Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-Rozp.MEN. ws. organizacji publ. szkół i przedszkoli
strony: [ 1 ][ 2 ]
Karolina26-01-2017 19:42:01   [#51]

Ponownie - wcale ZZ wg mnie nie muszą tego arkusza opiniować - z opiniowania i tak nic nie wynika; natomiast wkurza mnie wieczne przyprawianie gęby WSZYSTKIM związkowcom - zaświadczam, że hania nie jest jedyna a dyskusje na forum nie reprezentują całości przypadków relacji.

Zgadzam się z Rychem - takie opiniowanie - dla samego opiniowania jest kompletnie stratą czasu.

Jacek26-01-2017 19:48:05   [#52]

zz-ty mają prawo wglądu do arkusza oczywiście w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników szkoły. To powinno wystarczyć.

robson26-01-2017 22:43:05   [#53]

Tak - jak Jacek - po pierwsze to tylko opinia a po drugie nie każdy związkowiec to przysłowiowy "nierób", któremu czy się "stoi czy się leży". Jest mi obojętne czy ten arkusz będą ZZ opiniować czy nie. Czasem dyrektorowi jednak potrzeba też jakiegoś mądrego głosu - ale to dyskusja nie na ten wątek. Czasem mam wrażenie, że ZZ najbardziej boją się mierni dyrektorzy.

Karolina - nigdzie nie napisałem, że związkowiec to leń itd. Tak samo nie napisałem, że boję się związków. Nawet jednego złego słowa nie napisałem na temat związków. Zwyczajnie uważam, że nie powinny zajmować się arkuszami (czytaj opiniować lub jak tam chcesz). Ale jedno pytanie Ci zadam. Czy ten tekst miał mnie obrazić, czy też była to jakaś dziwna wycieczka pod moim adresem? Jak dyrektor potrzebuje jakiegoś mądrego głosu to tak powinien sobie zorganizować pracę, aby takich mądrych doradców mieć. Szkoła to nie jest jednoosobowa organizacja.

Dlatego mam wielką prośbę - Czytaj ze zrozumieniem. 

 

Jacek26-01-2017 22:50:17   [#54]

ale spoko koleżeństwo... jak na razie to wszyscy jesteśmy zgodni, że opiniowanie przez zz mija się z celem i jest niepotrzebne. I zapewne takoż napiszemy w uwagach do konsultu :-)

robson26-01-2017 23:00:56   [#55]

Może mnie poniosło ... Generalnie to co napisał Rycho jest tym pod czym ja się podpiszę 

Karolina27-01-2017 08:55:03   [#56]

robson - poniosło cię i to znacznie. Czytam ze zrozumieniem - zapewniam :)

Areq27-01-2017 11:54:44   [#57]

W sumie opinia zz dotycząca arkusza nie jest wiążąca. Poza tym arkusz to w sumie dwie kartki z danymi dot. liczby etatów , oddziałów itd. Przydział poszczeghólnych godzin - tzw płachta nie jest arkuszem, więc tego się nie opiniuje.

hania29-01-2017 22:35:17   [#58]

zaświadczam: nie jestem jedyna, jest trochę innych "hań" w ZNP, które znam osobiście

ale oświadczam, że jestem jedyna w swoim rodzaju:-)))))))))

a czasem miewam nawet rozdwojenie jaźni:-) i wtedy jest nas dwie i nawet sama się z sobą kłócić potrafię:-)

hania29-01-2017 22:41:56   [#59]

wracając do projektu: własnie się kłócę sama ze sobą i by mnie może ktoś pogodził:

czy będzie możliwe zachowanie nazwy dla obecnego zespołu: szkoła podstawowa + przedszkole ( na wsi to jest) - np Zespół placówek oświatowych w......... albo: zespół szkolno - przedszkolny w..... ?

czy będzie musiała się zmienić nazwa: Szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w.....

bo jeśli to drugie to parę nazw w gminie się zmieni, a za tym pieczatki i... regony? nipy? Statut to wiadomo, bo SP 8 letnia....

hania29-01-2017 22:52:05   [#60]

§ 10. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż  60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy.

czy to oznacza, że można w jakimś dniu skrócić lekcje, ale organizacyjnie tak to zaplanować, aby w tygodniowym rozliczeniu czas się zgadzał?

 

jerzyk30-01-2017 00:33:59   [#61]

Najczęściej podsumowujemy pracę na przedostatnim zebraniu RP. Dlatego proponuję poniższą modyfikację.

