Forum OSKKO - wątek

TEMAT: NAuczanie indywidualne po nowemu?
strony: [ 1 ]
Maja1915-12-2015 13:48:04   [#01]

Czy prawdą jest że teraz nauczanie indywidualne to tylko zajęcia z nauczycielem i nic więcej (10 godz, 11, 12  w gimnazjum )

Że uczeń nie może chodzić z klasą na inne przedmioty, które nie są objęte nauczaniem ind, np: wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, techniczne itd?

\Proszę podajcie mi odpowiedni zapis w prawie, bo aż nie chce mi się wierzyć.

 

rzewa15-12-2015 13:53:43   [#02]

nie jest to prawda

uczeń mający NI może uczestniczyć w zajęciach z klasą ale nie musi; natomiast oceniany jest na zajęciach indywidualnych

zawsze tak było i jest tak nadal

Maja1915-12-2015 13:56:01   [#03]

tak jednak jest opinia mojej PPP.

Porażka

Jacek15-12-2015 13:56:59   [#04]

ale NI organizujesz Ty a nie poradnia


post został zmieniony: 15-12-2015 13:57:32
Maja1915-12-2015 13:57:41   [#05]

a jaka jest podstawa prawna, że może chodzić z klasa i pozostałe przedmioty?

Jacek15-12-2015 13:58:26   [#06]

np. uzgodnienie z rodzicami

Ala15-12-2015 13:59:23   [#07]

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 

§ 7. 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

 

§ 9. 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:

1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;

2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;

3) dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;

4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.

2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizuje

się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 – w ciągu co najmniej 3 dni.

3. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż maksymalny

wymiar określony w ust. 1 za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 1.

5. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.

§ 10. 1. Dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia dziecka lub ucznia, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka lub ucznia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły. Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych.

2. Dzieci i młodzież objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 1, w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć, o którym mowa w § 8 i § 9.

 

rzewa15-12-2015 14:01:26   [#08]

jakie pozostałe?

w ramach godzin NI uczeń MUSI mieć WSZYSTKIE przedmioty jakie ma jego klasa

a oprócz tego może uczestniczyć w wybranych zajęciach razem ze swoją klasą 

Ala15-12-2015 14:03:03   [#09]

do tej pory też tak było ale nie wszyscy zdaję się stosowali ;)

dyrlo15-12-2015 14:06:12   [#10]

Mai19 chyba chodzi o indywidualny tok/program nauki.

___________

a może jednak nie...wycofuję się


post został zmieniony: 15-12-2015 14:07:15
Maja1915-12-2015 14:26:38   [#11]

 są chociażby takie przedmioty ja wychowanie fizyczne, czy zajęcia artystyczne. Wg mnie właśnie na takie przedmioty powinien, jeżeli chce uczeń chodzić z klasą, bo przeciez w ramach godzin indywidualnych w-fu mu nie zrobię, ani zajęć artystycznych...


post został zmieniony: 15-12-2015 14:27:22
Jacek15-12-2015 15:56:18   [#12]

a niby dlaczego i jaka jest pp, że mu nie zrobisz?

Ala15-12-2015 20:15:44   [#13]

Maju19 przeczytaj jeszcze raz dokładnie to:

§ 7. 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

wf i zajęcia artystyczne są w ramowym planie nauczania gimnazjum więc muszą być realizowane w ramach NI

z klasą uczeń może chodzić dodatkowo jeśli jest taka potrzeba i możliwości

sońka15-12-2015 20:16:46   [#14]

w niektórych opiniach sama poradnia wskazuje, że uczeń ma w części lekcji uczestniczyć z klasą,

ale są też tacy, którzy mają wyraźne przeciwwskazania - i wtedy wszystkie przedmioty NI

Ala15-12-2015 20:21:23   [#15]

matko jedyna, sońka, zawsze wszystkie przedmioty mają być realizowane w ramach NI

ludzie, czytajcie przepisy ze zrozumieniem 

sońka15-12-2015 20:23:26   [#16]

o ile poradnia nie wpisze, tak, jak u nas, że z wyłączeniem np. wf, zajęć artystycznych - mamy i takie opinie

Jacek15-12-2015 20:25:54   [#17]

PPP se może wpisać co se chce, ale to dyrektor ma organizować NI zgodnie z prawem, które Ala przytoczyła


post został zmieniony: 15-12-2015 20:26:22
Maja1915-12-2015 21:21:44   [#18]

Naprawdę robicie zajęcia wychowania fizycznego, zajęć artystycznych indywidualnie???

Jak to w praktyce wygląda i ile czasu np. z 10 g NI na to przeznaczacie?


post został zmieniony: 15-12-2015 21:21:53
Jacek15-12-2015 21:26:15   [#19]

silwuple... klasa 3 gimnazjum bez wf, bo ma kwit na to. Łącznie 12 godz. tyg., bo tyle OP daje w 3 klasie

J. polski

2 godz.

J. angielski

1 godz. co 2 tyg.

