Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena dorobku zawodowego za okres stażu
strony: [ 1 ]
Aroniowa18-07-2015 16:54:32   [#01]

Proszę o pomoc:

trzy miesiące przed końcem stażu na nauczyciela dyplomowanego zmienił się dyrektor szkoły. Kto wystawia ocenę dorobku za okres stażu? Jedną obecny dyrektor czy mają być dwie oceny obejmujące odpowiednie okresy stażu? Czy jeszcze inaczej?

Proszę o podstawę.

Pozdrawiam :)

MKJ18-07-2015 17:05:28   [#02]

Zmiana dyrektora nie ma żadnego wpływu na przebieg stażu. Oceny zawsze dokonuje dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Nie ma żadnych podstaw aby dokonać oceny przed zakończeniem stażu i złożeniem sprawozdania (art. 9c ust. 6 KN).

zemi20-07-2015 20:20:32   [#03]

a tak z ciekawości zapytam o terminy:

- nauczyciel skończył staż na dyplomowanego 2 lala temu, sprawozdania do dyrektora nie złożył, pozostał mu jeszcze rok na złożenie w KO.

- jeśli w bieżącym roku szkolnym złoży sprawozdanie, dyrektor wystawia ocenę pozytywną (jeśli oczywiście plan rozwoju zawodowego zrealizował) i nic się nie dzieje. 

- czyli ...... nie ponosi żadnych konsekwencji za to, że złożył prawie po 3 latach zamiast w terminie do 30 dni?

JarTul20-07-2015 22:37:13   [#04]

Sprawozdanie nauczyciel może złożyć po roku, dwóch czy nawet pięciu lub siedmiu latach od zakończenia stażu, dyrektor ma dokonać oceny w ciągu 21 dni od złożenia sprawozdania,  a wtedy, przy ocenie pozytywnej, nauczyciel ma trzy lata na złożenie wniosku do KO.

Z KN: Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.


post został zmieniony: 20-07-2015 22:38:37
rzewa21-07-2015 07:51:46   [#05]

co do konsekwencji za niedotrzymanie terminu - nie ponosi żadnych, bo... KN żadnych sankcji nie przewiduje

postępowanie awansowe kończy decyzja administracyjna, wobec czego jest to postępowanie administracyjne, zatem należy stosować kpa -> czyli wydawałoby się, że przekroczenie terminu skutkować powinno pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia, ale...

pytanie jest kiedy rozpoczyna się to postępowanie administracyjne -> postępowanie to rozpoczyna się dopiero wnioskiem na komisję awansową, czyli ta zasada dotyczy terminu złożenia tego wniosku i wszystkiego co się będzie działo potem, ale nie dotyczy stażu

staż rozpoczyna się także na wniosek (za wyjątkiem stażysty) ale nie jest to wniosek rozpoczynający postępowanie administracyjne, zatem nie obowiązuje tu kpa -> obowiązuje jedynie KN, a ta nie zawiera żadnych uregulowań co do konsekwencji przekroczenia jakichkolwiek terminów w postępowaniu awansowym

również terminu 21 dniowego jaki ma dyrektor na wystawienie oceny -> z tym, że w tym przypadku niedotrzymanie przez dyrektora tego terminu może być podstawą skargi pracownika przed sądem pracy (nie administracyjnym!) i może skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania, a to już ociera się o dyscyplinę finansową

w przypadku niedotrzymania terminu przez pracownika takiej możliwości dyrektor szkoły nie ma, gdyż może on działać tylko w granicach prawa, czyli musi mieć pp dla takiego działania a tej brak

Wodnik23-07-2015 14:20:01   [#06]

Proszę pomóżcie. Nauczyciel stażysta złożył w takim terminie sprawozdanie, że otrzymał ocenę w lipcu (dyrektor dotrzymał terminu wystawienia). Stażysta złożył wniosek o postępowanie kwalifikacyjne dopiero 8 lipca. I co teraz? Czy prawidłowe postępowanie powinno tak przebiegać?

