Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ]
mańka18-02-2016 21:18:27   [#01]

Witam

Nauczyciel ,który miał na studiach magisterskich z biologii ok 900h chemii czy może uczyć chemii w gimnazjum.Czy można się starać w kuratorium o zgodę na naukę tego przedmiotu. 

Proszę o podpowiedzi.

Jacek18-02-2016 21:56:31   [#02]

Ty oceniasz zgodnie z przepisem rozporządzenia o kwalifikacjach czy:

2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

 

DYREK19-02-2016 09:21:00   [#03]

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 maja 2004 r. (sygn. akt U 1/04, OTK-A 2004/5/43) zakwestionował kompetencję kuratora oświaty do stwierdzania, czy dany kierunek studiów (specjalność) jest zbliżony z nauczanym przedmiotem.

Od 31 maja 2004 r. oceny kwalifikacji nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły. Stanowisko dyrektora w tym zakresie jest wiążące.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 UoSO kurator oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego może  sprawdzić zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami i ewentualnie wydać wiążące zalecenia.


post został zmieniony: 19-02-2016 09:23:36
KaPi19-02-2016 13:07:51   [#04]

Jeżeli dyrektor uznał kwalifikacje - kierunek studiów jest zbliżony -  to wtedy nauczyciel taki ma płacone jak stażyście mimo, że jest np. dyplomowany?

DYREK19-02-2016 13:44:14   [#05]

Jeżeli ocena kwalifikacji nauczyciela (zbieżności jego wykształcenia z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami) dokonana przez dyrektora jest pozytywna, to nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zgodne ze swoim  stopniem awansu.

Ocena pozytywna następuje poprzez przydzielenie przedmiotu w arkuszu organizacji szkoły. Dyrektor nie wydaje (nie ma prawa wydać) pisma w tej sprawie.

Prawidłowość przydzielenia przedmiotu (zajęć) może sprawdzić kurator oświaty (w trybie nadzoru pedagogicznego).


post został zmieniony: 19-02-2016 13:57:27
KaPi19-02-2016 16:51:39   [#06]

Dyrku, a bardzo proszę o podstawę prawną do tego wynagrodzenia... z góry dziękuję :)

DYREK19-02-2016 17:17:10   [#07]

a jaka jest podstawa do płacenia jak stażyście ?  -> art. 10 ust. 9 i 10  KN nie ma w omawianym przypadku zastosowania

 

Dyrektor ocenił, że nauczyciel ma kwalifikacje i przydzielił zajęcia zgodnie z tak ocenionymi kwalifikacjami. Zatem należy płacić zgodnie z jego stopniem awansu.


post został zmieniony: 19-02-2016 17:17:34
KaPi19-02-2016 20:49:14   [#08]

Dziękuję :)

 

mańka19-02-2016 22:10:56   [#09]

Mam jedno pytanie to nie jest nauczyciel mojej szkoły, potrzebuję zatrudnić jego od nowego roku szkolnego. Więc który dyrektor uznaje kwalifikacje. 

AnJa19-02-2016 22:20:01   [#10]

Zatrudniający

mańka21-02-2016 15:43:06   [#11]

Dziekuje za cenne uwagi , dużo mi podpowiedzieliście.  z góry dziękuję.

 

JarTul06-03-2017 15:21:38   [#12]

Czy nauczyciel posiadający licencjat z wychowania fizycznego i magisterium z pedagogiki na bazie obowiązujących przepisów ma kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej?

rzewa06-03-2017 17:10:31   [#13]

nie ma

ewitex07-03-2017 22:03:54   [#14]

Czy nauczyciel uczący w SP posiadający tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa może uczyć historii? Na dyplomie nie ma napisane do jakich przedmiotów tytuł doktorata upoważnia go. Uczelnia również nie wydała żadnych innych dokumentów oprócz dyplomu doktorata. Wcześniej skończył studia magisterskie z zakresu j. polskiego.

AnJa07-03-2017 22:09:02   [#15]

Wg. rozporządzenia o kwalifikacjach- nie.

KaPi08-03-2017 18:45:42   [#16]

Taka sytuacja:

nauczyciel już dyplomowany, zatrudniony w sp jako nauczyciel przyrody, któremu teraz będzie brakowało godzin, ma podyplomówkę z biologii, ale nigdy jej nie uczył - wszystkie dyplomy ukończenia studiów złożone w szkole

i moje pytanie (może głupie, ale wolę dopytać...): czy można dać temu nauczycielowi godziny biologii w tej szkole, żeby miał etat???

