Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO: ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów
strony: [ 1 ]
Biuro OSKKO25-03-2015 10:10:17   [#01]

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych.

 Treść projektu rozporządzenia

 Uzasadnienie

 Ocena Skutków Regulacji

Strona konsultacji: http://oskko.edu.pl/oskko/warunki_i_sposoby_oceniania_2015/

Zapraszamy do konsultacji.

O uwagi prosimy do 2 kwietnia.


post został zmieniony: 25-03-2015 10:46:00
Gaba25-03-2015 16:27:24   [#02]

par. 8.1 - ewidentnie nie zna ktoś znowu metodyki pracy z projektem edukacyjnym, po realizacji projektu zwanej prezentacją, uczniowie muszą, muszą!!! porozmawiać z metapoziomu - co się działo, jakie procesiki grupowe zachodziły. Inaczej jest to zabawa dla zabawy.

 

par.15 - brak terminu egz. klasyfikacyjnego, czyja przeoczyłam?

Katka25-03-2015 16:49:44   [#03]

par.16.3 i 17.3 są takie same, a 17 dotyczy przecież sprawdzianu w podstawówce.

Jacek25-03-2015 17:01:57   [#04]

Proponuję byśmy swoje propozycje zmian, postulaty wpisywali w tabelkę i uzasadniali propozycję zmiany. Zacznę jak niżej

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

W małych szkołach gdzie nie ma stanowiska wicedyrektora a jest duża ilość egzaminów poprawkowych koniecznym jest wydłużania ilości dni na egzaminy. Proponujemy skład komisji podobnie jak w § 15 ust. 5 projektu dotyczącym egzaminu klasyfikacyjnego

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący i egzaminujący;

2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Zapis taki pozwoli na sprawniejszą organizację egzaminów poprawkowych.


post został zmieniony: 25-03-2015 17:05:44
Leszek25-03-2015 21:20:30   [#05]

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze wyrzucić zdanie skreślone przeze mnie, a wprowadzić dopisane pogrubionym drukiem.

Dodany przeze mnie zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

Jacek25-03-2015 22:47:03   [#06]

Leszku zmieniłem tylko ciut Twoje propozycje by nie było to, że Ty proponujesz, a jako stowarzyszeni tak proponujemy, choć uwaga oczywiście Twoja :-)

Wrzucam po połączeniu Leszkowego i mojego w jedną tabelę.

L.p.

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje - postulaty

1.

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W delegacji wynikającej z art. 44l ustawy wynika, że egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Niezrozumiałym jest określenie w projekcie rozporządzenia, że w skład komisji wchodzi dyrektor szkoły, tym samym powołując sam siebie do składu komisji. Ponadto zapis § 15 ust. 5 nie przewiduje a składzie komisji dyrektora szkoły. Dostrzegamy tu niekonsekwencję, dlatego proponujemy zapis:

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy, spośród których dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.

2.

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Uwaga wstępna podobna jak w pkt. 1 (dyrektor powołuje sam siebie do komisji).

Ponadto w małych szkołach gdzie nie ma stanowiska wicedyrektora a jest duża ilość egzaminów poprawkowych koniecznym jest wydłużanie ilości dni na egzaminy w przypadku konieczności uczestniczenia dyrektora w komisji.

Proponujemy skład komisji podobnie jak w § 15 ust. 5 projektu dotyczącym egzaminu klasyfikacyjnego w brzmieniu:

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący i egzaminujący;

2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Zapis taki pozwoli to na sprawniejszą organizację egzaminów poprawkowych.

3.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze proponujemy usunąć zdanie skreślone i wprowadzić zapis dopisany pogrubionym drukiem.

Zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

 

I prosimy o dalsze uwagi


post został zmieniony: 25-03-2015 22:59:06
Gaba26-03-2015 04:41:17   [#07]

liczba jest policzalna, ilość nie policzalna

Jacek26-03-2015 07:15:40   [#08]

oki.. skoryguje się :-)

slos26-03-2015 09:30:11   [#09]

Najchetniej zastapiłbym paragrafy 10-11: Wychowawca w sposób przyjety w statucie szkoły jest zobowiazany do poinformowania rodziców (opiekunów prawnych) o zachowaniu ucznia. Nie dotyczy szkół dla dorosłych. lub coś podobnego.

