Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ramowe statuty rozp.
strony: [ 1 ]
gaga6922-02-2017 14:00:36   [#01]

mające niedługo wejśc w życie rozporządzenie o szczegółowej organizacji szkół i placówek ma w zamyśle ministerstwa zastąpić to o ramowych statutach . Nie ma tam w ogóle zapisów o ilości oddziałów , które skutkują powołaniem wice.

co  z tym rozporządzeniem o ramowych statutach będzie nowe czy nie będzie,  bo czekam jak kania dżdżu :)

powoływanie wice rozumiem dalej na podstawie rop. z 2001 r(ramowe statuty )

Ala22-02-2017 15:04:42   [#02]

nie będzie raczej

wszystko jest w ustawie

AnJa22-02-2017 15:08:32   [#03]

i w rozporządzeniu o organizacji

bosia22-02-2017 15:10:12   [#04]

nie będzie rozporządzenia dotyczącego statutów w szkołach i przedszkolu

będzie dla placówek i szkół artystycznych

odnośnie wice jest zapis w u.p.o.

Art. 97. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą szkół artystycznych.

DYREK23-02-2017 09:43:52   [#05]

póki co, w odpowiednim zakresie, "stare"  rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023 r. :-)

specustawa wprowadzająca ustawę Prawo oświatowe:

Art. 364. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych,
2) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych
- zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

post został zmieniony: 23-02-2017 09:50:38
bosia23-02-2017 09:50:21   [#06]

z tym, że

szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, szkoła policealna, szkoła przysposabiająca do pracy dostosują statuty do u.p.o. do 30 listopada 2017r. uwzględniając w tym dostosowaniu klasy szkół prowadzone na dotychczasowych zasadach, jeśli takie klasy będą

 

 

DYREK23-02-2017 09:55:47   [#07]

a tak w ogóle, to fajne jest to nowe prawo oświatowe;-) 


post został zmieniony: 23-02-2017 09:57:57
rzewa23-02-2017 10:56:18   [#08]

do #06 -> nie szkoły dostosują te statuty a OP nada im, jako nowym, pierwszy statut na co ma zasadniczo czas do 30 listopada (nie dotyczy sp powstających z przekształcenia gimnazjum - tu statut powinien zostać nadany wraz z uchwałą o sieci)

Leszek23-02-2017 20:13:59   [#09]

jak rzewa

nowy typ szkoły to akt założycielski i statut - art. 88 Prawa oświatowego

pozdrawiam

hania23-02-2017 21:04:01   [#10]

Dyrku- zaiste, studiowanie tego nowego prawa, zwłaszcza w okresie przejściowym, to bardzo interesujące zajęcie:-) tylko łeb boli!

AnJa23-02-2017 21:47:19   [#11]

Jakoś się z tym pogodziłem- ale przy poprzednich przekształceniach zdaje się, że statuty nowelizowała RP.

ewa24-02-2017 00:22:14   [#12]

zmiana polegająca na "utworzeniu" np. oddziału przedszkolnego, sportowego itp. nie powodowała zmiany typu szkoły - statut nowelizowała na podstawie uchwały JST - RS lub RP
obecnie, moim zdaniem, zmiany typu szkoły też nie ma, jest dostosowanie do obowiązującego od 1 września prawa, uchwała ma stwierdzić przekształcenie a nie utworzenie szkoły nowego typu w przypadkach opisanych w PwUPO - REGON, NIP obecnie funkcjonujących szkół nie zmieni się w tych przypadkach

tak więc uważam jak bosia - statuty nowelizuje szkoła a pierwszy statut otrzyma w odpowiednim czasie jedynie  BSII - bo będzie to faktycznie tworzenie nowego podmiotu

 

 to "gra słów" powoduje zdaniem mym nieporozumienia, bo to właściwie techniczny zabieg jest a nam się kłopot robi,z odpowiedzią na pytanie, kto ma właściwie dostosować te statuty? ;-)


post został zmieniony: 24-02-2017 00:49:01
Jot24-02-2017 08:32:19   [#13]

 Ten zapis raczej potwierdza, że następuje zmiana typu szkoły

http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/nauczyciel-i-dyrektor/terminarz-zadan-dyrektora-szkoly-zwiazany-z-wdrazaniem-zmian-nauczyciele-i-inni-pracownicy-szkoly.html

  1. W stosunku do nauczycieli (innych pracowników) szkół, które z mocy prawa przekształcą się w szkoły nowego systemu (typu) informację na piśmie, że stają się nauczycielami (pracownikami) szkoły nowego typu, przekazuje się odpowiednio:

do 15 maja 2017 r. – szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespół szkół w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa i gimnazjum.

