Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena pracy
strony: [ 1 ]
Joanna23-04-2002 14:25:21   [#01]
Kończę 9 –ciomiesięczny staż na nauczyciela dyplomowanego. Chciałabym , żeby dyrektor dokonał teraz mojej oceny pracy, bo potem trzeba będzie czekać rok. Pomyślałam sobie, że łatwiej jego przekonam ( on nie przepada za biurokracją)jeśli niektóre potrzebne do tego rzeczy skompletuję sama. Znam treść rozporządzenia. Przydałoby mi się parę praktycznych wskazówek jak u siebie to robicie. Mogłabym wtedy przygotować prawie „gotowca” i oszczędzić na czasie i ewentualnym rozdrażnieniu dyrektora (zwłaszcza, że matura za pasem).
Z góry dziękuję Joanna
BożenaB23-04-2002 15:04:10   [#02]
9-miesięczny staż kończy się 31 maja. Piszesz sprawozdanie za okres stażu. Dyrektor ocenia przebieg stażu. NIe moze tego zrobić przed ukończeniem stażu.
Marek z Rzeszowa23-04-2002 15:20:04   [#03]

Ale można sie wcześniej przygotować.

;-)

U mnie wygląda to tak. Nauczyciel przygotowuje mi "ściągę", którą wklejam w szablon, znaleziony gdzieś w sieci. Miejsce informacji ze "ściągi" zanaczyłem na czerwono:

 

data

 

 

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO

 

1.       Imię i nazwisko nauczyciela:

2.       Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu:

3.       Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela:

4.       Zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin tygodniowo.

 

Działając na podstawie art. 9c ust.6, 8 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi zmianami)

 

 

ustalam Pani

pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Pani … spełnia wymogi formalno-prawne do zajmowania stanowiska nauczyciela nauczania początkowego .

Dokonując oceny stwierdzam, że ….:

-        prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego,

-        umiejętnie realizowała i modyfikowała swój plan rozwoju zawodowego,

-        prawidłowo dokumentuje swoje osiągnięcia zawodowe,

-        potrafi prezentować własne osiągnięcia zawodowe,

-        umie współpracować z rodzicami, uczniami, gronem pedagogicznym

-        umie rozwiązywać problemy, jakie powstają w trakcie pracy zawodowej,

-        umie dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi,

-        podejmuje przedsięwzięcia, które wykraczają poza jej podstawowy zakres obowiązków,

-        dba o własny rozwój.

 

Pani … ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
w okresie swego stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.

   Systematycznie uczestniczyła w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli …

Opracowała i wdrożyła program autorski

….

Pani … swoje doświadczenia opublikowała

 

Opracowała … publikacje korzystając z oprogramowania Microsoft Office oraz Internet Explorer. Prace te są udostępnione na stronie internetowej ... Z technologii internetowej korzystała również przy opracowywaniu testów, zadań, regulaminów, sprawozdań, dyplomów organizowanego przez siebie Konkursu….

 

Ble, ble, ble….

 

Pani … uczestniczyła w okresie stażu w wielu szkoleniach. Poniżej zestawienie:

Lp.

Data

Forma doskonalenia

Tematyka

Prowadzący

Organizator

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwi Pani/Panu złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ustawowy termin na złożenie wniosku wynosi 3 lata* od dnia otrzymania niniejszej oceny.

Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

Pouczenie:

Przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej oceny do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

Podstawa prawna:

Art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami).

 

                                              

 

Otrzymałam

 

...........................................

(data i podpis nauczyciela)

 

 

 

 

 

Uwaga - wyjaśnienie

* Przepis art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 9d ust. 2 Karty Nauczyciela. Oznacza to, iż nauczyciele, którzy odbyli staż w wymiarze 9 miesięcy lub 1 rok i 9 miesięcy (art. 7 ust. 2) mogą składać wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego jedynie w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku (w tzw. Ustawie czyszczącej termin ten zmienia się na trzy lata). W razie nie złożenia wniosku w tym terminie nauczyciel powinien odbyć staż w pełnym wymiarze, tj. 2 lata i 9 miesięcy.

Gaba23-04-2002 17:18:18   [#04]

Może coś takiego...

Joasi, chodzi o ocenę pracy - nie o ocenę dorobku zawodowego... dobrze kombinuje, że będzie musiała  czekać rok... mnie jednak nie przekonuje to, żeby coś za dyra robić, czy mu podpowiadać, ja daję pracownikowi  kartę samooceny... ocena pracownika jest moralnym obowiązkiem pracodawcy i jego wyłącznie kompetencją.

Można skorzystać z samooceny. To trudne Asiu, o czym napisałaś, ale co szkoła to styl i zwyczaje. Proszę o przedstawienie określonych działań, ale chyba ciut za głęboko idzie Twoja propozycjaKARTA PRZYGOTOWANIA  DO OCENY
w ramach okresowej oceny pracownika ZSO nr XYZ w Krakowie

ocena za okres......................
A
Imię i nazwisko.................................................
Stanowisko......................................................
B
P R Z Y G O T O W A N I E   D O   O C E N Y
(wypełnia oceniany)


I SAMOOCENA DOKONAŃ W OKRESIE OCENY
1. Co uważa Pan/Pani za swoje największe osiągnięcie zawodowe?

