Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zbiór inf. dot. spraw związanych z końcem roku.
strony: [ 1 ]
drops13-06-2015 11:28:52   [#01]

Witam, może Ktoś ma lub wie gdzie znaleźć taki zbiór najważniejszych informacji, o których trzeba pamiętać, a które są związane z zakończeniem roku, kwalifikacją uczniów, wypełnianiem arkuszy itp. Znacznie ułatwiło to by przygotowanie do czekających nas rad, bo dokumentów coraz więcej :(

Z góry dziękuję :)

MKJ13-06-2015 11:57:42   [#02]

To, co na pewno trzeba zrobić przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) Podjąć uchwałę (jako RP) w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

2) Wypełnić arkusze ocen uczniów.

3) Wypisać świadectwa i wydać je uczniom najwcześniej w dniu 26 czerwca.

Pkt 2-3 dotyczą uczniów, którzy nie przystępują do egzaminów poprawkowych lub klasyfikacyjnych albo przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

drops13-06-2015 12:16:26   [#03]

A tak, to to jest jasne. Raczej chodziło mi o takie zestawienie o czym nie można zapomnieć w trakcie klasyfikacji ucznia i potem wypełniając dokumentację: świadectwa, arkusze...

MKJ13-06-2015 12:53:43   [#04]

Hmm...

1. W trakcie klasyfikacji na pewno trzeba pamiętać o:

1) zachowaniu trybu wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania zgodnie z rozporządzeniem i statutem (wcześniejsze poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach, umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny, sprawdzenie frekwencji i podstaw do klasyfikowania, konsultacja ocen zachowania z nauczycielami i uczniami oraz samoocena ucznia);

2) decyzjach dyrektora o zwolnieniu ucznia z niektórych zajęć;

3) deklaracjach udziału ucznia w zajęciach religii lub etyki;

4) deklaracjach braku udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;

5) uczniach, którzy już w danym etapie edukacyjnym skorzystali z promocji w trybie § 21 ust. 10 rozporządzenia o ocenianiu (ale to będzie istotne dopiero po egzaminach poprawkowych).

2. Przy wypełnianiu arkuszy i świadectw pamiętać o:

1) wykreskowaniu pustych pól, w tym pola oceny przy zajęciach religii/etyki, jeśli uczeń nie uczęszczał na te zajęcia lub z nich zrezygnował;

2) wpisaniu słownie klasy, do której uczęszczał (nie oddziału!), miesiąca urodzenia, pełnych nazw przedmiotów, ocen bez skrótów;

3) nie wpisywaniu zajęć wychowania do życia w rodzinie;

4) wpisaniu w arkuszu odpowiedniej daty podjęcia uchwały RP w sprawie klasyfikacji z adnotacją "promowany", "niepromowany", "ukończył szkołę", "nie ukończył szkoły";

5) wpisaniu w arkuszu daty wypełnienia arkusza późniejszej niż uchwała RP i wcześniejszej niż data wystawienia świadectwa (oczywiste, ale różnie z tym bywa :);

6) sposobie poprawiania błędów w dokumentacji (skreślenie czerwonym i nad skreśleniem tym samym kolorem poprawny wpis + data dokonania korekty + czytelny podpis osoby dokonującej korekty);

7) adnotacji o poziomie nauczania języka obcego przy nazwie przedmiotu.

Tyle mi na razie przychodzi do głowy...

Adaa13-06-2015 14:19:11   [#05]

kiedyś żesmy sobie zebrali, ale chyba wymaga drobnych sprostowań:

"Ściagawka dla nauczycieli na egzamin końcoworoczny":-)))

Świadectwa :

 

-         W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej;

-         Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-         Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły;

 

-         W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski;

-         Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę;

-         Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów;

-         Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły;

-         W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-         Świadectw nie trzeba „collować”;

-         W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Arkusze

-         Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano;

-         W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen;

-         Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia;

-         Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”;

-         W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

-         W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia;

-         W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.

