Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zwalnianie nauczycieli- kolejność
strony: [ 1 ]
Cudowienka28-02-2017 13:46:56   [#01]

Do 15 maja 2017 lub 2018 dyrektor typuje nauczycieli na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnajzum

 

Moje pytania:

1. Na jakiej zasadzie typuje, na zasadzie dobrowolności? Czy powinien brać pod uwagę dokument, który mamy w szkole i wskazuje na kryteria zwalniania nauczycieli (w naszym dokumencie dotyczącym  zwolnień,

w kolejności   : rodzaj umowy, kwalifikacje, stopień awansu, staż pracy, ocena pracy, dyscyplina pracy, sytuacja materialna) 

2. Czy dyrektor może nie stosowac się do tego dokumentu (który nawiasem mówiąc sam zaproponował i przedstawił w 2006 roku na jednej z konferencji RP) i zastosować regułę wszystkim nauczycielom po równo? CZyli wszystkim obnizenie pesnum?

3. Dyrektor rozpoczał już wstępne rozmowy kadrowe i właśnie zaproponował punkt 2. Jesli któryś z nauczycieli nie wyrazi w przyszłości zgody na "wszystkim po równo- niezaleznie od stażu pracy, umowy, awansu itd), wówczas zapowiedział stan nieczynny lub rozwiązanie stosunku pracy


post został zmieniony: 28-02-2017 13:48:24
Ala28-02-2017 14:40:30   [#02]

1. zgodnie z przyjętymi kryteriami,

2. nie wolno "wszystkim po równo"

3. jak tak zrobi to powinien się szykować do sądu pracy

DYREK28-02-2017 15:44:58   [#03]

z wyroków SN:

  • Interes szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież powinien mieć pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela (wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 570/00, OSNP 2003, nr 13, poz. 311).W doborze nauczyciela do dalszego zatrudnienia powinna być uwzględniona podstawa nawiązania stosunku pracy. Trwałość stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jest chroniona bardziej niż nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (wyrok SN z dnia 14 grudnia 2000 r., I PKN 138/00).

  • Porównanie kwalifikacji zawodowych, jako kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia, wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego poziomu wykształcenia, ale także praktyki w nauczaniu danego przedmiotu (wyrok SN z dnia 10 stycznia 2002 r., I PKN 771/00).
  • Jeśli praca nauczyciela jest najniżej oceniana przez przełożonych oraz uczniów i ich rodziców, to wybór tego nauczyciela do zwolnienia nie jest dowolny ani nie narusza zasady równego traktowania pracownika lub zasady niedyskryminacji (wyrok SN z dnia 19 maja 2004 r., I PK 608/03). Nie jest dyskryminacją zwolnienie nauczyciela na podstawie niekorzystnej oceny jego pracy i osiągnięć w nauczaniu i wychowaniu uczniów, szczególnie, gdy jego sytuacja osobista nie jest gorsza niż pozostałych pracowników (wyrok SN z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 420/98; wyrok SN z dnia 11 września 2001 r., I PKN 610/00).
  • Długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole, nieobecności nauczyciela z powodu choroby, mogą uzasadniać jego wybór do zwolnienia (wyrok SN z dnia 22 września 2000 r., I PKN 29/00).
  • Nabycie uprawnień emerytalnych usprawiedliwia wybór nauczyciela do zwolnienia. W sytuacji, gdy nauczyciele o zbliżonych kwalifikacjach pozostaliby bez pracy i źródła utrzymania, wybór do zwolnienia nauczyciela, który posiada uprawnienia emerytalne, nie może być traktowany jako dyskryminujący ze względu na wiek (wyrok z dnia 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99; wyrok z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02; wyrok z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 616/02).
  • Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że kryterium majątkowe (socjalne) powinno być stosowane na końcu, jeśli wcześniej wymienione kryteria nie pozwolą pracodawcy na dokonanie wyboru.

i

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2015 r. III PK 56/14 -> Przy ocenie, czy zmiany organizacyjne uniemożliwiają dalsze zatrudnienie nauczyciela, należy uwzględnić wszystkie posiadane przez niego kwalifikacje nauczycielskie, a nie tylko kwalifikacje odnoszące się do przedmiotu, którego nauczał. Wybór do zwolnienia jednego z kilku nauczycieli nauczających określonego przedmiotu wymaga porównania ich sytuacji zawodowej w szczególności w zakresie: stażu zatrudnienia, doświadczenia zawodowego, zakresu wykształcenia przydatnego w pracy nauczyciela, stopnia awansu zawodowego, uprawnień do nauczania jednego lub kilku przedmiotów, osiągnięć dydaktycznych.
DYREK28-02-2017 16:10:59   [#04]

