Forum OSKKO - wątek

TEMAT: rekrutacja a statut
strony: [ 1 ]
aster15-02-2015 17:23:08   [#01]

Witam,

dawno tu nie zaglądałam, miałam przerwę i obecnie jestem trochę nie w temacie.

A podobno jest konieczność wpisać do statutu jakieś nowe zasady rekrutacji do szkół. Jeśli ktoś ma je pod ręką, to bardzo proszę o jakieś namiary z podstawą prawną.

Jacek15-02-2015 21:25:23   [#02]

Wpisów dotyczących rekrutacji należało dokonać w statutach już w ub. roku szkolnym na podstawie art. 8-10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 7)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/7/1 

aster10-03-2015 13:03:31   [#03]

Witam ponownie,

dziękuję bardzo za wskazówki, ale pojawiła mi się jeszcze wątpliwość, czy rzeczywiście konieczne jest umieszczanie tego wszystkiego w statucie. Z czego ta konieczność wynika? Chodzi mi o szkołę ponadgimnazjalną, a więc analizuję art. 10. Czy chodzi o ust. 2 "W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej [...] o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające..."?

Czy na pewno te kryteria ustalone przez dyrektora szkoły muszą być zapisane w statucie?

Ala10-03-2015 13:14:45   [#04]

muszą

ewaannak10-03-2015 13:58:14   [#05]

My wprowadziliśmy w statucie tylko zapis:

ust. 5a Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o Procedury rekrutacji uczniów do klas pierwszych – opracowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. Procedury zawierają kryteria przyjęcia uczniów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty wraz z terminami ich składania oraz sposób przeliczania punktów.

Jacek10-03-2015 14:23:10   [#06]

Ale dla ponadgimnazjalnych to RP nie ma delegacji do stanowienia tego. Dyrektor powinien ustalić kryteria, a terminy postępowania rekrutacyjnego i dokumenty określa kurator.

Ala10-03-2015 14:26:41   [#07]

ale te kryteria wpisuje się do statutu

tak czy nie? moim zdaniem tak

Jacek10-03-2015 14:33:23   [#08]

wg mnie w sp i gimkach tak w ponadgimnazjalnych nie. Tam zarządzenie dyrka 

Ala10-03-2015 14:39:01   [#09]

rozporządzenie w sprawie statutów:

§ 18. Statut liceum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do liceum, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

ewaannak10-03-2015 14:42:23   [#10]

My mamy w statucie tyle co zacytowałam (SP). Taką decyzję podjęliśmy w ubiegłym roku. Za każdym razem gdy coś się zmieni nie bedziemy wprowadzać zmian w statucie. Procedury określają szczegóły.

Jacek10-03-2015 14:43:28   [#11]
USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 7 ze zm.)
Art. 10. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy zmienianej w art. 1, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy zmienianej w art. 1, o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:
1)   oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)   osiągnięcia ucznia:
a)  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b)  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
3)   liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2;
4)   liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
5)   liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3.

post został zmieniony: 10-03-2015 14:44:39
Jacek10-03-2015 14:53:33   [#12]

do [#10]

ale to błędnie macie.

Art. 8. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.
2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014 r. i 2015 r., podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 1.
aster10-03-2015 17:07:40   [#13]

No więc właśnie, czyli dobrze to zrozumiałam, że nie bardzo widzę w ponadgimnazjalnej konieczność zapisywania do statutu te kryteria dot. rekrutacji. Czyli zarządzenie dyrektora.

 

Co jednak z #9?

Czy można to załatwić w ten sposób, że do statutu w miejscu dot. rekrutacji wpiszemy jedynie informację, że szczegóły są w zarządzeniu dyrektora?

Jacek10-03-2015 20:44:36   [#14]

ale po co do statutu to wpisywać? O tym stanowi uoso a dyrektor wykonuje

aster10-03-2015 21:11:00   [#15]

Po co wpisywać do statutu? A chociażby po to, by zadośćuczynić przepisowi zacytowanemu w #9. Dobrze myślę?

Jacek10-03-2015 23:50:23   [#16]

ustawa jest aktem prawnym wyższej rangi niż rozporządzenie

rzewa11-03-2015 06:30:23   [#17]

rozporządzenie o ramowych statutach zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art 60 ust 2 u.s.o. przed ostatnią zmianą art 60 ust 1 u.s.o., zatem zgodnie z ustawą zmieniającą obowiązuje ale tylko w zakresie niesprzecznym z ustawą o systemie oświaty

w art 60 ust 1 u.s.o. został uchylony pkt 6, który mówił o tym, że statut określa zasady rekrutacji, zatem katalog spraw, które statut reguluje został skrócony o sprawy związane z rekrutacją, gdyż tę regulują odpowiednie zapisy rozdziału 2a u.s.o.

