Forum OSKKO - wątek

TEMAT: jak ja kocham ankiety MEN
strony: [ 1 ]
noe1913-05-2016 14:15:56   [#01]

jak odpowiedzieć na pytanie?

16. Jeżeli wśród kadry pedagogicznej jest przedstawiciel zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej4, to czy uczęszcza regularnie na spotkania zespołu lub grupy?

  • Tak
  • Nie
Jeżeli udzielono odpowiedzi „Nie”, to proszę wskazać jaki jest powód.
  • nadmiar obowiązków w szkole/placówce
  • problemy ze zwalnianiem się na spotkania
  • brak dostatecznej znajomości problematyki zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
  • przekonanie, że nic nie da się w tej sprawie zrobić
  • brak dostępnych informacji o możliwościach udzielenia pomocy dziecku
  • obawa o własne bezpieczeństwo

 

u mnie nie ma takiego nauczyciela i każda odpowiedź mija się z prawdą :D 

pytania nie da się przeskoczyć (Tak-Nie to pola do wyboru - checkbox)

rzepek13-05-2016 14:46:57   [#02]

Czy naprawdę warto się przejmować ankietami i ułosiłować dociekać, co autor miał na myśli...? Czy to coś zmieni w szkolnictwie?

elrym13-05-2016 21:11:58   [#03]

nic nie zmieni, rzepku, ale wypełnić też muszę

i tez utknęłam na tym samym!

 

co radzicie???

Jacek13-05-2016 21:42:44   [#04]

się nie przejmuj.. Zaznacz NIE i nie wypełniaj dlaczego.. się okaże czy przyjmie system.

MKJ13-05-2016 21:42:50   [#05]

Elrym, prześlij do kuratorium ten post, który napisałaś jako pierwszy z bardziej stanowczym komentarzem i daruj sobie tę ankietę. :-)

Natka13-05-2016 21:54:23   [#06]

system nie przyjmuje, jeżeli nie zaznaczy się wszystkich "odpowiedzi"

Jacek13-05-2016 21:57:56   [#07]

no to nie wypełniać skoro prawdy zaznaczyć się nie da a skłamać gupio

rzepek14-05-2016 13:17:22   [#08]

Noe -ja tez NIE MAM  takiego nauczyciela, ale drogą dedukcji wymyśliłam, że go nie mam z powodów tych, które są podane poniżej  jako powody:) Na wszystkie pytania odpowiedziałam TAK. Czyli częściowo powiedziałam prawdę, częściowo się z nią rozminęłam. POSZŁO. Nawet się dłużej nie zastanawiam nad tego typu ankietami, bo szkoda czasu i zdrowia. Lepiej posiedzieć z uczniami i poopowiadać im o dopalaczach;))

Gaba14-05-2016 15:55:10   [#09]

chyba tak nie można - rozumiem Cię, Rzepku, ale wg mnie nie można, bo się wprowadza w błąd koś wyżej. 

rzepek14-05-2016 19:36:09   [#10]

No tak... ale jak można odpowiedzieć na pytanie, na które nie ma odpowiedzi? Więc kto kogo wprowadza w błąd? To ja muszę kłamać, żeby ankieta "poszła". To samo jest ze sprawozdaniami statystycznymi, które "krzyczą" że jest źle i nie da się wysłać. A wysłać trzeba. I co wtedy? 

elrym14-05-2016 20:34:45   [#11]

ciekawe czy pojdzie ta ankieta bez odpowiedzi?

w pytaniu jest:

Jeżeli.... jest...?

 

spróbuję w poniedziałek.

Gaba14-05-2016 21:17:50   [#12]

Rzepku, dokładnie - nie wiem jak, ale nie można wypełniać takiej ankiety, bo wtedy wychodzi założona wew. teza. Jeśli przytakniesz, to potwierdzasz tezę. 

 

 

 

Marek Pleśniar14-05-2016 21:22:59   [#13]

w przypadku głupich pytań zawsze brać dane z sufitu

AnJa14-05-2016 21:33:36   [#14]

no ale tu się nie da

da się jednak poinformować operatora ankiety o błędzie

rzepek15-05-2016 09:43:30   [#15]

Koleżanka o słabych nerwach i mocnym postanowieniu poprawy (w kwestii uczciwego wypełniania ankiet) poinformowala "organizatora" o błędach, a raczej o niemożności napisania prawdy w ankiecie. Uzyskała odpowiedź -żeby się nie przejmowala, bo i tak nikt tego twórczo nie analizuje:)))

Magosia15-05-2016 10:50:28   [#16]

...cbdu

 

czyli co było do udowodnienia...:-(

ola 1315-05-2016 10:54:39   [#17]

Raczej:

Łubu dubułubudubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. 