Jacek26-03-2015 10:09:17   [#10]

nie da się. uoso nakłada w delegacji na MEN zapisanie tego w rozporządzeniu

Art. 44zb. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:
4)   skalę rocznych, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wraz ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz podstawowe obszary, które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia;
Leszek26-03-2015 11:32:32   [#11]

skorygowałem własne bo mi za dużo "przechowuje" wyszło

L.p.

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje - postulaty

1.

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W delegacji wynikającej z art. 44l ustawy wynika, że egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Niezrozumiałym jest określenie w projekcie rozporządzenia, że w skład komisji wchodzi dyrektor szkoły, tym samym powołując sam siebie do składu komisji. Ponadto zapis § 15 ust. 5 nie przewiduje a składzie komisji dyrektora szkoły. Dostrzegamy tu niekonsekwencję, dlatego proponujemy zapis:

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy, spośród których dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.

2.

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Uwaga wstępna podobna jak w pkt. 1 (dyrektor powołuje sam siebie do komisji).

Ponadto w małych szkołach gdzie nie ma stanowiska wicedyrektora a jest duża ilość egzaminów poprawkowych koniecznym jest wydłużanie ilości dni na egzaminy w przypadku konieczności uczestniczenia dyrektora w komisji.

Proponujemy skład komisji podobnie jak w § 15 ust. 5 projektu dotyczącym egzaminu klasyfikacyjnego w brzmieniu:

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący i egzaminujący;

2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Zapis taki pozwoli to na sprawniejszą organizację egzaminów poprawkowych.

3.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze proponujemy usunąć zdanie skreślone i wprowadzić zapis dopisany pogrubionym drukiem.

Zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

Stefan Ruta26-03-2015 11:41:41   [#12]

czy to na pewno na podstawie art.44 uoso ?

Jacek26-03-2015 12:08:02   [#13]

ale co na podstawie art. 44 ?

Gaba26-03-2015 12:21:09   [#14]

Jacek,  dopisz moje brak prawdziwego zakończenia pracy z projektem i  - czy jest, czy nie ma podany termin, do kiedy się przepowadza klasyfikacyjne, uregulowanie prawne, że do przedostatniego dnia zajęć szkolnych było bardzo dobre.

Jacek26-03-2015 13:17:38   [#15]

Gaba najlepiej to sformułuj postulat lub propozycję dodania zapisu jeśli chodzi o projekt i dorzucę

co do klafyfikacyjnych to stanowi o tym uoso:

Art. 44l. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej - z uczniem.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n.
5. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

post został zmieniony: 26-03-2015 13:20:25
Gaba26-03-2015 16:40:45   [#16]

Kaczuszka jasna, nie otwiera mi się Ustawa w  plikach do pobrania

Jacek27-03-2015 15:34:25   [#17]

podnoszę, bo czas szybko biegnie

Gaba27-03-2015 20:32:53   [#18]

Par.8.1 Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p[…] obejmuje:

  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
  2. określenie celów projektu edukacyjnego  i zaplanowanie etapów jego realizacji
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

Par.8.1 Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p[…] obejmuje:

  1. wybór tematu projektu edukacyjnego,
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczna prezentacja rezultatów projektu edukacyjnego;
  5. refleksja jako niezbędny etap kończący jako omówienie metapoziomu działań zespołu.

Bardzo proszę, by prawnicy zaczęli szanować język polski, a jeśli nie - to przynajmniej ustawę o języku polskim.

Projekt bez fazy zamykającej, bez refleksji, jest bez sensu, jest bezwartościową zabawą. To ogromny błąd merytoryczny,


post został zmieniony: 27-03-2015 20:33:58
Jacek27-03-2015 21:36:10   [#19]

ok. Gabo, ale..

§ 8 ust. 3 projektu przewiduje, że dyrektor określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego po zaciągnięciu opinii RP. Czy to co proponujesz w zmianie do projektu nie mogłoby się znaleźć w owych warunkach, które dyrektor określi, zamiast w rozporządzeniu?

co do języka polskiego formułowania zapisów w projekcie, kupuję w całości :-)

 

i jeszcze do tego co napisałaś

5. refleksja jako niezbędny etap kończący jako omówienie metapoziomu działań zespołu.

na pewno tak?


post został zmieniony: 27-03-2015 21:49:29
Gaba28-03-2015 03:13:51   [#20]

Refleksja jest jedna z form... - może tak - Podsumowanie pracy nad projektem.

Znając umiejętności cop oniektórych, to już to widzę...