 

Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 

Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas  zebrania rady pedagogicznej po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 

izael30-01-2017 08:38:04   [#62]

jerzyku, rok szkolny kończy się 31 sierpnia

ostatnie rady, czy pierwsze na nowy rok - jak je zwał tak je zwał, na pewno są po zakończeniu zajęć dydaktycznych

a na pewno chcesz, by na sztywno było zapisane, że musimy robić podsumowanie pracy KAŻDEGO zespołu, który w trakcie roku szkolnego pracował?

 

 

Areq30-01-2017 08:46:21   [#63]

Ja mam zawsze ostatnią radę w sierpniu.

DYREK30-01-2017 12:30:57   [#64]

tak na marginesie:

zz wcale nie domagały się o opiniowanie arkuszy

dla nich to będzie poważny problem organizacyjno - techniczny


post został zmieniony: 30-01-2017 12:31:11
izael30-01-2017 12:33:57   [#65]

Dyrku, chyba jednak niektóre zz się domagały:) nie bójmy się tego powiedzieć: wywalczyły to sobie!

DYREK30-01-2017 12:46:30   [#66]

:-) 

z ustawy "Prawo oświatowe"

Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

zatem zmiany w rozporządzeniu w tym zakresie są niemożliwe -> wymagałyby zmiany ustawy  

nie wymagana jest opinia wszystkich zawiązków -> tylko reprezentatywnych

DYREK30-01-2017 13:02:56   [#67]

przypuszczam, że komisje zakładowe zz (np. w ZNP to zarząd oddziału) scedują swoje uprawnienia na rzecz zz w szkole (w ZNP to ognisko)

 

 

jerzyk30-01-2017 19:49:42   [#68]

#62

Iza. Co innego chęć podsumowywania pracy każdego zespołu. Co innego ustalenie sztywnego terminu dla  podsumowania.

Jestem przeciwny  ( jeżeli już podsumowanie  ma być) wskazywaniu, że  ma się ono odbyć na ostatnim zebraniu w roku szkolnym.  U mnie podsumowujemy w czerwcu a w sierpniu zajmujemy się  czym innym. Ostatnie zebranie w roku szkolnym jest w sierpniu. Nie widzę powodu aby własnie na nim dokonywać posumowania pracy ( mam inne ważniejsze sprawy ;-) a ponadto wolimy "posiedzieć" dwa razy krócej niż raz dłużej. Jednozdaniowy zapis w protokolarzu o podsumowaniu pracy zespołu (np. zespołu do zmiany regulaminu) w stylu " zespół dokonał zmian w regulaminie" nie będzie problemem.

jerzyk30-01-2017 20:09:57   [#69]

#66

 Co opiniują ZZ ?  ;-)

 Z zapisu ustawy (czytając  literalnie) wynika, że  dyrektor opracowuje arkusz po zasięgnięciu opinii ZZ. 

 Czyli najpierw poznaję ich opinię ( o czym?) a potem układam arkusz. ;-)

 

jerzyk30-01-2017 21:24:02   [#70]

Na  wstępie wyjaśniam:

U mnie działa 6 (słownie: sześć) ZZ których zarządy mają siedziby: 2 w powiecie, pozostałe w Katowicach, Białymstoku, Krakowie, Skarżysku Kamiennej. Na  39 zatrudnionych 17 z różnych racji ma szczególną ochronę stosunku pracy. Upoważnieni przedstawiciele ZZ nie mają upoważnienia do wszystkich spraw ( część mogę załatwić z nimi, ale  w wielu sprawach pisuję do zarządów)

 Teraz do rzeczy

 Projekt rozporządzenia

 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

 Pytania:

 1)      W jaki sposób udostępniany jest arkusz ZZ ?

2)      Co w sytuacji jeżeli ZZ nie zechce wydać opinii?

3)      Czy dyrektor przekazuje do OP arkusz wraz z opiniami czy tylko informuje OP, że arkusz został zaopiniowany przez  RP i ZZ ( powyższy zapis można to różnie rozumieć)

 

Wobec powyższego uważam, że:

1)      W rozporządzeniu powinny się znaleźć mniej więcej takie zapisy.

  • Po wyrażeniu opinii przez RP arkusz organizacji szkoły jest udostępniany do zaopiniowania działającym w szkole ZZ  
  • Arkusz organizacji szkoły udostępniany jest na terenie szkoły ( w godzinach jej pracy) pisemnie upoważnionym przedstawicielom  działających w szkole ZZ ,  przez  okres 10 dni.
  • Dyrektor zapewnia ZZ warunki do zapoznania się z arkuszem.
  • Upoważnieni przedstawiciele ZZ zobowiązani sią do przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.