;-)
 

Gaba15-05-2016 12:38:39   [#18]

jeśli tak rzeczywiście powiedziano, to obraża się - nauczycieli (w tym nas dyrektorów) i osoby, które jednak na podstawie raportów/ankiet piszą np. audyty. Nie wolno nikogo wprowadzać w błąd.

AnJa15-05-2016 14:02:11   [#19]

jakoś nie wierze w taką odpowiedź

acz nie wykluczam, że tak faktycznie jest

a czyja to ankieta? gdzie wisi?

elrym15-05-2016 14:07:20   [#20]

aniketa jest MEN,wisi w SIO sterfa dla zalogowanych

AnJa15-05-2016 14:09:20   [#21]

aha, dzięki za info

Jacek15-05-2016 14:15:03   [#22]

taka to ankietka

Ankieta - profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży


Zakres zadań z profilaktyki zachowań zdrowotnych i ryzykownych dzieci i młodzieży, m.in. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, palenia tytoniu, zaburzeń odżywiania, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które były realizowane w szkole w bieżącym roku kalendarzowym.
Uwaga! Zakres ankiety obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

1. Czy profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w tym uzależnień znalazła odzwierciedlenie w programie wychowawczym szkoły i/lub w programie profilaktyki?

tylko w programie wychowawczym

tylko w programie profilaktyki

w obydwu programach

w żadnym z powyższych programów

2. Aby prawidłowo zaplanować działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałania uzależnieniom, należy rozpoznać problemy i potrzeby uczniów. Czy w szkole została przeprowadzona aktualna diagnoza?

Tak

Nie

Jeśli „Tak” to proszę podać formę przeprowadzonej diagnozy. Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź:

a. przeprowadzono ankietę wśród:

uczniów

rodziców

nauczycieli

b. prowadzono otwartą dyskusję wśród:

nauczycieli

rodziców

uczniów

c. przeprowadzono analizę przypadków:

łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przez uczniów;

łamania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przez uczniów;

łamania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przez uczniów;

zgłoszeń na policję;

udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

d. przeprowadzono analizę dokumentów:

raporty z badań dotyczących problemu używania substancji psychoaktywnych na poziomie województwa;

raporty z badań dotyczących problemu używania substancji psychoaktywnych na poziomie ogólnopolskim;

organizacji zajęć z zakresu profilaktyki narkomanii;

e. przeprowadzono diagnozę, z zastosowaniem innych niż ww. metody:

Tak

Nie

3. Czy program wychowawczy szkoły był uchwalony przez Radę Rodziców?

Tak

Nie

4. Czy program profilaktyki był uchwalony przez Radę Rodziców?

Tak

Nie

Pytania 5-16 dotyczą realizacji programów rekomendowanych w ramach krajowego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Wykaz programów wraz z ich opisem znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl.

5. Czy szkoła realizuje przynajmniej jeden rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej1 z zakresu zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży i promocji ochrony zdrowia psychicznego?

Tak

Nie

Jeżeli została udzielona odpowiedź „Tak”, proszę o wskazanie które programy?

Program:

Fantastyczne Możliwości

Program Domowych Detektywów

Archipelag Skarbów

Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat

Przyjaciele Zippiego

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon

Program profilaktyki zintegrowanej dla gimnazjalistów (Unplugged)

Inne programy przeciwdziałania narkomanii, nie z listy programów rekomendowanych

6. Czy szkoła realizuje z zakresu profilaktyki uniwersalnej rekomendowane programy rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców?

Tak

Nie

Jeżeli została udzielona odpowiedź „Tak”, proszę o wskazanie które programy?

Program:

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Program wzmacniania rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat

Inne programy rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców, nie z listy programów rekomendowanych

7. Czy szkoła realizuje rekomendowany program profilaktyki selektywnej2 adresowany do okazjonalnych użytkowników narkotyków?

Tak

Nie

Jeżeli została udzielona odpowiedź „Tak”, proszę o wskazanie które programy?

Program:

Szkolna interwencja profilaktyczna

Inne programy profilaktyki selektywnej adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, nie z listy programów rekomendowanych

8. Czy szkoła realizuje rekomendowane programy profilaktyki selektywnej i wskazującej w szczególności dla: dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Tak

Nie

Jeżeli została udzielona odpowiedź „Tak”, proszę o wskazanie które programy?3

Program:

Wspomaganie Rozwoju Psychospołecznego Dzieci Nieśmiałych

Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych

Inne programy profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowane do uczniów, ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nie z listy programów rekomendowanych

9. Czy szkoła współpracuje z organizacjami/podmiotami realizującymi niżej wymienione pozaszkolne rekomendowane programy profilaktyczne?