-         Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-         Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według „starych” wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole z tym, że  w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa";

-         W skali ocen umieszczonej w „starych” arkuszach ocen należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły;

-         W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej;

Inne :

-         Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;

-         Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania;

-         Wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem dodatkowym(nie wpisuje się go na świadectwie ani w arkuszu, nie podlega ocenianiu . Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.);

-         Uczniowi klasy szóstej, który nie ukończył szkoły nie wydaje się żadnego świadectwa;

-         W klasach I-III j. angielski zawiera się w ocenie opisowej;

 

-         Wpis „zwolniony”, w dokumentacji, może mieć miejsce tylko wtedy gdy jest wydana decyzja dyrektora w tej sprawie;

-         Uczniom przewidzianym do poprawek/promowanych z jedną jedynką o ile spełniają warunek określony w rozporządzeniu świadectwa wydajemy na koniec sierpnia (do 31.08);

-         Upoważnionym przez dyrektora  do prostowania błędu w dzienniku(ocena roczna) i arkuszu ocen jest wyznaczony nauczyciel, który dokonanie wpisu poświadcza czytelnym podpisem;

-         Uczeń może(a nie musi) nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (nauczyciel podaje uzasadnienie ze wskazaniem ilości godzin nieobecności w stosunku do zajęc, które się odbyły zgodnie ze szkolnym planem nauczania)

-         Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych i religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem spełniając te same warunki ale do średniej wlicza mu się także oceny z przedmiotów które zakończyły się wcześniej;

-         Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły;

-         Wszystkie oceny do arkusza w naszej szkole wpisuje wychowawca (w przypadku nieobecności wychowawcy, dyrektor wyznacza innego nauczyciele i upowaznia go do dokonania odpowiednich wpisów);

-         Odbiór wyników sprawdzianu klasy szóstej następuje wraz ze świadectwem „za pokwitowaniem odbioru”;

-         Wychowawcy klas III rozdają uczniom wraz ze świadectwem wyniki testu kompetencji.

drops14-06-2015 20:15:30   [#06]

Z tego co zauważyłam to zmieniła się data na świadectwie przy poprawce i ocena naganna nie jest już brana pod uwagę, choc nie wiem czy nie dopiero od 1 września..

Super ściągawka:D

 

koniczynka14-06-2015 20:35:41   [#07]

Uczniowi mającemu orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim na świadectwie nie notujemy adnotacji o realizacji podstawy programowej dostosowanej... To notujemy w arkuszu.

Edit14-06-2015 21:35:59   [#08]

Mnie natomiast problem sprawia kolejność działań w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, proszę o pomoc w tej kwestii:

uczennica gimnazjum była na 2 godzinach zajęć z plastyki w II półroczu (w pierwszym też opuszczała, ale miała oceny i można ją było klasyfikować) teraz nieobecności są usprawiedliwione - ma więc prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

- rada klasyfikacyjna 18 czerwca, w uchwale zapis, że nieklasyfikowana 1 uczennica z prawem do egzaminu klasyfikacyjnego,

- pismo od rodzica o wyznaczenie terminu egzaminu,

- informacja dla rodzica o terminie egzaminu, np 22 czerwca 

- po egzaminie zebranie rady i kolejna uchwała dotycząca  promocji lub nie tej uczennicy (w zależności  od wyniku egzaminu)

- data uchwały rady na świadectwie tej uczennicy  22 czerwca?

 

a tak na marginesie to liczymy nieobecności w stosunku do liczby zajęć danego przedmiotu w półroczu czy w całym  roku szkolnym?


post został zmieniony: 14-06-2015 21:37:31
jaga1115-06-2015 09:45:50   [#09]

J. niemiecki jest w mojej szkole dodatkowym językiem dla klas IV-VI opłacanym przez OP. Czy na świadectwie wpisujemy oceny i jeżeli jest to ocena niedostateczna czy wpływa to na promocje ucznia?

rzewa15-06-2015 12:34:28   [#10]

obowiązkowo wpisujemy oceny z j. niemieckiego w części przeznaczonej na zajęcia dodatkowe

w przypadku oceny niedostatecznej należy ją wpisać, ale nie ma ona wpływu na promocję ucznia, natomiast liczy się do średniej i może spowodować, że uczeń nie otrzyma świadectwa z wyróżnieniem

jaga1115-06-2015 13:50:04   [#11]

Dziękuje bardzo.

drops15-06-2015 14:18:02   [#12]

Zestaw podręczników dla kl II i III gimnazjum opiniuje Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców czy tylko dla klasy I?

camelot15-06-2015 19:14:33   [#13]

Czy wyniki sprawdzianu klas 6 wpisujemy do dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen? Zastanawiam dlaczego np. łódzka OKE podała wyniki w punktach a nie w procentach.