- nauczyciel zostaje zatrudniony jako stażysta do czasu postępowania kwalifikacyjnego i po wydaniu decyzji od dnia 1 stycznia  zatrudniony jako kontraktowy ( lub brak akceptacji i powtórzony staż lub wygaśnięcie umowy o pracę)?

MKJ23-07-2015 15:43:54   [#07]

A nie można zakończyć postępowania do końca sierpnia?

rzewa26-07-2015 20:37:43   [#08]

można

można też wystawić akt nadania stopnia n-la kontraktowego

i zatrudnić od 1.09 jako kontraktowego (na czas nieokreślony!), ale z uposażeniem stażysty do końca grudnia

Leszek27-07-2015 09:41:39   [#09]

jeżeli zatrudnisz kontraktowego od 1.09 to na czas nieokreślony to z zasadniczym jak dla kontraktowego

pozdrawiam

rzewa27-07-2015 10:55:11   [#10]

hm... dyskutowała bym -> to kwestia interpretacji

jako dyrektor dałabym stawkę stażysty i czekała na ew. werdykt sądu w tej sprawie zważywszy na art 39 ust 1a KN


post został zmieniony: 27-07-2015 10:56:31
MKJ27-07-2015 11:05:01   [#11]

Hm, rzeczywiście to kwestia interpretacji...

Z jednej strony, jeśli postępowanie zakończy się wręczeniem aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego przed 31 sierpnia (czyli jeszcze w starym roku szkolnym), to, zgodnie z art. 39 ust. 1 zd. 1, nauczyciel od 1 września, jeśli miałby być zatrudniony, to powinien być zatrudniony na czas nieokreślony z wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela kontraktowego.

Z drugiej strony, ponieważ nauczyciel uzyskał wyższy stopień w trybie art. 9b ust. 3a, stosuje się do niego art. 39 ust. 1a i zmiana wysokości wynagrodzenia powinna nastąpić z dniem 1 stycznia.

Rozwiązanie Rzewy jest iście salomonowe. :)

MKJ27-07-2015 11:27:50   [#12]

A teraz refleksja po przemyśleniu sprawy...

W powyższej sytuacji, w przypadku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, który otrzyma ten stopień przed 31 sierpnia nie ma zastosowania art. 39 KN:

"1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu."

Ustęp 1a należy stosować analogicznie, a zatem i do niego, moim zdaniem, tyczy się warunek "trwania stosunku pracy". Ponieważ w przypadku nauczyciela stażysty, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, stosunek pracy zostaje nawiązany na nowo, to powinien być to stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela kontraktowego.

rzewa27-07-2015 14:15:18   [#13]

i aby uniknąć kłopotu dyrektor nie powinien wydać aktu do 1.09 albo...

nie zatrudniać

;-)

Leszek27-07-2015 14:32:59   [#14]

dajcie szansę nauczycielowi i dyrektorowi...

pozdrawiam

MKJ27-07-2015 14:54:21   [#15]

Bardzo słusznie Leszku.

Jeśli dyrektor uzna, że warto dalej współpracować, to moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydać akt do 31 sierpnia i zatrudnić od 1 września jako nauczyciela kontraktowego.

Dyrektor ma jednak czas na wystawienie aktu do 31 grudnia i może z tego skorzystać.

Mimo wszystko uważam, że tak czy inaczej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydać akt do 31 sierpnia - dyrektor nie musi tego nauczyciela zatrudniać ponownie, a w ten sposób nie będzie mu blokował podjęcia pracy.

rzewa27-07-2015 18:41:09   [#16]

hm... nie radzę być dyrektorem, który wystawi akt do 31.08 i zatrudni od 1.09 jako kontraktowego -> OP (a nawet RIO) może mieć słuszne pretensje

MKJ27-07-2015 18:48:39   [#17]

Rzewo, a jeśli dyrektor nie zatrudni tego nauczyciela, ale wystawi mu akt do 31.08, a ten nauczyciel pójdzie do innej szkoły, to jak powinien go zatrudnić nowy dyrektor?