Tak

Nie

Jeżeli została udzielona odpowiedź „Tak”, proszę o wskazanie które programy?

Program:

Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej

Środowiskowa profilaktyka uzależnień

Ogólnopolski program koordynowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - FreD goes net

10. Czy szkoła przygotowuje nauczycieli i wychowawców do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii?

Tak

Nie

Jeżeli została udzielona odpowiedź „Tak”, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

11. Ilu nauczycieli w szkole zostało przygotowanych do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii?

11.1. Liczba nauczycieli w szkole ogółem

11.2. Liczba nauczycieli przygotowana do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

12. Ilu nauczycieli w szkole zostało przygotowanych do realizacji programu wczesnej interwencji adresowanego do okazjonalnych użytkowników narkotyków?

Liczba nauczycieli przygotowana do realizacji programu wczesnej interwencji adresowanego do okazjonalnych użytkowników narkotyków:

13. Czy szkoła organizuje spotkania z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień?

Tak

Nie

Jeżeli została udzielona odpowiedź „Tak”, proszę o wskazanie właściwych odpowiedzi. Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź:

Spotkania organizowane są:

przy okazji wywiadówki,

specjalnie, z uwagi na ważność problematyki przeciwdziałania uzależnieniom,

w ramach realizacji programu profilaktycznego dla uczniów.

14. Czy w szkole były stwierdzone przypadki podejrzenia o stosowanie przemocy wobec dziecka w rodzinie?

Tak

Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi „Tak”:

Proszę podać liczbę takich przypadków

Proszę podać liczbę założonych „Niebieskich Kart”

15. Ilu nauczycieli zostało przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania procedury „Niebieskie Karty”?

Liczba nauczycieli przygotowana do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka, w tym procedury „Niebieskie Karty”

16. Jeżeli wśród kadry pedagogicznej jest przedstawiciel zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej4, to czy uczęszcza regularnie na spotkania zespołu lub grupy?

Tak

Nie

Jeżeli udzielono odpowiedzi „Nie”, to proszę wskazać jaki jest powód.

nadmiar obowiązków w szkole/placówce

problemy ze zwalnianiem się na spotkania

brak dostatecznej znajomości problematyki zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

przekonanie, że nic nie da się w tej sprawie zrobić

brak dostępnych informacji o możliwościach udzielenia pomocy dziecku

obawa o własne bezpieczeństwo

17. Czy w szkole zdiagnozowano zachowania ryzykowne uczniów związane z paleniem tytoniu?

Tak

Nie

18. Czy szkoła w programie profilaktyki uwzględniała działania ukierunkowane na zmniejszenie zjawiska używania tytoniu przez młodzież?

Tak

Nie

19. Czy szkoła realizuje poniższe programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki palenia tytoniu?

Tak

Nie

Jeżeli została udzielona odpowiedź „Tak”, proszę o wskazanie które programy?

Program:

Czyste Powietrze Wokół Nas

Nie pal przy mnie, proszę

Znajdź właściwe rozwiązanie

Program profilaktyki zintegrowanej (Unplugged)

Inne programy profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej palenia tytoniu, nie z listy programów rekomendowanych

20. Czy szkoła uczestniczy w programie Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem?

Tak

Nie

21. Czy szkoła przygotowuje nauczycieli i wychowawców do realizacji zadań z zakresu profilaktyki palenia tytoniu?

Tak

Nie

22. Czy szkoła przestrzega przepisy art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych?

Tak

Nie

23. Czy w szkole są uczniowie z nadwagą lub otyłością?

Tak

Nie

24. Czy przeciwdziałanie nadwadze i otyłości znalazło odzwierciedlenie w programie wychowawczym szkoły i/lub w programie profilaktyki?

Tak

Nie

25. Czy do szkoły uczęszczają uczniowie cierpiący na inne niż otyłość choroby przewlekłe (cukrzyca, padaczka, choroby reumatyczne, mukowiscydoza, astma, choroba Leśniowskiego-Crohna, nowotwory, schizofrenia, inne choroby psychiczne, stwardnienie rozsiane, fenyloketonuria, choroba niedokrwienna, choroby autoimmunologiczne i in.)?

Tak

Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi „Nie” proszę nie odpowiadać na pyt. nr 26.

