Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wskazówki do arkusza organizacji 2017/2018
strony: [ 1 ]
katsik17-01-2017 14:17:20   [#01]

Gdzieś słyszałam, że w nowym arkuszu organizacji nie umieszczamy godzin ponadwymiarowych. Wyrzucamy je na wakat. Czy ktoś zna i może podać podstawę prawną?

DYREK18-01-2017 09:56:09   [#02]

arkusz należy sporządzić do 30.04 -> poczekaj cierpliwie na to co będzie w przepisach wykonawczych (ramówki, statut) i co ustali OP oraz KO

bosia18-01-2017 10:04:45   [#03]

w projekcie rozporządzenia jest do 10 kwietnia - chyba, że nie będzie ten termin obowiązywał w tym roku

DYREK18-01-2017 10:51:46   [#04]

nowe rozporządzenie (w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli) ma określać terminy opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji oraz zakres informacji, jakie w szczególności powinny być w nim zawarte

ma zawierać przepis przejściowy, który umożliwi opracowywanie i zatwierdzenie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018

dopóki się nie ukazały obowiązuje nas to co jest  

zatem należy poczekać na przepisy wykonawcze

rzewa18-01-2017 13:15:36   [#05]

nowe rozporządzenie będzie wydane na podstawie delegacji zawartej w art 111 ustawy Prawo Oświatowe

przepis ten, tj art 111 ustawy Prawo Oświatowe wejdzie w życie 1 września 2017 r.

zatem rozporządzenie nie będzie mogło określać terminów opracowywania i zatwierdzania AO na rok szk. 2017/2018

ale...

przepisy wprowadzające zawierają zapis:

Art. 307. ust. 1. Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

ust. 2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

który wchodzi w życie 26 stycznia br.

wobec tego nie będzie można zmienić terminów opracowywania i zatwierdzania AO ale AO musi uwzględniać zmiany w strukturze i organizacji szkoły jakie zostały wprowadzone nowymi ustawami i będą obowiązywały od 1.09

bosia18-01-2017 13:28:24   [#06]

Rzewa, uchwali sie coś w nocy i wtedy przepisy szczegółowe będą stanowiły inaczej;-)

dopóki nie ma wykonawczych, to raczej zwróciłam uwagę na zmianę

 

a co do ustawy Prawo oświatowe to ona wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie wprowadzajacej - art. 189 PO

art. 1 wprowadzającej

PO - wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r. (z wyjątkami tam określonymi)

art. 369:

pkt 1 - art. 1 wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia - czyli 15 stycznia 2017

DYREK18-01-2017 16:20:49   [#07]

dobra zmiana to prawie zmiana dobra

prawie robi dużą różnicę;-)


post został zmieniony: 18-01-2017 16:22:08
atodobre20-01-2017 09:06:43   [#08]

Mnie kazano wyrzucić wszystkie nadliczbówki na vacaty. Będą przydzielane przez OP nauczycielom gimnazjów.

gosiaes222-01-2017 18:19:40   [#09]

czy obecna klasa IV, która ma drugi język rosyjski, przerwie nauczanie tego języka w roku szkolnym 2017/2018 i będzie go kontynuować w roku 2019/2020?

...ale chyba nie kontynuować, tylko powtórzy w VII to, co mieli w IV??? 


post został zmieniony: 22-01-2017 18:22:01
kulka22-01-2017 18:43:45   [#10]

1. Jakie klasy nazywane są dwujęzycznymi? Czy taką klasą będzie :w  kl.IV-VIII  3 godziny angielskiego, w kl.VII- VIII dodatkowo po 2 godz. niemieckiego. I już jest dwujęzyczna? Czy ta dwujęzyczność mam zaplanować w planie nauczania dla danego oddziału od września 2017?

2. Czy z obecnej klasy VI mogę "zrobić " dwujęzyczną od września, czyli dodać 2 godz.drugiego języka? 

3. Czy obowiązują procedury z poprzedniego rozporządzenia przy wprowadzeniu drugiego języka (opinia RR i RP)?

ola 1322-01-2017 18:45:02   [#11]

kulko, dwujęzyczna to taka gdzie nauczanie odbywa się też w drugim języku.

kulka22-01-2017 20:07:28   [#12]

Przepraszam. Ale wczytując się w zapisy - zwątpiłam.  Myślałam,  że tu zmiana i nazwa dwujęzyczna używana jest w innym,  potocznym znaczeniu.  Przepraszam.  Tyle zmian,  że myślałam że w tym obszarze również.  Więc moje pytanie nieaktualne.  

Ale pozostaje pytanie nr 3?

Generalnie chodzi mi o DRUGI język.  Jak z nim będzie? 


post został zmieniony: 22-01-2017 20:09:08
Ala22-01-2017 20:29:08   [#13]

drugi język będzie w klasach VII - VIII

bez opiniowania przez RR i RP

kulka22-01-2017 20:30:03   [#14]

I o to mi chodziło.  Dzięki :-) 

koala23-01-2017 08:08:16   [#15]

U mnie dotychczas w SP był drugi język. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy od września

nie mogę wprowadzić?

robson23-01-2017 08:11:39   [#16]

No tego sam jestem ciekaw. Wydaje mi się, że nie ale co myślicie?