Jacek28-03-2015 09:12:33   [#21]

dopisałem, poprawiłem niepoliczalne ilości na policzalne liczby :-) i jest tak

L.p.

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje - postulaty

1.

§8.1 Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p ustawy, zwany dalej „projektem edukacyjnym”, jest realizowany przez zespół uczniów i obejmuje:

1)  wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)  określenie celów projektu edukacyjnego  i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)  wykonanie zaplanowanych działań;

4)  publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Proponujemy poprawki redakcyjne tekstu uwzględniając stronę językową zapisów oraz dodanie pkt 5 jak niżej:

§8.1 Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p ustawy, zwany dalej „projektem edukacyjnym”, jest realizowany przez zespół uczniów i obejmuje:

1)  wybór tematu projektu edukacyjnego;

2)  określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)  wykonanie zaplanowanych działań;

4)  publiczna prezentacja rezultatów projektu edukacyjnego;

5)  podsumowanie pracy nad projektem.

Uważamy, że ostatnim etapem powinna być refleksja, jako podsumowanie całości działań projektowych.

2.

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W delegacji wynikającej z art. 44l ustawy wynika, że egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Niezrozumiałym jest określenie w projekcie rozporządzenia, że w skład komisji wchodzi dyrektor szkoły, tym samym powołując sam siebie do jej składu. Ponadto zapis § 15 ust. 5 nie przewiduje w składzie komisji dyrektora szkoły. Dostrzegamy tu niekonsekwencję, dlatego proponujemy zapis:

 

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy, spośród których dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.

 

3.

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Uwaga wstępna podobna jak w pkt. 2 (dyrektor powołuje sam siebie do komisji).

Ponadto w małych szkołach gdzie nie ma stanowiska wicedyrektora a jest duża liczba egzaminów poprawkowych koniecznym jest wydłużanie liczby dni na egzaminy w przypadku konieczności uczestniczenia dyrektora w komisji.

Proponujemy skład komisji podobnie jak w § 15 ust. 5 projektu w brzmieniu:

 

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący i egzaminujący;

2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 

Zapis taki pozwoli to na sprawniejszą organizację egzaminów poprawkowych.

4.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze proponujemy usunąć zdanie skreślone i wprowadzić zapis dopisany pogrubionym drukiem.

Zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.


post został zmieniony: 28-03-2015 09:16:39
AnJa28-03-2015 10:47:30   [#22]

Nie zapomnij wprowadzić do słowniczka pojęcia podsumowanie i refleksja.

Dla jasności- wprowadzanie do przepisów projektu jak obligatoryjnej metody (formy, strategii) od zawsze uważałem za głupotę.

Niestety - CEO w pewnym momencie miało za duży wpływ na stanowienie prawa.

Na szczęście Gaba takiego wpływu nie ma. Chyba.

bosia28-03-2015 12:18:57   [#23]

Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki poza szkołą (art. 16 ust. 11 u.s.o.) nie obejmuje plastyki, techniki, zajęć technicznych, muzyki, zajęć artystycznych, w-f i dodatkowych zajęć (tak jak do tej pory).

Brak zapisów, czy w dokumentacji przebiegu nauczania wpisujemy "zwolniony". Może na poziomie tego rozporządzenia warto, aby było to dookreślone, bo brak gdziekolwiek zapisów.

Jacek28-03-2015 14:31:52   [#24]

ooo.. nie patrzyłem na to.. dzięki bosiu :-)

AnJa28-03-2015 15:50:23   [#25]

a w przypadku takich uczniów nie wpisuje sie na świadectwie, ze realizowali obowiązek poza szkołą?

bo jeśli tak- to nie ma potrzeby wpisywania "zwolniony"

Leszek28-03-2015 16:20:48   [#26]

Uwaga Jacku, przy przekopiowaniu mojej części propozycji zmieniłeś i usunąłeś proponowane skreślenia pozostawiając dotychczasowy zapis i nowe, proponowane - a w tej wersji traci sens zmiany,

Pozdrawiam 

Jacek28-03-2015 16:23:30   [#27]

wiem, wiem Leszku... zorientowałem się po wklejeniu ale jechałem pekapą padł net i nie mogłem potem skorygować.

teraz ok?

 

L.p.

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje - postulaty

1.

