Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje
strony: [ 1 ]
ewitex26-11-2016 21:58:48   [#01]

Czy nauczyciel mający doktorat nauk humanistycznych ma kwalifikacje do nauczania j. polskiego, historii i do prowadzenia zajęć w bibliotece szkolnej w szkole podstawowej?

eleonora27-11-2016 07:49:03   [#02]

Kwalifikacje oceniasz na podstawie dyplomu. W pkt. 5 suplementu jest napisane w jakich szkołach może dany n-l uczyć i do czego ma kwalifikacje. Sprawdź, to Ci pomoże.

DYREK27-11-2016 13:48:57   [#03]

zobacz, co skończył wcześniej (przed studiami doktoranckimi) i dla tych studiów sprawdź suplement

jaki był temat dysertacji doktorskiej ? ;-)


post został zmieniony: 27-11-2016 13:49:34
BeataGie26-06-2017 21:25:40   [#04]

Czy nauczyciel - reżyser teatru dzieci i młodzieży ma kwalifikacje do zajęć artystycznych w gimnazjum?

Czy nauczyciel fizyki ma kwalifikacje do zajęć technicznych w gimnazjum?

Roman Langhammer06-07-2017 08:18:14   [#05]

Dzień dobry.

Mam pytanie dotyczące fizyki - będę miał jeden oddział klasy siódmej (2 godziny fizyki). Nie mam w szkole nauczyciela, który ukończył kierunek. Ogłoszenie wisi na stronie KO i Powiatowego Urzędu Pracy od 3 tygodni. Nikt się nie zgłasza, nawet nie było zapytań.

Mam w szkole (od zawsze) nauczyciela matematyki, który w 2000 roku miał wystawioną decyzję dyrektora o "uznaniu wykształcenia nauczyciela za wystarczające do nauczania fizyki w szkole podstawowej".

Czy na tej podstawie mogę temu nauczycielowi dać te 2 godziny czy muszą wystąpić do KO o zgodę na zatrudnienie (?) nauczyciela niemającego kwalifikacji? Chcę się już teraz zabezpieczyć bo wakacje szybko miną, a od września potrzebuję fizyka.

Dzięki za odpowiedzi i podstawę prawną.

AnJa06-07-2017 08:53:24   [#06]

O ile pamiętam - ok. 2000 roku dyrek miał takie uprawnienia (w tamtym okresie było z tym zawirowanie- w pewnym okresie uznawał kurator).
Jeżeli uznanie jest z okresu, kiedy należało to do uprawnień dyrka- to moim zdaniem ma ten nauczyciel kwalifikacje.

Roman Langhammer06-07-2017 10:19:39   [#07]

Dzięki AnJa.

Ktoś to może jeszcze potwierdzić? Chcę mieć pewność. W tamtych czasach, to mi jeszcze nie po drodze było do szkoły. ;)

DYREK06-07-2017 10:30:20   [#08]

Rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2015 poz. 1264):

§ 27 - Nauczyciele zatrudni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania , którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. 

§ 28 - Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki

Wcześniejsze rozporządzenia miały podobne zapisy:

 • § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli... (Dz. U. Nr 155 poz. 1288 ze zm w Dz. U. Nr 122 z 2004 r. poz. 1290), który stanowi, że nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, tj. w dniu 8 października 2002 r. na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 • § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli... (Dz. U. Nr 98 poz. 433 ze zm. w Dz. U. Nr 5 z 19994 r. poz. 19 i w Dz. U. Nr 14 z 1999 r. poz. 127). Paragraf ten stanowił, iż nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, tj. w dniu 31 października 1991 r., którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów oraz uzyskali mianowanie, posiadają kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.
 • § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli... (Dz. U. Nr 34 poz. 189 ze zm. Dz. U. Nr 56 z 1990 r. poz. 329).
  Zgodnie z tym paragrafem nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 6 czerwca 1989 r. spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów oraz uzyskali minowanie, uznaje się za posiadających kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

 • Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 29 poz. 206), które weszło w życie 28 września 1982 r.
  UWAGA!
  Do dnia 31 sierpnia 1990 r. kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych można było uzyskać również przez uzyskanie świadectwa dojrzałości i ukończenie studium pedagogicznego.

