Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czterolatka na wózku w oddziale przedszkolnym
strony: [ 1 ]
basias04-02-2015 18:32:38   [#01]

od września będzie do oddziału przedszkolnego w szkole ogólnodostępnej zapisana czterolatka na wózku

na początek powinna mieć opinię ppp o nauczaniu specjalnym?

co jeszcze mogę/powinnam dla niej zrobić?

jak to jest z pomocą nauczyciela?

hania104-02-2015 20:53:21   [#02]

Może poczekaj aż dziecko się pojawi. Najważniejsze są bariery architektoniczne. Zorganizują tak pracę,  żeby nie było trudności  na tej płaszczyźnie. 

basias04-02-2015 21:09:35   [#03]

Znamy dziewczynkę, to jest wiejska szkoła. Bywa u nas co jakoś czas.

Wiem, że prowadzenie zajęć z grupą 20 pięcio- i czterolatków oraz jednym dziekiem trzyletnim bez pomocy, będzie bardzo trudne dla nauczyciela.

Szkoła jest nowa - bariery architektoniczne nie są problemem.

 

mavi05-02-2015 08:09:42   [#04]

Powinna mieć orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność ruchową (jeżeli jest to jej jedyna dysfunkcja). Poza tym opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju jeżeli wynika to z przeprowadzonej specjalistycznej diagnozy (w poradni).

mavi05-02-2015 08:41:29   [#05]

Zespoły  orzekające w poradniach psychologiczno - pedagogicznych działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081731072

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001157

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  1. Co to jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w jakim celu jest wydawane?

Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w przedszkolu/szkole i uzyskało różnego rodzaju formy specjalistycznej pomocy, musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Orzeczenie to dokument zawierający diagnozę dziecka, zalecaną formę edukacji, zalecane formy rewalidacji, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest zupełnie innym dokumentem niż orzeczenie o niepełnosprawności.

  1. Komu przysługuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?


Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być wydawane dzieciom:

1.niepełnosprawnym:

  1. niesłyszącym,

  2. słabosłyszącym,

  3. niewidomym,

  4. słabowidzącym,

  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.

2. niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

3. Gdzie można uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – rejonowa ze względu na adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko lub w przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń poradnia specjalistyczna, wyznaczona przez organ prowadzący oraz Kuratora Oświaty.

Małe dzieci od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej uzyskają orzeczenia i opinie  o wczesnym wspomaganiu rozwoju w  poradniach rejonowych właściwych dla miejsca zamieszkania.

Informacje pochodzą ze strony:

http://www.przedszkole191.waw.pl/informacje-z-poradnia-pedagogiczno-psychologicznej

 

Obowiązuje was także treść Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (powinna być w placówce procedura udzielania pomocy pp):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532

 

 


post został zmieniony: 05-02-2015 08:42:20
mavi05-02-2015 09:04:03   [#06]

MEN opublikowało ciekawe materiały szkoleniowe na temat kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

część I:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=71:materiay-szkoleniowe-cz.i&id=13:specjalne-potrzeby-edukacyjne

część II:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=70:materiay-dla-nauczycieli&id=13:specjalne-potrzeby-edukacyjne

 

basias11-02-2015 19:16:03   [#07]

Przeczytałam...

Czy jednak ktoś ma podobną sytuację?

OP jest chętny do współpracy.

Co z pomocą dla nauczyciela? Kogo i na jakich zasadach mogę zatrudnić? Na jak długo?

mavi14-02-2015 14:58:46   [#08]

Orzeczenie o kształceniu specjalnym powinna mieć - to jest podstawa do pracy z dzieckiem z określona dysfunkcją, ponadto uzyska ona status "ucznia niepełnosprawnego".

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000414&min=1

Rodzic może napisać wtedy do dyrektora placówki wniosek o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego (wniosek złożyć też w op), na podstawie par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

"2. W przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 1 pkt 1, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wniosek trzeba uzasadnić - tzn. można powołać się na zalecenia zawarte w orzeczeniu pp.

Kogo określa się mianem "ucznia niepełnosprawnego?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111390814

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej:

"Art.3

3. Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) uczniach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4;
3) niepełnosprawności uczniów – należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

 Jeżeli dziecko nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, to nie jest w świetle prawa oświatowego niepełnosprawne.

 


post został zmieniony: 14-02-2015 15:07:41
basias29-06-2015 12:26:57   [#09]

Ma już orzeczenie - jest niepełnosprawne (niepełnosprawność ruchowa).

Zalecenie: Wskazane jest zapewnienie dziecku w szkole masowej asystenta nauczyciela.

Dziecko (czteroletnie) będzie chodziło do oddziału przedszkolnego w szkole masowej. W przedszkolu nie ma asystenta nauczyciela - jest pomoc nauczyciela. Dobrze pamiętam?

Czy muszę prosić o sprostowanie orzeczenia?

Czy pomocą nauczyciela może być rodzic dziecka?

 

Zalecenie: Należy zorganizować zajęcia rewalidacji indywidualnej - usprawnianie funkcji ruchowych i manualnych.

Powinnam zatrudnić na dwie godziny w tygodniu rehabilitanta. Jak to zrobić? Jaka stawka?

Czy rehabilitacja może odbywać się w domu dziecka? Obowiązuje dziennik?