§8.1 Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p ustawy, zwany dalej „projektem edukacyjnym”, jest realizowany przez zespół uczniów i obejmuje:

1)  wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)  określenie celów projektu edukacyjnego  i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)  wykonanie zaplanowanych działań;

4)  publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Proponujemy poprawki redakcyjne tekstu uwzględniając stronę językową zapisów oraz dodanie pkt 5 jak niżej:

§8.1 Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p ustawy, zwany dalej „projektem edukacyjnym”, jest realizowany przez zespół uczniów i obejmuje:

1)  wybór tematu projektu edukacyjnego,

2)  określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

3)  wykonanie zaplanowanych działań;

4)  publiczna prezentacja rezultatów projektu edukacyjnego;

5)  podsumowanie pracy nad projektem edukacyjnym.

Uważamy, że ostatnim etapem powinna być refleksja, jako podsumowanie całości działań projektowych.

2.

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W delegacji wynikającej z art. 44l ustawy wynika, że egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Niezrozumiałym jest określenie w projekcie rozporządzenia, że w skład komisji wchodzi dyrektor szkoły, tym samym powołując sam siebie do jej składu. Ponadto zapis § 15 ust. 5 nie przewiduje w składzie komisji dyrektora szkoły. Dostrzegamy tu niekonsekwencję, dlatego proponujemy zapis:

 

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy, spośród których dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.

 

3.

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Uwaga wstępna podobna jak w pkt. 2 (dyrektor powołuje sam siebie do komisji).

Ponadto w małych szkołach gdzie nie ma stanowiska wicedyrektora a jest duża liczba egzaminów poprawkowych koniecznym jest wydłużanie liczby dni na egzaminy w przypadku konieczności uczestniczenia dyrektora w komisji.

Proponujemy skład komisji podobnie jak w § 15 ust. 5 projektu w brzmieniu:

 

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący i egzaminujący;

2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 

Zapis taki pozwoli to na sprawniejszą organizację egzaminów poprawkowych.

4.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze proponujemy usunąć zdanie skreślone i wprowadzić zapis dopisany pogrubionym drukiem.

Zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

 


post został zmieniony: 28-03-2015 16:26:53
bosia28-03-2015 18:03:07   [#28]

AnJa, uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny i nauki poza szkołą otrzymują takie samo świadectwo jak pozostali uczniowie, bez żadnych adnotacji i takiej adnotacji być nie powinno, bo byłaby to pewnego rodzaju dyskryminacja

problem jest od dawna co im wpisywać w dokumentacji przebiegu nauczania i na świadectwach, w przypadku niezdawania egzaminów klasyfikacyjnych z tych określonych w przepisach przedmiotów

krasnoludek zadyszek28-03-2015 20:27:09   [#29]

Par. 11.1.4) - ocena zachowania uwzględnia (...) dbałość o piękno mowy ojczystej - to dla mnie martwy zapis. Jest jednocześnie zarówno nieprecyzyjny, jak i archaicznie sformułowany. "Piękno mowy ojczystej" to co, używanie polszczyzny na poziomie Bralczyka i Miodka (w sensie bezbłędności) lub na poziomie wykształconej profesury innych dziedzin (w sensie bogactwa językowego)? Piętnowanie błędów językowych u innych (skoro "dbałość")? A jak uczeń nie jest Polakiem, to damy mu wzorowe za mówienie na korytarzu po wietnamsku?

Domyślam się, że miało tam chodzić o unikanie wulgaryzmów i bluzgania, ale nijak to z takiego zapisu nie wynika. Bym wywaliła.

rzewa28-03-2015 21:18:37   [#30]

bosia, uczniom realizującym obowiązek szkolny poza szkołą w arkuszu ocen (i na świadectwie) w miejsce ocen z tych przedmiotów wpisywało się do tej pory (i pewnie ma być tak nadal) po prostu kreskę - w myśl zapisów rozp. w miejscach nie wypełnionych należy postawić kreskę

oni nie są zwolnieni z tych przedmiotów -> ich plan nauczania tych przedmiotów po prostu nie przewiduje...

Leszek28-03-2015 21:35:13   [#31]

Jacku, ok.

Pozdrawiam 

Karolina29-03-2015 09:51:10   [#32]

Przeczytałam dziś rano: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/862214,kluzik-rostkowska-zmiany-w-ocenach-z-wf-beda-dostosowane-do-mozliwosci-uczniow.html

Pobiegłam zatem do projektu rozporządzenia...... nie widzę zmiany; tzn jest inny zapis - dorzucone zostało udział w zajęciach oraz aktywność na rzecz sportu i kultury fizycznej.

