Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia rewalidacyjne.
strony: [ 1 ]
zaq09-02-2015 17:14:49   [#01]

Czy w ramach (min. 2 godz.) rewalidacji przyznanej na podstawie rozp. o ramowych planach nauczania można przydzielić 1 godz. zaj. logopedycznych (jedną z dwóch), jeśli we wskazaniach zawartych w orzeczeniu PPP są zalecenia by zaj. rewalidacyjne prowadzone były w zakresie logopedii? Mam poważne wątpliwości w związku z sugestiami MEN http://www.wszystkojasne.waw.pl/sites/default/files/men_wj3_rz_10.pdf Co wy na to?

iw09-02-2015 17:51:52   [#02]

Jeżeli chcesz przyznać dziecku zajęcia logopedyczne w ramach rewalidacji i rodzice też są za tym, to je daj, ale nie nazywaj zajęciami logopedycznymi, bo te dziecko dostanie z pomocy p-p, a np. zajęciami rewalidacyjnymi usprawniającymi mowę. Do tych zajęć logopeda powinien mieć dodatkowo kwalifikacje związane z niepełnosprawnością dziecka (surdo, tyflo, oligo zależy z jaką dziecko jest niepełnosprawnością.

zaq09-02-2015 18:20:20   [#03]

Pewnie to dobry pomysł z tym obejściem nazwy, tylko te dodatkowe kwalifikacje (w tym przypadku oligofrenopedagogika) mnie dziwią bo żaden z przedmiotowców tych kwalifikacji nie posiada i może w szkole publicznej uczyć takie dziecko a specjalista logopeda w tym przypadku pewnie musi je posiadać, bo zaj. rewalidacyjne. Czy tak należy to interpretować?

zaq12-02-2015 08:14:30   [#04]

Zapytam o kwalifikacje:

- st. podyplomowe logopedii w zakresie surdologopedii i afazjologii do rewalidacji dla dziecka z niedosłuchem, 

- st. podyplomowe z pedagogiki integracyjnej do rewalidacji dla dziecka z afazją ruchową,

czy to wystarczy?

rzewa12-02-2015 20:31:16   [#05]

moim zdaniem wystarczy

iw13-02-2015 17:00:02   [#06]

Moim zdaniem pedagogika integracyjna nie daje kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dziecka z afazją ruchową. Kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć ma bardziej ten pierwszy nauczyciel. Neurologopeda będzie odpowiedni.

Alicja Szepelak02-05-2015 07:23:07   [#07]

Cz ja dobrze rozumiem? Rewalidacja usprawniajaca wady wymowy to dobrze, natomiast logopedyczna nie istnieje? Czy może taka rewalidacje prowadzić logopeda? czy idea jest, by do niepełnosprawności dopasować specjalistę czy tez powinno barac sie pod uwagę zaburzonej funkcje, wskazana w orzeczeniu? 

Alicja Szepelak03-05-2015 07:37:20   [#08]

Czy ktoś mi odpowie ? Bo nie rozumiem! Czy wraz ze zmianami w rozporzadzeniach zmieniła sie filozofia przydziału rewalidacji? Nie istnieją już rewalidacje np logopedycznej, korekcyjno - kompensacyjne? czy jest istotne to co w orzeczeniu, , to co zespół do ppp uzna za korzystne dla dziecka?

Alicja Szepelak03-05-2015 07:37:20   [#09]

Czy ktoś mi odpowie ? Bo nie rozumiem! Czy wraz ze zmianami w rozporzadzeniach zmieniła sie filozofia przydziału rewalidacji? Nie istnieją już rewalidacje np logopedycznej, korekcyjno - kompensacyjne? czy jest istotne to co w orzeczeniu, , to co zespół do ppp uzna za korzystne dla dziecka?

Alicja Szepelak04-05-2015 09:38:05   [#10]

Czytam obowiązujące w tym zakresie rozporządzenia, czytam projekt, który ma obowiązywać od 1.09.2015 i nadal nie rozumiem!? Zgadzam się, dziecko niesłyszące - suropedagog, niewidzące - tyflopedagog. Ale dzieci słabosłyszące, słabowidzące? Często mają wskazania do rewalidacji w zakresie przeróżnych deficytów rozwojowych, np. funkcje percepcyjno - motoryczne, koordynacji wzrokowo - ruchowej, albo stwierdzono wadę wymowy itp., w mojej ocenie wymagają rewalidacji korekcyjno - kompensacyjnej, rewalidacji logopedycznej. Nie potrzebują nauki np. nauki języka migowego, czy języka braille'a, orientacji przestrzennej! Proszę mi wyjaśnić!!!