DICK15-06-2015 21:43:21   [#14]

Proszę nie zapomnieć o podaniu terminu rozpoczęcia wakacji 27.06.2015 r., jak również podać intencje modlitwy " o zmiany w M...e.

sońka15-06-2015 21:48:13   [#15]

wg mnie podręczniki RR opiniuje tylko do kl.1, bo nowe przepisy tylko 1. obejmują

Basik215-06-2015 22:38:11   [#16]

 

-      W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

Ada czy na pewno na świadectwach? wydaje mi się, że na arkuszach  

„10. Na arkuszach ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczą­cej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) pro­gram nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa ze­spół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

i mam pytanie do MKJ 

5) wpisaniu w arkuszu daty wypełnienia arkusza późniejszej niż uchwała RP i wcześniejszej niż data wystawienia świadectwa (oczywiste, ale różnie z tym bywa :);

 

podaj mi podstawę prawną dlaczego nie datę zakończenia roku szkolnego ? 

 

MKJ15-06-2015 22:49:35   [#17]

Data zakończenia roku szkolnego to 31 sierpnia. Rozumiem, że chodziło o datę zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Może być i ta, bo to jest też data wydania świadectwa. § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie świadectw mówi, że świadectwa wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, a więc najpierw musi być wypełniony arkusz, aby na tej podstawie można było wypisać świadectwo. Oczywiście, jeśli data jest ta sama, to znaczy, że ktoś się szybko uwinął, ale ważne, że dał radę. :)

A dlaczego nie wcześniejsza? Bo w arkuszu wpisujemy roczne oceny klasyfikacyjne, więc moim zdaniem powinno się to odbyć po przyjęciu przez RP uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, choć tu się nie będę upierał, bo w zasadzie ocena wystawiona przez nauczyciela, a jeszcze nie przyjęta przez RP, już jest oceną klasyfikacyjną.

Jacek15-06-2015 22:54:59   [#18]

a ja się uprę.. RP musi klepnąć uchwałą by można było wpisać do arkusza :-)

Basik215-06-2015 22:56:59   [#19]

Ok. ale nie jest błędem wpisanie w arkuszu daty zakończenia roku szkolnego, bo nie znalazłam w rozporządzeniu , że ma być lub może być wcześniejsza. 

 

MKJ15-06-2015 22:57:01   [#20]

Ja też się ku temu przychylam, ale pp nie umiem podać. :)

To było do [#18].

Do Basik2: chodzi o koniec sierpnia czy czerwca?


post został zmieniony: 15-06-2015 22:58:50
Jacek15-06-2015 23:02:34   [#21]

Basik2

najpóźniejsza data w arkuszu to data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych czyli w dniu wydania świadectwa (w normalnym trybie rzecz jasna).

Basik215-06-2015 23:39:28   [#22]

Też tak myślę.

Adaa16-06-2015 19:39:35   [#23]

tak jak pisałam "ściagawka" wymaga aktualizacji...czyli powinno być tak:

Świadectwa :

-         W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej;

-         Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-         Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły;

-         W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski;

-         Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę;

-         Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów;

-         Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły;

-         W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-         Świadectw nie trzeba „collować”;

-         W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Arkusze

-         Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano;

-         W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen;

-         Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia;

-         Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”;

-         W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

-         W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia;

-         W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.

-         Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-         Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według „starych” wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole z tym, że  w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa";

-         W skali ocen umieszczonej w „starych” arkuszach ocen należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły;

-         W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej;

- Na arkuszach ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczą­cej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) pro­gram nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa ze­spół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Inne :

-         Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;

-         Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania;

-         Wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem dodatkowym(nie wpisuje się go na świadectwie ani w arkuszu, nie podlega ocenianiu . Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.);

-         Uczniowi klasy szóstej, który nie ukończył szkoły nie wydaje się żadnego świadectwa;

-         W klasach I-III j. angielski zawiera się w ocenie opisowej;

-         Wpis „zwolniony”, w dokumentacji, może mieć miejsce tylko wtedy gdy jest wydana decyzja dyrektora w tej sprawie;

-         Uczniom przewidzianym do poprawek/promowanych z jedną jedynką o ile spełniają warunek określony w rozporządzeniu świadectwa wydajemy na koniec sierpnia (do 31.08);

-         Upoważnionym przez dyrektora  do prostowania błędu w dzienniku(ocena roczna) i arkuszu ocen jest wyznaczony nauczyciel, który dokonanie wpisu poświadcza czytelnym podpisem;

-         Uczeń może(a nie musi) nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (nauczyciel podaje uzasadnienie ze wskazaniem ilości godzin nieobecności w stosunku do zajęc, które się odbyły zgodnie ze szkolnym planem nauczania)

-         Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych i religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem spełniając te same warunki ale do średniej wlicza mu się także oceny z przedmiotów które zakończyły się wcześniej;

-         Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły;

-         Wszystkie oceny do arkusza w naszej szkole wpisuje wychowawca (w przypadku nieobecności wychowawcy, dyrektor wyznacza innego nauczyciele i upowaznia go do dokonania odpowiednich wpisów);

-         Odbiór wyników sprawdzianu klasy szóstej następuje wraz ze świadectwem „za pokwitowaniem odbioru”;

-         Wychowawcy klas III rozdają uczniom wraz ze świadectwem wyniki testu kompetencji.

