Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rekrutacja
strony: [ 1 ]
aleksandra200820-03-2017 14:30:59   [#01]

Witam serdecznie

Czy rozporządzenie w sprawie rekrutacji jest już podpisane?

izael20-03-2017 14:41:13   [#02]

i owszem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-do-szkol-przedszkoli-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html

 tyle, że od rana nie mogę otworzyć tych rozporządzeń, które są podpisane a nie opublikowane:(


post został zmieniony: 20-03-2017 14:42:24
Leszek20-03-2017 18:15:13   [#03]

może nawała ściągających?

pozdrawiam

Ala20-03-2017 22:08:31   [#04]

teraz działa :)

rzewa22-03-2017 06:25:28   [#05]

już opublikowane jest - Leszek poinformował w wątku nad kreską

:-))

Grazzza22-03-2017 11:39:23   [#06]

Jaka pp do regulaminu rekrutacji i powołania komisji rekrutacyjnej - wystarczy rozporządzenie? 

bosia22-03-2017 11:46:03   [#07]

zależy w jakiej szkole

do powołania ustawa

laostic22-03-2017 12:49:23   [#08]

A czy jakiś kurator już wydał decyzję?

bosia22-03-2017 13:16:49   [#09]

ma czas do 15 kwietnia

laostic23-03-2017 07:00:18   [#10]

Wiem, że ma czas. Ale w tym roku chyba nawet do końca kwietnia.

gosiaes223-03-2017 09:12:23   [#11]

może już ktoś użył pp do powołania komisji rekrutacyjnej w sp?

możemy prosić??

-------------------------------------

art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.)

??????????????????

 


post został zmieniony: 23-03-2017 09:20:38
AnJa23-03-2017 09:27:58   [#12]

rekrutacja jest w P.O.

gosiaes223-03-2017 09:33:55   [#13]

art. 157 ust.1 P.O.

zosiaz123-03-2017 11:18:34   [#14]

a może Ktoś juz ma i wrzuciłby do wymiany....(???)

bosia23-03-2017 14:29:39   [#15]

rekrutacja jest też w uso - nadal

część w po

zależy do jakiej szkoły rekrutacja

laostic27-03-2017 20:29:45   [#16]

Małopolska już ma decyzję.

Ed29-03-2017 16:05:49   [#17]

Gdzie można ją znaleźć ?

laostic29-03-2017 17:02:43   [#18]

Zmienili stronę i trzeba szukać na starej.

http://old.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=14168

 

JarTul06-02-2018 14:20:30   [#19]

1. Aktualna podstawa prawna powołania komisji rekrutacyjnej do klas I trzyletniego LO na rok szkolny 2018/19?

propozycja: na podstawie art. 20zb ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1943 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami)

2. Podstawa prawna ustalenia zasad/regulaminu rekrutacji do LO?

3. Wymagany termin ogłoszenia zasad/regulaminu rekrutacji do LO?

MKJ06-02-2018 14:28:54   [#20]

1. Wszystko ok, z wyjątkiem metryczki UoSO: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

2 i 3. Nie ma takiej podstawy, ponieważ szkoła nie ustala regulaminu/zasad rekrutacji - są one w ustawie.


post został zmieniony: 06-02-2018 14:39:14
JarTul06-02-2018 19:38:49   [#21]

Tylko kuriozalnie to wygląda, gdy przywołamy Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361, bo gdy ktoś zajrzy do tej wersji UoSO, to zobaczy, że artykuły, które przywołuje art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe są uchylone.

MKJ06-02-2018 20:34:51   [#22]

Pytałeś o podstawę prawną, więc takowej nie ma, bo szkoła nie ustala zasad rekrutacji. Ale pewnie zasadne jest zebranie ich wszystkich w jednym dokumencie, co by kandydaci mieli jasność.

Ja w zeszłym roku robiłem tak: http://sniadek.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=135

Ale rozdział 2a UoSO był jeszcze wtedy dostępny w ISAP-ie.

Na ten rok trzeba będzie pomyśleć nad zebraniem tego do kupy.

rzewa07-02-2018 11:24:57   [#23]

uważam, że pp to po prostu art. 149 specustawy

i nie wygląda absurdalnie

:-)

Grazzza12-02-2018 09:25:00   [#24]

Czy w bieżącym roku rekrutacja do przedszkoli odbywa się nadal w oparciu o rozporządzenie z marca 2017 i art. 157 Prawa oświatowego, czy mi coś umknęło?

Grazzza12-02-2018 11:54:07   [#25]

podnoszę, bo piszę zarządzenia  komisja i regulamin i nic innego nie mogę znaleźć. Pomóżcie.

DYREK12-02-2018 12:03:00   [#26]

Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) -> obowiązuje dalej + zapisy ustawy Prawo oświatowe.