Ala11-03-2015 11:55:00   [#18]

 macie rację :)

w ponadgimnazjalnych nie trzeba w statucie :)

aster11-03-2015 21:17:49   [#19]

Czy już Wam mówiłam, że jesteście kochani? :)

Bardzo dziękuję za pomoc.

klemur13-03-2015 13:03:34   [#20]

 Kochani ja mam prośbę jak postąpić z dziećmi z roku 2009, których rodzice planują wystąpić do poradni z wnioskiem o odroczenie.

Gdzie mają teraz zapisać dziecko, czy złożyć deklarację w przedszkolu, czy zapisać do szkoły.  Decyzję trzeba podejmować teraz.

Jeśli dziecko otrzyma opinię o potrzebie odroczenia, wtedy wiadomo zostaje w przedszkolu po odroczeniu dyrektora szkoły.

A jeśli nie otrzyma odroczenia, wtedy boję się, że zabraknie miejsca w szkole obwodowej.

Nie można zapisać dziecka jednocześnie do dwóch placówek i do przedszkola i do szkoły, bo jeśli nabór elektroniczny, to prawdopodobnie wyrzuci  ucznia z systemu.

Jak powinien być rozstrzynięty ten dylemat?

rzewa13-03-2015 14:45:32   [#21]

na razie dziecko odroczenia nie ma więc rodzic powinien zapisać je do szkoły o 1.09

dyrektor tej szkoły ew. podejmie decyzję o odroczeniu, wtedy dziecko trafi do przedszkola -> miejsce musi się znaleźć

w praktyce zdarza się, że udaje się tym rodzicom "zablokować" sobie miejsce w przedszkolu, zwłaszcza jeśli w terminie składania deklaracji mają już opinię ppp i/lub przedszkole uważa, że dziecko to powinno być odroczone (brak dojrzałości szkolnej)

Ala15-03-2015 19:35:29   [#22]

a w szkole obwodowej nie może zabraknąć miejsca

Iwona20-04-2015 15:04:36   [#23]

Czy w związku ze zmianą UoSO na dzień 31.03.2015  ponownie należy coś zmieniać w statucie?

Czy może wystarczy zlikwidować paragraf dotyczący rekrutacji, który umieszczaliśmy w statucie w roku ubiegłym?

Czy doczytał ktoś co jeszcze ustawa  zmienia co koniecznie trzeba ująć w statucie?

 

 

to bardzo męczące zajęcie - zmienianie ;-(

zaq24-05-2015 19:22:18   [#24]

Upewniam się zgodnie z:

Art. 8. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.
2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014 r. i 2015 r., podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 1.
Kryteria rekrutacji do kl. I SP na 15/16 określa statut  szkoły a nie Uchwała Rady Miasta.
bosia25-05-2015 18:53:06   [#25]

tak, w statucie są kryteria w okresie przejściowym - na 2015/16 ostatni rok

później to usuwasz

elnik13-01-2016 18:33:20   [#26]

Co zmienia w temacie rekrutacji dla OP - Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) –> wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.,

Jacek13-01-2016 19:14:07   [#27]

Dla OP nic nie zmienia to rozporządzenie. Natomiast OP winien określić kryteria przyjęć do sp i gimków dla uczniów spoza obwodu co wynika z zapisów art. 20e ust. 3-7 uoso

elnik13-01-2016 19:18:09   [#28]

W postaci uchwały? Może coś więcej w temacie? Jakaś ściąga?

Jacek13-01-2016 19:58:07   [#29]

a jak inaczej niż bez uchwały?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56023&pst=15#pst15 

Andrzej GZEAS15-01-2016 14:26:18   [#30]

W rozporządzeniu MEN z dnia 2 listopada 2015 r. wójt/burmistrz/prezydent (§14 ust.5) ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (§14 ust. 2) do końca stycznia

Gaba16-01-2016 03:46:09   [#31]

Czy w związku z licznymi obowiązkami dyrektora szkoły w postępowaniu odwoławczym, które przypadają na okres jego urlopu - ma prawo dyrektor szkoły do urlopu uzupełniającego?

Ala16-01-2016 11:16:14   [#32]

dopiero po wakacjach się to okaże, jeśli nie będzie łącznie 8 tygodni

Gaba16-01-2016 12:25:51   [#33]

Alu, my musiym zgłaszać zamiar obecności, a OP ma nam udzielać pozwolenia... - nie to, że musi.

Ala16-01-2016 14:29:28   [#34]

wiem

teraz zgłaszasz, że masz zamiar pracować

ale urlop uzupełniający będzie ci się należał, jeśli po wakacjach okaże się, że nie wykorzystałaś tyle ile trzeba

a OP może się nie zgodzić na pracę podczas ferii, jego wola

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]