26. Czy nauczyciele, wychowawcy zostali przeszkoleni w zakresie opieki i udzielania pomocy uczniom?

Tak

Nie

27. Czy nauczyciele i wychowawcy odpowiedzialni za realizację edukacji zdrowotnej uczestniczyli w szkoleniach mających na celu podnoszenie kompetencji z tego zakresu?

Tak

Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi „Tak”, proszę podać:

Liczbę nauczycieli w szkole:

Liczbę przeszkolonych nauczycieli:

28. Czy szkoła korzysta z materiałów dotyczących promocji zdrowia, w tym dobrych praktyk, dostępnych na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji?

Tak

Nie

Dół formularza


1 Rekomendowane programy profilaktyki uniwersalnej, to programy oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w ramach systemu rekomendacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na stronie ORE znajduje się link do listy rekomendowanych programów.

2 - profilaktyka selektywna jest ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka, wymaga dobrego rozpoznania tych grup uczniów w społeczności szkolnej; ma na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostkę zachowań ryzykownych,
- profilaktyka wskazująca jest kierowana do uczniów, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

3 Koordynatorem Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które prowadzi krajową bazę rekomendowanych programów profilaktycznych dostępnych na stronie
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575

4 przepis ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

rzepek15-05-2016 14:39:55   [#23]

Wyjaśniam, że pytanie koleżanki NIE dotyczyło tej właśnie ankiety (żadnej ankiety MEN ani KO), tylko całkiem innej i w zeszłym roku:))

zemi15-05-2016 20:27:47   [#24]

Pytanie nr 16 jest źle sformułowane. Jeśli nie ma n-la w w zespole interdyscyplinarnym, to nie da się uczciwie na to pytanie odpowiedzieć. Powinno być - jeśli nie ma to pomiń.

Ja nie mam problemu, bo mam takiego n-la  i uczestniczy w każdym zebraniu. 

slos16-05-2016 08:41:11   [#25]

Pomijając wszystkie powyższe uwagi perfidna ankieta nie daje się zapisać. :-)

 

malchow16-05-2016 08:51:04   [#26]

Jak wypełnić to cudo w przypadku szkoły dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym.

elrym16-05-2016 09:23:03   [#27]

próbuje dzwonić do MEN, ale zajęteeeeee i zajęęete!

 

jutro mam zadzwonić, bo dzisiaj nie ma Pani, która tym się zajmuje

:-)


post został zmieniony: 16-05-2016 09:33:55
malchow18-05-2016 10:39:53   [#28]

elrym:)

Czy mamy jakąś odpowiedź?

babluta18-05-2016 11:16:58   [#29]

Moje Kuratorium (Kielce) przesłało na cito kolejną ankietę MEN nt. zmian w organizacji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, czy ktoś już ją wypełnił??? Wydaje się bardzo, bardzo ciekawa....;)

Pozdrawiam

dariuszn723-03-2017 10:11:02   [#30]

Profilaktyka zachowań zdrowotnych i ryzykownych dzieci i młodzieży

wypełnić za rok 2016, do 31 marca. Czy ma ktoś może tę ankietę w wersji do wydrukowania?

bialy196723-03-2017 11:27:41   [#31]

noe19

16 pytanie z ankiety to typowy paragraf 22, czyli określenie sytuacji bez wyjścia, w której aby wypełnić jakieś kryterium, trzeba jednocześnie spełniać inny warunek, który to kryterium wyklucza :) Joseph Heller się kłania :)

JarTul23-03-2017 12:26:12   [#32]

Super. Taka wędrówka w nieznane - odkrywanie ekran za ekranem kolejnych "tajemnych" pytań.  :-)

Marek Pleśniar23-03-2017 14:10:53   [#33]

praca, widzę, wre. Produkcja ankiet KO wzrosła "w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" o x procent

Marek Pleśniar23-03-2017 14:24:49   [#34]

taka facebookowa analogia;-)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1399692956750129&set=a.372982412754527.94290.100001283147090&type=3&theater

 

kulka23-03-2017 14:41:09   [#35]

Też potrzebna mi wersja ankiety w formie do wydrukowania!!! Na stronie pojawia się TYLKO JEDNO JEDYNE pytanie, nie można zajrzeć dalej, co jest, aby przygotować sobie odpowiedzi, przemyśleć. Jak sobie autor tej ankiety wyobraża wypełnianie? Mam usiąść, spojrzeć na pyt.2 , poszperać, poszukać, wypełnić. Spojrzeć na pyt.3, odejść od kompa, szukać , zastanawiać się, wypełnić. Przejść do pyt.4, odejść, szukać w papierach, zastanawiać się, wypełnić. Przejść do pyt.5. Odejść, poszukać, poszperać, zastanowić się, wypełnić. Przejść do pyt.6. Szukać w dokumentacji, poszperać, przemyśleć, wypełnić. Przejść do pyt.7..... I TAK DO 35????? Ja tak nie umiem pracować. Tak pracując musiałabym cały dzień poświęcić. A nie wiem, jak u Was, ale u nas jest  codziennie dużo więcej rzeczy do zrobienia:)