J. niemiecki

1 godz. co 2 tyg.

Muzyka

1 godz. co 2 tyg.

Historia i WOS

1 godz. tyg.

Geografia

1 godz. tyg.

Biologia

1 godz. tyg.

Fizyka

Chemia

2 godz. tyg. łącznie

Matematyka

1,5 godz.

Zajęcia techniczne

1 godz. co 2 tyg.

Zajęcia artystyczne

1 godz. tyg. łącznie

Edukacja dla bezpieczeństwa

1 godz. co 2 tyg.


post został zmieniony: 15-12-2015 21:29:16
Ala15-12-2015 23:35:54   [#20]

u mnie podobnie :)

ale piszę wszystko w wymiarze tygodniowym np. muzyka 0,5 tygodniowo a realizują 1 godz. co 2 tygodnie

łatwiej się zlicza :)

no i u nas 10 godz./tydzień bez względu na klasę :(

 

a wf daję 0,25 godz/tydzień co oznacza 1 godzinę wf w miesiącu ;)

na więcej może chodzić z klasą :)


post został zmieniony: 15-12-2015 23:38:26
izael16-12-2015 10:56:42   [#21]

robię tak jak Ala:)

i jeszcze raz włożę do wymiany pismo, które dostałam z MEN w sprawie nauczania indywidualnego, tylko już teraz po ludzku obrobione przez Jacka:)

z pisma owego jasno wynika, że nie można zrezygnować z żadnych zajęć edukacyjnych, w godzinach nauczania indywidualnego trzeba zrealizować całą ramówkę obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danego oddziału

---------

nic z tego:) Jacek musi wrzucić, bo mnie wielkość pliku przerosła:)))


post został zmieniony: 16-12-2015 11:04:02
Jacek16-12-2015 11:27:03   [#22]

nie dam rady. Po skompresowaniu maksymalnym plik ma 680 KB i nie wlizie do wymiany

izael16-12-2015 11:40:38   [#23]

no to figa:)

Jacek16-12-2015 11:48:58   [#24]

pokombinowałem i się udało :-)

jest w Kategoria: Interpretacje, opinie, pisma MEN i innych instytucji.

Jacek Od Izy - Opinia MEN w sprawie Nauczania indywidualnego - lipiec 2015
Pobierz: Opinia MEN w sprawie NI.zip* (428 KB)
izael16-12-2015 11:49:26   [#25]

hura:)))

gronostaj06-02-2016 14:53:57   [#26]

Czytam różne artykuły na temat NI i pojawiają się w nich informacje nt decyzji dyrektora w sprawie NI. Ale w rozporządzeniu  nie ma mowy o tym ze takową decyzję dyrektor ma wydać. Jak to jest?

Jacek06-02-2016 16:32:57   [#27]

bezpośredniego wskazania nie ma ale... jest w ustawie

art. 71b. 5c. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

ja piszę tak

DECYZJA NR ../....

Dyrektora …………………………………………………………………………………………………………
z dnia
…………………………..

w sprawie organizacji nauczania indywidualnego

Na podstawie art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157), orzeczenia Nr …….….. o potrzebie indywidualnego nauczania z dnia ……………………….. wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ………………..……... oraz wniosku Pani/ Pana ……………………………………………… z dnia …………………………… działając w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta ………………. organizuję nauczanie indywidualne dla

Marceliny Kowalskiej

w okresie od ……………………..……………. do …………………………………… w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Ustalona organizacja nauczania indywidualnego w załączeniu.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do …………………………….. Kuratora Oświaty, za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od jej otrzymania.


post został zmieniony: 06-02-2016 16:33:38
AsiaJ07-02-2016 00:30:13   [#28]

A my mamy wzór, który określił OP.

gronostaj07-02-2016 21:23:19   [#29]

mhh zastanawia mnie jedno z wzoru decyzji

Jacka wynika ze jest to decyzja administracyjna.... sa wszelskie elementy decyzji +możliwośc odwołania do KO??? Z przepisów o NI tak naprawde nie wynika zaden nakaz wypisywania decyzji...czy przypadkiem sami nie robimy sobie niepotrzebnej biurokracji...dyrektor przeciez jedynie organizuje NI - nie moze wiec nie zorganizowac czy wydac decyzji negatywnej...czy wiec nie jest to zbytnie rozszerzanie prawa??

Jacek07-02-2016 21:58:02   [#30]

nie jest to decyzja administracyjna.. kierownicza, dyrektora szkoły

gronostaj08-02-2016 16:11:04   [#31]

Jacku skoro mozna sie odwołać od niej to jest admiistracyjna... wg mojej wiedzy. Poza tym czy do KO mozna sie odwołać?

MKJ08-02-2016 16:23:10   [#32]

Na decyzje kierownicze dyrektora szkoły nie przysługuje odwołanie do KO w rozumieniu Kpa - strona może złożyć skargę w trybie nadzoru pedagogicznego.

