Forum OSKKO - wątek

TEMAT: co z opłatą za przedszkole 6-latka?
strony: [ 1 ]
j2319-12-2016 08:38:57   [#01]

Czy w związku z nowelizacją  ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego? Czy objęcie 6-latka subwencją oznacza, że nie można pobierać opłaty za wychowanie przedszkolne (1 zł za każdą godzinę ponad 5 godzin)

peter19-12-2016 08:40:57   [#02]
Czas na uchwałę. Publikujemy list czytelnika przypominający o mijającym terminie

Od nowego roku nie można będzie pobierać opłat za dzieci 6-letnie w przedszkolach po 1 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalany przez rady gmin czas na realizację bezpłatnego nauczania.

Samorządy będą musiały określić wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę placówkach. Jednak ustawodawca nie dał zbyt wiele czasu samorządom na podjęcie nowych uchwał.

Publikujemy list Czytelnika w tej sprawie:

Od 1 stycznia 2017 r. nie można będzie pobierać opłat za dzieci 6-letnie w przedszkolach po 1 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalany przez rady gmin czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach (minimum 5 godzin dziennie).

Wynika to z przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985). W ustawie o systemie oświaty wprowadza on zmianę art. 14 w ust. 5 w pkt 1 wprowadzając do wyliczenia nowe brzmienie: „określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:”. Dotychczasowe zapis ten był określony nieco inaczej "określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:". Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. przepisy stosuje się po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz do ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017. Zmiana ta jest spowodowana przekazywaniem od 1 stycznia 2017 r. dla jst części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego. Ponieważ zmienił zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym rady gmin muszą podjąć nowe uchwały.

Ponieważ czasu jest niewiele podjęte uchwały mogą mieć następujący zapis o wejściu w życie: "uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa (…) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r." Wynika to z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, ze zm.), który stanowi że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Ma tu również zastosowanie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. Przepis ten mówi, że art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W tym przypadku podjęte uchwały działają na korzyść rodziców, a czas dany gminom jest zbyt krótki, więc obowiązująca moc wsteczna jest jak najbardziej dopuszczalna.


Autor: Mirosław Obrębski

Opublikowano: 2016-12-12 14:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego
Serwis Samorządowy PAP.
 
 
AnJa19-12-2016 10:30:59   [#03]

Prawnik w naszej gminie jest zdania, że nie ma potrzeby zmieniania uchwały o ile nie ma w niej zdefiniowanego wieku przedszkolaków, których dotyczą opłaty.

Pa Sta19-12-2016 11:31:57   [#04]

U mnie podobnie - przygotowałem projekt, ale prawnik gminy stwierdził, że skoro w uchwale (starej) nie ma określonego wieku, to i potrzeby zmiany takowej także nie ma. 

AnJa19-12-2016 13:29:38   [#05]

Pokazywałem mu też ten fragment rozporządzenia o technice prawodawczej- z takim samym skutkiem:-)

j2319-12-2016 15:18:56   [#06]

rozumiem, że na podstawie ustawy nie będą naliczane opłaty dla dzieci 6-letnich, bez potrzeby regulowania tego w uchwale. Może tak być?

AnJa19-12-2016 17:54:21   [#07]

Tak rozumieją nasi prawnicy.

A inaczej pisujący tu niegdyś Mirosław.

Przyznaję - jego opinie potwierdzały się często.

PiotrekM21-12-2016 08:36:34   [#08]

Czy w związku z ta zmianą należy zmienić umowy zawarte z rodzicami na początku roku szkolnego, czy wystarczy pismo informujące: w związku z...

DYREK21-12-2016 09:32:13   [#09]

to zależy od treści konkretnej umowy

jeżeli w umowie określono wiek przedszkolaków to konieczny będzie aneks do umowy

Pa Sta22-12-2016 10:04:24   [#10]

To chyba nie koniec tematu. Na innych stronach taka sama interpretacja o konieczności podjęcia uchwały.

U nas przynajmniej jeszcze jedna sesja RG, ale zastanawia mnie interpretacja zapisu "dzieci w wieku do lat 5". Czy za dziecko uczęszczające do zerówki które nie skończyło 6 lat pobiera się opłaty? 


post został zmieniony: 22-12-2016 10:05:53
AnJa22-12-2016 12:11:16   [#11]

Za wszystkie, na które nie ma subwencji. Tak rozumiem ten zapis.