Dla mnie rewolucji nie ma, tak oceniam od lat - ci którzy nie oceniają... i ważny jest tylko stoper i miara - nie wiem czy ten zmieniony zapis ich poruszy. Zapis mówiący o wysiłku w działaniach na rzecz sportu znów odczytają jako promowanie tylko tych, którzy biorą udział w zawodach sportowych

tak było: 

§ 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajęć.

tak ma być:

§10 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego...należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku lekcji wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej

Proponuję w sposób bardziej jasny i czytelny zapisać, co na lekcji wychowania fizycznego jest ważne i co (jeśli już) ma oceniać nauczyciel. Proponuję oddzielić ocenianie na plastyce i zajęciach artystycznych od oceniania na wf w sposób bardziej czytelny.

§10 Przy ustalaniu oceny z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

§10a Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, w równiej mierze brać pod uwagę postawę i frekwencję na zajęciach jak i poziom umiejętności, wiadomości, działania na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej oraz zaangażowanie na rzecz dbałości o własne zdrowie.

To ostatnie wydaje mi się szczególnie ważne, ponieważ masa wiadomości na wf to edukacja zdrowotna obecnie (z przykrością stwierdzam) średnio realizowana.

bosia29-03-2015 11:39:28   [#33]

Rzewa, wiem co się wpisywało do tej pory, choć nie było do tego do końca podstaw prawnych

na wpisywanie kreski podstawą prawną było: w rubrykach niewypełnionych wpisuje się kreskę

jednak ta kreska w przypadku uczniów realizujących obowiązek poza szkołą wynikała tylko i wyłącznie z braku czegokolwiek innego

warto może określić dokładnie co w związku z tym, że nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych, żeby szkoła nie musiała się domyślać i kombinować, szczególnie, że takich uczniów jest coraz więcej

 

rzewa29-03-2015 13:47:53   [#34]

kombinować na pewno nie powinna, ale...moim zdaniem w tym wypadku nie trzeba :-)

a myśleć... cóż... myśleć jak najbardziej powinna; nic z myślenia nie zwalnia, a zbyt szczegółowe przepisy myślowo rozleniwiają i często z tego powodu prowadzą do absurdów... :-(

Gaba30-03-2015 02:39:59   [#35]

Uważam, sądzę i widzę, że w prawie wszystkich szkołach odbywa się spektakl hipokryzji, usiłujący załatwić sprawę powiadamiania o wymaganiach edukacyjnych. 

1. Pomijam, że niewielu umie je napisać, stworzyć itp.

2. to jak to technicznie wygląda - np. 10-12 przedmiotów x 6 kartek i to na jednej wywiadówce we wrześniu załatwia się? Kto w to wierzy, dając po 10 minut nawet?

czy

3. Nauczyciel może rozdaje 30 uczniom po 6 kartek (dokładniej  wszyscy nauczyciele - u nas 45, wszystkim uczniom 550 po 6 kartek...?), dla jednej klasy to 180 kartek? naprawdę jest tak? (chyba że manie książki i manie zeszytu to te wymagania... hehehe)

 

Wy jesteście duzi, wierzycie w to? Tak się dzieje, podpiszecie się pod tym?

A ja nie wierzę. Bo tego się tak zrobić nie da. Można jedynie wywiesić na ścianie - jak to robi się w Anglii.

Dlatego proszę, by napisać, by MEN zmieniono procedury powiadamiania o wymaganiach na realistyczne i wykonywalne, a jeśli MEN nie potrafi, to trzeba odstąpić od zapisu. 

 

 

 

 


post został zmieniony: 30-03-2015 02:42:21
rzewa30-03-2015 10:09:16   [#36]

Gaba, o informowaniu na początku każdego roku szkolnego mówić będzie od jutra art 44b ust 8 u.s.o. - i tu już jest po wszelkich konsultacjach, przepis jutro wchodzi w życie

natomiast nie widzę problemu, gdyż powieszenie na ścianie (czy wyłożenie w bibliotece) jest również formą poinformowania - czyli to szkoła (najlepiej w statucie) decyduje o tym jak to poinformowanie będzie wyglądało

Dorotka N01-04-2015 13:34:19   [#37]

wydaje mi się, że warto uporządkować kwestię realizowania całej podstawy programowej przez uczniów, którzy edukują się poza szkołą

szkoła przecież może przeprowadzić również dla tych uczniów egzaminy klasyfikacyjne w formie praktycznej (plastyka, muzyka, wf, itd...)

