Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dokumenty potwierdzające staż pracy
strony: [ 1 ]
MKJ24-05-2015 11:52:01   [#01]

Czy staż pracy nauczyciela pracującego w innej szkole, a co za tym idzie dodatek za wysługę lat, może być naliczony na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu z tamtej szkoły lub umowy o pracę (aktu mianowania) z drugą szkołą?

Wydaje mi się, że jedynym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest świadectwo pracy, ale wolę się upewnić...

Ala24-05-2015 13:31:37   [#02]

do wysługi wlicza się tylko zakończone stosunki pracy czyli to co wynika z dostarczonych świadectw 

rzewa24-05-2015 21:51:06   [#03]

w pewnym szczególnym przypadku będzie to zaświadczenie o zatrudnbieniu

ten przypadek to sytuacja, gdy n-l jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole ale łącznie jego wymiar czasu pracy nie przekracza etatu -> wtedy staż pracy wypracowany w każdej z tych szkół zalicza się do stażu pracy w pozostałych szkołach na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu

MKJ25-05-2015 18:39:10   [#04]

Rzewo, będę wdzięczny za rozwianie wątpliwości...

§ 7 ust. 3 rozporządzenia ws. wynagrodzenia i dodatków stanowi, że "nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1".

I w takim razie ust. 1: "do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze".

Dla porządku jeszcze ust. 2: "nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia".

Rozumiem, że w [#03] chodzi o podkreślony fragment... Jakie to odrębne przepisy nakazują zaliczanie do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat okresu pracy u drugiego pracodawcy jednocześnie? Jak czytam ust. 2 zdanie drugie, to wydaje mi się ono jednoznaczne (ale w takim razie po co byłby ust. 3...) - zaliczamy tylko zakończone stosunki pracy. No i nie rozumiem zdania trzeciego w ust. 2... Co to jest dodatkowe i podstawowe zatrudnienie? Czy nauczyciel ma obowiązek informować dyrektora, że gdzieś jeszcze pracuje? Czy musi się deklarować, które zatrudnienie jest dodatkowe, a które podstawowe? A jeśli każdy jego stosunek pracy jest zawarty na tej samej podstawie, w tym samym czasie i w tym samym wymiarze, to który jest podstawowy, a który dodatkowy?

Ja rozumiem całą sytuację tak, że jeśli zatrudniam nauczyciela i przynosi mi on świadectwa pracy, co potwierdza jego poprzednie zatrudnienie we wszystkich zakładach pracy, to nie wnikam, czy on gdzieś jeszcze pracuje, tylko naliczam mu dodatek stażowy na podstawie świadectw i kumuluję to, co wypracuje u mnie. Jeśli nauczyciel, którego zatrudniam będzie miał u mnie powiedzmy 0,4 etatu, a ostatni udokumentowany stosunek pracy kończy się pięć lat temu i przyniesie mi zaświadczenie z drugiej szkoły, w której też ma 0,4 etatu, z którego wynika, że pracował tam przez ostatnie 5 lat i każe sobie zaliczyć te 5 lat do wysługi lat, to skąd mam wiedzieć, że on nie pracuje gdzieś jeszcze na 0,4 etatu, a więc w sumie przekracza obowiązujący go wymiar zajęć?

Mam nadzieję, że za bardzo nie skomplikowałem. :)

A teraz deser...

Nauczyciel informatyki ma u mnie 0,4 etatu nauczania informatyki, a w innej szkole ma 0,5 etatu administratora sieci. Czy też mu naliczam do stażu ten drugi stosunek pracy?