Co do uchwały - w skali lokalnej ważna jest dla mnie opinia prawnika.

DYREK23-12-2016 09:00:02   [#12]

"Od 9 grudnia rodzice nie muszą płacić za ponadprogramowe godziny spędzone przez ich dziecko w przedszkolu"

http://www.rp.pl/Zadania/312229865-Przedszkole-za-darmo-przez-blad-w-ustawie.html 

DYREK24-12-2016 12:31:28   [#13]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html 

Renatka27-12-2016 12:35:47   [#14]

Mam wątpliwości jak określić dziecko 6-letnie czy  zawęzić do rocznika 2010 czy już brać pod uwagę rocznik 2011.

bo w ustawie mowa o danych na dzień 30 września do naliczania subwencji..ale ?

peter29-12-2016 15:25:07   [#15]

Czy w nowej uchwale można wpisać, że pobiera się opłaty za wych. przedszk. w oddz. przedszk. w szk. podst. (za dzieci w tych oddziałach, w wieku do 5 lat)?

AnJa29-12-2016 16:10:20   [#16]

moim zdaniem nie

peter10-01-2017 11:42:46   [#17]

Ponawiam problem poruszony w #14.

Jeśli dziecko urodziło się np. 5 stycznia 2011r. to czy jest podstawa do dalszego pobierania opłaty? Dziecko ukończyło już 6-lat, ale subwencją nie jest objęte. Czytam opinie, że uchwała jst dotyczy dzieci w wieku do 5 lat i dlatego nie można pobierać opłat od dzieci 6-letnich-należy na bieżąco w przedszkolach informować rodziców dzieci z rocznika 2011, które ukończyły 6 la, że od tego momentu opłata nie jest pobierana. Czy ktoś coś wie na ten temat?

Grazzza10-01-2017 12:48:06   [#18]

Podnoszę. Interpretacja w mojej gminie jest taka, iż od 1 lutego od dziecka urodzonego 5 stycznia 2011r. nie będą pobierane opłaty, od 1 marca od dziecka urodzonego w lutym itd. Czy u was podobnie?

joljol10-01-2017 14:40:20   [#19]

dziecko 6-letnie to takie, które rozpoczęło opp w zeszłym roku (od 1 stycznia 2017 roku te dzieci to rocznik 7-latków

peter10-01-2017 18:12:21   [#20]

Art. 14 ust. 5 ustawy o syst. oświaty
Rada gminy:

1)   określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:
a) publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,
Nie ma tu mowy o możliwości pobierania opłat od starszych dzieci niż 5 lat? Wg mnie dzieci w wieku do lat 5 to takie, które nie ukończyły jeszcze 6 lat.
Tu chyba należy posłużyć się art 112 KC
Art.  112. [Termin w tygodniach, miesiącach, latach]

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

 

peter10-01-2017 18:14:50   [#21]

Na końcu tego zdania "Nie ma tu mowy o możliwości pobierania opłat od starszych dzieci niż 5 lat" z wpisu # 20 pomyłkowo wstawiłem znak zapytania.

j2310-01-2017 18:18:20   [#22]

Temat chyba bardzo aktualny - zapis z ustawy uso "rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wp dzieci w wieku do 5 lat" jest mało precyzyjny. Gminny, które przyjęły w grudniu pisane "na kolanie" uchwały najczęściej przepisały ten zapis z ustawy. Komunikat MEN z 23.12.16 (wie, wiem, nie jest źródłem prawa) wyraźnie odwołuje się do zdefiniowania 6-latków jako dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Oznacza to, że opłaty nie pobiera się do sierpnia włącznie od dzieci urodzonych w 2010 roku, a od września od dzieci urodzonych w 2011 roku. 
Jeżeli istnieje związek zwolnienia z opłat z objęciem tych dzieci subwencją, a istnieje, to subwencja na 2017 rok została naliczona wg liczby dzieci rocznika 2010 na dzień 30.12.16, dzieci rocznika 2011 będą podstawą do naliczenia subwencji w roku 2018. Dzieci urodzone w roku 2011 są podawane w rozliczeniu dotacji celowej za rok 2017 jako dzieci 5-letnie, nie są więc objęte subwencją.

Uważam, że zasadne jest niepobieranie opłat od dzieci urodzonych w roku 2010 (i starszych) do sierpnia włączenie. Od września zwolnione z opłaty są dzieci z rocznika 2011 (i starsze).

