Forum OSKKO - wątek

TEMAT: skrocenie urlopu zdrowotnego
strony: [ 1 ]
roza24101-09-2016 12:12:37   [#01]

Czy dyrektor musi zgodzic sie na wczesniejszy powrot nauczyciela z urlopu zdrowotnego? Nauczyciel ma zaswiadczenie lekarskie o ukonczeniu leczenia i dopuszczeniu do pracy. Chce skrócić urlop o 2 miesiace ale dyrektor nie chce sie zgodzic. Nauczyciel zastanawia sie nad zlozeniem sprawy do sądu. Czy ktos moze mial taki przypadek?

Jacek01-09-2016 13:18:07   [#02]

Jeśli lekarz tak zrobił to nauczyciel wraca do pracy

agwej01-09-2016 13:24:21   [#03]

witaj roza241 , z przyjemnością będę śledził ten wątek . co ja przeżyłem w związku z tym skróceniem urlopu czy można czy nie ? za około godzinkę wypiszę wszystko co wiem. 

A moje zdanie osobiste jest takie : urlopu udziela dyrektor na podstawie orzeczenia lekarskiego na czas określony w tym orzeczeniu. Po udzieleniu takiego urlopu planuje sobie pracę placówki. Oczywiście może ale nie musi zgodzić się na wcześniejszy powrót nauczyciela z urlopu zdrowotnego . Bo jeżeli zawarł umowę o pracę z kimś innym na czas określony to .... ( kilka opinii przytoczę później) A życie życiem... ( oczywiście mówimy o urlopie dla poratowania zdrowia , aby ktoś mnie tu nie zaatakował :) ---Wesołego Nowego Roku Szkolnego.

agwej01-09-2016 13:35:00   [#04]

 

"Pytanie

 

Czy nauczyciel, któremu udzielono urlopu dla poratowania zdrowia na okres 1 roku, może na swój wniosek do dyrektora szkoły (za zgodą lekarza) skrócić czas jego trwania?

 

Odpowiedź

 

"Regulacje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli zawarte zostały w art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Wskazane przepisy nie przewidują w zasadzie możliwości skrócenia udzielonego nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Wyjątkiem jest w tym przypadku sytuacja, gdy w czasie urlopu dla poratowania zdrowianauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową - wówczas dyrektor szkoły powinien odwołać nauczyciela z urlopu (art. 73 ust. 7 KN). Poza tym przypadkiem przepisy prawa nie regulują kwestii związanym ze skróceniem udzielonego nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. 

Trzeba jednak pamiętać, że nauczyciela powracającego do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia pracodawca obowiązany jest skierować na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy. W myśl art. 73 ust. 6 KN "dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku."

 

Magdalena Sender"

 

roza24101-09-2016 13:46:46   [#05]

Będę wdzięczna agwej jezeli zechcesz podzielić się swoimi doświadczeniami w tej sprawie. Czekam z niecierpliwością ;)

agwej01-09-2016 14:05:05   [#06]

"Nauczyciel na swoją prośbę nie może przerwać urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 Karty Nauczyciela). Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który leczy nauczyciela, orzeka o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, na podstawie:

  1. wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego,
  2. wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych oraz
  3. dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia

 (§ 2 rozporządzenia MZ z 27 października 2005 r.).

 Również lekarz określa czas trwania urlopu zdrowotnego. Spełnienie warunków określonych w Karcie Nauczyciela, a przede wszystkim dostarczenie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, zobowiązują dyrektora szkoły do udzielenia takiego urlopu!

 Czasami urlop zdrowotny "skraca się sam"

Zapamiętaj: Karta Nauczyciela przywiduje sytuacje uzasadniające skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia, jak również odwołanie z niego. Odwołanie z urlopu z innych przyczyn niż wymienione w ustawie jest niedopuszczalne.