Proszę, zlitujcie się i prześlijcie mi tą ankietę w formie takiej, abym miała WSZYSTKIE PYTANIA JEDNOCZEŚNIE przed oczami. Przemyślę odpowiedzi i hurtowo wklepię. W tej wersji na stronie nawet nie można przejść do następnego pyt, aby zobaczyć o co będą pytać (bo może przy pyt.18 mogłabym i poszukać danych na pyt.19...??). 

Jacek23-03-2017 14:47:18   [#37]

ankieta durna ale edytowalna więc se można wpisać bzdety i skopiować do łorda a potem się zastanawiać nad odpowiedziami i wklepać. Mnie się udało ten bzdet już wypełnić bez kopiowania.

zemi23-03-2017 16:08:24   [#39]

Dobre jest to czy rodzice uchwalali program wychowawczy szkoły.TAK. Jeśli tak to:

Czy wniesli uwagi? NIE

Czy te uwagi uwzględniono? Tak NIE

Nie da się przejść dalej jeśli nie kliknie się którejś odpowiedzi. Jak uwzglęnić coś czego nie było? Jak nie uwzględniać czegoś czego nie było..trzeba więc bez sensu kliknąć  którąś odpowiedź aby przejść dalej. 

 

carpediem23-03-2017 20:33:21   [#40]

No tak próbowałam dzisiaj przebrnąć przez tę ankietę. Utknęłam na pytaniu powyżej. Jeśli zaznaczyłam, że rodzice uchwalili program, nie wnieśli uwag i zaznaczam  , że uwag nie uwzględniono- nie mogłam przejść dalej. Dałam sobie spokój. Pytanie- czemu ma to służyć- jeżeli zaznaczam odpowiedzi zgodnie z prawdą system wymuszą zaznaczenia innej odpowiedzi , by przejść do kolejnego pytania.

 

edek23-03-2017 20:42:38   [#41]

czy ktoś już porównał ankietę za 2016 z tą poprzednią za 2015 ? ( jej chyba pełna treść za 2015 jest pod # 22 ... )

czy to to samo?

byłoby znacznie łatwiej wypełnić z wydrukiem w ręce ...

 

 

Jacek23-03-2017 20:47:19   [#42]

Matkosz... wypełnijcie tak by dojść do końca i wysłać.. reszta nie ważna :-)


post został zmieniony: 23-03-2017 20:47:38
gosiaes223-03-2017 21:09:35   [#43]

Jacek - ;))))))))

jutro wypełnię :)))

Jacku - poprawiłeś mi nastrój na koniec dnia!!!!


post został zmieniony: 23-03-2017 21:10:11
Natka23-03-2017 21:17:38   [#44]

o jakiej ankiecie mówicie? coś na skrzynki przychodziło?

Jacek23-03-2017 21:35:13   [#45]

no przyszło i się czepiło jak rzep psiego ogona. Wyjścia dwa...

1. nie wypełniać, że nie wiem bo poszło do spamu i wywalone bez czytania

2. wypełnić by było dobrze jak w [#42] i wszystko zgodnie z prawdą

PS. jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się by takie ankiety ktokolwiek weryfikował. Poszło albo nie i już :-)


post został zmieniony: 23-03-2017 21:36:07
ola 1324-03-2017 13:27:17   [#46]

[#42] Tak właśnie zrobiłam, aczkolwiek po raz kolejny przekonałam się, że język polski trudna język. ;-)

elrym24-03-2017 19:40:29   [#47]

ma Ktoś tę ankietę skopiowaną?

 

ola 1324-03-2017 20:19:55   [#48]

Jej się nie da skopiować, tzn. da, o ile chce się dziergać na zasadzie kopiuj wklej.

Nawet po edycji wyświetla jedno pytanie na ekran. Szkoda czasu na taką zabawę. Sprawny dyrektor spokojnie wypełni ją w 5 minut. :-)

elrym24-03-2017 20:48:21   [#49]

sprawny -mówisz- qurka, ostatnio mam kłopot z  rzepką w prawym kolanie ;-)))

Marek Pleśniar16-10-2017 12:52:42   [#50]

...


post został zmieniony: 16-10-2017 13:02:00

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]