Przepisy nie określają, jakimi kryteriami ma się kierować dyrektor szkoły, typując nauczyciela do zwolnienia ale:

"wybór nauczyciela do zwolnienia z przyczyn częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych (art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela) powinien być dokonany przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych, niedyskryminujących, jasnych, czytelnych dla zainteresowanych. Kryteria te powinny w pierwszej kolejności dotyczyć dorobku zawodowego (staż pracy, ocena pracy, kwalifikacje formalne i faktyczne), ale mogą się one odnosić także do sytuacji osobistej nauczyciela (stan rodzinny, posiadanie innych źródeł dochodu – np. emerytury). Sąd Najwyższy uznał również, że w przypadku gdy sytuacja zawodowa i osobista nauczycieli jest zbliżona, dyrektor szkoły, podejmując decyzję, powinien uwzględnić dalsze, dodatkowe okoliczności. Do takich znaczących okoliczności należy podstawa nawiązania stosunku pracy" -> z uzasadnienia wyroku z 11 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 159/04)

Ala28-02-2017 16:24:07   [#05]

Sąd Najwyższy w uchwale z 11 września 1996 r. (sygn. akt I PZP 22/96, OSNP 1997/7/111):

„ograniczenie pełnego wymiaru zajęć nauczyciela mianowanego, poza sytuacjami określonymi w art. 22 Karty Nauczyciela, jest niedopuszczalne”.

marmak28-02-2017 19:08:15   [#06]

A jeżeli nauczyciele sami złożą prośby o zatrudnienie na mniejszą od etatu liczbę godzin? To co, też nie można.

halinah28-02-2017 19:48:50   [#07]

Wtedy zmiana sposobu zatrudnienia - z mianowania na umowę o pracę w niepełnym wymiarze.

cynamonowa28-02-2017 19:57:59   [#08]

Teoretycznie - kontraktowy ze szkoły podstawowej czy dyplomowany z włączonego gimnazjum? Kto pierwszy musi stracić pracę / dostać ograniczenie ( uczą tego samego przedmiotu). Czy fakt włączenie gimnazjum od 1 wrzesnia 2017r. ma tu znaczenie podczas tworzenia kwietniowego arkusza?

izael28-02-2017 20:19:21   [#09]

hmmm

mnie wychodzi na to, że kwiecień-maj 2017, przy włączaniu od 1 września 2017 klas gimnazjalnych do SP/LO/T.... to dla dyrektora SP/LO/T... konieczność korzystania z KN, a nie przepisów wprowadzających i taki dyrektor może podejmować decyzje kadrowe biorąc pod uwagę tylko "swoich" pracowników, a nauczyciele gimnazjum jeszcze nie są "jego"

AnJa28-02-2017 20:53:20   [#10]

poczekajmy na wyroki

 moim zdaniem- zapomnijmy o wyrokach wydanych przed przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo Oświatowe

jxg28-02-2017 22:25:46   [#11]

-"taki dyrektor może podejmować decyzje kadrowe biorąc pod uwagę tylko "swoich" pracowników, a nauczyciele gimnazjum jeszcze nie są "jego"

izoel ???

oni są ujęci w przygotowywanym przez niego arkuszu i on planuje względem nich decyzje kadrowe, więc chyba są "jego".

bosia28-02-2017 22:38:28   [#12]

to nie arkusz jest umową o pracę

arkusz to projekt organizacji pracy szkoły od 1 września

każdy dyrektor wykonuje czynności wobec swoich pracowników do 31 sierpnia, od 1 września pracownicy zmieniają pracodawcę

jxg28-02-2017 22:49:50   [#13]

bosiu, ja to rozumiem

tylko myślę, że przecież przekształceniu ulegają obie szkoły, nie tylko gimnazjum

i w związku z tym czy ochrona pracowników tylko jednej z nich jest właściwa?