Ten nauczyciel pracował u mnie wcześniej jako administrator sieci; najpierw tylko jako administrator, później łączył administrowanie z nauczaniem, a teraz pracuje tylko jako nauczyciel. Czy powinien mieć założone dwie teczki akt osobowych czy jedną? Za administrowanie otrzymał świadectwo pracy, pozostając ze szkołą w stosunku pracy jako nauczyciel. Czy prawidłowo?

rzewa25-05-2015 19:42:05   [#05]

po kolei:

dodatkowe i podstawowe dotyczy tylko trwających równolegle stosunków pracy -> stosunek zakończony nie może być w tej relacji do żadnego stosunku, który obecnie trwa

w tym rozumieniu podstawowe zatrudnienie, to to które zostało nawiązane wcześniej, a dodatkowe jest późniejsze -> jeśli n-l nawiąże dwa (lub więcej) stosunki pracy w tym samym czasie, nie ma znaczenia który z nich będzie podstawowy, a który dodatkowy, gdyż staż pracy w ramach obu tych stosunków będzie nabywany jednocześnie więc nie ma jeden na drugi żadnego wpływu -> jakiekolwiek deklaracje są tu zbędne

ust. 3 jest to pewien wyjątek od tej zasady (uniwersalnej również dla innych grup pracowniczych, dla których staż pracy ma znaczenie), który dotyczy tylko n-li z uwagi na to, że są oni często zatrudniani na kawałkach etatów z przyczyn obiektywnych. Tak jak piszesz zaliczasz mu staż pracy na podstawie zaświadczenia, z tym że nie może być to standardowe zaświadczenie o zatrudnieniu -> musi być w nim podany wymiar czasu pracy jak również cel wydania zaświadczenia, gdzie powinno być napisane gdzie zaświadczenie ma być przedłożone - czyli w celu zaliczenia okresu na jaki opiewa zaświadczenie do stażu pracy w [nazwa pracodawcy] - oraz inf. o tym czy zostało już takie zaświadczenie wystawione dla innego pracodawcy czy nie

oczywiście może on pracować gdzieś jeszcze (u pracodawcy C) w takim wymiarze, że łączenie przekracza etat, ale ten stosunek będzie kształtowany odrębnie i nie ma możliwości powiązania go z dwoma pozostałymi: czyli ten n-l będzie miał 3 stosunki pracy, ale 2 z nich zostaną połączone, a ten trzeci będzie odrębny -> 2 z nich będą podlegały regule ust 3 a ten trzeci ust. 2

deser: nie ma możliwości łączenia stosunku pracy n-la i prac. samorządowego, czyli ma on u Ciebie normalnie policzony staż pracy, natomiast do stażu pracy w tej innej szkole może on doliczyć sobie ten okres, w którym był u Ciebie administratorem i który został zakończony (oczywiście, o ile w tym okresie nie pracował jednocześnie w tamtej szkole). Literalnie rzecz ujmując powinien mieć założone 2 teczki, ale nie będzie błędem jak będzie jedna teczka, tyko powinna być rozdzielona, zwłaszcza w części B, na część "nauczyciela" i "administratora"

MKJ25-05-2015 20:00:50   [#06]

Dzięki Rzewo! Wreszcie udało mi się w tym odnaleźć. :)

Mam jeszcze dwa pytania:

1. Czy jest jakaś pp (wzór), jak powinno wyglądać to zaświadczenie? Czy obligatoryjnie powinno zawierać elementy, które wskazałaś, np. info o tym, czy już takie zaświadczenie zostało wystawione dla innego pracodawcy? Czy jeśli nauczyciel przyniesie mi standardowe zaświadczenie o zatrudnieniu, to na jakiej podstawie prawnej mam prawo odmówić mu zaliczenia tego okresu do dodatku stażowego?

2. Jeśli dobrze zrozumiałem, to nie mogę mu zaliczyć do dodatku stażowego równoległego okresu pracy na stanowisku samorządowym. Ale jeśli w drugiej szkole ten nauczyciel łączy pracę nauczyciela i administratora, a okresy tej pracy nie są zbiorami równymi, lecz mają jedynie część wspólną, to rozumiem, że mogę zaliczyć mu tylko okres pracy na stanowisku nauczyciela?

rzewa25-05-2015 20:21:27   [#07]

1. ma to zawierać co napisałam -> standardowe się nie nada bo nie ma podstawowych inf. jakie wynikają z treści §7 ust 3 rozporządzenia. Jak n-l przedstawi standardowe zaświadczenie to pouczysz go jakie inf. ma ono zawierać byś mógł zaliczyć staż pracy

2. tak

MKJ25-05-2015 20:30:48   [#08]

