Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Status dyrektora zmiany
strony: [ 1 ]
DYREK12-07-2016 11:48:34   [#01]

I. W UoSO do zadań organu prowadzącego w art. 5 ust. 7 dodano pkt 5:

„wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki”

także istotne zmiany w art. 36a UoSO -> powierzenie stanowiska i konkurs

II. W ustawie KN nowe brzmienie art. 6a ust.6: 

(od 1.01.2017 r.) Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

gronostaj12-07-2016 11:58:34   [#02]

swoją drogą to ciekawa jestem czy przypadkiem ograniczenia kadencyjności nie będzie.... bo tak coś wróble ćwierkają.

DYREK12-07-2016 14:05:20   [#03]

"Wykonywanie przez organ prowadzący czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki."

Czy dotyczy wszelkich czynności z zakresu prawa pracy (w tym rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem - nauczycielem po odwołaniu ze stanowiska albo w przypadku zakończenia kadencji) ?

Czy dotyczy tylko dokonywania czynności faktycznych z zakresu prawa pracy (np. udzielania urlopu bezpłatnego, szkoleniowego, dla poratowania zdrowia, podpisywania delegacji, wydawania świadectwa pracy itp.) ?

Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) musi wykonywać te czynności osobiście, czy też może powierzyć ich wykonywanie innej osobie ?


post został zmieniony: 12-07-2016 14:11:14
AnJa12-07-2016 14:22:40   [#04]

1.Dyrektor po odwołąniu nie jest dyrektorem- więc rozwiązac stosunek pracy z nim moze tylko dyrektor.

2. Moim zdaniem- tak.

3. Ba! Na wyczucie?

rzewa12-07-2016 14:28:03   [#05]

hm... jeśli zwolnić nie może (z czym się z AnJą zgadzam), to nie może także wystawić świadectwa pracy,

ale zaświadczenie o zatrudnieniu jak najbardziej może

:-)


post został zmieniony: 12-07-2016 14:28:41
DYREK12-07-2016 14:44:17   [#06]

kadencja kończy się 31.08

nie ma godzin dla dyrektora

zatem

od wójta w maju dyrektor dostaje  art. 20 (po zmianie w UoSO sam sobie już nie napisze pisma)

świadectwo pracy 31.08 (obowiązek wydania w dniu w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy)

od 1.09. będzie dopiero nowy dyrektor

:-)


post został zmieniony: 12-07-2016 14:45:45
DYREK12-07-2016 15:17:42   [#07]

poniższe będzie można będzie łatwiej zrobić:

od 1.09 nowy dyrektor - nauczyciel z innej szkoły -> wójt podpisze umowę o pracę na czas określony od 1.09 do końca kadencji i wyda świadectwo pracy po jej zakończeniu

odwołanie ze stanowiska w przypadkach szczególnie uzasadnionych -> wójt zwolni ze świadczenia pracy i rozwiąże stosunek pracy

 

MKJ12-07-2016 19:33:46   [#08]

A w międzyczasie dyrektor reprezentujący szkołę, zatrudni siebie na stanowisku nauczyciela. :-)

A tak naprawdę, Dyrku, to nie do końca będzie zgodne z art. 10 ust. 1 i art. 11 KN - nauczyciela zatrudnia się w szkole, a stosunek pracy nawiązuje dyrektor. Jeśli stosunek pracy nawiąże wójt, to pojawi się problem, czy taki dyrektor jest w tej szkole nauczycielem (moim zdaniem nie) i czy może prowadzić zajęcia dydaktyczne, a co za tym idzie sprawować nadzór pedagogiczny, co rodzi kolejne przeszkody.

Natomiast dodanie pkt 5 jest de facto usankcjonowaniem praktyki, która była stosowana w organach prowadzących i jak dla mnie neutralna. Pewnie, że wygodniej było bieżące czynności z zakresu prawa pracy wykonywać u siebie, a nie ganiać do wójta, ale niech będzie i tak.

A co do oceny pracy, to cały czas czekam na zapis, że negatywna ocena pracy dyrektora jest oceną pracy dyrektora i skutkuje odwołaniem z pełnionej funkcji, bo jak na razie jest oceną nauczyciela i skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy. Świetny nauczyciel niekoniecznie musi się sprawdzić jako dobry dyrektor...