Maja1916-06-2015 20:02:02   [#24]

I jeszcze upewnienie się:

klasyfikacja uczniów klas III gimnazjum  to klasyfikacja końcoworoczna (oceny z II semestru)

oraz końcowa (oceny z przedmiotów z cyklu) - i z tej liczy się średnią do świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, tak?

Do tej sytuacji macie 2 uchwały, czy jedną?

Ala16-06-2015 20:13:51   [#25]

nie końcoworoczna tylko roczna :)

u mnie jedna uchwała :)

Maja1916-06-2015 20:47:10   [#26]

no tak,

klasyfikacja roczna i końcowa :0


post został zmieniony: 16-06-2015 20:47:25
MKJ16-06-2015 20:50:23   [#27]

Dwa małe zastrzeżenia:

1. W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej

Powinno być:

Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych.

2. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.

Powinno być:

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie kopii tego arkusza ocen.

Adaa16-06-2015 21:24:54   [#28]

no to kontynuujemy poprawki, zaraz nam tu całe rozporzadzenie wejdzie;-)

Świadectwa :

-         W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej;

- Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych.

-         Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-         Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły;

-         W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski;

-         Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę;

-         Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów;

-         Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły;

-         W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-         Świadectw nie trzeba „collować”;

-         W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Arkusze

-         Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano;

-         W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen;

-         Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia;

-         Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”;

-         W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

-         W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia;

-         W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.
-   W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie kopii tego arkusza ocen.

-         Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-         Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według „starych” wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole z tym, że  w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa";

-         W skali ocen umieszczonej w „starych” arkuszach ocen należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły;

-         W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej;

- Na arkuszach ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczą­cej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) pro­gram nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa ze­spół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Inne :

-         Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;

-         Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania;

-         Wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem dodatkowym(nie wpisuje się go na świadectwie ani w arkuszu, nie podlega ocenianiu . Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.);

-         Uczniowi klasy szóstej, który nie ukończył szkoły nie wydaje się żadnego świadectwa;

-         W klasach I-III j. angielski zawiera się w ocenie opisowej;

-         Wpis „zwolniony”, w dokumentacji, może mieć miejsce tylko wtedy gdy jest wydana decyzja dyrektora w tej sprawie;

-         Uczniom przewidzianym do poprawek/promowanych z jedną jedynką o ile spełniają warunek określony w rozporządzeniu świadectwa wydajemy na koniec sierpnia (do 31.08);

-         Upoważnionym przez dyrektora  do prostowania błędu w dzienniku(ocena roczna) i arkuszu ocen jest wyznaczony nauczyciel, który dokonanie wpisu poświadcza czytelnym podpisem;

-         Uczeń może(a nie musi) nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (nauczyciel podaje uzasadnienie ze wskazaniem ilości godzin nieobecności w stosunku do zajęc, które się odbyły zgodnie ze szkolnym planem nauczania)

-         Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych i religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem spełniając te same warunki ale do średniej wlicza mu się także oceny z przedmiotów które zakończyły się wcześniej;

-         Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły;

-         Wszystkie oceny do arkusza w naszej szkole wpisuje wychowawca (w przypadku nieobecności wychowawcy, dyrektor wyznacza innego nauczyciele i upowaznia go do dokonania odpowiednich wpisów);

-         Odbiór wyników sprawdzianu klasy szóstej następuje wraz ze świadectwem „za pokwitowaniem odbioru”;

-         Wychowawcy klas III rozdają uczniom wraz ze świadectwem wyniki testu kompetencji.

elgon17-06-2015 17:32:30   [#29]

każdego roku  korzystam z tych ściągawek, wielkie dzięki!!!