 • Rozdział 4 zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 lipca 1973 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących praw, obowiązków i uposażenia nauczycieli (Dz. U. MOiW Nr 12 poz. 100) łącznie z rozporządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty (Dz. U. Nr 30 poz. 141).


post został zmieniony: 06-07-2017 10:32:08
Roman Langhammer06-07-2017 10:35:56   [#09]

Dzięki Dyrek. :)

Przeczytałem. Elegancko napisane. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mój nauczyciel mógł uczyć fizyki. Nie stoi to też na przeszkodzie, że teraz nie będziemy 6-letnią szkoła, a 8-letnią? Bo dalej to jest ta konkretna szkoła podstawowa?

Pozdrawiam, życząc wszystkim owocnej pracy w czasie urlopów. ;)

DYREK06-07-2017 10:54:54   [#10]

Nauczyciele zachowują nabyte kwalifikacje -> np. w okresie od 10 marca 1999 r. do 7 października 2002 r. uznane przez dyrektora szkoły.

Organem właściwym do ustalenia, czy dany kierunek studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu, był:

 1.  w okresie od 31 października 1991 r. do 29 stycznia 1994 r. - organ zatrudniający nauczyciela (dyrektor szkoły);
 2.  w okresie od 30 stycznia 1994 r. do 9 marca 1999 r. organ sprawujący nadzór pedagogiczny (kurator oświaty);
 3. w okresie od 10 marca 1999 r. do 7 października 2002 r. - dyrektor szkoły;
 4. w okresie od 8 października 2002 r. do 31 maja 2004 r. - kurator oświaty.
 5. od 1 czerwca 2004 r. rozporządzenie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nie określa organu uprawnionego do uznawania kierunku (specjalności) za zbliżony do nauczanego przedmiotu -> w chwili obecnej oceny kwalifikacji nauczyciela, w oparciu przepisy rozporządzenia, może dokonać wyłącznie zatrudniający nauczyciela dyrektor szkoły lub placówki. Również w przypadku kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć niemających swego ścisłego odpowiednika w kierunku lub specjalności studiów, oceny takiej przy zatrudnianiu nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły lub placówki. Ocena ta podlega kontroli sprawowanej przez KO.

 


post został zmieniony: 06-07-2017 11:00:30
rzepek06-07-2017 12:24:29   [#11]

A kto może uznać dzisiaj kwalifikacje dyrektorowi szkoły? Sam sobie...może?:)

DYREK06-07-2017 14:49:49   [#12]

od 1 czerwca 2004 r. nie ma już uznawania kwalifikacji, jest ocena kwalifikacji :-)

ocena kwalifikacji dokonywana jest na podstawie porównania treści kształcenia w szkole wyższej z zakresem wymagań wynikających z podstawy programowej danego przedmiotu na określonym etapie edukacyjnym -> kompetencja dyrektora szkoły

ocena zbieżności nauczanych przedmiotów z kierunkiem studiów może być przedmiotem badania przez kuratora w ramach nadzoru pedagogicznego (w ramach odrębnego postępowania)

także w stosunku do dyrektora takiego badania może dokonać kurator

elnik11-07-2017 10:50:01   [#13]

Czy nauczycielowi posiadającemu ukończone studia podyplomowe z zakresu: pedagog szkolny można powierzyć prowadzenie w nowej VII klasie SP przedmiotu-doradztwo zawodowe(1 godz/miesięcznie). W wykazie realizowanych przedmiotów w czasie studiów jest doradztwo w wymiarze 20 godz. Jeśli tak, to czy za zgodą kuratora?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]