Marla16-05-2015 19:03:34   [#11]

ktoś zasiał mi wątpliwość w następującej sprawie

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wych. i opieki dla ucz. niepełnosprawnych......określa  które deficyty kryją się pod definicją ucz. niepełnosprawnego (niesłyszące, słabo sł., niewidzące, słabowidz., idt), w ramówkach mówi się, że uczniom niepełnosprawnym należą się zajęcia rewalidacyjne

otrzymałam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucz. zagrożonego niedostosowaniem społecznych z zaleceniem organizacji zajęć rewalidacji w formie socjoterapii i terapii pedagogicznej - uczeń zagrożony czy też niedostosowany nie jest wymieniony jako ucz. niepełnosprawny

pierwszy raz mam takie orzeczenie i teraz nie wiem czy w orzeczeniu zaleca się rewalidację o której mowa w rozp. o ramówkach i OP musi mi je dać dla tego ucznia (coś mi w tym jednak nie gra),

czy też jest jeszcze coś o czym nie wiem

Marla17-05-2015 12:10:27   [#12]

podnoszę :)

Ala17-05-2015 17:46:00   [#13]

OP musi je dać dla tego ucznia, w szkole masowej 2 godz/tydzień

a rozporządzenie to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 

§ 4 ust. 1  
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

§ 5. 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.

2. Program określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1.


post został zmieniony: 17-05-2015 17:54:08
Alicja Szepelak18-05-2015 10:47:47   [#14]

Pytanie do Ali...

Jaki rodzaj szkoły reprezentujesz?

 Czy mogę prosić o kontakt? Najlepiej telefoniczny?

 

olaszyma05-05-2016 10:48:31   [#15]

Afazja w gimnazjum - czy do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych lepszy będzie oligo czy logopeda?

olaszyma05-05-2016 13:26:34   [#16]

podnoszę

Ala05-05-2016 13:49:02   [#17]

a co ma w orzeczeniu?

każdy uczeń to indywidualny przypadek, poradnia powinna dać w orzeczeniu zalecenia

kulka05-05-2016 21:41:18   [#18]

U nas dziecko z afazją ma dwie godz rewalidacji terapii logopedycznej. 

mstola28-08-2017 20:09:49   [#19]

Czy od 1.09.2017 zajęcia rewalidacyjne trwają 1godz. czy 45min?

Bas28-08-2017 21:55:57   [#20]

Też czekam na informację od kogokolwiek zorientowanego:-). W rozporządzeniu o niepełnosprawnych jest "godzina", tzn. 60 min. Zwykle tak to się tłumaczy, ale teraz...

Bas28-08-2017 22:53:52   [#21]

To jeszcze aktualne? :-)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)

§ 10. ust. 3 i 4

Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

cynamonowa29-08-2017 08:05:51   [#22]

wg mnie...

rewalidacyjne - 60 minut

z pomocy psych-ped.- 45 minut

KaPi29-08-2017 16:52:23   [#23]

Pierwszy przypadek:

uczennica klasy pierwszej sp, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową (miopatia wrodzona) - należą się dwie godziny rewalidacji... czy może to być rewalidacja związana z rehabilitacją ruchową?

Drugi przypadek:

uczeń klasy szóstej, orzeczenie, kształcenie specjalne ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym - znowu dwie godziny...czy zajęcia socjoterapeutyczne (wiem, zmienia się nazwa zajęć...)= rewalidacja?

wszystko mi się kićka...

zss29-08-2017 17:00:39   [#24]

Z informacji ze szkolenie jednej z bardziej znanych firm szkolących :) rewalidacyjno w szkole 45 min, w ośrodkach specjalnych 60. Ale ja się pod tym nie podpisuję.

jedrek529-08-2017 20:38:48   [#25]

KaPi

dla zagrożonego niedostosowaniem - zajęcia socjoterapeutyczne, nie rewalidacja

Kasiao25-09-2017 22:23:31   [#26]

chcę przydzielić zajęcia rewalidacyjne dla jednego ucznia dwóm osobom (Nie mogę jednej, bo miałaby powyżej 1,5 etatu). KO twierdzi, że tak nie można. Nie znalazłam pp. Czy ktoś zna takową?

