Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ]
irekm109-11-2016 19:59:26   [#01]

Nauczyciel rozpoczął pracę w naszej szkole 14.09.2016 r.  Ale cały czas jeszcze  pracował w innej szkole, z którą rozwiązał umowę 04.11.2016. Tego dnia przyniósł mi do wglądu cząstkową ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, który rozpoczął 01.09.2015 roku, właśnie w tamtej szkole ( na nauczyciela mianowanego ). Czy dobrze rozumiem - nauczyciel składa z dniem 07.11.2016 r. wniosek o kontynuowanie stażu w naszej szkole. Ja mu to umożliwiam z dniem 07.11 i przydzielam opiekuna stażu, czy dobrze myślę?

irekm109-11-2016 21:43:30   [#02]

Podnoszę wątek

rzewa10-11-2016 00:36:41   [#03]

nie

n-l powinien wraz z nawiązaniem stosunku pracy - było jeszcze w terminie - złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z PRZ i rozpocząć staż

natomiast 4.11 wraz z dostarczeniem oceny dorobku powinien złożyć pismo z prośbą o zaliczenie okresu stażu odbytego w poprzedniej szkole - w odpowiedzi dyrektor informuje n-la (na piśmie) o nowej dacie zakończenia stażu (staż ulega skróceniu o okres jaki upłynął od jego rozpoczęcia w tamtej szkole do 13.09 włącznie)

elkap10-11-2016 09:24:13   [#04]

Myślę, że w opisanym wyżej przypadku ma zastosowanie:

Art. 9f. Ustawy Karta Nauczyciela

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

Ten nauczyciel rozpoczął staż w 2015 r., więc chodzi o kontynuację stażu. Jeśli w poprzedniej szkole pracował do 4.11.2016 r., to do tego dnia staż odbywał w tamtej szkole. Teraz chce go kontynuować w innej, składa wniosek o kontynuację stażu i przedstawia cząstkową ocenę z poprzedniej szkoły.

rzewa10-11-2016 09:32:43   [#05]

to NIE jest kontynuacja a zaliczenie stażu odbytego w poprzedniej szkole do stażu odbywanego w obecnej szkole - przeczytaj dokładnie przepis, który wkleiłaś


post został zmieniony: 10-11-2016 09:33:45
elkap10-11-2016 09:55:35   [#06]

Ok. mówiąc o kontynuacji, użyłam potocznego wyrażenia. Ale skoro nauczyciel do 4.11.2016 r. pracował i realizował staż w poprzedniej szkole, to nie mógł jednocześnie we wrześniu składać wniosku o rozpoczęcie tegoż w innej szkole. Nie ma tutaj informacji o wymiarach zatrudnienia, ale zakładam, że w poprzedniej pracował w wymiarze umożliwiającym realizację stażu.

MKJ11-11-2016 10:44:19   [#07]

Mógł jednocześnie rozpocząć staż w innej szkole, jeśli wymiar etatu na to pozwalał, ale rozumiem, że nie planował rozwiązywania stosunku pracy w listopadzie. Jeśli nauczyciel odbywający staż rozwiązuje stosunek pracy w trakcie roku szkolnego, to z pełną świadomością decyduje się na przerwanie stażu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpoczął w nowej szkole staż 1 września i do tego stażu zostanie mu zaliczony okres poprzedniego stażu.

eng120-11-2016 19:25:50   [#08]

A jeśli w okresie 1.09.15-31.08.16 mial min. pol etatu i odbywal staz w placowce A, potem staz kontynuuje w placowce B ale nie rozwiazal umowy z poprzednią - jednak wymiar (5h) nie umozliwial mu kontynuacji stazu. To nie jest przerwanie ale kontynuacja stazu, prawda?

MKJ20-11-2016 19:47:20   [#09]

Nie ma czegoś takiego jak kontynuacja stażu (z wyjątkiem przypadku przeniesienia nauczyciela) - zawsze następuje zakończenie jednego stażu i rozpoczęcie w nowej szkole od początku. Z tym, że jeśli nauczyciel spełni warunki określone w art. 9f ust. 2 KN, to do aktualnego stażu zalicza się okres poprzednio odbytego, więc aktualny staż ulega skróceniu.

Zatem w placówce A nauczyciel zakończył staż (powinien złożyć sprawozdanie i otrzymać ocenę dorobku oraz wystąpić o zaświadczenie), a w placówce B mógł rozpocząć staż od 1.09.2016 r., jeśli złożył wniosek wraz z planem rozwoju w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.


post został zmieniony: 20-11-2016 19:48:20
jadwinia19-12-2016 20:55:52   [#10]

Nauczyciel zakończył staż 25 listopada  (przedłużony z powodu urlopu macierzyńskiego). Do kiedy może złożyć wniosek o wszczęcie.. i od kiedy może mieć awans na kolejny stopień? Czy może zdać egzamin w grudniu i od stycznia być nauczycielem mianowanym? 

