Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnienie asystenta nauczyciela wg nowych przepisów.
strony: [ 1 ]
kinia282022-08-2015 19:21:32   [#01]

Dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej posiada nowo wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - dziecko słabowidzące. W orzeczeniu zaleca się nauczyciela wspomagającego. Czy dobrze rozumiem:

1. Wg nowych przepisów muszę skontaktować się z OP.

2. OP wcale nie  musi wyrazić zgodę na zatrudnienie asystenta nauczyciela, gdyż nie jest to niepełnosprawność, która obliguje do zatrudnienia asystenta. Jeśli OP nie wyrazi zgody, to mimo, że jest wskazanie z orzeczeniu,  nie mogę asystenta zatrudnić.

3.Po uzyskaniu zgody OP zatrudniam na podstawie KP nauczycielkę -asystenta, która posiada kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej. Wymiar etatu: 22/40, bo tyle godzin ma dziecko w klasie pierwszej. Ewentualnie 40/40, jeśli pozostałe godziny będzie spędzała w świetlicy z tym dzieckiem oraz podczas zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej itp.

4.  Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczycieli uczących w danej klasie (anglista, katecheta, ed. wczesnoszk. wychowawca świetlicy), ale przypisany jest do jednej nauczycielki - u mnie edukacji wczesnoszkolnej -wychowawczyni dziecka.

5. Wynagrodzenie- stawka kontraktowego, bo taki stopień ma kandydatka.

6. Jeśli OP nie wyrazi zgody na zatrudnienie asystenta, szukam z Urzędu Pracy kogoś na staż, kto będzie pomagał nauczycielce i nie musi ta osoba mieć kwalifikacji.

Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Pozdrawiam wakacyjnie.

 

kinia282024-08-2015 04:57:07   [#02]

Ponawiam prośbę.

rzewa24-08-2015 07:46:09   [#03]

tak, ale:

1. kontaktuje się z OP wg nowych, ale również wg starych przepisów :-)

3. zatrudnisz w takim wymiarze na jaki zgodzi się OP - może to być 22 godziny jak i 5 czy 40

4. asystent nie musi być podporządkowany 1 osobie - jeśli jest z uczniem na lekcjach i w świetlicy,  to w czasie lekcji pracuje pod kierunkiem n-la prowadzącego lekcję,  a w świetlicy pod kierunkiem n-la świetlicy (a nawet kilku jeśli nastąpi zmiana). ponieważ będzie to asystent przypisany do jednego konkretnego ucznia (ew. do kilku) powinien go także nadzorować pedagog

5. stawka taka na jaką zgodzi się OP i jaką wpisano do Twojego regulaminu wynagradzania

cynamonowa24-08-2015 08:05:40   [#04]

po nowemu....to od stycznia 2016

teraz trochę "bałaganu" z nazewnictwem będzie i zatrudnianiem...z karty, z kodeksy, wspiarajacy , asystent....

kinia282024-08-2015 17:00:57   [#05]

Dziękuję za pomoc. Myślę, że zatrudnienie asystenta będzie OK, jeśli OP się zgadza.

BeataGie05-11-2015 12:24:43   [#06]

Zgodnie z rozporządzeniem od 1.01. n2016 r uczniowi ze stwierdzonym autyzmem/zespołem Aspergera przysługuje asystent. Mam takiego ucznia w klasie I gimnazjum (zespół Aspergera), który bardzo dobrze radzi sobie w grupie rówieśniczej, nie ma problemów w nauce. Rodzice nie chcą takiego wsparcia. Czy mogę uwzględnić ich prośbę? Rozporządzenie nie mówi, że "na wniosek", ale uważam, ze akurat to dziecko nie musi mieć asystenta.

juliazmazur05-11-2015 16:01:11   [#07]

No właśnie, a ja mam odwrotną sytuację. Mam w klasie szóstej ucznia z ZA, ma orzeczenie, coraz gorzej radzi sobie z nauką, latwo się rozprasza, ba, bywa, że przez całą lekcję, mimo wysiłków nauczyciela, nie zrobi nic (bo np. jest to zagadnienie, które go nie interesuje). Uważam, że to ostatni moment na wprowadzenie asystenta. Tylko... w orzeczeniu nie ma o tym ani słowa, bo rok temu nikt jeszcze nie brał pod uwagę takiego rozwiązania. Czy mama powinna zwrócić się do poradni o ponowne badanie i wydanie orzeczenia? I jak to technicznie zorganizować? Chciałabym, by miał wsparcie tylko na niektórych lekcjach, np. języku polskim, matematyce, ale nie na plastyce czy muzyce. Ktoś coś?

jerzyk05-11-2015 22:19:24   [#08]

#07 "Mam w klasie szóstej ucznia z ZA, ma orzeczenie,"

 Jeśli ma orzeczenie to od od 1 stycznia 2016 obowiązkowo zatrudniasz pomoc nauczyciela

https://men.gov.pl/niezbednik

  1. Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach i szkołach, w których uczą się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowe będzie dodatkowe zatrudnianie nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta nauczyciela (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela.