bosia28-02-2017 23:15:02   [#14]

to jest problem, bo art. 225 ust. 12 nie jest czytelny, stąd różne interpretacje

ja czytam to tak jak Iza napisała

skoro przepisy dotyczą nauczycieli szkół, w których są prowadzone klasy gimnazjum, to jeszcze nie są

aczkolwiek zaczynam się wahać, im dłużej nad tym myślę

np. sp musi zwolnić nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (mniej oddziałów - czyli nie ma związku z reformą), który jest zatrudniony na 17/18

stosując ustawę wprowadzającą - to jest korzystniejsze dla tego nauczyciela

KN w tym wypadku nie jest korzystniejsze

przykład nie jest związany z konkretną sytuacją

albo .... stan nieczynny: nauczyciel sp ma stan nieczynny z art. 20 KN, ale przecież od 1 września dotyczy już nauczycieli sp ustawa wprowadzajając

kończy mu się stan nieczynny jak podejmie pracę w innej szkole, czy też nie? powinien być z art. 20, czy też z wprowadzającej?

takie przykłady powodują, że zaczynam się skłaniać do innej interpretacji

poczekajmy na odpowiedź MEN, choć interpretowac prawa nie mogą, to na czymś się opierać trzeba

rzewa02-03-2017 00:07:50   [#15]

cóż uważam, że dokonując wyboru nauczyciela do zwolnienia dyrektor powinien brać pod uwagę wszystkich n-li (zarówno szkoły podstawowej jak i włączanego gimnazjum) mających odpowiednie kwalifikacje

natomiast jak już podjęta zostanie decyzja, dla którego n-la brakuje pracy (sąd pracy będzie badał zasadność tego wyboru spośród wszystkich n-li, gdyż ich sytuację będzie regulował jeden i ten sam arkusz organizacyjny), to w stosunku do n-li zatrudnionych w gimnazjum należy stosować procedurę o jakiej jest mowa w art 225 specustawy i czynności tam opisane wykonuje dyrektor gimnazjum, a w stosunku do n-li zatrudnionych w sp zastosowanie ma tryb opisany w art 20 KN (ew. art 22 ust 1 lub 2 KN) kompetencje w tym wypadku przysługują dyrektorowi szkoły podstawowej

Joasia Berdzik02-03-2017 08:26:25   [#16]

Nie jestem pewna, czy sądy będą analizowały arkusz-  moim zdaniem będą analizowały sytuację innych zatrudnionych w tej szkole ( w TEJ szkole)
Ale nie ma sensu tu decydowac, co będą analizowały sady,  bo na pewno zaraz to zobaczymy - niestety.

Przepisy  - moim zdaniem mówią dokładnie tak, jak napisała Iza i Bosia. Po FB przewala się opinia na ten temat, niestety nie sygnowana.
Rozsądek podpowiada postępować, jak napisała i Bosia (bo sie łamie:) i Rzewa.

Jednak trudno mi soebie wyobrazić sytuację, w której dyrektor SP zwalnia swojego nauczyciela świetlicy, czy bibliotekarza (bo ich pewnie w pierwszej chwili mogą dotknąć zwolnienia), stosując wobec nich przepisy KN, żeby mieć "włączonego" n-la świetlicy z gimnazjum.
Nie wiem jakie kryteria zwolnienia musiałby zastosować on sam, albo nawet obaj dyrektorzy wspólnie.

Uwazam, ze w sądzie ten dyrektor SP, który sie zdecyduje na takie rozwiązania- przegra. Myslę, ze lada moment MEN będzie zmuszony wydać jakąś kolejną wykładnię.

noe1902-03-2017 08:33:38   [#17]

Patrząc na moje doświadczenie sądowe to myślę, że sąd będzie analizował arkusz (u mnie analizował)

skłaniam się do opinie rzewy,

przecież będzie jeden arkusz dla obu szkół, bo jakbyśmy chcieli myśleć inaczej to  nie ma już arkusza G i zakładu pracy więc właściwie należałoby wszystkich nauczycieli G zwolnić, a potem wybranych zatrudnienić w SP.