Kaz08-03-2017 20:41:32   [#17]

Proszę o pomoc i podpowiedź.

Czy nauczyciel, który skończył studium pedagogiczne, potem rolnictwo, a następnie podyplomowe z przyrody będzie miał kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej? Aktualnie jest nauczycielem dyplomowanym, a przed 1999 r. uczył biologii w podstawówce, jednak nie ma dokumentów, iż jego kwalifikacje zostały uznane za zbliżone.

KaPi08-03-2017 20:58:15   [#18]

nie ma pojęcia "zbliżoności"

kwalifikacje uznaje dyrektor

natomiast, znając "zawartość przedmiotową" rolnictwa było tam bardzo dużo biologii... na pewno wtedy nie było jeszcze suplementów do dyplomów, ale w indeksie są wypisane wszystkie przedmioty objęte tokiem studiów i na nauczanie biologii w szkole podstawowej na pewno wystarczą...

rzewa09-03-2017 07:57:02   [#19]

do #16: ma kwalifikacje do biologii i nie można temu zaprzeczyć

do #17: zależy od dyrektora albo stwierdzi, że kwalifikacje n-l ma (na podstawie programu studiów kierunkowych czyli tego rolnictwa) i przydzieli biologię albo stwierdzi, że nie ma i nie przydzieli

:-)

Kaz09-03-2017 12:39:51   [#20]

KaPi i Rzewo dziękuję za pomoc.

dwalcz09-03-2017 14:03:11   [#21]

Nauczyciel uczy fizyki w gimnazjum (uznane kwalifikacje przez dyrektora). Czy od 1 września będzie mógł uczyć fizyki w kl.7 SP?

bazyl09-03-2017 15:14:39   [#22]

 Kochani nauczyciel j. polskiego, uczył w s.p historii- miał uznane zbliżenie - przez uprzedniego dyrektora- kiedyś kiedy to można było robić  . Czy to zbliżenie nadal obowiązuje ? Czy nadal może uczyć tej historii?

bazyl09-03-2017 17:08:25   [#23]

Proszę  odpowiedzcie :-) 

befana06-09-2017 19:30:23   [#24]

Liczę na waszą pomoc.

Nauczyciel emeryt, studia wyższe, rolnictwo, przygotowanie pedagogiczne, mianowany, w "dawnej" ośmioklasowej szkole uczył biologii, fizyki i chemii (wiele lat) , miał "uznanie" kwalifikacji ( nie pamięta już, chyba od dyrektora, szukamy papieru),

Teraz chciałabym go zatrudnić na fizykę, chemię i biologię. No i mam problem - wg rozporządzenia - kwalifikacji nie ma, a jako nauczyciel bez kwalifikacji zatrudnić się nie chce - nie opłaca mu się.

Czy można zatrudnić go jako n- la bez kwalifikacji i zaraz potem uznać mu je? Czy występować o zgodę do KO o zatrudnienie bez kwalifikacji?

befana11-09-2017 18:09:37   [#25]

Bardzo proszę o pomoc - czy na podstawie tego:

§ 3. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (...) posiada osoba, która ukończyła:

1)               studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa    w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 9c  ustawy  z dnia  27 lipca  2005 r.  –  Prawo  o szkolnictwie  wyższym, w zakresie  wiedzy  i umiejętności  obejmują  treści  nauczanego  przedmiotu  lub  prowadzonych  zajęć,  wskazane  w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

Można uznać czyjeś kwalifikacje?

Sprawa dotyczy nauczyciela nowozatrudnianego

 

Jacek11-09-2017 18:16:13   [#26]

Można

elkap11-09-2017 18:39:35   [#27]

Można uznać kwalifikacje, ale nie w dawnym znaczeniu. Tekst art 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym brzmi:

Art. 9c. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze wymagania rynku pracy, standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniając:

1) efekty kształcenia w zakresie:

a) wiedzy merytorycznej i metodycznej,

b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej,

d) poziomu znajomości języka obcego;

2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar i sposób organizacji praktyk.

Tyle w ustawie, a szczegóły w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

(Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

A wracając do uznawania kwalifikacji nauczyciela, to generalnie robi się to na podstawie suplementu do dyplomu, bo tam są informacje do czego nauczyciel te kwalifikacje ma.

befana11-09-2017 19:21:10   [#28]

No tak, ale jeśli dotyczy to nauczyciela, który dyplom otrzymał dawno i bez suplementu? Uczył 25 lat chemii i biologii, teraz jest na emeryturze, a ja z braku kadry kwalifikowanej sięgam głęboko...