I czy wtedy OP lub RIO też by miało pretensje, gdyby nowy dyrektor zatrudnił go jako kontraktowego i z takim uposażeniem?

rzewa27-07-2015 20:18:20   [#18]

albo bym nie zatrudniła albo postąpiła tak jak napisałam w #10

wychodzi na to, że wystawiając akt n-lowi przed 1.09 dyrektor oddaje mu niedźwiedzią przysługę...

MKJ27-07-2015 20:43:59   [#19]

Niby tak, ale z drugiej strony jak uzasadnić zwłokę w wystawieniu aktu nadania, jeśli postępowanie zakończyło się odpowiednio wcześnie? Tylko tym, że dyrektor ma czas do 31 grudnia? Coś mi tu nie pasuje... Albo tu jest jakaś luka, albo należy uznać, że art. 39 nie ma tu zastosowania, bo nie ma "trwania stosunku pracy" - jest rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta i ewentualne nawiązanie na czas nieokreślony z uposażeniem kontraktowego. Dlaczego w tym przypadku OP lub RIO miałoby się czepiać?

Leszek30-07-2015 19:08:04   [#20]

i ponownie proponuję jak w #9

pozdrawiam

ewa30-07-2015 20:37:44   [#21]

jak dla mnie nie ma tu problemu ;-)

bo, dla mnie, kryterium ustalenia wysokości wynagrodzenia jest nie data wydania aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, a data złożenia przez nauczyciela wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia awansu, która na tym akcie jest wpisana i to ona determinuje datę wypłaty uposażenia kontraktowego.

Może się wiec okazać, w przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca, że  zgodny i z KN i z K.p.a,  jest termin uzyskania stopnia  awansu do 31 sierpnia, ale wynagrodzenie zasadnicze kontraktowego dopiero od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego

jako dyrek, na pewno patrzyłabym na datę złożenia wniosku widniejącą na akcie nadania stopnia, który złożyłby mi nauczyciel i tyle ;-)

MKJ30-07-2015 20:53:35   [#22]

Zwracam uwagę na zapis art. 39 KN przytoczony w [#12], a w szczególności sformułowanie "w czasie trwania stosunku pracy".

ewa30-07-2015 21:24:46   [#23]

yhm, tylko, że ze stażystą nawiązujesz stosunek pracy na rok szkolny w celu odbycia stażu

tak więc dla mnie, sytuacja opisana powyżej, którą omawiamy,  nie jest "trwaniem stosunku pracy", bo on się rozwiązuje z końcem tego roku szkolnego

a 1 września będzie nowa umowa i jak dla mnie nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony - zgodnie z aktem nadania stopnia awansu, z uposażeniem stażysty - zgodnie z datą złożenia wniosku zapisaną w akcie nadania oraz 100% pewnością, że uposażenie kontraktowego ma z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego z mocy prawa ;-)

 

 

MKJ30-07-2015 22:02:45   [#24]

Art. 39 KN, w szczególności ustępy 1 i 1a, należy traktować jako szczególny przepis stosowany tylko w tych sytuacjach, które są w nim jednoznacznie opisane. Przepis art. 39 ust. 1 i 1a dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem stażystą z upływem czasu, na jaki została zawarta i ponownym nawiązaniem umowy już z nauczycielem kontraktowym, nie mamy do czynienia z trwaniem stosunku pracy, a więc nie mamy do czynienia ze zmianą wysokości wynagrodzenia. Nie ma tu żadnego znaczenia, w którym momencie nauczyciel złożył wniosek o postępowanie - ważne jest tylko to, że w momencie nawiązywania stosunku pracy, a z tym właśnie mamy do czynienia, legitymuje się aktem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i należy go zatrudnić z takim właśnie wynagrodzeniem. Jestem przekonany, że próba zatrudnienia nauczyciela kontraktowego z uposażeniem nauczyciela stażysty skończy się w sądzie katastrofą. To nie jest to samo, co uzyskanie wyższego stopnia awansu w trakcie trwania stosunku pracy i związana z tym zmiana wysokości wynagrodzenia.

ewa30-07-2015 22:23:54   [#25]

czyli różnimy się w opiniach, do czego mamy prawo ;-)

 

MKJ30-07-2015 22:25:17   [#26]

:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]