Leszek13-07-2016 08:31:08   [#09]

Też uważam, że nadal mamy rozdzielone sprawy stosunku pracy nauczyciela i odrębnie dyrektora (i tylko w tym zakresie OP),

Natomiast ocena dyrektora czy nauczyciela to ważny problem do załatwienia

pozdrawiam

DYREK13-07-2016 13:56:06   [#10]

pożyjemy, zobaczymy jaka będzie praktyka organów prowadzących

jaris-121-07-2016 16:06:26   [#11]

No to jak jest na dzisiaj? Od września przychodzi do nas "obcy" dyrektor. Kto go zatrudnia - ja jako ten pozostający od września nauczyciele, czy burmistrz?

Szczerze mówiąc nie chciałbym zatrudniać....

rzewa21-07-2016 23:22:45   [#12]

a co jest w arkuszu organizacji na rok szk. 2016/2017?

jaris-122-07-2016 08:34:16   [#13]

Arkusz nie przewiduje vacatu o specjalności nowego dyrektora. I prawda jest taka, że nie ma godzin...

rzewa22-07-2016 08:58:08   [#14]

hm... a co było pierwsze: rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora czy zatwierdzenie arkusza organizacji?

jeśli arkusz nie pozwala na zatrudnienie dyrektora, to nie musisz tego robić -> zrobi to OP (w imieniu szkoły!) 1.09 br (jeśli będzie taka konieczność, to zwolni tego dyrektora z realizacji godzin dydaktycznych w roku szk. 16/17)

jaris-122-07-2016 19:11:03   [#15]

Pierwszy był arkusz. A jak mi będą kazali zatrudnić, to chyba tylko na piśmie z podaniem formy takiego zatrudnienia?

Edit22-07-2016 19:58:48   [#16]

Mam pytanie do MKJ (#08) - jak to zrobić, żeby dyrektor zatrudnił siebie jako nauczyciela?

MKJ30-07-2016 11:47:44   [#17]

Hm, odpowiedź się trochę skomplikowała...

Do tej pory, gdy OP nie miał nic do kwestii zatrudniania dyrektora, który jest nauczycielem, w przypadku gdy ustępujący dyrektor odmówił zatrudnienia bądź przeniesienia nauczyciela obejmującego stanowisko dyrektora (mógł to zrobić), to nowy dyrektor, działając w imieniu szkoły, zatrudniał siebie na stanowisku nauczyciela wręczając sobie akt mianowania (nauczyciel może być zatrudniony tylko przez szkołę, którą w tym zakresie reprezentuje tylko dyrektor - art. 10 ust. 1 i art. 11 KN).

Teraz, gdy do zadań OP dochodzi "wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki", prawdopodobnie organy prowadzące będą uważać, że otrzymały prawo zatrudniania dyrektora, który jest nauczycielem. Moim zdaniem dalej nie mają takiego prawa - nauczyciela może zatrudnić tylko dyrektor szkoły podpisując z nim umowę o pracę lub wręczając mu akt mianowania (art. 11 KN jest tu bezwzględny). Zatem jeśli dyrektorem został nauczyciel (art. 36 ust. 1 UoSO), to, moim zdaniem, nic się w tym zakresie nie zmienia i jeśli ustępujący dyrektor odmówił zatrudnienia lub przeniesienia nauczyciela, to z dniem 1 września nowy dyrektor powinien się zatrudnić w ww. sposób.

rzewa30-07-2016 11:50:37   [#18]

hm... sądy administracyjne były innego zdania do tej pory, a więc tym bardziej teraz też zdania nie zmienią...

MKJ30-07-2016 11:54:09   [#19]

Pewnie tak, ale czytając oba akty prawne nie chce mi wyjść inaczej...

Leszek30-07-2016 12:16:28   [#20]

Wg mnie nadal mamy dyrektora nauczyciela w 2 postaciach w zakresie prawa pracy:

1. Dyrektor i wszystkie sprawy z prawa pracy wynikające wobec dyrektora, np. delegacje służbowe itp.

2. Nauczyciel i jak wyżej, ale wobec nauczyciela, czyli zatrudnienie itp.

I trochę dziwię się  sądom administracyjnym, że  zajmują się kwestiami stosunku pracy...

