Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jaką skalę procentową ocen szkolnych stosujecie u siebie?
strony: [ 1 ]
Maja1926-07-2015 23:42:22   [#01]

W mojej szkole w skali procentowej nie mamy zawartej oceny celującej, co jest raczej nieprawne (u nas do tej pory 6 była za wiadomości wykraczające poza program nauczania)

Teraz chcemy zmienić skalę na pełną sześciostopniową, ale jak najbardziej wyważoną.

Chcielibyśmy aby np.  ocena celująca była  za   99-100% poprawności.

Proszę o wskazówki jak macie u siebie.

dyrlo27-07-2015 07:53:53   [#02]

100% - celujący

99% - 90% - bdb

89% - 76% - dobry

75% - 56% - dostateczny

55% - 40% - dopuszczający

poniżej 40% niedostateczny

stosowane są też + i - , w śródokresowych.

Maja1927-07-2015 09:50:47   [#03]

a jaka jest skala  z   "+" i "-" 

 

 


post został zmieniony: 27-07-2015 09:51:32
rzewa27-07-2015 10:59:12   [#04]

dyrlo, a jaka jest ocena za 99,1% oraz za 89,2%; 75,8%; 55,9%?

no i najbardziej ciekawe jaka będzie ocena za 40,003%??

;-)

dyrlo27-07-2015 14:43:03   [#05]

rzewa - 99,1 jest jeszcze bdb :-))) Ma być 100% i już.

O matko jak dobrze, że mnie to już nic nie obchodzi. Podałam jak jest w szkole, w której wiele lat pracowałam. 

A to skopiowałam z ich statutu

3)                         Ocena śródroczna (okresowa) i ocena na koniec roku szkolnego wystawiana jest jako średnia ważona wartości liczbowej ocen.

4)                         Wartość liczbowa poszczególnych ocen jest następująca:

a)                                                      nd (1)       →        1,00

b)                                                     -dp (2-)     →        1,67

c)                                                      dp (2)       →        2,00

d)                                                     +dp (2+)    →        2,34

e)                                                     -dst (3-)     →        2,67

f)                                                        dst (3)       →        3,00

g)                                                     +dst (3+)   →        3,34

h)                                                     -db (4-)     →        3,67

i)                                                         db (4)      →        4,00

j)                                                       +db (4+)    →        4,34

k)                                                     -bdb (5-)   →        4,67

l)                                                        bdb (5)     →        5,00

m)                                                   +bdb (5+)  →        5,34

n)                                                      cel (6)       →        6,00

 

3)                         Przedziały liczbowe średnich ważonych, które decydują o otrzymywanej przez ucznia ocenie za I i II okres:

a) niedostateczny         (0,00; 1,50)

b) dopuszczający         <1,50; 2,50)

c) dostateczny              <2,50; 3,50)

d) dobry                      <3,50; 4,50)

e) bardzo dobry           <4,50; 5,50)

f) celujący                    <5,50; 6,00>

dyrlo27-07-2015 14:44:10   [#06]

No i jeszcze to:

13. Dla prac pisemnych podsumowujących ocenianych wg kryteriów punktowych obowiązuje następująca skala:

            100%   stopień celujący

            91%-99% stopień bardzo dobry

            90%-76% stopień dobry

            75%-55% stopień dostateczny

            54%-41 % stopień dopuszczający

            40% i mniej stopień niedostateczny.

marmak27-07-2015 16:38:33   [#07]

A w jaki sposób ważą te średnie? Bo z tego co piszesz to nie widać wagi.

Maja1927-07-2015 16:48:00   [#08]

U nas nie stosujemy ocen ważonych.

Może poda ktoś jeszcze swoją  skalę procentową ocen z    +  i  -


post został zmieniony: 27-07-2015 16:51:08
MKJ27-07-2015 16:58:49   [#09]

Maja19, czy u Was wszystkie oceny są równocenne?

Maja1927-07-2015 17:02:10   [#10]

oczywiście, że nie

MKJ27-07-2015 17:07:11   [#11]

To jeśli nie są równocenne i nie stosujecie wag, to jak wystawiacie ocenę klasyfikacyjną?