To pytania na początek...

aza29-06-2015 16:09:05   [#10]

wystąp do  OP o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z dnia 31 marca 2014r poz. 414) daje możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego także w klasie ogólnodostępnej, na każdym etapie kształcenia (przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Wymaga to jednak uzyskania zgody organu prowadzącego.

§ 6.2. W przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 1 pkt 1, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2:1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi,niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

rzewa29-06-2015 17:03:18   [#11]

a po co n-l wspomagający -> pomoc n-la wystarczy

aza29-06-2015 17:22:27   [#12]

a znajdź podstawę prawna na pomoc nauczyciela w przedszkolu;))))

rzewa29-06-2015 17:24:03   [#13]

taka sama jak na zatrudnienie sprzątaczki czy intendentki -> zatwierdzenie stanowiska w AO

a obowiązek zatrudnienia takiej osoby ma OP w przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - §14 ramowego statutu przedszkola


post został zmieniony: 29-06-2015 17:27:36
aza29-06-2015 17:27:15   [#14]

wolę zapis z rozporządzenia - gdzie jasno napisane, że OP może zatrudnić  i to osobę z kwalifikacjami...

przy obecnych cięciach etatow adm. obsl - marne szanse...mamy ścisłe wytyczne i zalecenia.

przynajmniej u mnie....

rzewa29-06-2015 17:29:04   [#15]

i w obliczu art 35 ustawy okołobudżetowej można to coś wywalczyć -> choć tyle co napisałam, gdyż Twoje rozwiązanie jest zdecydowanie droższe

aza29-06-2015 17:47:05   [#16]

Droższe - ale skuteczne. 

 

basias29-06-2015 20:13:41   [#17]

W grupie będzie poniżej 20 dzieci (po mniej więcej 1/3:  odroczone sześciolatki, pięciolatki i czterolatki).

Jutro mam rozmowę z OP. O co lepiej wnioskować ze względu na zapis w orzeczeniu [#09] - nauczyciel wspomagający czy pomoc nauczyciela?

Czy pomocą nauczyciela może być niepracujący ojciec dziecka?

A na moje pytanie o rewalidację ktoś zna odpowiedź?

basias03-07-2015 09:21:22   [#18]

jeszcze raz proszę o pomoc

pytania # 9 i #17

basias10-09-2015 20:22:44   [#19]

oddział jest na piętrze (i najprawdopodobniej zostanie tam)

klasy I - III również

gdzie szukać dodatkowych pieniędzy na dźwig/windę? (mam szyb)

Aneta Krzykawska11-09-2015 20:03:08   [#20]

Przecież od września 2016 i tak trzeba będzie przekształcić oddział w przedszkole a jest fajny program UE

Poddziałanie: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

1. Przebudowa1, budowa przedszkoli2, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego3 wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


dodatkowe punkty dają za dostosowanie właśnie dla niepełnosprawnych. 

 

 

basias14-09-2015 09:42:11   [#21]

bardzo proszę o pilną pomoc

chcę zatrudnić pomoc nauczyciela przez urząd pracy - staż

musze podać kod zawodu - nie znalazłam pomocy nauczyciela

jaki zawód wpisać? jaki kod?

rzewa14-09-2015 12:31:10   [#22]

uważam, że będzie to 531190 - pozostali opiekunowie dziecięcy

basias14-09-2015 14:04:53   [#23]

doszukałam się jeszcze takiego zawodu:

asystent nauczyciela przedszkola 531202

z opisu wynika, że to jest ten zakres obowiązków, o który mi chodzi

który kod wpisać?

 

poszukiwana osoba to pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym

 

 

rzewa14-09-2015 14:16:09   [#24]

może i będzie to asystent nauczyciela przedszkola, bo u.s.o. nie przewiduje takiego stanowiska - w przepisach oświatowych mamy w przedszkolach pomoc nauczyciela, a w szkołach podstawowych w klasach 1-3 lub na świetlicy asystenta nauczyciela

bogna422-12-2015 10:58:28   [#25]

Mam podobny problem, ciekawa jestem czy udało się zatrudnic pomoc nauczyciela?

basias22-12-2015 13:43:30   [#26]

Bez problemu - urząd pracy znalazł panią bez formalnych kwalifikacji (obecnie), która pracowała 15 lat w przedszkolu. Jest od 1 X na 5-cio miesięcznym stażu. Potem musze zatrudnić ją przynajmniej na 3 miesiące.

Współpraca z PUP-em bardzo dobra.

 

bogna407-01-2016 10:09:34   [#27]

A czy udało się zatrudnić rehabilitanta? Mam w orzeczeniu zapisane, by zapewnić dziecku zajęcia rehabilitacji ruchowej (bez podania liczby godzin) z uwagi na uszkodzenia neurologiczne.  Jeśli tak, to w jakiej ilości godzin, jaka stawka..itd pytania te same co #9  :-)

bogna407-01-2016 12:14:20   [#28]

Czy rehabilitacja ruchowa powinna odbywać się w ramach rewalidacji?

Zalecenia: 

1. zapewnić zajęcia rehabilitacji ruchowej

2. przyznać dodatkowe godziny zajęć rewalidacyjnych

 

Dziecko ma dwa orzeczenia: NI oraz kształcenie specjalne z uwagi na niepełnospr. sprzężone ( upośl. w stopniu lekkim i niepełnospr. ruchowa)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]