Pozdrawiam 

 

ewa30-07-2016 12:19:37   [#21]

no a mi teraz właśnie wychodzi inaczej, bo do tej pory to był "tylko" wyrok sądu - I PK 267/10 SN 2011-05-19

"Przy ocenie podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy z nauczycielem nie pozostającym uprzednio w stosunku pracy z tą szkołą, w której powierzono mu stanowisko dyrektora, należy uwzględnić to, że zatrudnienie go na stanowisku nauczycielskim nie jest wynikiem tego rodzaju potrzeby szkoły, lecz konsekwencją powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły, wymuszającą odpowiednie zmiany organizacji nauczania w tej placówce. W takiej zaś sytuacji niewątpliwe jest istnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, umożliwiającej zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony (okres zajmowania stanowiska dyrektora szkoły) w myśl art. 10 ust. 7 KN"

a teraz jest już zapis ustawowy - czyli taki dyrektor, przy okazji n-l, jest zatrudniony na czas określony -kadencji i decyduje się na to z pełną świadomością ;-)


post został zmieniony: 30-07-2016 12:27:36
MKJ30-07-2016 12:28:44   [#22]

Ewo, ale ten wyrok nie przeczy temu, że nauczyciela, również takiego, któremu powierzono stanowisko dyrektora, zatrudnia szkoła, czyli dyrektor. A to, że jest to potrzeba wynikająca z organizacji nauczania, to inna sprawa.

rzewa30-07-2016 12:46:41   [#23]

Zatrudnia szkoła jak najbardziej, ale... w jej imieniu działa w tym wypadku wójt (burmistrz, prezydent, starosta, marszałek)

właśnie dlatego nie tylko SN się tym zajmował, ale także sądy administracyjne

MKJ30-07-2016 13:02:18   [#24]

Rzewo, art. 11 wskazuje konkretnie dyrektora szkoły, jako organ, który nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy i nie ma tu delegacji dla wójta. Zatem nawiązanie z nauczycielem stosunku pracy przez wójta byłoby przekroczeniem jego uprawnień.

Leszek30-07-2016 13:59:54   [#25]

Pozostając przy swoim i zdaniu Marcina myślę, że sądy niech sobie powalczą ale w indywidualnych sprawach...

A teraz czas odpocząć chociaż w weekend  😊

Pozdrawiam 

ewa30-07-2016 16:11:35   [#26]

dokładnie tak Leszku, odpoczywamy! :-)

DYREK01-08-2016 18:56:18   [#27]

art. 5 ust. 7 pkt 5 (zmiana w ustawie o systemie oświaty wynikająca z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1010)  -> zadanie organu prowadzącego: "wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki"

art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) -> "Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych."

 

Z powyższych zapisów OP może wnioskować, że organem właściwym w sprawie podjęcia wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły (w tym dotyczących rozwiązania albo nawiązania stosunku pracy z dyrektorem - nauczycielem) jest wójt.  Wg mnie należy się liczyć poważnie z taką właśnie praktyką.


post został zmieniony: 01-08-2016 18:58:03
MKJ01-08-2016 19:44:05   [#28]

Rzeczywiście należy się z tym liczyć, ale trzeba głośno mówić, że powierzenie stanowiska dyrektora nauczycielowi nie jest nawiązaniem stosunku pracy - czyli wobec dyrektora szkoły jako kierownika gminnej jednostki organizacyjnej wójt może wykonywać uprawnienia zwierzchnika służbowego, ale wobec dyrektora szkoły jako nauczyciela już nie, czyli nie może z nauczycielem ani rozwiązać ani nawiązać stosunku pracy.

Cały czas problemem jest dualny status dyrektora szkoły z jednej strony jako kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, z drugiej - nauczyciela zatrudnionego w szkole na podstawie KN, która w sposób zupełny reguluje jego stosunek pracy.

Leszek01-08-2016 20:47:46   [#29]

Uoso mówi o dyrektorze

A KN o nauczycielu i jego stosunku pracy

Zatem zamiary OP będą a jeśli sądy nie zrozumieją specyfiki stosunku pracy w oświacie to ...

Tego co napisałem  w # 20 to cóż. ..

Pozdrawiam 

jerzyk03-08-2016 02:55:42   [#30]

Odpowiedzi MEN na pytania Czytelników Serwisu Samorządowego PAP, dotyczące zatrudniania dyrektorów szkół.

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.ekspert2/112620/MEN-odpowiada

 

 

bogna03-08-2016 09:01:53   [#31]

ale w ww interpretacjach, MEN odpowiadając:

"Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje kierownik urzędu.