2. Dlaczego? (odpowiedź nie jest obligatoryjna)

3. Co udało się Panu/ Pani osiągnąć z zaplanowanych działań w okresie oceny?

4. Jakie trudności pojawiły się w realizacji zadań?


5. Czego nie udało się Pani/Panu zrealizować?

II MOCNE I SŁABE SRTONY PRACOWNIKA
Proszę o dokonanie opisowej oceny swoich mocnych i słabych stron:

Moje mocne strony to... Moje słabe strony to...III POTRZEBY ROZWOJU ZAWODOWEGO
1. Jakie zadania sprawiłyby Pani/ Panu satysfakcję?


2. Co stanowiłoby wyzwanie i wyróżnienie?


3. Jaki obszar wiedzy i umiejętności chciałby Pan/Pani rozszerzyć?


4. W jaki sposób – szkolenia – instruktaż – inne jakie

5. Czy widzi Pan/Pani potrzebę udoskonalania  swojego warsztatu pracy? TAK - NIE

6. Jeżeli tak,  to jak...


IV PLANOWANIE  CELÓW PRACOWNIKA
1. Jakie są cele działalności naszej placówki?

2. Jakie są podstawowe cele działalności wychowawczej Pana/Pani w programie dydaktycznym?

3. Jakie są główne cele przedmiotowe w programie stosowanym przez Panią/Pana?

4. Jakie trudności mogą pojawić się w trakcie realizacji celów...

5. Jakiego rodzaju wsparcie pomogłoby efektywniej realizować założone cele...


V UWAGI OCENIANEGO - zakończenie


Kraków...................................                    podpis czytelny.........................
Joanna24-04-2002 10:46:50   [#05]
Dzięki Gaba! O to mi właśnie chodzi aby przybliżyć w jaki sposób ocenia dyrektor. A dyro ... No cóż, trochę mam poczucia misji do spełnienia, a przez to więcej pracy. Jak uda się wszystko dobrze załatwić to kilka osób będzie zadowolonych.
P.S. Nie chcę być natrętna , ale może jeszcze jakieś podpowiedzi ?
Mariola24-04-2002 10:53:09   [#06]

u nas była taka ocena dorobku

 

Ostrołęka ,dnia ..................................

 

 

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO

 

 

1.       Imię i nazwisko nauczyciela: ....................................................

2.       Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: ..................................................

3.       Ubiegającego się o stopień awansu zawodowego .....................................................

4.       Zatrudnionego w wymiarze    .............   godzin tygodniowo.

5.       Działając na podstawie art. 9c ust. 6, 8 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) ustalam Pani/Panu .................................ocenę dorobku zawodowego.

6.       UZASADNIENIE
Pani/Pan ....................................................spełnia wymogi formalno-prawne do zajmowania stanowiska nauczyciela .........................................................oraz
spełnia   warunki    Ustawy     z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie skróconego, 9-miesięcznego stażu.
Dokonując oceny stwierdzam, że Pani/Pan ..................................................................:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy dokonywaniu oceny wziąłem pod uwagę Pani/Pana sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, opinię wydaną przez Radę Rodziców oraz własne obserwacje.

 

7.       Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwi Pani/Panu złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ustawowy termin na złożenie wniosku wynosi 3 lata od dnia otrzymania niniejszej oceny. Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

8.        Z treścią oceny i jej uzasadnieniem oraz możliwością odwołania się od niej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od jej otrzymania zostałam zapoznana.

 

 

9.       Data i podpis ocenianego

 

 

.........................................................................

 

 

10.   Podstawa prawna : Art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – KN ( Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami)

 

 

11.   Data    .....................................................                                 podpis dyrektora    

 

 

 

........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek z Rzeszowa24-04-2002 14:07:24   [#07]

No ale problem jest.
Dopiero do mnie dotarło jaki.

Czy okres roku (odstępu pomiędzy kolejnymi ocenami pracy) dotyczy:

a) odstępu pomiędzy poszczególnymi ocenami pracy nauczyciela? TAK,

b) odstępu pomiędzy oceną dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu a oceną pracy nauczyciela? TAK,

c) odstępu pomiędzy oceną pracy nauczyciela a oceną dorobku zawodowego za okres stażu
?

Wydaje się, że NIE. Bowiem ocena za okres stażu nie jest obwarowana zastrzeżeniem karencji czasowej. Ale problem jest ciekawy a sieć wielka. Może ktoś ma inne zdanie?

Poza tym uniemożliwiło by to obowiązkowego dokonania oceny za okres stażu nauczycielom ocenionym w okresie stażu.

I znów wniosek. Po cholerę było robić zamieszanie z tymi ocenami?
Nie można było tego normalnie?

Marek

Mariola24-04-2002 14:12:43   [#08]

Marku

ale ocena pracy nauczyciela nie jest oceną dorobku zawodowego i na odwrót

to przecież dwie różne sprawy

Konto zapomniane24-04-2002 14:16:11   [#09]

W trakcie odbywania stazu przez nauczyciela dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela (na swój lub jego wniosek...), zaś po zakończeniu stażu ocenić jego dorobek zawodowy. Wtedy (po ocenie dorobku) jest okres "ochronny" jednego roku. W czym problem?

Załóżmy, że nasz nauczyciel chce startować w konkursie na dyrektora (oczywiście do innej szkoły...), a tam warunek: w ciągu ostatnicj 5 lat otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy itd. Czas mija, a on był oceniony 7 lat temu.

Marek z Rzeszowa24-04-2002 14:38:00   [#10]

Poczytajcie sobie uwagi Janusza Pawłowskiego z tego wątku:

http://www.oskko.edu.pl/forum/katalog.php?t=97&c=24&sc=26

Marek

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]