Ala25-09-2017 23:22:04   [#27]

nie ma pp, KO się myli

Macia26-09-2017 14:57:17   [#28]

Czy mogę zorganizować rewalidację w przedszkolu podczas zajęć katechezy i angielskiego bo matka ma takie życzenie. dziecko bardzo mało czasu przebywa w przedszkolu bo jeździ na rożnego rodzaju zajęcia i fizycznie trudno zorganizować 4 spotkania po 0,5 godz. choć matka chciałaby dłuższe ale przepis mówi o 30 min (dziecko 5 letnie z afazją). Czy powinnam mieć jakieś oświadczenie matki albo wniosek. Oczywiście chcę jej iść na rękę ale muszę mieć na wszystko dokument  bo mama czasem zmienia zdanie - zna przepisy ale próbuje nas sobie podporządkować.

joljol26-09-2017 21:00:07   [#29]

na katechezę nie musi chodzić - zyczenie rodzica

angielski - w podstawie

beata14 6027-09-2017 09:43:35   [#30]

Uczeń klasy VII powinien mieć zajęcia rewalidacyjne, ale codziennie ma 7 lekcji i dowóz autobusem szkolnym po 7 lekcji. czy jeśli rodzic wyrazi zgodę to te zajęcia mogą się odbyć kosztem np. wf, plastyki, religii. Ja myślę, że nie. Inne jest zdanie naszej dyrekcji. Czy OP musi zapewnić dowóz takiemu uczniowi jeśli zajęcia miałby na 8 lekcji.

Macia27-09-2017 12:20:45   [#31]

ja to wiem ale matka nie chce twierdząc ze i tak dziecko nic nie skorzysta

elrym28-09-2017 15:15:47   [#32]

Czy nauczyciel realizujący rewalidację indywidualną z uczniem w szkole, uczeń na orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na niepelnosprawnosc ruchową w normie intelektualnej, powinien mieć dodatek za trudne warunki?

rzewa29-09-2017 17:34:27   [#33]

nie

LilaLila02-10-2017 18:09:52   [#34]

czy uczeń z  zesp. Apsergara,który ma w orzeczeniu zaj.rewalidacyjne  oraz kor.komp. musi na wszystkie chodzić? nie dość, że trzeba mu je robić na 8 godz. lekcyjnej, to on absolutnie nie che i matka  też uważa, że nie ma potrzeby...

Roman Langhammer02-10-2017 18:33:38   [#35]

Ja w takich przypadkach planuję zajęcia - rewalidację i korekcyjno-kompensacyjne. Rewalidacja jest obowiązkowa, a kor-komp. w ramach udzielanej ppp. Jako, że udzielanie ppp jest dobrowolne, to rodzice mogą złożyć rezygnację. Wszyscy zadowoleni, a ja mam podkładkę, że zajęcia zorganizowałem.

Rewalidacja wynika jednak z innych rozporządzeń niż ppp, i w tym przypadku nie ma dobrowolności. Ale w sumie zajęcia może organizować, a uczeń może nie przychodzić. I tak mu nic nie zrobią. ;)

LilaLila02-10-2017 18:47:46   [#36]

no niby tak... ale ten mój uczeń ma i rew. i kor.komp. w orzeczeniu zapisane a nie w opinii

Roman Langhammer02-10-2017 19:00:05   [#37]

Tak, ale rewalidacja będzie z rozporządzenia w sprawie ramówek.

A korekcyjno-kompensacyjne z rozporządzenia w sprawie ppp. A to drugie jest dobrowolne. Tzn. Ty musisz zaplanować, ale rodzice mogą, a nie muszą wyrazić zgody.

Poza tym na zespole dla ucznia rodzice mogą się nie zgodzić na oferowaną formę pomocy i wtedy masz to w protokole zespołu i w ipecie nie dajesz mu formy, na którą rodzice się nie zgadzają. Ważne, żeby to było na papierze - w razie kontroli.

LilaLila02-10-2017 19:38:54   [#38]

Dziękuje bardzo za rzeczowe wyłożenie :)

zemi11-10-2017 20:01:22   [#39]

Uczennica  z  niepełnosprawnością ruchową. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jakie zajęcia w ramach rewalidacji mogę jej zorganizować w szkole? Czas nagli. 

 

 

bardu12-10-2017 08:52:52   [#40]

czy nauczycielowi wspomagającemu pracującemu z dzieckiem z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnościami sprzężonymi przysługuje dodatek za warunki (trudne /uciążliwe)?

czy przysługują nauczycielowi na zaj. rewalidacji?

rozumiem , że to dziecko nie chodzi na angielski?


post został zmieniony: 12-10-2017 08:53:44
zemi14-10-2017 21:07:44   [#41]

Podnoszę, bo bardzo potrzebuję rady.

kulka14-10-2017 22:26:37   [#42]

U nas dziecko na wózku - nauczyciel pedagogika lecznicza : zajęcia rozwijające fizycznie. Dziecko bardzo lubi gry, sport. Nauczyciel (jest również nauczycielem wf) miał zajęcia typu treningi gry w kosza, inne gry i zabawy usprawniające fizycznie. Dziecku było to bardzo potrzebne. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]