uczniowie ci powinni moim zdaniem otrzymywać takie same świadectwo jak ich rówieśnicy, zwłaszcza, że tym samym w procesie rekrutacji na kolejny etap edukacyjny są traktowani tak samo

nie wiem, jak to zapisać :-)

Jacek07-04-2015 14:17:25   [#38]

Czas kończyć konsultację i słać do MEN. Dopisałem jeszcze propozycję Karoliny, troszkę zmodyfikowaną (Karolino rzuć okiem :-)

Inne propozycje nie wiem jak zapisać. Całość wygląda tak:

L.p.

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje

1.

§ 10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej

Proponujemy w sposób bardziej jasny i czytelny zapisać, co na lekcji wychowania fizycznego jest ważne, co ma oceniać nauczyciel i oddzielić zapis dotyczący oceniania wychowania fizycznego w oddzielnym ustępie jak niżej:

 

§ 10. 1. Przy ustalaniu oceny z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę w równej mierze, poziom umiejętności i wiadomości ucznia, a także systematyczność udziału w zajęciach, aktywność w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej oraz zaangażowanie na rzecz dbałości o własne zdrowie.

2.

§8.1 Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p ustawy, zwany dalej „projektem edukacyjnym”, jest realizowany przez zespół uczniów i obejmuje:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Proponujemy poprawki redakcyjne tekstu uwzględniając stronę językową zapisów oraz dodanie pkt 5 jak niżej:

§8.1 Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p ustawy, zwany dalej „projektem edukacyjnym”, jest realizowany przez zespół uczniów i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego,

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczna prezentacja rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy nad projektem edukacyjnym.

Uważamy, że ostatnim etapem powinna być refleksja, jako podsumowanie całości działań projektowych.

3.

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W delegacji wynikającej z art. 44l ustawy wynika, że egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Niezrozumiałym jest określenie w projekcie rozporządzenia, że w skład komisji wchodzi dyrektor szkoły, tym samym powołując sam siebie do jej składu. Ponadto zapis § 15 ust. 5 nie przewiduje w składzie komisji dyrektora szkoły. Dostrzegamy tu niekonsekwencję, dlatego proponujemy zapis:

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy, spośród których dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.

4.

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Uwaga wstępna podobna jak w pkt. 3 (dyrektor powołuje sam siebie do komisji).

Ponadto w małych szkołach gdzie nie ma stanowiska wicedyrektora a jest duża liczba egzaminów poprawkowych koniecznym jest wydłużanie liczby dni na egzaminy w przypadku konieczności uczestniczenia dyrektora w komisji.

Proponujemy skład komisji podobnie jak w § 15 ust. 5 projektu w brzmieniu:

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący i egzaminujący;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Zapis taki pozwoli to na sprawniejszą organizację egzaminów poprawkowych.

5.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze proponujemy usunąć zdanie skreślone i wprowadzić zapis dopisany pogrubionym drukiem.

Zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się przechowuje w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

Leszek07-04-2015 18:41:04   [#39]

5.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze proponujemy usunąć zdanie skreślone i wprowadzić zapis dopisany pogrubionym drukiem.

Zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

Jacku wklej już teraz bez podwójnych "przechowuje"

pozdrawiam

 

Jacek07-04-2015 19:01:17   [#40]

poprawiam.. dzięki za czujność :-)

bogna07-04-2015 22:34:54   [#41]

pewnie się spóźniłam z uwagami :(

mam takie wątpliwości-niejasności:

1) dlaczego w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego jest mowa o "zadaniach (ćwiczeniach) egzaminacyjnych" (§ 15. 9. 3)

a dla egzaminu poprawkowego - "pytaniach egzaminacyjnych" (§ 16. 7. 3)

jaka jest różnica?

2) dlaczego w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego istnieje możliwość ustalenia więcej niż jednej oceny klasyfikacyjnej - § 15. 9. 4 "ustalone oceny"

----

proponuję, żeby protokół  z egzaminu przechowywać w dokumentacji szkoły tak długo jak dziennik lekcyjny (chyba kategoria B5 archiwizacji)

Jacek07-04-2015 22:56:29   [#42]

Bogna dopisałem uwagi Twoje w pkt 5

Co do protokołów z egzaminu propozycja Leszka jest chyba lepsza, bo jeszcze krócej

L.p.