2) Poniższe ust.  uzupełniłbym o  zapisy

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku. Nieprzedstawienie opinii zakładowych organizacji związkowych nie wstrzymuje przekazania przez dyrektora szkoły arkusza organizacji do organu prowadzącego szkołę.

 6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Nieprzedstawienie opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie określonym w ust 7 nie wstrzymuje zatwierdzenia  arkusza organizacji przez organu prowadzący szkołę

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

.........

 

 

Jacek30-01-2017 21:57:00   [#71]

kminię sobie tak

arkusz se mogę zrobić w zasadzie w dowolnym momencie. Może to być luty marzec a jak mi się będzie chciało to i w grudniu. Przedstawiam RP niezależnie od zz i czekam na opinię (z RP to prościzna). ZZ musi mi dać opinię w ciągu 10 dni więc jak dam im np. 1 marca to mam szmat czasu by potem dać do OP i oni się martwią dalej.

Projekt arkusza to i tak najczęściej fikcja więc jak przepisy durne chcą ustalić to i trzeba się odpowiednio ustawić do nich. Terminy są ..do... więc nikt mi nie zabroni np. na początku stycznia dać do opinii RP i zz

jerzyk30-01-2017 22:35:33   [#72]

I co? rozsyłam projekt arkusza po całej Polsce za potwierdzeniem odbioru,  czy dostarczam osobiście ?  a z aneksami we wrześniu powtórka. Wtedy już mniej jest czasu.

Jacek30-01-2017 22:54:08   [#73]

rozsyłasz, po co osobiście?

Co do aneksu jest mniej czasu, bo przepis o opiniowaniu przez zz dalej obowiązuje, ale jak rozumiem dyrektor przygotowuje zmiany w arkuszu zgodnie ze sztuką więc jak się zmiany pojawią od września w stosunku do projektu to szkoła rusza na takim prowizorium i czeka na klepnięcie przez KO i OP.

Oczywiście to będzie rodziło wątpliwości bo jak pojawi się np. nagle NI od września czy w połowie września to uczeń nie powinien czekać aż łaskawie wadze tu i tam klepną, tylko miał je zorganizowane natychmiast.

Ale jerzyku tu nic nie poradzimy w konsulcie rozporządzenia bo to siedzi w ustawie w art. 110

hania30-01-2017 23:04:44   [#74]

#66 - i nie do wszystkich tylko do "reprezentatywnych"

rzewa31-01-2017 06:39:20   [#75]

nie ma co pisać, że brak opinii nie wstrzymuje biegu sprawy, bo to oczywiste

DYREK31-01-2017 09:24:01   [#76]

Art. 110 ust.  5 ustawy Prawo oświatowe -> zmiany (aneksy) wprowadzane do 30.09

i dalej o zmianach (aneksach do arkusza) mówi § 17 ust. 8 rozporządzenia -> konieczne opiniowanie przez ZZ i KO (terminy 7 - dni)

w pozostałych przypadkach zmiany (aneksy) zatwierdza OP w ciągu 7 dni -> nie ma opiniowania przez ZZ i KO -> § 17 ust. 9 rozporządzenia

opinia RP przy aneksach -> chyba konieczna w każdym przypadku (?)


post został zmieniony: 31-01-2017 09:27:56
rzewa31-01-2017 11:02:41   [#77]

konieczność opiniowania przez ro nakłada na dyrka projekt rozporządzenia (§17 ust 4 projektu) -> możemy napisać, że jest to zbędne (tak uważam, co najwyżej powinno się napisać, że dyrektor przedstawia rp AO po lub przed złożeniem do OP

z §17 ust 9 projektu wynika, że późniejsze zmiany (po 30.09) nie wymagają opiniowania przez rp

Jacek02-02-2017 20:26:43   [#78]

trzeba zbierać uwagi, bo 6 lutego mija termin konsultacji

befana03-02-2017 10:21:51   [#79]

Dodajcie jeszcze,że AO ma być udostępniony nauczycielom do wglądu przed złożeniem do OP co najmniej na kilka dni,

taki żart

ale smutny, bo w niektórych szkołach tylko na radzie w ręku dyrektora AO można zobaczyć i tylko w dniu głosowania nad opinią o nim

Jak ktoś tu napisał, z opinią RP to łatwizna ;-)))

Karolina03-02-2017 12:39:11   [#80]

befana - tak właśnie jest - dlatego nawet opiniowanie przez RP uważam za bez sensu - przynajmniej w tym kształcie jakim bylo

jerzyk04-02-2017 01:45:41   [#81]

# 75  Rzewa, gdyby było to tak oczywiste, to  MEN  ufał by wszystkim partnerom społecznym dyrka, a tak nie jest :  - )

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 9c. 