Powyższe wskazuje, że organem właściwym w sprawie podjęcia wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły jest wójt. "

nie wziął pod uwagę ustawy o pracownikach samorządowych:

Art. 7. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3, wykonują:

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego - wobec członków zarządu tego związku;
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
4) kierownik jednostki organizacyjnej - za inne niż wymienione w pkt 1-3 jednostki.
Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.
DYREK03-08-2016 13:51:03   [#32]

odpowiedź MEN jest z 2012 r.

obecnie w UoSO w art. 5 ust. 7 dodano pkt 5 

zadania OP -> „wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki”

status prawny dyrektora - nauczyciela określają przepisy KN ale także zapisy UoSO

zatem jak będzie pokaże stosowana praktyka i orzeczenia sądów:-)

 

 

jerzyk04-08-2016 02:36:19   [#33]

czyli ( czyli cytując azę albo nieznanego mi  klasyka) nadal ni pies nie wydra....  ;-)

mundi04-08-2016 08:53:08   [#34]

Moja była dyr. ponieważ przyszła z zewnątrz posiada akt mianowania na stanowisko nauczyciela podpisany przez burmistrza. Po zakończeniu dyrektorowania zastanawiałam się czy może pozostać w szkole jako nauczyciel, ale radca prawny potwierdził, że tak.  

Leszek04-08-2016 09:29:23   [#35]

Różne dziwne rzeczy spotykamy w życiu... wójt zatrudnia w imieniu szkoły.... minister zwalnia z aresztu...

😊 Pozdrawiam 

Marla28-09-2016 21:37:34   [#36]

w tym roku szkolnym chcę złożyć wniosek o ocenę pracy

mam też ze strony op propozycję abym nie  realizowała godzin dydaktycznych - zwiększyły mi się obowiązki, bo mam poważny remont i inne takie, ale zastanawiam się czy będzie to miało wpływ na ocenę mojej pracy - co prawda jest to ocena dyrektora, ale bez godzin dydaktycznych

czy brak godzin  w tym roku szkolnym może mieć znaczenieprzy ocenie pracy dyrektora?

rzewa29-09-2016 01:33:58   [#37]

nie powinien mieć żadnego znaczenia

Stan4618-10-2016 08:40:18   [#38]

Czy dyrektor po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia może złożyć do OP wniosek o dokonanie oceny pracy?

Leszek18-10-2016 09:26:22   [#39]

może

wszak ocena nie jest dokonywana tylko z ostatniego roku

pozdrawiam

Roman Langhammer01-12-2017 05:00:12   [#40]

Proszę o odpowiedź na moje pytania, w związku ze zmieniającymi się przepisami.

Krótko historia:

1. Jestem nauczycielem mianowanym od 18 sierpnia 2014

2. Jestem dyrektorem od 1 września 2015 (do konkursu była ocena dorobku zawodowego).

3. Jeśli wystąpię o ocenę pracy do 31 grudnia 2017 - będzie robiona na podstawie obecnych przepisów (trzy stopnie)?

4. Kiedy mogę złożyć wniosek na dyplomowanie? Dobrze czytam, że nie wcześniej niż 18 sierpnia 2019? (5 lat po mianowaniu i co najmniej 3 lata na stanowisku dyrektora? I ocena wyróżniająca?)

5. Czy ewentualna ocena wyróżniająca otrzymana w związku z pkt 3 będzie ważna (czy musi być zrobiona po nowemu) do awansu?

6. Czy ocena (pkt 3) będzie ważna do ewentualnej kolejnej kadencji - 1 września 2020?

 

Przede wszystkim zastanawiam się dlatego, że chyba łatwiej dostać wyróżniającą teraz niż po zmianie... Co Wy sądzicie?

I jeszcze jedno... pięć lat od daty na akcie mianowania (18 sierpnia 2014) czy pięć lat po zdaniu egzaminu na mianowanie (2 lipca 2017)...?

Roman Langhammer02-12-2017 06:28:54   [#41]

Przenoszę moje pytanie do innego wątku...

Bona Fide11-12-2017 08:49:22   [#42]

Gdzie powędrował obecnie zapis z UoSO z art. 5 ust. 7 pkt 5:  „wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki”, bo art. 5 został uchylony?

ewa11-12-2017 09:14:04   [#43]

art. 10 ust. 1 pkt 6 UPO

Bona Fide11-12-2017 09:44:53   [#44]

Dziękuję bardzo

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]