Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Orzeczenie o kształceniu specj. a zwolnienie z drugiego jęz.
strony: [ 1 ]
parkerpl27-02-2015 04:21:48   [#01]

Czy samo posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na wadę słuchu jest podstawą do zwolnienia z drugiego języka czy też takie zalecenie o zwolnieniu powinno być wymienione w orzeczeniu bezpośrednio?

rzewa27-02-2015 07:40:34   [#02]

samo orzeczenie wystarcza -> nie musi ono nic mówić o ew. zwolnieniu

podstawą do zwolnienia jest wada słuchu, a nie wskazanie w orzeczeniu

parkerpl27-02-2015 10:05:34   [#03]

lubię gdy dobrze myślę :-) dziękuję za upewnienie mnie

dariuszn702-03-2015 09:53:07   [#04]

Mam pytanie odnośnie 1 języka dla ucznia z niedosłuchem. Czy jeden język obowiązuje go również w szkole ponadgimnazjalnej. A także jaka jest możliwość aby uczęszczał na 2 języki, czy jako szkoła jesteśmy obligatoryjnie zobowiązani zwolnić go z jednego języka. Mam 3 dzieci z niedosłuchem w szkole podstawowej wszyscy chodzą na dodatkowy język mniejszości, ale nie wiem jak to ma wyglądać w gimnazjum, wydaje mi się że te dzieci będą również chciały chodzić na niemiecki. Czy rodzice muszą pisać podanie o umożliwienie im uczęszczania na ten język.

rzewa02-03-2015 10:08:17   [#05]

to język mniejszości więc obowiązują takie same zasady - rodzice składają wniosek o naukę języka mniejszości a szkoła ma obowiązek tę naukę zorganizować

zwolnienia dotyczą drugiego języka obcego, który jest nauczany obowiązkowo -> czyli jednego z dwóch nauczanych obowiązkowo w gimnazjum i szkołach ponadgimnajalnych dających wykształcenie średnie

dariuszn702-03-2015 10:50:05   [#06]

Tak, ale co musi zrobić szkoła lub rodzic jeżeli dziecko będzie chciało chodzić w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej na oba języki (te obowiązkowe dla wszystkich, nie mniejszości)


post został zmieniony: 02-03-2015 10:50:28
rzewa02-03-2015 10:53:51   [#07]

w obecnych przepisach (jak również w projektowanych) zwolnienie to jest na wniosek rodzica -> czyli jak rodzic nie złoży wniosku o zwolnienie, to dyrektor nie zwalnia i uczeń uczy się obu języków

zaq10-03-2015 16:40:47   [#08]

Rzewo piszę w  nowym wątku o zawirowaniach ze zwolnieniem co prawda przy orzeczeniu o upośledzenie umysłowym w stopniu lekkim. Będzie tak:

"– w gimnazjum ogólnodostępnym, gimnazjum integracyjnym, oddziale ogólnodostępnym i oddziale integracyjnym – liczba godzin odpowiadająca liczbie godzin przeznaczonych na realizację zajęć jednego z dwóch języków obcych nowożytnych; na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego w wymiarze ustalonym dla oddziału, do którego uczęszcza,”, 

A w przypadku pozostałych orzeczeń? Czy nadal stosować  § 10 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych?

 

zemi13-03-2015 19:48:37   [#09]

rzewa, weź ty mnie nie strasz :)

kiedyś pisałaś, że to, iż uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim realizuje obowiązkowo tylko jeden

język obcy wynika z ramowego planu nauczania i rodzice pisać wniosków nie muszą. 

Jacek13-03-2015 21:18:47   [#10]

będzie wynikać ale od 1 września 2015 r. po zmianie ramówek

rzewa13-03-2015 23:01:12   [#11]

ale ja nie pisałam o lekkim a o niesłyszącym czy niedosłyszącym (patrz post #01) -> to różnica

lekki od 1.09.br będzie miał jeden język, chyba z rodzice zażyczą sobie dwa języki, ci uczniowie, którzy mogli być obecnie zwolnieni na wniosek rodziców, nadal będą mogli mieć zwolnienie, nadal na wniosek rodziców ale będzie inna podstawa prawna tego zwolnienia

Caro14-03-2015 18:36:31   [#12]

Rzewo - ale w komentarzu portalu prawnego (, w którym kiedyś pisałaś - tak napiszę, żeby nie robić reklamy) przy ramowych planach nauczania dla gimnazjum  jest napisane, że uczeń z lekkim aktualnie realizuje jeden język i nic nie piszą o wniosku rodziców.