KaPi23-01-2017 08:26:21   [#17]

Można wprowadzić drugi język w młodszych klasach, tj. I - VI z godzin przyznanych przez OP

tak mi się wydaje

AnJa23-01-2017 08:48:04   [#18]

Nic się tu ma nie zmienić:

Projekt ramówek:

§ 3. 1 Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, (...)na

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

Prawo oświatowe:

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
hania23-01-2017 22:57:07   [#19]

jest :

Projekt z dnia 20 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIe

MINISTRA Edukacji NARODOWEJ[1])

z dnia  …………………………. r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

....
§ 17.

2.  Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1)     liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)     liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)     określenie w poszczególnych oddziałach:

a)     tygodniowego, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – semestralnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,

b)     tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia prowadzone są w szkole,

c)     tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d)     wymiaru godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e)     wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)     tygodniowego, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – semestralnego, wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4)     liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5)     liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)     liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

7)     ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)     liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie.

 

itp itd :-)[1])    Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

 

 

Jacek23-01-2017 23:19:18   [#20]

i tu podobnie

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 jak się cofnąć w czasie by po wejściu w życie rozporządzenia dokonać tego o czym mówi § 17 ?

ktoś się Ucha Prezesa cz. 4 o dronach, awionistyce, itp chyba naoglądał w MEN :-)


post został zmieniony: 23-01-2017 23:21:36
rzewa24-01-2017 08:44:23   [#21]

.

nic już nie wiem :-(((


post został zmieniony: 24-01-2017 08:48:23
ReniaB24-01-2017 09:46:43   [#22]

To co mamy mówić my biedne duszki

Leszek24-01-2017 19:50:26   [#23]

poczytają uwagi OSKKO to zmienią paragraf 25 :-)))

pozdrawiam

Jacek24-01-2017 20:03:57   [#24]

tzn.. Leszku?

izael24-01-2017 20:41:17   [#25]

Leszku, mnie to nie śmieszy.

Mnie to jakoś straszno i smutno, że na takim poziomie jesteśmy traktowani.

I chodzi o nas - rodziców, OP, dyrektorów, nauczycieli...

o dzieciach to już w ogóle nie wspomnę, bo one są tu najmniej ważne:( co pokazuje zmiana struktury, podstawa programowa, ramówki...

i to nie jest zabawne, że będę musiała wdrażać prawo robione na kolanie, niechlujnie, niewiadomo po co...

i że ktoś przeprawi datę, bo tak

juasia25-01-2017 13:34:54   [#26]

przeczytałam projekt rozporządzenia w sprawie organizacji oraz interpretacje na stronie MEN i mam wątpliowść jak będzie wyglądał arkusz dla SP z włączonymi klasami gim.?

1. czy arkusz na nowy rok będzie jeden dla klas SP i klas gim?

2. opracowuje go dyr SP wraz z dyr G- kto arkusz podpisuje, kto wysyła do ZZ

3. i do czego ma zastosowanie  w takim razie ten paragraf?

§ 24 Do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowym czteroletnim technikum i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach oraz dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. poz. 624, z późn. zm.2)).

 

rzewa25-01-2017 15:01:30   [#27]

§24 mówi tylko o tym, że w oddziałach klas tam wymienionych stosuje się dotychczasowe statuty w zakresie organizacji kształcenia w tych oddziałach

natomiast co do odpowiedzi na pytania, to myślę tak:

1. będzie jeden arkusz i będą w nim uwzględnione wszystkie klasy sp i wszystkie klasy gimnazjalne

2. zgodnie z art 323 u.p.w.u.P.o. opracowuje go dyr sp we współpracy z dyr gimnazjum; podpisuje arkusz dyr sp przy kontrasygnacie dyr gim; moim zdaniem nie ma pp by wysyłać go do zz-tów

juasia25-01-2017 21:41:02   [#28]

rzewo no chyba jednak trzeba wysłac do ZZ bo ich opinia jest niezbedna zgodnie z nowym rozporzadzeniem - dopiero po uzyskaniu od nich ich opinii przekazujemy do OP

§ 23. 1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole. 2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 1,  jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r. 

Jacek25-01-2017 21:50:00   [#29]

ale ten przepis projektu jest z kosmosu ponieważ rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r. więc jak może regulować coś co będzie wcześniej?


post został zmieniony: 25-01-2017 21:51:07
juasia25-01-2017 22:01:57   [#30]

no jednak odnosi się do kwietnia 2017  roku, mimo że będzie obowiązywało dopiero od 1 wrzesnia 2017

Jacek25-01-2017 23:11:34   [#31]

gimnazjalista już zapewne wie, że tak się nie da

zemi26-01-2017 14:25:18   [#32]

Wkrótce spotkania z kuratorami, to może coś wyjaśnią.

Dobrze byłoby przygotować się i zadać te wszystkie pytania, które tu padają.

Jacek26-01-2017 17:03:29   [#33]

na spotkaniach nie będzie przewidzianego czasu na zadawanie pytań.. jeszcze ktoś coś gupiego palnie.. a KO będzie jak ryba, bo głosu nie ma przecie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]