Urlop dla poratowania zdrowia można skrócić, jeżeli:

  1. nauczycielowi do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok - wówczas urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne (art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela) - w takim przypadku termin końcowy urlopu wyznacza data nabycia uprawnień emerytalnych,
  2. po złożeniu przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu wypowiedziano jego stosunek pracy - wówczas termin końcowy urlopu wyznaczony będzie na dzień rozwiązania stosunku pracy,
  3. nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny - wtedy urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony na okres nie dłuższy niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

 Hospitalizacja nauczyciela w czasie urlopu zdrowotnego nie przerywa, nie wydłuża, nie skraca urlopu 

Hospitalizacja nauczyciela w trakcie korzystania przez niego z urlopu zdrowotnego ani nie przerywa tego urlopu, ani go nie wydłuża, ani nie skraca o okres niezdolności do pracy wskazany w zwolnieniu lekarskim (art. 73 Karty Nauczyciela).

 Przepisy Karty Nauczyciela nie regulują kwestii pobytu urlopowanego nauczyciela w szpitalu i związanej z tym jego niezdolności do pracy. Ustawodawca wyszedł zapewne z założenia, że z uwagi na cel, dla którego urlop zdrowotny jest udzielany, ww. zagadnienie nie wymaga odrębnej regulacji.

 Jeśli jednak po zakończeniu korzystania z urlopu zdrowotnego nauczyciel będzie legitymować się zwolnieniem lekarskim obejmującym okres przypadający po zakończeniu urlopu, to oczywiście bezpośrednio po jego zakończeniu nie będzie mógł podjąć obowiązków służbowych z uwagi na niezdolność do pracy.

 Na 2 tygodnie przed końcem urlopu - skierowanie na badania 

Przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor szkoły wystawia nauczycielowi skierowanie na badania kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela (art. 73 ust. 6 Karty Nauczyciela). Badania kontrolne musi wykonać każdy nauczyciel powracający z urlopu zdrowotnego niezależnie od długości jego trwania. Przepisy KN nie przewidują bowiem żadnego wyjątku w tej kwestii.

 Niezdolność do pracy po urlopie - podstawą do rozwiązania umowy 

Jeżeli lekarz orzeknie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, stosunek pracy nauczyciela ulegnie rozwiązaniu z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzyma ostateczne orzeczenie w tej sprawie (art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela).

agwej01-09-2016 14:24:05   [#07]

roza 241 moje doświadczenia są następujące:

udzieliłem nauczycielowi urlopu na 10 miesięcy od 01 września do 30 czerwca zgodnie z orzeczeniem lekarskim , zatrudniłem w to miejsce innego nauczyciela na czas określony od 01 września do 31 sierpnia . urlopowana nauczycielka  w dniu 12 października cudownie ozdrowiała a ja przestałem być dyrektorem. p.o. Dyrektora nie chciała przywrócić jej do pracy bo nie miała miejsca to przestała być p.o. Pani rozwiązała umowę o pracę na dwa miesiące . Nowa p.o. dyrektora po dwóch miesiącach została odwołana bo pani wygrała konkurs. Można? Można!  

DYREK01-09-2016 14:29:03   [#08]

można pisemnie poinformować dyrektora o podjęciu działalności zarobkowej

wtedy dyrektor sam odwoła z urlopu dla poratowania zdrowia:-)

roza24101-09-2016 14:30:15   [#09]

Bardzo dziękuję za te informacje.  A czy ktoś z was zabrnal moze dalej, tzn. Czy sprawa skonczyla się w sądzie?  Pytam dlatego,  że nauczycielka jest dość zdeterminowana i jezeli dyrektor sie nie zgodzi to chce złożyć sprawę do sądu.

DYREK01-09-2016 14:38:49   [#10]

"Uznaje się zatem, że brak obligatoryjności umożliwia nauczycielowi przerwanie korzystania z tego świadczenia i powrót do pracy."