Maja1927-07-2015 17:12:16   [#12]

Ocenę śródroczną/roczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych z odpowiedzi ustnych, prac pisemnych (testy, sprawdziany, opracowania), z zadań domowych, zadań praktycznych, różnych form pracy na lekcji oraz prowadzenia zeszytu przedmiotowego (szczegółowe zasady ujęte w kryteriach przedmiotowych). Ocena śródroczna lub roczna powinna wynikać z co najmniej 5 ocen cząstkowych lub 4 cząstkowych z przedmiotów, których jest 1 godzina w tygodniu.

MKJ27-07-2015 17:52:19   [#13]

No dobrze, a co w takiej sytuacji:

1) pierwszy uczeń ma następujące oceny bieżące: 5 z odpowiedzi ustnej i 3 z pracy pisemnej (np. sprawdzianu),

2) drugi uczeń ma oceny następujące: 3 z odpowiedzi ustnej i 5 ze sprawdzianu?

Czy obaj będą mieli taką samą ocenę klasyfikacyjną? (to tylko przykład, więc pomijam, że musi być co najmniej 4 lub 5 ocen bieżących; chodzi mi o zasadę)

dyrlo27-07-2015 18:05:02   [#14]

zetm - są oczywiście wagi  ale nie wiem czy mam tutaj cały statut wklejać.


post został zmieniony: 27-07-2015 18:05:18
rzewa27-07-2015 18:38:32   [#15]

do #06 -> nadal pozostaje otwarte pytanie: jaką ocenę uzyska uczeń, który zdobędzie 40,1% punktów ze sprawdzianu?

wg tego co czytam nie można mu postawić ani oceny niedostatecznej (bo ma więcej jak 40%) ani dopuszczającej (bo nie uzyskał 41%

marmak27-07-2015 18:43:28   [#16]

dyrlo - nie cały, tylko tę część z wagami :)

Maja1927-07-2015 19:04:03   [#17]

do MKJ

u nas najważniejsze są oceny ze sprawdzianów i testów.

Ocenianie wagowe nie jest obowiązkiem, dlatego

zwracam się do tych, którzy nie maja oceniania wagowego i bazują na klasycznym systemie oceniania.

Poproszę o Wasze skale procentowe ocen z + i  -

MKJ27-07-2015 19:22:45   [#18]

Ale Maja19, fakt, o którym piszesz, że "najważniejsze są oceny ze sprawdzianów i testów", a inne, jak rozumiem, są mniej ważne oznacza ni mniej ni więcej, że stosujecie w Waszej szkole ocenianie ważone. To, czy macie ustalone wartości wag dla poszczególnych kategorii ocen, czy nie, jest zupełnie inną kwestią.

Ogólnie rzecz biorąc nie znam szkoły, w której nie stosowano by ocen ważonych.

Jak rozumiem w każdej szkole śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawia się na podstawie ocen bieżących w jakiś, ustalony w statucie, sposób. Statut może określać precyzyjnie ten sposób, na przykład jaką średnią arytmetyczną (prostą lub ważoną), albo nie określa go precyzyjnie i pozostawia tu swobodę nauczycielom - wtedy nauczyciele wystawiają ocenę klasyfikacyjną biorąc pod uwagę ważność (a więc mamy ocenianie ważone, ale bez precyzyjnego określenia wag) poszczególnych ocen.

A to, o co pytasz, to jest zupełnie inna kwestia i dotyczy po prostu przeliczania procentu wykonalności zadań na sprawdzianie na skalę ocen. U mnie na sprawdzianach na fizyce jest na przykład tak (ale na innych przedmiotach może być inaczej):

0-34% - 1

35-39% - 1+

40-44% - 2-

45-49% - 2

50-54% - 2+

55-59% - 3-

60-64% - 3

65-69% - 3+

70-74% - 4-

75-79% - 4

80-84% - 4+

85-89% - 5-

90-94% - 5

95-96% - 5+

97-98% - 6-

99-100% - 6

Uprzedzając pytanie Rzewy, wartości ułamkowe zaokrągla się zgodnie z zasadami zaokrąglania (do 0,5 w dół, od 0,5 w górę).

Gaba27-07-2015 19:31:28   [#19]

Odmiany pseudonorm w pomiarze dydaktycznym wg B. Niemierki.

Założenie przyjmowane bez dowodu – oparte na

Nazwy skali procedury

Przykład

Krytyka /główna teza

 

Treść kształcenia dzieli się na 100

równych części.

