Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pytanie o kwalifikacje
strony: [ 1 ]
Maja1918-08-2015 15:22:49   [#01]

Proszę mi podpowiedzieć, czy:

1) nauczyciel mgr historii, którą skończył w 1999 r. ma kwalifikacje do przedmiotu wiedza i społeczeństwo w gimnazjum?

2) oraz czy mgr historii  może realizować na zasadzie zbliżonych kwalifikacji zajęcia plastyki w gimnazjum na okres zastępstwa?

AnJa18-08-2015 15:26:14   [#02]

1. jeśli dyrektor uzna, że tak - to ma. O tyle bezpieczne to, że jest to zjawisko powszechne.

2. jeśli dyrektor uzna, ze tak - to ma. O tyle ryzykowne, ze nie znam precedensu. Więc nie tworzyłbym takiego- a dawał temu nauczycielowi zastępstwa doraźne ze zobowiązaniem do realizacji programu nauczania plastyki.

AMS18-08-2015 15:38:34   [#03]

mój komentarz w pkt. 2: Miałam sprawę w sądzie 2 instancji, gdzie kwalifikacje do przedmiotu "sztuka" dały wprost kwalifikacje do platyki, muzyki, ale z historii do plastyki b. długi dystans. 

AMS18-08-2015 15:43:39   [#04]

moja prośba o pomoc w rozpoznaniu kwalifikacji: 

nauczycielka germanistka,a po studiach podyplomowych pt. "język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" w myśl Rozporządzenia w sprawie kwalifikacji (...) może uczyć w klasach I-III, czy też musi jeszcze zdać FC?

rzewa18-08-2015 18:38:37   [#05]

może uczyć j. niemieckiego we wszystkich klasach nawet wówczas gdyby nie miała tej podyplomowki

Ala18-08-2015 18:43:43   [#06]

rzewo, ale podyplomówka dotyczy j. angielskiego i pewnie chodzi o kwalifikacje do tego języka

ta podyplomówka nie daje kwalifikacji, trzeba FC zdać

to nie były studia kwalifikacyjne, mam nauczycielkę po takiej samej podyplomówce, bez FC uczyć nie może

 


post został zmieniony: 18-08-2015 18:44:31
rzewa18-08-2015 18:49:07   [#07]

do j. angielskiego to ona nie ma kwalifikacji - potrzebuje co najmniej certyfikatu zaświadczajacego o podstawowej znajomości tego języka


post został zmieniony: 18-08-2015 18:49:51
AMS19-08-2015 20:36:27   [#08]

tak, chodziło mi o j. angielski (przepraszam za niejasność); w istocie w myśl par.11 nie może uczyć j. angielskiego, choć w jej uczelni (z podyplomowych są innego zdania) i przekonywali, że na pewno może. wprowadzali celowo w błąd albo ... szukałam innego wyjaśnienia. dziękuję za odpowiedzi.

Ala19-08-2015 21:14:14   [#09]

wprowadzali w błąd nie informując o wszystkim do końca

bo wg mojej nauczycielki na tych studiach była możliwość przystąpienia do egzaminu FC ale mało kto z tego skorzystał

więc w założeniach może było dobrze a wyszło jak zawsze... :(

katarzs20-08-2015 07:55:45   [#10]

Spytam także o kwalifikacje. Jeśli nauczyciel w gimnazjum ma tylko licencjat z j. angielskiego, to w myśl dyskutowanej zmiany dot. kwalifikacji: czy będę musiała go zwolnić?

rzewa20-08-2015 08:01:29   [#11]

nie, on nadal będzie miał kwalifikacje

katarzs20-08-2015 08:12:43   [#12]

Czyli, że dotyczyć to będzie nowych umów?

AMS20-08-2015 09:22:22   [#13]

z Rozp.:

§ 11. 2. Kwalifikacje do nauczania j´zyków obcych w przedszkolach, szko∏ach i placówkach, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3, 4 i 9, z wyjàtkiem nauczycielskich kolegiów j´zyków obcych, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje okreÊlone w ust. 1 (ust. 1) studia magisterskie na kierunku filologia w specjalnoÊci danego j´zyka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego j´zyka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) studia wy˝sze w kraju, w którym j´zykiem urz´dowym jest dany j´zyk obcy nauczany w kolegium, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. lub

2) ukoƒczy∏a studia pierwszego stopnia:

a) na kierunku filologia w specjalnoÊci danego j´- zyka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalnoÊci danego j´zyka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego j´zyka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukoƒczy∏a nauczycielskie kolegium j´zyków obcych w specjalnoÊci odpowiadajàcej danemu j´zykowi obcemu, lub

4) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na dowolnym kierunku (specjalnoÊci) i legitymuje si´: a) Êwiadectwem z∏o˝enia paƒstwowego nauczycielskiego egzaminu z danego j´zyka obcego stopnia II, o którym mowa w za∏àczniku do rozporzàdzenia, lub b) Êwiadectwem znajomoÊci danego j´zyka obcego w stopniu zaawansowanym lub bieg∏ym, o którym mowa w za∏àczniku do rozporzàdzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

katarzs21-08-2015 09:53:41   [#14]

Tak, tak jest w rozp. z 2009, a ja obawiam się zmian, które zapowiadają we wdrażanym obecnie nowelizowanym rozporządzeniu... Tam trzeba będzie mieć tytuł co najmniej mgr aby uczyć w gimnazjum...

lkk21-08-2015 21:33:47   [#15]

Czy osoba posiadająca wykształcenie średnie ogólnokształcące i kurs gastronomiczny może pracować na stanowisku kucharki w szkole?

majaaaa22-08-2015 07:55:39   [#16]

Czy da się zatrudnić do języka obcego w przedszkolu z kierunkiem filologia, specjalności filologia angielska nie ma przygotowania ped. Czy moze zdobyć przygotowanie w trakcie pracy?

rzewa22-08-2015 07:59:36   [#17]

art 10 ust 3 KN

Sisteron22-08-2015 16:50:35   [#18]

Czy n-l posiadający mgr z filologii angielskiej oraz uprawnieniami pedagogicznymi może realizować zaj. z angielskiego w przedszkolu?  

rzewa22-08-2015 16:57:25   [#19]

tak

kulka01-09-2015 17:42:07   [#20]

Nauczycielka ukończyła kolegium języków obcych. Nie ma licencjata. Zrobi wkrótce... W przedszkolu uczyć może. A w gimnazjum??


post został zmieniony: 01-09-2015 17:42:39
rzewa01-09-2015 18:14:15   [#21]

może i w przedszkolu i w gimnazjum

kulka01-09-2015 19:21:28   [#22]

To pociągnę mój temat również z innego wątku... Ciągle pytam o ta nauczycielkę z poprzedniego postu.

A od 1.09. 2016?

rzewa01-09-2015 20:40:14   [#23]

wróżką nie jestem, więc nie wiem na pewno, ale...

jeśli przepisy się zmienią i to tak jak są planowane, to także będzie miała kwalifikacje

Omega02-09-2015 17:52:41   [#24]

Czy nauczyciel języka francuskiego, który ma ukończone studia za granicą w kraju, gdzie jęz. urzędowym jest jęz. francuski, (uznane w Polsce jako studia I stopnia) będzie mógł uczyć od 1 września 2016 w  gimnazjum i liceum?

rzewa02-09-2015 19:19:34   [#25]

a skąd nam wiedzieć co będzie 1.09.2016??

Omega02-09-2015 19:39:59   [#26]

Chodzi mi oczywiście o zmiany, które przewiduje projekt.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]