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nauczyciel-moze-zrezygnowac-z-urlopu-dla-poratowania-zdrowia 

https://www.experto24.pl/oswiata/urlopy-w-oswiacie/urlop-zdrowotny-nauczyciela-mozna-przerwac-na-zyczenie-nauczyciela.html#.V8ggzNd4PdI 

agwej01-09-2016 15:16:11   [#11]

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem, że nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Na bazie całokształtu uregulowań dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia oraz ich wykładni można sformułować następujące główne tezy:

  • orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem niezdolności do pracy;
  • udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez nauczyciela przesłanek ustawowych;
  • podstawą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest nie tylko orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, ale także wniosek nauczyciela.
Warto zauważyć też, że w tej ostatniej kwestii stanowisko taki zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 14 lutego 2012 r., w sprawie III PZP 1/12. Zgodnie z wyrażoną przez SN tezą „Urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela. Wniosek zainteresowanego nauczyciela jest więc konieczną przesłanką formalną zastosowania instytucji urlopu dla poratowania zdrowia.”

Wprawdzie przepisy o urlopie dla poratowania zdrowia wprost przewidują skrócenie urlopu tylko w sytuacji stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową (art. 73 ust. 7 KN), to jednak wydaje się, że należałoby się przychylić do interpretacji zakładającej, że nauczyciel ma prawo wnioskować o przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia, tym bardziej, jeśli lekarz wydający wcześniejsze orzeczenie stwierdziłby, że odpadły podstawy, które przemawiały wcześniej za takim urlopem(przeprowadzenie zaleconego leczenia). Trzeba zaznaczyć, że pogląd taki bazuje na interpretacji celowościowej, żaden przepis wprost nie wskazuje bowiem na możliwość skrócenia urlopu dla poratowania zdrowia na wniosek nauczyciela.

roza24101-09-2016 16:49:38   [#12]

Drążąc dalej temat zastanawiam się dlaczego dyrektor argumentuje odmowę tym,  że kogoś zatrudnił na czas urlopu zdrowotnego.  Czy jeżeli nauczyciel idzie na urlop zdrowotny to z osobą,  która go zastępuje nie powinna być zawarta umowa na zastępstwo,  ktora z automatu się rozwiązuje? W czym tkwi problem.?

matyldaa01-07-2021 14:53:55   [#13]

Nauczyciel chce skrócić urlop dla poratowania zdrowia. Przychodzi z zaświadczeniem od lekarza specjalisty. Dyrektor wysyła go do lekarza medycyny pracy. Co z terminem.... gdzie jest mowa, że wysyła go do tego lekarza na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia?

rzewa01-07-2021 15:49:42   [#14]

art 73 ust 6 KN

matyldaa01-07-2021 16:35:59   [#15]

Mowa jest o tym, że nauczyciel podlega badaniom. Ale  czy te badania muszą być wykonane na dwa tygodnie przed powrotem do pracy? Czy tak było kiedyś a teraz mogę dać skierowanie z dnia na dzień? Np. Zaświadczenie  od specjalisty 1.07, badanie lekarza medycyny pracy 2.07 i 3.07 nauczyciel rozpoczyna urlop wypoczynkowy? 

rzewa01-07-2021 18:41:55   [#16]

muszą być tak wykonane by w dniu powrotu do pracy n-l dostarczył zaświadczenie o braku przeciwskazań

brak zaświadczenia uniemożliwia dopuszczenie do pracy pracownika

eny04-07-2021 15:16:12   [#17]

Nauczyciel kończy udpz 31.08 Już wiadomo, że od 1.09 będzie na zwolnieniu lekarskim w związku z kontynuacją leczenia i operacją. Czy w takiej sytuacji dyrektor pod koniec udpz też wystawia skierowanie na badania lekarskie? Nauczycielowi od 1.09 będzie brakowało 5 mies. do uzyskania  uprawnień emerytalnych i prawdopodobnie do tego czasu będzie na zwolnieniu lekarskim.


post został zmieniony: 04-07-2021 15:18:07
matyldaa06-07-2021 14:04:32   [#18]

Czy nauczyciel może skorzystać z 5 tygodni urlopu bezpośrednio po zdrowotnym a 3 zostawić do wykorzystania w roku szkolnym (planuje sanatorium)? 

rzewa06-07-2021 22:09:02   [#19]

tak, o ile zgodzi się na to dyrektor


post został zmieniony: 06-07-2021 22:09:24

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]