Gronostaj, masz rację, że w tym przypadku forma decyzji nie jest konieczna - ja po prostu organizuję NI w uzgodnieniu z OP, czego potwierdzeniem jest zatwierdzony aneks do arkusza organizacji, informuję zainteresowanych rodziców lub uczniów i przydzielam nauczycielom godziny ponadwymiarowe lub zmieniam umowę o pracę za porozumieniem stron.

Natka08-02-2016 16:47:50   [#33]

u nas kiedyś KO chciało zarządzenie do NI

mstola08-02-2016 17:35:40   [#34]

Ja piszę zarządzenia

Jacek08-02-2016 19:29:15   [#35]

jak zwał tak zwał, ważne by je zorganizować :-)

Dan6718-04-2016 05:49:57   [#36]

Witam!

Czy zgodnie z rozp. MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży zgodnie z § 11 dyrektor szkoły decyduje o zaprzestaniu nauczania indywidualnego, gdy rodzic dostarczy wniosek od rodziców wraz z zaświadczeniem od lekarza z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły.

proszę o radę!

Jacek18-04-2016 05:51:32   [#37]

Tak.. jak jest wniosek i zaświadczenie to należy NI zaprzestać.

rzewa18-04-2016 06:23:03   [#38]

w drodze decyzji...

tym razem :-)

Dan6718-04-2016 06:37:44   [#39]

bardzo dziękuję!

nowy18-06-2016 11:03:36   [#40]

Witam.

Mam oto taki problem. Nauczanie indywidualne. Dotyczy katechetów. Otóż.

Religia/etyka oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne (realizowane obowiązkowo z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) nie mogą być prowadzone w ramach minimalnej (dolnej „widełkowej”) liczby godzin przewidzianej dla danego etapu edukacyjnego. Dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;.

Kto ma zapłacić za te zajęcia. Stwierdziłem że Religie indywidualnie (każdy z nich po 1 godzinie w tygodniu) mogą prowadzić w ramach 40 tygodniowego systemu pracy. Inni nauczyciele będą mieć tak ustaliliśmy z OP nadal 2 godziny dodatkowe (kółka itp) - zamiast karcianych.  Oczywiście Ci katecheci są "dochodzący" i nie mają na nic czasu - ale to odrębny temat.

Pomóżcie czy mam płacić czy nie i z jakich paragrafów.

rzewa18-06-2016 12:16:06   [#41]

ani płacić ani przydzielać

NI nie obejmuje religii, zatem uczeń jeśli chce (chcą jego rodzice), może na religię chodzić do szkoły razem z klasą

jeśli katecheta chce chodzić na indywidualne zajęcia z religii, a rodzice go o to proszą, to może chodzić

dyrektor może potraktować te zajęcia jako "karciane" ale tego nie musi, gdyż takie zajęcia wpisują się w misję katechety (obojętne czy świeckiego czy duchownego)

nowy18-06-2016 12:20:57   [#42]

Czyli podobnie myślałem. Ma nauczanie indywidualne w szkole więc powiem że ma chodzić razem z klasą.

ps. a katechecie jak powiedziałem że to jego misja - to mi do KO zadzwonił i mu powiedzieli że nie ma takiego słowa "misja".

rzewa18-06-2016 12:59:30   [#43]

to powiedz mu żeby zadzwonił do kurii to się dowie

:-)

nowy18-06-2016 13:04:50   [#44]

Wole być tym lepszym katolikiem i nie zadzwonię:). Z tego wynika że nauczyciel ma szczególną misję, a katecheta nie ma nawet misji:) Tak z czystej ciekawości zauważyłem że jedynym sposobem zerwania umowy z katechetą jest cofnięcie jego misji - chyba że się mylę. Ale skoro uważa że nie ma słowa "misja" to nawet z tego paragrafu nie można go zwolnić:)


post został zmieniony: 18-06-2016 13:06:50
Dan6705-06-2017 19:27:05   [#45]

Witam!

Mam problem do którego nie wiem jak się odnieść: Ojciec chce zapisać córkę do SPDP, oprócz orzeczenia o kształceniu specjalnym przedstawia orzeczenie o nauczaniu indywidualnym i chce, aby jej przydzielić tylko 5 godzin /twierdzi, iż dziecko więcej nie wytrzyma/ 

NI - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.

Czy w przypadku  uzasadnionym stanem zdrowia ucznia dyrektor może  ustalić niższy niż minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć dla ucznia, czy konieczny jest wniosek rodziców – /jak w 5 godzinach  zrealizować podstawę programową?/.

proszę o radę

rzewa05-06-2017 22:45:22   [#46]

12 godz to minimum -> mniej nie można

ale to jest 5 godz funkcjonowania osobistego i społecznego oraz wf i 7 godz przysposobienia do pracy

jeśli to rozłożyć równomiernie w tygodniu to daje nieco więcej jak 2 godz dziennie

to chyba nie za dużo...

oczywiście zrozumiałam, że SPDP to szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniem... ale nie wiem czy trafiłam :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]