 

 

ewa24-02-2017 08:55:19   [#14]

ano właśnie i dlatego moje pytanie jak w przypadku rozumieć przekształcenie - nowy system = typ?
dla mnie to oznacza, że  zmienia się w tym przypadku nazwa i struktura organizacyjna ale nie typ szkoły i rodzaj działalności

co nie oznacza, że tak mają myśleć wszyscy ;-)

AnJa24-02-2017 08:55:39   [#15]

no to mamy kolejną zagwozdkę

tak jak pisałem- jakoś się z tym, ze OP pogodziłem- choć logiki w tym nie widzę i podzielam wprost wyrażoną opinię ewy i troszkę nie wprost- bosi.

oprócz logiki jest coś jeszcze- we wcześniejszych zapowiedziach wskazywano, że do uchwał przekształceniowych mają być dołączone statuty - potem ten wymóg zniknął (w tym z wzoru uchwały ze strony ME), także KO w wykazach koniecznej dokumentów do zaopiniowania przedkładanych z uchwałą nie ma nic o tym.

stad domniemuję, ze być może nawet w przypadku gimnazjum przekształcanego w sp statut dostosowuje szkoła (acz to mi siez wyżej wspomnianą logikąkłoci- bo jednak to inna szkoła)

tego typu wrzutkami MEN za bardzo bym się nie posiłkował - jeśli w niej zamiennie używa się pojęć system i typ

ewa24-02-2017 09:03:31   [#16]

yhm, tez na ten zanik "wymogu statutowego" w uchwale JST w trakcie procedowania ustawy zwróciłam uwagę 

PaulinaS24-02-2017 12:18:11   [#17]

Przekazując informację nauczycielom, jaką podstawę prawną podajecie, jeśli nie będzie jeszcze uchwały dotyczącej przekształcenia?

 

noe1924-02-2017 12:20:24   [#18]

zawsze chwilę możesz poczekać :)

aktualnie uchwalone są uchwały intencyjne (czyli możesz je wykorzystać) poszły do KO, które ma 21 dni na opinię.

Do końca marca będą już uchwały dot. siatki szkół.

PaulinaS24-02-2017 12:28:54   [#19]

Racja...do 15 maja 2017r. jeszcze dużo czasu :)

Leszek24-02-2017 12:36:07   [#20]

typy szkół mamy w ustawach -

1. uoso - Art. 9. (uchylony 1.09.2017 r.) 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1) sześcioletnią szkołę podstawową;

2) trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a–c i e, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny;

3) szkoły ponadgimnazjalne:

a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminówpotwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

b) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

c) czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

2. Prawo oświatowe - Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:
a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) pięcioletnie technikum,
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie
nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

 

jestem za terminem - nowe typy to nowe statuty

a formy powstania uproszczone aby mniej narzekano na "reformę" (w upwu-PO)

pozdrawiam

 

pozdrawiam

 

rzewa24-02-2017 13:16:04   [#21]

ponadto specustawa w każdym przypadku stwierdza, że chodzi o nowe szkoły: zarówno uchwała w sprawie sieci jak i uchwała stwierdzająca przekształcenie są chwałami stanowiącymi akt założycielski dla nowej szkoły -> a jak akt założycielski to i nadanie statutu, gdyż te dwie czynności są ze sobą nierozerwalnie związane

nie można założyć szkoły (uchwalić aktu założycielskiego) bez załączenia pierwszego statutu

poczytajcie specustawę -> w przypadku szkół nieprowadzonych przez JST wyraźnie wszędzie wymienia się konieczność złożenia do organu rejestrującego/wydającego zezwolenie aktu założycielskiego oraz statutu szkoły