Florentyna13-09-2017 09:36:43   [#29]

jak wykazać instruktora praktycznej nauki zawodu (budowlanych), który ma tytuł mistrza?

tabela N 7 - przedmioty zawodowe- budowlane, placówki doskonalenia nauczycieli, PP-P... ? 


post został zmieniony: 13-09-2017 09:38:43
alis13-09-2017 20:16:14   [#30]

Jak powinno się płacić nauczycielowi dyplomowanemu, który ma ukończony licencjat z fizyki i studia magisterskie z chemii- uczy fizyki.

1. jak nauczycielowi dyplomowanemu z wykształceniem mgr

2. czy jak nauczycielowi dyplomowanemu z licencjatem?

elrym13-09-2017 20:28:04   [#31]

pod uwagę bierze się najwyższy stopień, tutaj- wykształcenie, wiec płacisz - mgr


post został zmieniony: 13-09-2017 20:28:39
rzewa13-09-2017 23:52:43   [#32]

ale pomimo, że ma to mgr nie może uczyć fizyki w szkole ponadpodstawowej ani ponadgimnazjalnej - taki paradoks przepisów o kwalifikacjach


post został zmieniony: 13-09-2017 23:53:14
gimjh17-09-2017 11:54:22   [#33]

Rzewo, n-l ma mgr z chemii, licencjat z zakresu chemii i biologii (specjalność nauczycielska), w suplemencie jest , że ma uprawnienia do III etapu edukacyjnego z biologii. Czy ma uprawnienia do nauczania chemii i biologii w gimnazjum, czy nie?

rzewa17-09-2017 14:01:48   [#34]

tak, ale nie ma kwalifikacji do nauczania biologii w liceum albo w technikum

joljol22-09-2017 15:25:23   [#35]

Taka sytuacja: 

Nauczycielka (mgr pedagogiki opiekuńczej) w roku 2010 uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego pracując w przedszkolu niepublicznym. 

mogła czy nie mogła uzyskać ten awans?

Teraz chce robić mianowanego pracując w publicznym ale jest jeszcze jeden szczegół: w 2011 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego

wg mnie: nie miała kwalifikacji do pracy w przedszkolu i uzyskania kontraktowego w 2010 roku

ukończone studia podyplomowe w 2011 roku nie dają jej nadal kwalifikacji do pracy w przedszkolu

Pytanie: 

co z nią zrobić, żeby to jakoś wszystko wyprostować?

Czy może wszystko jest ok?

Podpowiedzcie, proszę, bo mam mętlik w głowie a nie chcę skrzywdzić dziewczyny bo nie zasługuje na to

beba122-09-2017 19:33:11   [#36]

studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego dają kwalifikacje do pracy zarówno w przedszkolu, jak i kl. I-III szkoły podstawowej

joljol24-09-2017 12:54:10   [#37]

do #36 - raczej nie

 

podniosę:))

Jolanta 7724-09-2017 15:26:49   [#38]

Znam nauczyciela - mgr pedagogiki opiekuńczej , studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej pracuje od lat w klasach 1-3 i od roku jest nauczycielem dyplomowanym- nikt nie miał zastrzeżeń,

Proszę również o pomoc

Czy nauczyciel licencjat z edukacji wczesnoszkolnej, mgr pedagogiki , podyplomowe studia z oligofrenopedagogiki może uczyć w szkole specjalnej - podstawowej i przysposabiającej do pracy - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym na poziomie klas od  I do VIII biorąc pod uwagę fakt, że dla nich wszystkich jest jedna podstawa programowa 

joljol24-09-2017 21:44:33   [#39]

to ten ma kwalifikacje

bo podyplomowe z wczesnoszkolnej daja mu kwalifikacje do ... wczesnoszkolnej

joljol25-09-2017 08:32:44   [#40]

podnoszę moją sytuację opisaną w # 35

joljol25-09-2017 21:55:30   [#41]

i jeszcze raz #35

Roman Langhammer28-09-2017 08:33:24   [#42]

Dzień dobry.