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

Dlatego na zasadzie : strzeżonego Pan B. strzeże zaproponowałem taki zapis.

# 73

Jacek. A dlaczego mam rozsyłać. Po to bym potem się tłumaczył i sprawdzał czy zostali powiadomieni w odpowiednim terminie? Czy odebrali pocztę, czy nie?  Wolę udowodnić , że wysłałem poleconym zawiadomienie, że projekt jest do wglądu, w szkole , w godzinach jej pracy, w ciągu np. 10 dni od zebrania RP. Jasne i klarowne i nie muszę się zastanawiać czy upoważnienie  danego członka związku obejmuje opiniowanie projektu czy jest to kompetencja Zarządu.

A swoja drogą, to góra do Mahometa, czy odwrotnie? Jeżeli już mam rozsyłać do ZZ ,to niech zostanie zapisane, że w formie elektronicznej też.

Nie chcę żyć w niepewności czy przesłałem do OP arkusz zaopiniowany przez ZZ, czy też ZZ zrezygnowały ze swojego prawa ale nie  uznały za stosowne, żeby mnie o tym powiadomić.

#74

Hania, oprócz ZNP i Solidarności, to jakli związek ( tak na szybko) jest jeszcze reprezentowany? Przy tych informacjach co dyr. otrzymuje od ZZ to tylko

O reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej decyduje sąd rejonowy. 

: - )

 Dlatego powtarzam, przypilnujmy konkretnych zapisów, żeby potem nie mieć kłopotów. :-)

DYREK04-02-2017 16:06:00   [#82]

NSZZ „Solidarność”, ZNP i Forum Związków Zawodowych

Jolka N05-02-2017 09:46:42   [#83]

Arkusz organizacji szkoły opiniowany ma być przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli w szkole nikt nie należy do żadnych związków to opiniuje tylko rp?

Zastanawiam się, bo do mojego konkursu mimo, że w szkole nie ma związków zaproszono przedstawicieli obu związków, które działają na terenie gminy.

sylwia05-02-2017 10:40:46   [#84]

Jak to w końcu jest z tym opiniowaniem przez związki?

art.110 prawa oświatowego: zakładowe organizacje związkowe, będące jednostkami organizacyjnymi "reprezentatywnych" w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego...

Tam są wymienione trzy organizacje: NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych(tutaj jest ZNP- wchodzi w to porozumienie)  i Forum Związków Zawodowych.

Co to znaczy zakładowa jednostka organizacyjna tych "reprezentatywnych"? Koła, oddziały pojedyncze osoby?

W szkole nie działa ani oddział, an koło są tylko osoby będące członkami związków.

Do kogo wysyła się arkusz?

Do siedziby "reprezentatywnych"? Wszystkie są w Warszawie....

A ja nie mam żadnej osoby w związku to powinnam mimo wszystko opiniować arkusz?

 

 

 

 

 

mala105-02-2017 14:55:27   [#85]

Do # 49

Arkusz określa ….

§17 ust. 2 pkt 7 ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Czyli uwzględniamy dane np. z opinii i planujemy zajęcia z pomocy p-p.

hania05-02-2017 16:06:10   [#86]

co jest zakładową organizacją związkową określa statut danej organizacji

np. w ZNP to Oddział

w Solidarności - to jakieś struktury miedzyzakładowe....

a ogólnie - ta, która przysyła do pracodawcy kwartalnie info o liczbie członków zz w placówce.....

ustawa o zz:

Art. 251.

1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:
1) pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji

2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy albo dowódcy jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, informację o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków, o których mowa w ust.

Art. 34.

1. Przepisy art. 251–331 stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 341 i 342.
2. Przy ustalaniu liczby członków, o której mowa w art. 251 ust. 1, oraz prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

ewa05-02-2017 21:33:22   [#87]

pozbierałam, patrzcie, poprawiajcie, uzupełniajcie, ostatni szlif trzeba nadać i słać

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

 

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Proponujemy przeredagować § 4:

 

 

- skreślić § 4. 2.

 

- przeredagować ust. 3. i zmienić numerację:
2. W pracach zespołu mogą brać udział, za zgodą dyrektora, osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

 

- skreślić ust. 4.