 

DYREK12-02-2018 12:04:09   [#27]

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r.  poz. 586)

Grazzza12-02-2018 12:10:18   [#28]

Dzięki

zoza15-02-2018 08:59:16   [#29]

Bardzo proszę o wskazanie przepisów, które określają zasady przyjmowania do klasy pierwszej sp dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, mieszkających poza obwodem szkoły.

malmar1515-02-2018 16:59:21   [#30]

a ja z innej beczki (na prośbę koleżanki)

szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej- technikum, od 2 półrocza w klasie 1 zwolniło się miejsce, przyjęto ucznia, któremu w normalnym postępowaniu rekrutacyjnym w lipcu brakowało 1,2 do przyjęcia

w tym samym czasie inny uczeń, któremu brakowało 0,6 dowiedział się, że jest wolne miejsce i wspólnie z mamą chcą, aby to on został przyjęty (oboje bardzo roszczeniowi, straszą, że mają zdjęcie wyników rekrutacji z lipca i to właśnie jego należy przyjąć, bo był o 0,6 lepszy od kolegi)

wydaje mi się, że teraz to już chyba nie działa i szkoła może przyjąć ucznia niekoniecznie uczestniczącego w postępowaniu lipcowym

czy się mylę? (nigdy czegoś takiego nie miałam, a chcę pomóc koleżance)

bosia15-02-2018 19:08:56   [#31]

zasady rekrutacji do szkół niepublicznych określa statut

trzeba zobaczyć co tam jest napisane, a także jak przyjmują uczniów w trakcie roku szkolnego

bosia15-02-2018 19:13:15   [#32]

zoza, jeśli jest to szkoła ogólnodostępna, to uczeń z orzeczeniem nie mieszkający w obwodzie przechodzi przez taką samą rekrutację jak inne dzieci

Prawo oświatowe

art. 130 ust. 8. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.

zoza16-02-2018 07:11:20   [#33]

Bardzo dziękuję za szybką pomoc.

Temat dotyczy szkoły z oddziałami integracyjnymi. Wiem, że OP ma zapewnić takiemu uczniowi formę kształcenia zgodną z oczekiwaniem rodzica (wynikającym z orzeczenia), np. kształcenie w oddziale integracyjnymi. W statucie mamy zapis, że rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami ustalonymi przez gminę. Co w sytuacji jeżeli w uchwale OP nie ma kryteriów określających zasady naboru do oddziałów integracyjnych ani też takich, które pozwalają przyznać dziecku z orzeczeniem dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym,...?

Czy istnieje jakaś pp pozwalająca dyrektorowi na wprowadzenie regulaminu rekrutacji do oddziałów integracyjnych?

bosia16-02-2018 07:40:10   [#34]

Do klas integracyjnych dla uczniów z orzeczeniami nie może być ustalonych kryteriów, bo nie prowadzi się dla tych dzieci rekrutacji - stąd OP nie ma kryteriów (zgodnie z prawem)

nie możesz mieć także w regulaminie zapisów dotyczących rekrutacji dzieci z orzeczeniami

rekrutacja do oddziałów integracyjnych dotyczy tylko dzieci bez orzeczeń

Prawo oświatowe

art. 132 ust. 6. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

 

OP kieruje uczniów z orzeczeniami do odpowiednich szkół i oddziałów - u Ciebie do integracyjnych, zgodnie z przepisami musi w tych oddziałach być odpowiednia liczba dzieci

W statucie szkoły publicznej nie umieszcza się informacji na temat rekrutacji, to reguluje ustawa

 

rzewa16-02-2018 07:52:26   [#35]

Art. 133. ust. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

ust.2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.

ust. 3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

ust. 6. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Art. 127. ust. 13. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 14.

ust. 14. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

wobec tego jeśli wasza szkoła jest najbliższą miejsca zamieszkania ucznia szkołą z oddziałami integracyjnymi, to istnieje obowiązek przyjęcia takiego ucznia do oddziału integracyjnego

zoza16-02-2018 08:47:44   [#36]

I wszystko jasne :), bardzo Wam wszystkim dziękuję.

Rzewo jeszcze jedno pytanie: wniosek,o którym mowa w ust. 14 rodzice składają w szkole (na druku przyjętym w rekrutacji) czy do OP?

rzewa17-02-2018 19:25:56   [#37]

wg waszych wewnętrznych ustaleń

wniosek nie jest na jakimś konkretnym druku -> można przygotować wzór, aby rodzicom było łatwiej ale trzeba pzyjąć wniosek obojętnie jak napisany byle zawierał wszystkie niezbędne dane

Ed27-06-2023 20:38:37   [#38]

W związku z rekrutacją  do szkół ponadpodstawowych mam pytanie dotyczące przetrzymywania przez szkołę ponadpodstawową oryginałów świadectwa po 8 klasie i zaświadczenia z egzaminu 8 - klasisty. Załóżmy, że uczeń został przyjęty do szkoły, potwierdził wolę przyjęcia i od 1 wrześnie jest uczniem. W którym momencie szkoła oddaje mu te złożone wcześniej oryginały ? Od razu - tj. 1 września, czy dopiero w momencie ukończenia nauki ?

rzewa27-06-2023 21:46:28   [#39]

dopiero w momencie odejścia ze szkoły


post został zmieniony: 27-06-2023 21:47:19
Ed28-06-2023 05:05:05   [#40]

Tak właśnie praktykujemy. Jednak wczoraj pojawił się problem .  Rodzic ucznia uczęszczającego obecnie do pierwszej klasy żąda natychmiastowego wydania oryginałów, dodam, że uczeń w wakacje będzie zmieniał szkołę. Stoimy na stanowisku, że możemy wydać oryginały dopiero w momencie, gdy otrzymamy z nowej szkoły zaświadczenie, że zostanie u nich przyjęty. Czy nasze stanowisko jest słuszne?

rzewa28-06-2023 08:31:30   [#41]

nie

musicie oddać oryginały, gdy rodzic podpisze Wam rezygnację z Waszej szkoły -> czyli podpisze odbiór dokumentów (w księdze uczniów jest na to miejsce)

jest to oczywiście równoznaczne z wykreśleniem ucznia z listy uczniów

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]