Myślę, że intencją MEN było aby razem traktować nauczycieli SP i G

izael02-03-2017 08:37:37   [#18]

i w tym duchu to napisałam: miało być dobrze, a jest jak zwykle:(

jestem dyrektorem SP i, gdyby do naszej szkoły od września były włączane klasy gimnazjalne, to dzisiaj nie odważyłabym się zwolnić kiepskiego nauczyciela, dla którego jestem pracodawcą, by zapewnić miejsce dla świetnego nauczyciela gimnazjalnego, z którym dzisiaj nie mam żadnego związku... poza tym, że z jego szefem usiądę do arkusza na następny rok

rozumiem (albo mi się wydaje) intencję, która stoi za tym wspólnym robieniem arkusza, ale sądy badają prawo, a nie "co autor miał na myśli"

a dzisiaj nie spełniamy warunku:

12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

Joasia Berdzik02-03-2017 09:25:54   [#19]

noe - Twój analizował, ale Twój arkusz dotyczył  Twojej szkoły, więc to oczywiste. 
U mnie sąd analizował arkusz, ale potem sytuację każdego zatrudnionego w szkole nauczyciela, na ile dokonano trafnego wyboru do zwolnienia (łącznie z oglądaniem teczek)

Teraz sytuacja będzie inna, arkusz bedzie dotyczył n-li zatrudnionych w SP i tych "przeznaczonych do zatrudnienia", natomiast tzw stan faktyczny będzie dotyczył tylko n-li SP.

Zwolniony n-l SP będzie szedł do sądu z dyrektorem SP. Zwolniony n-l G, będzie szedł do sądu z dyrektorem G. I konia z rzędem temu, kto dzis rozstrzygnie co będzie analizował sąd. trochę na te rozstrzygnięcia poczekamy.


Zgadzam się z tym, co napisała Iza, to co się wydaje oczywiste w świetle rozważania "na zdrowy rosądek" - żeby n-li G i SP traktować równoważnie, w świetle przepisów już takie oczywiste nie jest.

 

Joasia Berdzik02-03-2017 09:35:55   [#20]

wrzucam tu pismo, o którym wcześniej pisałam

nie jest sygnowane, nie znam autora, nie chcialabym rozprzestrzeniac jakiś  plotek, jednak jest to o tyle ciekawe, ze jest to pewna  opinia "w temacie".
Nieważne, czy się z nią zgadzam, czy nie, wazne, ze na takich opiniach obecnie buduje się koncepcje projektowania arkuszy:
https://www.facebook.com/strefa.edukacji/photos/a.215265325490348.1073741834.125716381111910/411848372498708/?type=3&theater

 

Joasia Berdzik02-03-2017 10:00:46   [#21]

zwolniony n-l G złozy pozew wobec G do 1 września, a potem będzie się sądził z dyrektorem SP - dopowiadam, bo choć to  nie ma to znaczenia,  zaraz z lubością ktoś mi wytknie ;)

Jacek03-03-2017 07:50:29   [#22]

wytykam :-)

ReniaB03-03-2017 09:33:08   [#23]

A z lubością wytykasz czy bez takowej?

ReniaB03-03-2017 09:33:26   [#24]

Joasiu, pozdrawiam!

Joasia Berdzik03-03-2017 10:42:29   [#25]

i ja baaardzo mocno:)

(wspominając fajne czasy;)

====

a po znajomości proszę o odpowiedź na pytanie o kwalifikacje n-la z wątku obok:)

 

tardeli08-03-2017 11:53:14   [#26]

Na podstawie tego co się pojawiło w tym wątku przygotowałem wstępne kryteria. Może podzielicie się swoimi przemyśleniami w tym temacie.

Kryteria zwolnień

1. Rodzaj stosunku pracy:

a)  zatrudnienie poprzez mianowanie;

b)  zatrudnienie na czas nieokreślony.

W doborze nauczyciela do dalszego zatrudnienia powinna być uwzględniona podstawa nawiązania stosunku pracy. Trwałość stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jest chroniona bardziej niż nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (wyrok SN z dnia 14 grudnia 2000 r., I PKN 138/00).

2. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wynikających z pensum godzin dydaktycznych oraz dodatkowo wykonywanych przez nauczyciela czynności, a w szczególności:

a)  aktualna ocena pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej (ocena formalna);

b)  ilość nagród burmistrza i dyrektora;

c)  efekty uczniów na egzaminach zewnętrznych (na przedmiotach, których można porównać (matematyka, historia, język polski, język angielski);

d)  osiągnięcia uczniów w konkurach przedmiotowych, konkursach tematycznych organizowanych przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień (laureaci i finaliści konkursów) oraz zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

e)  prowadzenie innowacji pedagogicznych.

Interes szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież powinien mieć pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela (wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 570/00, OSNP 2003, nr 13, poz. 311).