I oczywiście z tego stosunku pracy u mnie na stanowisku administratora, który już został zakończony,  zaliczam mu do stażu pracy okres, w którym pracował jako administrator (przed łączeniem stanowisk)?

rzewa26-05-2015 08:45:00   [#09]

tak

MKJ26-05-2015 18:54:09   [#10]

Jeszcze raz wielkie dzięki, Rzewo! :)

marysia d26-05-2015 19:05:29   [#11]

proszę o podpowiedź w sprawie jak w temacie, ale chodzi konkretnie o potwierdzenie stażu pracy do konkursu

należy załączyć oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy

 

wydaje mi się, że powinnam z urzędu wziąć zaświadczenie o moim stażu pracy, proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie i odpowiedź czy jest jakiś konkretny druk takiego zaświadczenia do konkursu czy też nie ma.

Ala27-05-2015 17:55:11   [#12]

druku chyba nie ma

ja złożyłam kopie świadectw pracy i zwykłe zaświadczenie od kiedy jestem zatrudniona w jakim wymiarze w obecnym miejscu wystawione przez sekretarza szkoły

MKJ27-05-2015 18:06:57   [#13]

W zasadzie to dyrektor powinien sam sobie wystawić zaświadczenie. :)

marysia d27-05-2015 18:17:22   [#14]

MKJ

byłoby najlepiej, gdyby dyrektor sam sobie mógł wystawić zaświadczenie, ponieważ przynajmniej nie popełniłby błędu.

dzisiaj wydano mi z pomyłką o parę lat ...:)  będą mi poprawiać:)

MKJ27-05-2015 18:24:04   [#15]

Nie tylko może, ale nawet powinien - jest kierownikiem zakładu pracy i działa w imieniu pracodawcy, czyli szkoły, w stosunku do wszystkich zatrudnionych przez szkołę pracowników, w tym również siebie.

lkk15-12-2015 23:23:56   [#16]

Nauczyciel dostarczył zaświadczenie z PUP o odbyciu stażu w placówce oświatowej. W zaświadczeniu nie napisano o pobieraniu stypendium, nie zamieszczono  żadnych innych informacji, tzn. do czego należy zaliczyć ten okres. Czy okres tego stażu należy zaliczyć pracownikowi  do wysługi lat? 

rzewa16-12-2015 06:00:21   [#17]

jeśli był staż, to bylo i stypendium  (nie ma opcji by było inaczej) -> czyli zalicza się ten okres do wyslugi lat

flisegi20-02-2017 13:19:21   [#18]

Witam, 

Pogubiłam się w interpretacji par. 7 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia.

1) Czy nauczycielowi, który przedstawił mi świadectwa pracy np. za 5 lat (i jednocześnie pracuje w pełnym wymiarze w innym zakładzie pracy) naliczam 5% dodatek stażowy?

Moje rozumowanie jest takie:

§ 7. 

2.  Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy (ustaliłam - ma świadectwa na 5 lat), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest (nie wzięłam pod uwagę, że 20 rok pracuje obecnie w innej szkole) lub był jednocześnie zatrudniony (nie wzięłam pod uwagę, że podczas tych pierwszych pięciu lat, pracował też jednocześnie w innych szkołach) . Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia (czyli czego?, że teraz pracuje w podstawowym miejscu pracy jakim jest szkoła w której pracuje 20 rok) .

3.  Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

4. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

 

Nie rozumiem ustępu 2 i nie wiem czy powinnam zaliczyć dodatek stażowy, czy nie powinnam w mojej szkole. Interpretacje są różne. Prześledziłam watki z roku 2008, 2009. Jak obecnie interpretuje się ten zapis?

 

rzewa20-02-2017 13:45:38   [#19]

interpretacja nie zmieniła się ani na jotę -> przedstawił świadectwa pracy na 5 lat, zatem zaliczasz ten staż pracy i tyle

nie ma znaczenia czy to świadectwo przedstawił gdzieś indziej jak i to czy gdzieś indziej pracuje czy nie

napisałam w #05 co to podstawowe i dodatkowe zatrudnienie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]