Chyba, że ja coś mylę?


post został zmieniony: 14-03-2015 18:37:00
rzewa14-03-2015 20:33:48   [#13]

tak, mają jeden język

a jak rodzic napisze wniosek, to mogą się uczyć dwóch języków

malgala14-03-2015 22:49:00   [#14]

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 22383

w sprawie nauczania języków obcych w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, kształcących się w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym gimnazjum

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7C99055A

AnJa14-03-2015 22:53:21   [#15]

zmienił sie stan prawny od czasu tej interpelacji- acz w jej duchu jasno opisano to w ramówce

ewitex15-03-2015 01:22:42   [#16]

Pracuję w szkole podstawowej, w której drugi język obcy jest z godzin organu prowadzącego i jest on obowiązkowy dla całej klasy. Czy w tej sytuacji uczniowie z niedosłuchem i upośledzeni w stopniu lekkim bądź z zespołem Aspergera też są zwolnieni z drugiego j. obcego?

rzewa15-03-2015 06:28:11   [#17]

wszyscy wymienieni mogą być zwolnieni za wyjątkiem tych mających upośledzenie w stopniu lekkim - brak pp

ametyst197302-09-2015 09:48:16   [#18]

Witam, gdzie teraz mogę szukać aktualnej informacji dot. zwolnienia ucznia z drugiego języka?

ametyst197302-09-2015 15:11:37   [#19]

Zapytam inaczej: Jaka jest podstawa prawna od 1 września 2015r. dot. zwolnienia ucznia w gimnazjum z nauki drugiego języka obcego?

mariz03-09-2015 13:44:23   [#20]

Znalazłam:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 lutego 2012 r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251 i 1993) ogłoszono dnia 22 lutego 2012 r.obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.

Ust.1pnjt 1)c

język obcy nowożytny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

- w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym - 290 godzin,

- w gimnazjum ogólnodostępnym, gimnazjum integracyjnym, oddziale ogólnodostępnym i oddziale integracyjnym - liczba godzin odpowiadająca liczbie godzin przeznaczonych na realizację zajęć jednego z dwóch języków obcych nowożytnych; na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego w wymiarze ustalonym dla oddziału, do którego uczęszcza

 

mariz03-09-2015 13:48:13   [#21]

Mam pytanie- dyrektor nie zwalnia więc takiego ucznia- jest zwolniony z mocy prawa.

Co wpisujemy na świadectwie w miejscu przeznaczonym na ocenę z drugiego języka- wykreskowujemy, bo zwolniony raczej nie?- dobrze myślę

Leszek03-09-2015 13:58:48   [#22]

rozp. MEN w sprawie oceniania (DZ. U. z 2015 r. poz. 843) - § 7. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

pozdrawiam

rzewa03-09-2015 19:47:56   [#23]

ale w przypadku ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopni lekkim nie piszemy "zwolniony" ale w miejscu przeznaczonym na ocenę z drugiego języka, którego się uczeń nie uczył wpisujemy kreskę tak jak w każdym innym miejscu niewypełnionym

mariz03-09-2015 21:44:18   [#24]

Dziękuję bardzo.

Właśnie chodziło mi o u cznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopni lekkim.

Aneta Krzykawska16-11-2015 11:39:44   [#25]

Rodzice uczenia z Aspergerem chcą go zwolnić z drugiego języka, konkretnie j. niemieckiego bo z tym sobie nie radzi. Czy na wniosku należy wskazać, z którego języka ma być zwolniony. Czy to może gdzieś jest określone, jaki język jest ten drugi? Jest to uczeń II klasy gimnazjum. Powtarza klasę II m.in właśnie przez język niemiecki.  W SP miał język angielski. 

rzewa16-11-2015 13:00:36   [#26]

w planie nauczania dla danego oddziału gimnazjum powinno być określone, który język obcy jest pierwszy a który drugi -> z reguły język pierwszy jest nauczany w większym wymiarze godzin

język pierwszy to ten który jest wpisany jako pierwszy w arkusz ocen i co za tym idzie również na świadectwie (i w tej samej kolejności powinien być on wpisany w plan nauczania oddziału)

AnJa16-11-2015 13:35:33   [#27]

Ponieważ w przepisach programowo-organizacyjnych  nie wystęuje pojęcie "pierwszy jezyk" (więc i "drugi język") drugi język to ten którego uczeń zwolniony z jego realizacji nie będzie się uczył

bo w tej sytuacji mamy raczej nie konstrukcje: "pierwszy język-drugi jezyk" a "język nr 1, język nr 2" przy czym z mojej praktyki wynika, że w szpn i na świadectwie kolejnośc stosowano alfabetyczną

rzewa16-11-2015 15:08:04   [#28]

hm...

jeśli jeden z języków jest nauczany w większym wymiarze godzin niż drugi,  to bezsprzecznie jest to "pierwszy język"