Jeśli praca nauczyciela jest najniżej oceniana przez przełożonych oraz uczniów i ich rodziców, to wybór tego nauczyciela do zwolnienia nie jest dowolny ani nie narusza zasady równego traktowania pracownika lub zasady niedyskryminacji (wyrok SN z dnia 19 maja 2004 r., I PK 608/03).

Nie jest dyskryminacją zwolnienie nauczyciela na podstawie niekorzystnej oceny jego pracy i osiągnięć w nauczaniu i wychowaniu uczniów, szczególnie, gdy jego sytuacja osobista nie jest gorsza niż pozostałych pracowników (wyrok SN z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 420/98; wyrok SN z dnia 11 września 2001 r., I PKN 610/00).

3. Kwalifikacje formalne:

a)  kierunkowe studia magisterskie;

b)  kierunkowe studia licencjackie;

c)  studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne nadające kwalifikacje

Porównanie kwalifikacji zawodowych, jako kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia, wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego poziomu wykształcenia, ale także praktyki w nauczaniu danego przedmiotu (wyrok SN z dnia 10 stycznia 2002 r., I PKN 771/00).

4. Posiadane uprawnienia emerytalne:

Nabycie uprawnień emerytalnych usprawiedliwia wybór nauczyciela do zwolnienia. W sytuacji, gdy nauczyciele o zbliżonych kwalifikacjach pozostaliby bez pracy i źródła utrzymania, wybór do zwolnienia nauczyciela, który posiada uprawnienia emerytalne, nie może być traktowany jako dyskryminujący ze względu na wiek (wyrok z dnia 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99; wyrok z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02; wyrok z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 616/02).

5. Dyscyplina pracy:

a)  absencja;

b)  spóźnienia.

Długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole, nieobecności nauczyciela z powodu choroby, mogą uzasadniać jego wybór do zwolnienia (wyrok SN z dnia 22 września 2000 r., I PKN 29/00).

 

noe1908-03-2017 11:57:20   [#27]

fajne i do tego wyroki SN :)

rzewa09-03-2017 07:46:54   [#28]

hm... wszystko zależy do tego JAK chcesz te kryteria stosować - czy hierarchicznie (a wówczas jak będzie ta hierarchia wyglądać) czy równoważnie - zawsze sąd może dojść do wniosku, że kryteria owszem są ale niewłaściwie zostały zastosowane...

najmniej kontrowersyjny sposób to ustanowienie hierarchii tak by na pierwszym miejscu znalazła się ocena pracy a w praktyce sięganie po dalsze kryteria nie było potrzebne...

tardeli09-03-2017 07:54:47   [#29]

Oczywiście, że hierarchicznie. Jeśli pierwsze kryterium rozstrzyga, to nie uwzględnia się już kolejnego.

Ala09-03-2017 08:43:20   [#30]

zawsze mi się nie podobały kryteria dotyczące formalnego przygotowania tzn. ukończonych form kształcenia

np. nauczyciel po studiach kierunkowych przez 20 lat nie robi kompletnie nic dla swojego rozwoju a i tak wygrywa z nauczycielem, który jest po innych studiach i zrobił podyplomówkę i szmerdziesiąt form doskonalenia, a przecież obydwaj mają pełne kwalifikacje

ale to takie moje przemyślenia

tardeli29-03-2017 16:05:31   [#31]

uzupełnienie do # 26

Należy na początku uwzględnić komu nie wypowiada się stosunku pracy, zgodnie z przepisami, m. in. kobiecie w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, pracownikowi, który korzysta z ochrony związkowej, pracownikowi, który jest radnym (chyba, że rada gminy (powiatu, itp.) wyrazi na to zgodę, społecznemu inspektorowi pracy.

rzewa30-03-2017 20:18:50   [#32]

hm... nie całkiem tak jest

przede wszystkim trzeba rozstrzygnąć który z n-li jest najsłabszy -> jeśli wyjdzie, że ten który korzysta z ochrony trzeba ocenić czy tak odstaje, że pomimo ochrony jest zasadne by go zwalniać czy różnica jest zbyt mała by usiłować o to zawalczyć

no i rodzaj ochrony też ma tu znaczenie...

Marla01-04-2017 21:46:45   [#33]

w jakim sensie rodzaj ochrony ma znaczenie - mogłabyś to rozwinąć rzewa

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]