mija się z celem, bo akurat te dane spokojnie podać można, natomiast mój niepokój budzi ustawa o dostępie do informacji publicznej ;-)

w uzasadnieniach do przytoczonych orzeczeń zz4 #35 pojawia się zdanie - "w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej, kserokopii arkusza organizacyjnego (...)"

i tu jest, moim zdaniem kłopot, bo:
 - jeżeli potraktuję ten nieszczęsny "wykaz nauczycieli" jako załącznik do arkusza organizacji, to podlega udostępnieniu,

  - jeżeli potraktuję go jako dokument roboczy http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0D8E009A1A , to nie podlega 
    udostępnieniu zgodnie z udip, bo: Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub
    wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów
    Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

czyli, o tym czy jest to element dokumentu urzędowego czy nie decyduje dyrektor, zgodnie z kompetencjami, bo to on rozszerza katalog elementów, które, zgodnie z § 17. rozporządzenia nazywamy arkuszem organizacji - chyba, że prawo do rozszerzenia mają inne podmioty (ale jakie i na jakiej pp?)

 

generalnie bardzo blisko mi do wypowiedzi:

Joasia #29 -  "A ja trzymam kciuki, żeby kolejny MEN ukrócił to szaleństwo z utrzymywaniem rzeszy urzędników, których jedynym zadaniem jest sprawdzanie, czy dyrektor postąpił zgodnie z prawem.
Dyrektor szkoły postępuje zgodnie z prawem i nie potrzebuje osoby zatrudnionej po to, zeby go sprawdzać."

rzewa # 31 - "piszę, że taki wykaz z nazwiskami nie może być częścią arkusza organizacyjnego, gdyż OP nie ma kompetencji do zatwierdzania tego - tyle"

i dopowiem swoje do rzewy  - może być częścią arkusza, jeżeli taką decyzję podejmie dyrektor :-)

 

 

 


post został zmieniony: 03-04-2017 11:14:02
ReniaB03-04-2017 14:00:13   [#37]

Mój zz (ZNP) wyraził zainteresowanie tylko swoimi związkowcami i ich sprawami; bez większych problemów

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]