 

Procent

Opanowanej treści

Niedostateczny: do 35%

Dopuszczający: 35% - 49%

Dostateczny: 50% - 64%

Dobry: 65% - 79%

Bardzo dobry: 80% - 85%

Celujący 90%

Treść kształcenia ma postać struktury,

różnie ukształtowanej

u różnych uczniów.

 

Niskie, umiarkowane i wysokie wyniki uczenia się występują w stałych proporcjach.

 

Według krzywej Gaussa

5% niedostateczny

10% dopuszczający

35% dostateczny

35% dobry

10% bardzo dobry

5% celujący

Rozdział wyników

testowania silniej zależy od przebiegu kształcenia niż od czynników losowych.

 

 

Wyniki testowania powinny odzwierciedlać rozkład stopni uczniów według dziennika lekcyjnego lub na świadectwie szkolnym.

 

 

Kalibrowanie testu

Procedura podobna do ww., ale wyjściowe procenty wyznacza się na podstawie stopni w dzienniku lub na świadectwie.

Wcześniejsze stopnie uczniów nie są obiektywną miarą ich osiągnięć w danym zakresie.

 

Kształt rozkładu wyników testowania wykazuje naturalne granice między stopniami.

 

Przegląd

Wyników testowania

Niskie wyniki: niedostateczny i dopuszczający,

Średnie, typowe wyniki:  dostateczny i dobry,

Wysokie wyniki:

Bardzo dobry i celujący.

Kształt rozkładu silnej zależy od sposobu grupowania wyników niż od jakościowych różnic w osiągnięciach uczniów.

Z tabeli wynika, że zależnie od niepopartego empirycznie założenia o rozkładzie wyników testowania, można te wyniki dowolnie kształtować (normować). Jedne z tych norm są bardziej, inne mniej surowe, ale we wszystkich nie ma wyraźnej granicy między stopniami, a nawet można ją dowolnie ustalać i przesuwać, w konsekwencji nimi manipulować. Wspólną cechą tych wszystkich odmian jest więc żonglowanie danymi ilościowymi z pominięciem interpretacji jakościowej. Stwarza to złudzenie sprawiedliwości i ułatwia wyrokowanie o osiągnięciach uczniów, ale tylko pozornie oddaje prawdę takiego wnioskowania.

Świadomość istnienia pseudonorm i dostrzeganie ich wad potrzebna jest każdemu, kto pragnie uczynić ocenianie rzetelnym, trafnym i obiektywnym.

MKJ27-07-2015 19:37:17   [#20]

I trudno się z Gabą nie zgodzić, że w każdym przypadku będziemy mieli do czynienia z pseudonormami i ze złudzeniem sprawiedliwości, obiektywności i rzetelności.

Idąc za ciosem, można zaryzykować stwierdzenie, że żaden system oceniania nigdy nie będzie w pełni rzetelny, trafny i obiektywny.

rzewa27-07-2015 20:15:10   [#21]

hm... będąc młoda nauczycielką miałam system oceniania (prezentowałam go już na forum parę razy ale nie chce mi się teraz szukać) nie wrażliwy na podaną przez Gabę manipulację

nie stosowałam żadnej średniej, ani prostej, ani ważonej, ani modalnej ani harmonicznej, ani jakiejkolwiek innej -> ocena okresowa (wówczas zgodnie z rozrządzeniem rok szkolny dzielił się na 2 okresy a ocena roczna była oceną na drugi okres) odzwierciedlała stopień opanowania wymagań i tak samo każda ocena bieżąca -> zatem jak najbardziej była możliwa sytuacja, gdy oceny bieżące były to same 3 a ocena okresowa to 4 (i odwrotnie, choć było to trudniejsze)

oczywiście miałam to tak sformułowane by było zrozumiałe i strawne dla moich uczniów i ich rodziców -> osiągałam to poprzez przemyślany system sprawdzianów i ich ew. poprawy (kryteria oceny niedostatecznej - a te były najistotniejsze - były proste i oczywiste: nawet jedna niepoprawiona ocena niedostateczna z któregokolwiek sprawdzianu w okresie przekładała się na niedostateczną ocenę klasyfikacyjną)