MKJ19-12-2016 21:21:24   [#11]

Wszystko zależy od tego, kiedy uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Zgodnie z art. 9d ust. 7 KN, nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Zgodnie z art. 9d ust. 4 KN nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z art. 9b ust. 3 i 3a, nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania do dnia 30 czerwca, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia, a jeśli złożą wnioski do dnia 31 października - do dnia 31 grudnia.

jadwinia19-12-2016 21:40:18   [#12]

MKJ dziękuję. Nauczyciel zakończył staż w listopadzie, złożył wniosek w grudniu, egzamin zdał w grudniu. Od kiedy może mieć zmianę wysokości wynagrodzenia? Moim zdaniem od 1.09. Czy może w sytuacji przedłużenia stażu z powodu urlopu rodzicielskiego są inne terminy poza 1.01 i 1.09.?   

MKJ19-12-2016 21:50:20   [#13]

Czyli wszystko odbyło się w trybie art. 9b ust. 3a KN, zatem, zgodnie z art. 39 ust. 1a KN, zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia.

MKJ19-12-2016 21:51:56   [#14]

A nie! Przepraszam. Oczywiście od 1 września. :-)

jadwinia19-12-2016 22:00:30   [#15]

MKJ dziękuję. Też tak uważam, ale nauczyciel ma inne zdanie. Chciałam sie upewnić, bo może jest nowelizacja  dotycząca  urlopu rodzicielskiego i dla tych osób jest dodatkowy termin. Pozdrawiam

MKJ19-12-2016 22:38:23   [#16]

Nowelizacja dotyczyła tylko przedłużenia przerwy w stażu.

W tym przypadku kluczowy, oczywiście, jest moment złożenia wniosku o podjęcie postępowania, a ten nastąpił po 31 października, a więc wszystko odbyło się w trybie art. 9b ust. 3 KN.

Marla19-12-2016 22:58:15   [#17]

a ja mam inny problem

n-el zdał egzamin na n-la minowanego, czyli przed komisją powołaną pezez OP, około 28 sierpnia 2016 r. , ale AKT MIANOWANIA  z OP właśnie otrzymał z datą 9 września 2016r. ( w akcie zawarta jest informacja, że n-el akceptację komisji uzyskał 28 sierpnia 2016r. aakt wydano z datą 9 września)

i teraz czy n-elowi należy się podwyżka z dniem 1 września czy może jednak z dniem 1 stycznia 2017 r.????

 

 

MKJ19-12-2016 23:04:59   [#18]

Dla dyrektora ważna jest data 9.09, więc podwyżka należy się od 1 stycznia.

Ale pytanie, kiedy nauczyciel złożył wniosek, bo jeśli przed 30 czerwca, to OP powinien wydać decyzję do 31 sierpnia.

rzewa20-12-2016 01:28:49   [#19]

dla dyrektora ważna jest data złożenia wniosku na komisję - znajduje się ona na akcie nadania stopnia

i termin podwyżki zależy od tej daty a nie od daty wystawienia aktu nadania stopnia

czyli jeśli wniosek był złożony nie później jak 30 czerwca, to podwyżka od 1.09 - oczywiście 1.09 wynagrodzenie po staremu, bo aktu jeszcze nie było a od 1.10 nowe wynagrodzenie wraz z wyrównaniem za wrzesień

MKJ20-12-2016 07:56:10   [#20]

Rzewo, masz rację, że data złożenia wniosku znajduje się na akcie nadania, ale art. 39 ust. 1  zdanie pierwsze wyraźnie stanowi, że:

"Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu."

A z kolei ust. 1a:

"W przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu."

Przepis nie wskazuje dnia złożenia wniosku, tylko dzień wydania decyzji. Jeśli nauczyciel otrzymał decyzję 9 września, to wynikałoby z tego, że awans nastąpił w trybie art. 9b ust. 3a, choć może temu przeczyć data złożenia wniosku widniejąca na akcie. Dyrektor na pewno ma zagwozdkę, ale dlaczego ma zakładać, że to data wydania jest błędna, a nie data złożenia wniosku. Dla dyrektora i finansów publicznych chyba lepiej później wyrównać wynagrodzenie. Myślę, że nauczyciel powinien wystąpić o sprostowanie aktu nadania.

Marla20-12-2016 09:23:51   [#21]

Tak, nauczycielka musi wystąpić o sprostowanie, bo zachowała wszystkie terminy, aby decyzja o nadaniu stopnia awansu była wydana zgodnie z art. 9b ust 3 Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

podkreślenie moje

dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]