Kto się zgadza? No i ciekawe co powiedzą RIO?  

peter10-01-2017 18:30:58   [#23]

Z praktycznego punktu widzenia byłoby to lepsze-pozwoliłoby uniknąć comiesięcznego wychwytywania dzieci, które zdmuchnęły 6 świeczek na torcie urodzinowym. Zgadzam się, że intencja ustawodawcy była zapewne zbieżna z rozumowaniem z postu #22.Jest to logiczne.  Prawnicy z LEXA oświatowego interpretują to inaczej i piszą w odpowiedziach, że opłaty można pobierać tylko od dzieci do 6 urodzin. Powołując się min. na art 112 KC. Mam wrażenie , że to są skutki prawa pisanego na kolanie i przyjmowanego z dnia na dzień - 8 grudnia 2016r. publikacja ustawy a 9.12.2016r. wejście w życie! 

j2310-01-2017 18:35:49   [#24]

przykład: http://www.przedszkole247.eu/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-zwolnienie-6-latkow-z-oplat-za-przedszkole/


post został zmieniony: 10-01-2017 18:36:17
rzewa11-01-2017 03:58:07   [#25]

póki w ustawie jest mowa o dzieciach 5-letnich póty trzeba wyłuskiwać wystkie te dzieci, które 6 lat skończyły i nie pobierać od nich opłat

ustawa musiałaby mówić o tym, że opłat nie pobiera się od dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne by interpretacja z postu #22 była uprawniona

kryka11-01-2017 08:52:12   [#26]

 Odpowiedź z MEN:

Warszawa, 10 stycznia 2017 r.

DKO-WOK.350.8.2017.AT

 Szanowny Panie Wójcie,

 odpowiadając na pismo nr... w sprawie interpretacji przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie wyjaśniam, że możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 2 pkt. 1 ww. ustawy obejmuje dzieci w wieku do lat 5. Należy przez to rozumieć, że zniesienie możliwości pobierania opłat dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, tj. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).

    Generalnie przyjęta została zasada obowiązująca w całej ustawie o systemie oświaty, zgodnie z którą dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat. Podobnie należy definiować dziecko 5-letnie. Dlatego też sformułowanie „dzieci w wieku do lat 5” nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości.

 Takie podejście jest także zgodne ze sposobem naliczenia subwencji na 2017 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2017
stanowi, że na dzieci w wieku 6-lat i powyżej realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg. stanu na 30 września 2016 r. zostanie naliczona średnia kwota subwencji w wysokości 4,3 tys. zł. Rodzice tych dzieci od stycznia 2017 r. nie powinni już ponosić opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy zawarte w art. 1 – 3, stosuje się po raz pierwszy do (…) uchwał budżetowych na rok 2017. Rady gmin powinny dostosować prawo miejscowe do nowych regulacji ustawowych. Powyższa ustawa weszła w życie 9 grudnia 2016 r. W sytuacji, gdy gminy nie zdążą ze zmianami uchwał, zastosowanie będą miały normy ustawowe.

Z poważaniem

 Katarzyna Koszewska

Dyrektor

Departament Kształcenia Ogólnego
/ – podpisany cyfrowo/

 
 
 
 

 rzewa11-01-2017 11:47:17   [#27]

makiawelizm i tyle... można oczywiście w oparciu o tę odpowiedź zastosować tę interpretację w praktyce ze świadomością, że powyższa odpowiedź nie będzie istotna dla ew. rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd

u.s.o. nie zawiera definicji ani dziecka 5-cio ani 6-cio letniego (te pojęcia należy rozumieć tak jak to określają inne, w tym zakresie nadrzędne - np. k.c. - przepisy), natomiast precyzuje jakie dzieci są objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym

a można po prostu przyznać się do błędu...


post został zmieniony: 11-01-2017 11:48:54
j2313-01-2017 12:10:18   [#28]

https://youtu.be/sgVJb2oeoQ8?t=2

malmar1509-02-2018 20:14:16   [#29]

Naliczanie opłat za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego ponad ustalony bezpłatny wymiar zajęć jest niezgodne z prawem – przypomina Wojewoda Lubelski.

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wojewoda-oplata-tylko-za-pelna-a-nie-rozpoczeta-godzine-zajec?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NPO-09-02-18-WKC0117018_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NPO-09-02-18-WKC0117018_OTH

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]