Adaa17-06-2015 19:48:54   [#30]

to jeszcze dołozymy z innego watku wzory świadectw i arkusze:-)

Świadectwa

Szkoła Podstawowa

Klasa 1, 2, 3

MEN-I/1/2

Klasa 4, 5

MEN-I/3a/2

MEN-I/3a-w/2 – z wyróżnieniem

Klasa 6

MEN-I/6a/2

MEN-I/6a-w/2 – z wyróżnieniem

 

Gimnazjum

Klasa 1, 2

MEN-I/9/2

MEN-I/9-w/2 – z wyróżnieniem

Klasa 3

MEN-I/13a/2

MEN-I/13a-w/2 – z wyróżnieniem

 

Arkusze ocen

Szkoła podstawowa

Klasy 1- 6

MEN-I/37/2 (stare, nie mogą być już stosowane dla uczniów przyjętych do szkoły 1.09.2014) lub MEN-I/37a/2 (nowe)

MEN-I/37b/2 – wypełniane komputerowo

Gimnazjum

Klasy 1-3

MEN-I/39/2 (stare, nie mogą być już stosowane dla uczniów przyjętych do szkoły 1.09.2014) lub MEN-I/39a/2 (nowe)

MEN-I/39b/2 – wypełniane komputerowo

drops17-06-2015 22:49:23   [#31]

Dziękuję wszystkim za bardzo przydatne ściągawki :) Może to my dyrektorzy powinniśmy pisać projekty rozporządzeń, myślę że byłyby czytelniejsze i konkretne :)

Pozdrawiam wszystkich, w tym gorącym czasie przed radami:)

AnJa18-06-2015 08:32:01   [#32]

Akty prawne podlegają konsultacjom społecznym.

Szału  nie ma...

djb18-06-2015 10:43:50   [#33]

Bardzo proszę o informację, jak wpisujecie w arkusz i w dziennik wyniki sprawdzianu (pierwszy raz mam tego dokonać).

Ala18-06-2015 12:25:30   [#34]

dokładnie tak jak będzie na zaświadczeniu z OKE

sońka19-06-2015 11:38:45   [#35]

czy nadal w arkuszach ocen gimnazjalisty wpisujemy wyniki egzaminu?

Jacek19-06-2015 12:09:47   [#36]

nadal

sońka19-06-2015 12:11:00   [#37]

dzięki

elgon25-06-2015 09:45:46   [#38]

czy w arkuszu ucznia klasy 3 w gimazjum wpisuje się datę uchwały w kolumnie rocznej i końcowej czy tylko koncowej,pomocy!!!

Ala25-06-2015 14:02:59   [#39]

poprawiam:

moim zdaniem, data uchwały tylko w kolumnie klasyfikacja końcowa bo RP podejmuje uchwałę w sprawie ukończenia szkoły przez szóstoklasistów

ale jak będzie w obydwóch to moim zdaniem nie jest to błąd


post został zmieniony: 25-06-2015 14:09:17
rzewa25-06-2015 15:31:30   [#40]

podzielam ten pogląd w całej rozciągłości

:-)

Aroniowa06-07-2015 18:20:31   [#41]

W ostatnim wierszu w arkuszu ocen wychowawca wpisuje datę rady pedagogicznej przyjmującej wyniki klasyfikacji i podpisuje się - zgodnie z: Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia?

Pozdrawiam

rzewa06-07-2015 18:42:30   [#42]

datę uchwały w sprawie klasyfikacji wpisuje się w miejscu do tego przeznaczonym

w ostatnim wierszu wypełniający wpisuje datę wypełnienia arkusza i podpisuje się; data ta w przypadku uczniów promowanych i niepromowanych z powodu bądź nieklasyfikowania z jednego lub większej liczby przedmiotów bądź takich, którzy uzyskali więcej niż dwie oceny niedostateczne, nie może być wcześniejsza jak data uchwały w sprawie klasyfikacji i nie może być późniejsza, niż data zakończenia zajęć

w przypadku uczniów zdających egzaminy poprawkowe data ta nie powinna być wcześniejsza niż data ostatniego egzaminu i późniejsza niż data podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji tych uczniów przez rp

drops10-06-2016 21:40:46   [#43]

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku :) podnoszę wątek, czy są jakieś zmiany?

elrym08-06-2017 12:52:12   [#44]

czy są jakieś podpowiedzi???

jak w tym roku? o czymś pamiętać - szczególnie?

;-))

AnJa08-06-2017 15:27:26   [#45]

o makijażu? :-)

gimnazjum09-06-2017 08:56:19   [#46]

Makijaż jest permanentny :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]