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje

1.

§8.1. Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p ustawy, zwany dalej „projektem edukacyjnym”, jest realizowany przez zespół uczniów i obejmuje:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Proponujemy poprawki redakcyjne tekstu uwzględniając stronę językową zapisów oraz dodanie pkt 5 jak niżej:

§8.1. Projekt edukacyjny, o którym mowa w art. 44p ustawy, zwany dalej „projektem edukacyjnym”, jest realizowany przez zespół uczniów i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego,

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczna prezentacja rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy nad projektem edukacyjnym.

Uważamy, że ostatnim etapem powinna być refleksja, jako podsumowanie całości działań projektowych.

2.

§ 10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej

Proponujemy w sposób bardziej jasny i czytelny zapisać, co na lekcji wychowania fizycznego jest ważne, co ma oceniać nauczyciel i oddzielić zapis dotyczący oceniania wychowania fizycznego w oddzielnym ustępie jak niżej:

 

§ 10. 1. Przy ustalaniu oceny z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę w równej mierze, poziom umiejętności i wiadomości ucznia, a także systematyczność udziału w zajęciach, aktywność w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej oraz zaangażowanie na rzecz dbałości o własne zdrowie.

3.

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W delegacji wynikającej z art. 44l ustawy wynika, że egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Niezrozumiałym jest określenie w projekcie rozporządzenia, że w skład komisji wchodzi dyrektor szkoły, tym samym powołując sam siebie do jej składu. Ponadto zapis § 15 ust. 5 projektu nie przewiduje w składzie komisji dyrektora szkoły. Dostrzegamy tu niekonsekwencję, dlatego proponujemy zapis:

§15. 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 art. 20zh ust. 3 i 3a przeprowadza komisja, w skład której wchodzą nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy, spośród których dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.

4.

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Uwaga wstępna podobna jak w pkt. 3 (dyrektor powołuje sam siebie do komisji).

Ponadto w małych szkołach, gdzie nie ma stanowiska wicedyrektora a jest duża liczba egzaminów poprawkowych, koniecznym jest wydłużanie liczby dni na egzaminy w przypadku uczestniczenia dyrektora w komisji.

Proponujemy skład komisji podobnie jak w § 15 ust. 5 projektu w brzmieniu:

§ 16. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący i egzaminujący;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Zapis taki pozwoli to na sprawniejszą organizację egzaminów poprawkowych.

5.

Uwaga ogólna do § 15 ust. 9 pkt 3 i § 16 ust. 7 pkt 3

Nie bardzo rozumiemy dlaczego w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego jest mowa o "zadaniach (ćwiczeniach) egzaminacyjnych", a dla egzaminu poprawkowego "pytaniach egzaminacyjnych". Sugerujemy ujednolicenie terminologii.

6.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze proponujemy usunąć zdania skreślone i wprowadzić zapisy dopisane pogrubioną czcionką.

Zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

 


post został zmieniony: 07-04-2015 23:06:06
Leszek08-04-2015 12:03:24   [#43]

6.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Aby odbiurokratyzować arkusze proponujemy usunąć zdania skreślone i wprowadzić zapisy dopisane pogrubioną czcionką.

Zapis wynika z rozwiązań dotyczących oceniania w szkołach dla dorosłych i pozwala uniknąć niepotrzebnego przechowywania protokołów w arkuszach przez czas archiwizowania arkuszy.

§ 15. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) ustalone oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 16. 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 17. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę;

2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

Ponieważ skreślenia się nie przekopiowują zatem nieco zmieniłem propozycję - wyrzuciłem zdania skreślone.

pozdrawiam

bogna08-04-2015 16:50:46   [#44]

Jacku, dzięki za uwzględnienie mojej uwagi;

a co z tym:

 dlaczego w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego istnieje możliwość ustalenia więcej niż jednej oceny klasyfikacyjnej - § 15. 9. 4 "ustalone oceny"

 

?

Jacek08-04-2015 19:55:41   [#45]

oszkurka.. przeoczyłem to

Marek Pleśniar08-04-2015 21:09:51   [#46]

dodamy Bogna to i jutro prześlemy oddzielnie, bo stanowisko poszło do MEN

bogna09-04-2015 17:08:51   [#47]

to nie jest jakieś bardzo istotne (tylko mnie zaciekawiło),

więc nie ma potrzeby słania tego oddzielnie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]