Czy pedagogiem szkolnym w SP może być osoba, która ma następujące łączne wykształcenie:

- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkole (magisterskie)

- oligofrenopedagogika (podyplomowe)

- logopedia (podyplomowe)

- resocjalizacja i socjoterapia (podyplomowe)

- naurologopedia (podyplomowe)

Dzięki za odpowiedź.

rzewa28-09-2017 09:06:14   [#43]

wymarzone

aż szkoda jej na pedagoga

:-)

Roman Langhammer28-09-2017 09:21:02   [#44]

Właśnie tę osobę planuję jako pedagoga, a do tego logopedę. Jest świetnym fachowcem i moim zdaniem marnuje się jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. :)

AnJa28-09-2017 11:11:10   [#45]

Zakładając , że ona coś faktycznie umie (poza kolekcjonowaniem dyplomów) marzyłbym, żeby mojego wnuka (tfu, na psa urok) uczył w klasach I-III ktoś taki, a nie marnował się jako pedagog czy logopeda

joljol28-09-2017 12:17:26   [#46]

Taka sytuacja: 

Nauczycielka (mgr pedagogiki opiekuńczej) w roku 2010 uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego pracując w przedszkolu niepublicznym. 

mogła czy nie mogła uzyskać ten awans?

Teraz chce robić mianowanego pracując w publicznym ale jest jeszcze jeden szczegół: w 2011 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego

wg mnie: nie miała kwalifikacji do pracy w przedszkolu i uzyskania kontraktowego w 2010 roku

ukończone studia podyplomowe w 2011 roku nie dają jej nadal kwalifikacji do pracy w przedszkolu

Pytanie: 

co z nią zrobić, żeby to jakoś wszystko wyprostować?

Czy może wszystko jest ok?

Podpowiedzcie, proszę, bo mam mętlik w głowie a nie chcę skrzywdzić dziewczyny bo nie zasługuje na to

 

 

 

Proszę

Roman Langhammer28-09-2017 13:08:55   [#47]

Anja - ta osoba jest świetnym fachowcem, która nie kolekcjonuje dyplomów, ale ciągle chce poznawać coś nowego, co jej sprawia przyjemność.

Łatwiej znaleźć dobrego nauczyciela EW niż dobrego specjalistę, który potrafi pracować z dziećmi z bardzo często dużymi problemami, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi...

A z pojęciem "marnowanie się jako pedagog czy logopeda" całkowicie się nie zgodzę... Jeśli jest dobry pedagog i logopeda, to wszyscy nauczyciele mają dużo łatwiejszą pracę. Praca pedagoga (jeśli jest dobrze wykonywania) rozwiązuje wiele problemów szkoły. :)

AnJa28-09-2017 14:20:53   [#48]

Nie pisałem z perspektywy szkoły

joljol28-09-2017 20:59:08   [#49]

Czy nikt nie zna odpowiedzi na to?

 

Taka sytuacja: 

Nauczycielka (mgr pedagogiki opiekuńczej) w roku 2010 uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego pracując w przedszkolu niepublicznym. 

mogła czy nie mogła uzyskać ten awans?

Teraz chce robić mianowanego pracując w publicznym ale jest jeszcze jeden szczegół: w 2011 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego

wg mnie: nie miała kwalifikacji do pracy w przedszkolu i uzyskania kontraktowego w 2010 roku

ukończone studia podyplomowe w 2011 roku nie dają jej nadal kwalifikacji do pracy w przedszkolu

Pytanie: 

co z nią zrobić, żeby to jakoś wszystko wyprostować?

Czy może wszystko jest ok?

Podpowiedzcie, proszę, bo mam mętlik w głowie a nie chcę skrzywdzić dziewczyny bo nie zasługuje na to

 

GAŁKA28-09-2017 21:37:02   [#50]

joljol

skoro dziewczyna ma już nadany stopień kontraktowego, to przecież nie Twoją rolą jest go weryfikować, od tego jest OP, a co do zatrudnienia, to sprawdź z rozporządzeniem  (Dz.U. 2017 poz.1575)

§ 4. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, z zastrzeżeniem

§ 12–24, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 lub

2) ukończyła:

a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

b) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

lub

c) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i lit. b oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

lub

d) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom,

lub

e) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach IIII szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika
w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Kierunkami (specjalnościami) przygotowującymi do pracy w przedszkolu są te, które przygotowują do pracy z dziećmi zarówno w wieku przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym (klasy I–III) np.: wychowanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, edukacja wczesnoszkolna itp., różnie nazywane,
w zależności od uczelni lub okresu, w którym funkcjonowały.

strony: [ 1 ][ 2 ]