Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-rozp. MEN-podstawa programowa kształcenia ogólnego
strony: [ 1 ]
Jacek30-12-2016 19:53:52   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Projekt

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 27 stycznia 2017 r. 

 

joljol30-12-2016 23:10:59   [#02]

a gdzie ppp i rewalidacja w przedszkolu?

 

co to za język?

mala103-01-2017 11:10:46   [#03]

cytat z podstawy (s.16)”Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania wymaga dzisiaj poszerzenia o alfabetyzację w zakresie myślenia informatycznego „

Czy w literaturze istnieje pojęcie myślenie informatyczne? Istnieje pojęcie myślenie komputacyjne. Czepiam się?

bosia03-01-2017 17:28:24   [#04]
wg słownika j. polskiego PWN
alfabetyzacja
1. «ułożenie wyrazów w porządku alfabetycznym»
2. «upowszechnienie umiejętności czytania, pisania i liczenia w regionie zacofanym»
3. «stworzenie alfabetu dla języka, który go nie ma»
Bas03-01-2017 20:05:15   [#05]

Podpadamy pod 2. :-)

olaszyma04-01-2017 12:13:55   [#06]

To kalka francuskiego terminu, oznaczającego nabywanie umiejętności czytania i pisania nie tylko w obszarach zacofanych. Przeciwieństwem jest analfabetyzm. U nas to jednak jakoś inaczej się nazywa... umknęło mi ...:-(

(z francuskojęzycznej W...ii)

L'alphabétisation est «l'acquisition des connaissances et des compétences de base [de lecture et d'écriture] dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution [et] un droit fondamental de la personne humaine.»[1] Définitions: action visant à apprendre à lire et à écrire.

bosia04-01-2017 12:46:36   [#07]

alfabetyzm jest ok,

alfabetyzacja już nie bardzo

słownik j. polskiego PWN

alfabetyzm «umiejętność rozumienia czytanego tekstu i przetwarzania informacji w zakresie pisania, czytania, liczenia»

siaba06-01-2017 21:53:57   [#08]
aktualna pp "nowa pp"

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii
i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów
i zjawisk bliskich doświadczeniom  uczniów;

 

2)   zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości  podczas  wykonywania  zadań
i rozwiązywania problemów;

 

3)kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne
i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

1.wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,  patriotyzmu, szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2.wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3.formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby
i szacunku dla godności innych osób;
4.rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność
i przedsiębiorczość;
5.rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
6.ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7.rozbudzanie ciekawości poznawczej  uczniów oraz motywacji do nauki;

8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości
oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany rozumieć świat;

9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji oraz rozumieniu innych i miejsca człowieka w świecie;

10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie wiedzy
oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego   samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

Co tu komentować? Wystarczy spojrzeć na cel nr 1 oraz cel nr 13 w podstawie "dobrej zmiany". Praca z wartościami to zbyt poważna sprawa, by wylewać dziecko z kąpielą.

Proponowana podstawa programowa jest przegadana i przepełniona frazesami już na etapie ogólnych celów kształcenia. 

 

siaba06-01-2017 22:56:00   [#09]

Winnam dodać, że  opinia zamieszczona powyżej to tylko moje osobiste zdanie.....

Uważam też, że słowo "formowanie" nie przystaje do współczesnej pedagogiki. 

 


post został zmieniony: 06-01-2017 22:56:40
dota c13-01-2017 15:55:51   [#10]

Jakieś opinie ws podstawy p. wychowania przedszkolnego?

siaba18-01-2017 12:57:51   [#11]

Coś mało energiczna ta nasza dyskusja.

Sprawa pp jest jednak poważna, jak cały ten demontaż.

Na bardzo złe zapisy w proponowanej podstawie zwracają uwagę pani  Zalewskiej jej koledzy z rządu.   

 

Cytuję za portalem www.oswiata.abc.com.pl  (pogrubienia i podkreślenia moje): 

"Zdaniem Ministerstwa Rozwoju proponowana podstawa programowa do matematyki w klasach VII i VIII nie obejmuje treści potrzebnych na fizyce i chemii. Ministerstwo Cyfryzacji ma uwagi do podstawy z informatyki, a Ministerstwo Sportu i Turystyki do podstawy z WF.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie.
W swojej opinii Ministerstwo Rozwoju zwróciło uwagę m.in. na proponowaną podstawę programową do matematyki. "Podstawa programowa nauczania matematyki w klasach VII i VIII nie obejmuje wszystkich treści realizowanych do tej pory w gimnazjum, a także znajdujących się w podstawie programowej szkoły podstawowej przed wprowadzeniem gimnazjum. Są to m.in. układy równań, funkcje oraz geometria okręgu i konstrukcje geometryczne" - napisano w opinii. Oceniono w niej, że "przesunięcie tych zagadnień do kolejnego etapu nauczania może uniemożliwić realizację programu z fizyki czy chemii".
Resort rozwoju poinformował także, że z informacji przekazanych przez przedstawicieli środowiska naukowego, którzy od wielu lat zajmują się kształceniem oraz przygotowywaniem uczniów do krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych, wynika iż projekt podstawy nie uwzględnia całości rekomendacji przygotowanych przez zespół na zlecenie MEN. "W ocenie Ministra Rozwoju projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej powinien bazować w całości na rekomendacji zespołu eksperckiego" - napisano w opinii. Na tę samą kwestię w swojej opinii uwagę zwróciło też Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Z kolei Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało opinie dotyczącą podstawy programowej do wychowania fizycznego. Zwrócono w niej uwagę m.in. na zapis brzmiący: "Edukacja w klasach I-III realizowana jest w postaci kształcenia zintegrowanego, które w całości przeprowadza nauczyciel nauczania początkowego". Resort sportu przypomina, że dotychczasowe przepisy w tym zakresie również powierzały edukację dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej jednemu nauczycielowi. Jednocześnie podstawa programowa umożliwiała włączenie w ten proces innych nauczycieli, tak było m.in. w przypadku zajęć wychowania fizycznego. W efekcie obecnie w ok. 12 proc. szkół podstawowych zajęcia z WF w klasach I-III prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. Resort sportu chce pozostawienia szkołom takiej możliwości."

 

źródło: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ministerstwa-krytykuja-nowe-podstawy-programowe 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]