ponadto przekształcenie szkoły, obecnie zgodnie z u.s.o. a od 1.09.2017 r. zgodnie z u.P.o., wymaga zarówno procedury likwidacji jak i utworzenia nowej szkoły - specustawa w przypadku zmian jakie zachodzą w związku z dostosowaniem systemu szkolnego do nowej struktury upraszcza proces likwidacji ale nie pozwala na uproszczenie procesu tworzenia poprzez zmianę zasady, w myśl której to OP nadaje pierwszy statut

a uchwały podejmowane do 30 listopada mają dlatego tylko stwierdzać przekształcenie a nie tworzyć szkoły, gdyż do ich utworzenia (w wyniku przekształcenia) dojdzie z mocy ustawy -> wpisując taką regulację w specustawę ustawodawca przeniósł obowiązek nadania statutu szkołom z siebie na OP -> na pewno nie wyposażył w tę kompetencję rs ani rp (gdyby tak być miało zostało by to wprost wpisane w ustawę)

w przypadku reformy 1999 r. ustawa ją wprowadzająca przewidywała tworzenie jako nowych szkół tylko gimnazjów, nie nakładała na OP obowiązku sporządzenia nowego aktu założycielskiego dla szkół podstawowych

ewa24-02-2017 14:21:16   [#22]

konkluzja - prawo w tym specustawę należy pisać czytelnie  bo inaczej mamy zagwozdkę i swoje interpretacje :-)

Leszek24-02-2017 15:21:12   [#23]

zgadzam się z Wami 

i

pozdrawiam

ewa24-02-2017 15:21:46   [#24]

:-)

DYREK27-02-2017 09:49:41   [#25]

http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html

AnJa27-02-2017 10:00:28   [#26]

to chyba tak:
- sp powstająca z gimnazjum: statut nadaje rada gminy,

- wymienione niżej: rada szkoły lub rp

Dotychczasowe statuty

  • Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.
  • Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

 

W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały zachowane kompetencje rady szkoły i rady pedagogicznej w zakresie uchwalania statutów.                

(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Zasady uchwalania statutu i jego zmian pozostają bez zmian w stosunku do obowiązujących do tej pory regulacji. Oznacza to, że kompetencje do przygotowania projektu statutu lub jego zmian posiada rada pedagogiczna, natomiast uchwalenie projektu należy do właściwości rady szkoły/placówki  lub rady pedagogicznej w przypadku braku rady szkoły/placówki

AnJa27-02-2017 11:15:58   [#27]

hmmm

chyba nie umiem czytać jednak - bo nie wiem, co oni tam napisali

rzepek27-02-2017 16:08:51   [#28]

No i jeszcze ma być strajk, to może całą ustawę cofną i statut zostanie;)

AnJa27-02-2017 21:34:20   [#29]

nie cofną

po doczytaniu systemem zespół w zespół:

jak #36 plus także szkoły powstałe z zespołow ze statutem od OP

zoza28-02-2017 17:47:24   [#30]

Wysłałam do mojego kuratorium zapytanie w sprawie nowego statutu (sześcioletnia sp przekształcana w ośmioletnią sp), według radcy prawnego z KO w Rzeszowie statut nadaje organ prowadzący.

AnJa28-02-2017 20:41:45   [#31]

Będę się kierował tym, co dla mnie wygodniejsze. Czyli interpretacją MEN.

Jako państwowiec zakładam, ze rozumieją co napisali- choćby inny departament pisał prawo a inny interpretację:-)

bosia28-02-2017 21:04:05   [#32]

ja też

stanowisko prawnika ko nie stanowi prawa - jest tylko jego intaerpretacją

ja zostanę przy swojej interpretacji;-)

statut nadaje takze op branżowej szkole I stopnia

AnJa28-02-2017 21:23:11   [#33]

moim zdanie nie

cynamonowa28-02-2017 21:46:01   [#34]

a zespołowi szkół ( sp + gimnazjum)....? :)

AnJa28-02-2017 21:52:34   [#35]

op- bo to już nie będzie zespół a sp

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]