system ten zapewniał mi też to, że im uczeń miał więcej problemów z przedmiotem tym miał więcej ocen bieżących (z pewnymi wyjątkami) -> nie było to bez znaczenia w ówczesnym systemie nadzoru (oznacza to, że system oceniania musi również uwzględniać wymagania stawiane n-lowi przesz nadzór :-))

dyrlo28-07-2015 08:06:41   [#22]

dla zetm priva

 


post został zmieniony: 28-07-2015 08:16:05
dyrlo28-07-2015 11:47:47   [#23]

do #15

40,1 > 40, czyli dp. Ale o ile mnie pamięć nie myli to zaokrąglają tak po prostu matematycznie. Natomiast zawsze można tak ustalić punktację żeby dziesiętne części nie wychodziły. Np max 10 albo 25.... no i nie stawiać połówek pkt.

Nie było nigdy problemu z tą punktacją, natomiast pamiętam, że właśnie dlatego przedziały liczbowe były podomykane jednostronnie w przypadku ustalania oceny okresowej i oceny końcowej.


post został zmieniony: 28-07-2015 11:50:20
Ama16-11-2015 18:33:57   [#24]

Analizuję sobie te wszystkie zapisy i zaczęło mnie nurtować jedno, ale jakże ważne pytanie: czy gdziekolwiek jest w jakiś sposób zapisane, od ilu procent "wiedzy/punktów" jest dopuszczający? Bo rozbieżności w analizowanych przeze mnie skalach sięgają 30% (w jednej szkole dop za 20% punktów, w innej za 50%), co gorsza dzieje się tak również w naszej szkole na różnych przedmiotach, albo w zależności od tego czy skala dotyczy kartkówki (wtedy dop od 40% i nie ma celujących) czy sprawdzianu. Nie wydaje mi się to prawidłowe, ale zanim zacznę rozmawiać z nauczycielami i normować te zapisy chciałabym wesprzeć się jakąś podstawą prawną. 

Pracuję w szkole ponadgimnazjalnej. Jakiś czas temu miałam wizytację ministerialną, w czasie której wizytator zwrócił mi uwagę na błąd w moim PSO - miałam dop od 35% i zgodnie z zaleceniem musiałam zmienić, że dopuszczający jest od 30%.

Trochę już od tych procentów głupieję - pomóżcie - jest jakaś podstawa prawna, która to reguluje, czy taka wolna amerykanka jest zgodna z prawem oświatowym?

Gaba16-11-2015 19:01:24   [#25]

otóż, nie miał racji ów wizytator, bo nie ma zadnego naukowego dowodu, że 38,6 to pozytywne czy negatywne - to odmiana pseudonorm, zobacz do tabeli

dota c16-11-2015 19:04:01   [#26]

Nie ma podstawy prawnej. ciekawe na jaka pp powoływała się wizytacja ministerialna?

 

Gaba :)


post został zmieniony: 16-11-2015 19:04:32
AnJa16-11-2015 19:41:02   [#27]

wizytacja ministerialna była jakieś 10 lat temu- a chyba i wcześniej

potem takiego cuda nie stosowanao- w tym i z braku wizytatorów

Ama16-11-2015 22:06:03   [#28]

Zgadza się - dawno to było. Ja byłam wtedy w takim strachu, ze nawet nie przyszło mi do głowy pytać - każe "ministerstwo" znaczy tak ma być. Teraz jestem mniej strachliwa w tej kwestii, i zupełnie nie wiem czy każdy nauczyciel może sobie dowolnie te skale punktowe wybierać? Te 30% wzięło się chyba z progu maturalnego, ale nie podoba mi się, że u wielu moich nauczycieli funkcjonuje skala ocen rodem z ubiegłego stulecia - 50% na dopuszczający i maksymalna ocena (tzn. za 100%) - bdb.

dota c16-11-2015 22:09:28   [#29]

To akurat jest niezgodne z prawem. 100% to celujący

ewaannak17-11-2015 10:20:43   [#30]

30% na dopuszczajacą podobno dlatego, że tyle jest potrzebne w świetle prawa do zaliczenia matury dlaczego więc nie dla sprawdzianu?

rzewa17-11-2015 10:29:38   [#31]

hm... wszystko zależy od tego jaki jest ten sprawdzian - może być taki, że aby zrobic 30% to trzeba dużo umieć i taki, że każdy  go napisze na co najmniej 75%

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]