Asystenci nauczycieli obecni w szkołach obligatoryjnie

foki06-11-2015 08:40:24   [#09]

w jakim akcie prawnym znajdę to ustalenie?

 

juliazmazur06-11-2015 08:46:42   [#10]

Jerzyk - ma orzeczenie, ale w nim nie ma ani słowa o asystencie - bo wydawane było ze dwa lata temu, kiedy jeszcze nikt nie myślał o takim rozwiązaniu. Ma zajęcia rewalidacyjne, określone w orzeczeniu, z nauczycielką po oligofrenopedagogice, ale jak mu wprowadzić, przynajmniej na część zajęć, asystenta? OP nie zgodzi się, jeśli nie będzie wskazania w orzeczeniu.

rzewa06-11-2015 08:57:38   [#11]

Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113)

§ 7. ust. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

ust. 2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku klas I-III szkoły podstawowej - asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
3) pomoc nauczyciela
- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


post został zmieniony: 06-11-2015 08:59:28
foki06-11-2015 09:00:40   [#12]

dzięki, o to mi chodziło.

pozdrawiam serdecznie

 

matyldaa06-09-2021 22:37:48   [#13]

Czy w szkole można zatrudnić asystenta ucznia o specjalnych potrzebach, jeśli uczeń ten ma napisane w orzeczeniu konieczność współorganizowania kształcenia (nauczyciel współorganizujący)?

OP prosił mnie o uzupełnienie wniosku o grant (Projekt “Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż”) a ja zastanawiam się, czy wchodzi w grę zatrudnienie takiego asystenta w zamian za nauczyciela współorganizującego? Według mnie nie, ale można ująć tu ucznia, który nie ma w orzeczeniu konieczności pomocy nauczyciela współorganizującego, natomiast ma np. niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim (i pomoc by się przydała, mimo, ze to nie jest zapisane). 


post został zmieniony: 06-09-2021 22:47:36
Ala06-09-2021 22:48:36   [#14]

nie ma już asystentów

może być nauczyciel współorganizujący proces kształcenia lub specjalista lub pomoc nauczyciela:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 Poz. 1309)

§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadają-cych kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnie-niem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyda-ne ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:


1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub

2) (uchylony)  (tu było stanowisko asystenta)

3) pomoc nauczyciela
– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


3. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyda-ne ze względu na inne niż wymienione w ust. 2 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedosto-sowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia od-powiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub
2) (uchylony)
3) pomoc nauczyciela
– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


post został zmieniony: 06-09-2021 22:50:02
matyldaa06-09-2021 22:58:29   [#15]

W takim razie, jeśli OP zdobyłby grant, zatrudnienie z KP? Jest możliwe? Skoro rozporządzenie nie przewiduje?

aza06-09-2021 23:40:03   [#16]

pomoc nauczyciela - zatrudnienie z KP

matyldaa06-09-2021 23:51:13   [#17]

Ale grant dotyczy zatrudnienia asystenta ucznia - program pilotażowy... 

Dante07-09-2021 05:20:36   [#18]

Taki asystent z KP to raczej jako osoba techniczna do zaopiekowania się uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wg mnie nie wyczerpuje on wymogów nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, bo nie jest nauczycielem.

rzewa07-09-2021 07:23:31   [#19]

https://efs.mein.gov.pl/rozpoczecie-naboru-wnioskow-w-ramach-projektu-asystent-ucznia-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-pilotaz/

https://asystentspe.pl/

https://efs.mein.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/Zalacznik_nr_10_Asystent-DzieckaUcznia-ze-Specjalnymi-Potrzebami-Edukacyjnymi-ASPE-%E2%80%93-standard-pracy-i-profil-kompetencyjny.pdf

rzewa07-09-2021 07:33:41   [#20]

Z zasad zapisanych na stronie projektu:

"Grantodawca nie narzuca formy w jakiej Grantobiorcy mają zobligować ASPE do udziału w szkoleniach i podjęcia pracy po ich ukończeniu. Może to być np. umowa przedwstępna lub umowa o pracę podpisana przed szkoleniami, a wskazująca termin podjęcia pracy późniejszy niż data jej zawarcia i inne.
Szkolenia stacjonarne będą organizowane w 2-3 lokalizacjach w każdym z województw, tak by zapewnić łatwy dojazd wszystkim uczestniczącym osobom.

Co do zasady nie planujemy dofinansowania czy zwrotu kosztów dojazdów ASPE na szkolenia stacjonarne. W przypadku szkoleń realizowanych jeszcze przed rozpoczęciem pracy, w wyjątkowych sytuacjach (bardzo trudna sytuacja finansowa ASPE, niepełnosprawność itp.) możemy dofinansować dojazd na szkolenie."

Projekt polega na przeszkoleniu wybranych do zatrudnienia ludzi oraz na zwrocie kosztów ich zatrudnienia przez okres 10 m-cy. Zatrudnienie tych osób będzie możliwe dopiero po przeszkoleniu, najwcześniej w styczniu 2022

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]