Uzasadnienie:

Zapisy punktów projektu generują kolejne obowiązki biurokratyczne, ograniczają autonomię szkoły, bo są w zasadzie instrukcją. Sprawozdania z prac niektórych zespołów nie wnoszą niczego do wiedzy rady pedagogicznej, np. sprawozdanie zespołu protokolarzowego, sprawozdanie zespołu uaktualniającego regulamin pracy świetlicy.

§ 5. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2, na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust.7 ustawy.

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

Proponujemy zapis:

 

 

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–VIII szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25 z zastrzeżeniem ust. 3 - 7.

Uzasadnienie:
Liczba uczniów w oddziałach klas IV -VIII szkoły podstawowej powinna być analogiczna jak w klasach I-III.

§ 13. 2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki  
     i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

 

W §13 ust.2 pkt.1 proponujemy usunąć przedmiot technika, muzyka, plastyka

Uzasadnienie:

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, załącznik nr 1 nie przewiduje przedmiotu technika w klasie VIII, ani w klasie VII, nie przewiduje też w klasie VIII przedmiotów plastyka i muzyka.

 

§ 17.

4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

 

Proponujemy przeredagować §17:

-  4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany i przedstawiony radzie pedagogicznej przez dyrektora szkoły lub przedszkola, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku.

 

- skreślić ust. 5

 

 - zmienić termin w ust.6 i numerację ust. 6 i 7.

5. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 20 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

 Uzasadnienie:

Opinia zakładowych organizacji związkowych jest kolejnym obowiązkiem biurokratycznym.

Arkusz organizacji nie wskazuje wśród elementów składowych, wymienionych w § 17. 1-3 projektu rozporządzenia, imiennego wykazu  nauczycieli z podaniem kwalifikacji i liczby przydzielonych im godzin.

Autonomia dyrektora szkoły w zakresie zwalniania pracowników, a  w okresie przejściowym związanym z przebudową systemu, także w zakresie zatrudniania, jest tak mocno ograniczona, że nieuzasadnione jest tu wprowadzanie jeszcze jednego elementu - opiniowania przez zakładowe organizacje związkowe - do procedury budowania arkusza organizacyjnego.

Terminy w projekcie rozporządzenia nie są spójne z ustawowymi obowiązkami, które dyrektorzy szkół będą mieć w okresie przejściowym – powiadamianie o stanie nieczynnym, rozwiązywaniu umowy itd. - do 15 maja. Skoro arkusze dyrektorzy muszą oddać do 10 kwietnia, organ nadzoru pedagogicznego ma 10 dni na zaopiniowanie, to organ prowadzący ma w sumie ponad miesiąc na wykonanie czynności związanych
z zatwierdzaniem arkuszy, czyli więcej niż dotychczas.

 

§ 23.
1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 1,  jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.

3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.

Jeżeli podstawą do tworzenia rozporządzania jest ustawa Prawo Oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017r., to zapisy w tym paragrafie są błędne, nie mogą działać, bo samo rozporządzenie może wejść w życie najwcześniej 1 września 2017r.


post został zmieniony: 06-02-2017 00:31:41
rzewa06-02-2017 06:46:33   [#88]

hm... opiniowanie AO przez zz-ty jest wpisane w ustawę, więc lepiej niech będzie w rozporządzeniu podany termin w jakim zz-ty powinny AO zaopiniować, ale... lepiej by obowiązek ten spoczywał na OP a nie dyrektorze -> opinia KO i zz-tów mogłaby być uzyskiwana w tym samym czasie i to opiniowanie nie przedłużałoby całego procesu.

natomiast opiniowanie przez rp ma być narzucone rozporządzeniem, zatem warto proponować zmianę §17 ust 4: zamiast "zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy" wpisać "przedstawiony radzie pedagogicznej"

Karolina07-02-2017 14:22:19   [#89]

Bardzo się cieszę, że jest moja uwaga o liczebności w klasach, ładnie przez ewę zredagowana - dziękuję :)


post został zmieniony: 07-02-2017 14:22:34
ewa07-02-2017 16:32:35   [#90]

to ja dziękuję Ci Karolino za zaangażowanie, podobnie jak wszystkim uczestnikom :-)

Stanowisko konsultacyjne tu: http://oskko.edu.pl/oskko/organizacja_publicznych_szkol_i_przedszkoli/Stanowisko_OSKKO-organizacja_publicznych_szkol_i_przedszkoli.pdf

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]