AnJa będzie miał  rację  tylko w syguacji, gdy dyrektor tworząc plan nauczania dla oddziału przewidział, że  oba języki obce będą nauczane w takim samym wymiarze godzin 

AnJa16-11-2015 15:25:10   [#29]

>>jeśli jeden z języków jest nauczany w większym wymiarze godzin niż drugi,  to bezsprzecznie jest to "pierwszy język"<<

no właśnie sprzecznie, bo:

1.pragmatycznie: szkoła stawia na model absolwenta, który róznie dobrze zna 2 języki - więc tego, który uczniowie znają lepiej daje mniejszą liczbę a tego, który gorzej- większą (np. z godzi od OP)

2.ideologicznie: wychodząc z założenia, ze ostatni(z językiem w mniejszym wymiarze) będą pierwszymi,

3. logicznie- a skąd to przeświadczenie, ze jak większe to pierwsze?

rzewa16-11-2015 15:40:26   [#30]

taaak...(ach ta nasza jasność przepisów oświatowych)

jak tak się zastanowiłam i od nowa przyjrzałam tym naszym przepisom, to wyszło mi, że w gimnazjum "pierwszy język", to język kontynuowany 

(dopiero w lo będzie problem jeśli oba będą kontynuowane :-))

AnJa16-11-2015 15:46:14   [#31]

a gdie jest w przepisach mowa o pierwszym jezyku?

rzewa16-11-2015 16:36:57   [#32]

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) w §7 używa określenia "zwolnienie z drugiego języka obcego", co oznacza, że co do zasady uczeń uczy się dwóch języków - "pierwszego" i "drugiego" - i z tego drugiego może być zwolniony w szczególnych przypadkach

gdyby nie miało znaczenia, z którego języka zostaje uczeń zwolniony w rozporządzeniu byłoby napisane, że może być zwolniony z nauki jednego języka obcego wtedy, gdy obowiązują go 2 języki obce

AnJa16-11-2015 18:19:01   [#33]

drugiego w jego hierarchii ważności?

 

jerzyk16-11-2015 18:56:39   [#34]

Racja rzewo, w LO jest ciekawiej

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4A42BC5E

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7BC5A91F

 

  

jmz30-05-2017 14:43:51   [#35]

Uczeń ma zwolnienie z drugiego języka obcego od marca 2017. Miał ocenę śródroczną. Otrzymał też kilka ocen w drugim półroczu. Mógłby zostać sklasyfikowany (pozytywnie). Czy musimy wpisać, że zwolniony?

MKJ30-05-2017 15:36:36   [#36]

Tak (art. 44d UoSO i § 7 ust. 3 rozporządzenia o ocenianiu).

Kasiao31-05-2017 07:26:36   [#37]

Chcę się upewnić czy nic nie uległo zmianie: uczeń zwolniony z nauki drugiego języka na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim na świadectwie ma kreskę, a uczeń zwolniony na podstawie opinii o głębokiej dysleksji ma na świadectwie zamiast kreski - zwolniony? Chodzi o gimnazjum.

Z góry pięknie dziękuję.

Kasiao31-05-2017 14:10:15   [#38]

Podnoszę.

MKJ31-05-2017 20:12:41   [#39]

A dlaczego ten pierwszy miałby mieć na świadectwie kreskę? Moim zdaniem obaj mają wpisane "zwolniony".

Kasiao31-05-2017 22:42:16   [#40]

Właśnie tego nie rozumiem. Wyczytałam z #23 od Rzewy. Ale ponieważ pierwszy raz mam takich uczniów, pytam doświadczonych.

ergo31-05-2017 23:36:14   [#41]

Tego pierwszego ucznia obowiązuje, zgodnie z ramówką dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, jeden język, nie trzeba go zwalniać i stąd kreska. Może chodzić na drugi język na wniosek rodziców.

Ten drugi z głęboką dysleksją może być zwolniony,  dyrektor wydaje decyzję na wniosek rodzica i na podstaw'ie opinii i stąd zapis  "zwolniony".

Kasiao01-06-2017 18:35:46   [#42]

Ale uczeń z orzeczeniem nie jest uczniem oddziału specjalnego w gimnazjum, ani nie jest uczniem gimnazjum specjalnego, a chyba o takiej sytuacji mówi ramówka dla niepełnosprawnych? 

graraz01-09-2017 11:56:47   [#43]

Uczeń z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim w klasie I gimnazjum nie miał zajęć z drugiego języka obcego. Dziś mama przyniosła podanie aby uczeń uczył się drugiego języka. Co mam zrobić? Musi zaliczyć j.niemiecki z klasy I gimnazjum?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]