Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wszy
strony: [ 1 ]
barkuk07-11-2014 11:59:08   [#01]

Czy pielęgniarka szkolna może sprawdzić uczniom włosy ?

Wydaje me się,że nie. Tylko za zgoda rodzica.

Mam problem .Pomóżcie. Przydałoby się w jednej klasie sprawdzić głowy, ale nie wiem,czy można.

 

 

qwerty07-11-2014 12:50:21   [#02]

Tylko za pisemną zgodą. Najlepiej na pierwszym zebraniu z rodzicami zebrać.


post został zmieniony: 07-11-2014 12:51:32
ReniaB07-11-2014 13:02:31   [#03]

Było o tym na forum, nie może bez zgody Rodziców; mają z tym duży problem przedszkola w Warszawie, wyedukowani prawnie, ale nie wyedukowani na temat higieny rodzice zabraniają i placówki są bezsilne

DYREK07-11-2014 13:37:37   [#04]

nasze wątki:

wszawica - procedura postępowania

Wszy w szkole

wstydliwa wszawica...

problem z wszawicą

sprawdzanie czystości włosów i paznokci

kto podpowie podstawę ???

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży -> jest w wymianie "wszawica"


post został zmieniony: 07-11-2014 13:46:57
bogda407-11-2014 18:04:57   [#05]

a  co   z pluskwami i świerzbem ? 

joljol07-11-2014 22:59:14   [#06]

http://problem-z-glowy.pl/

 Pytanie


W jaki sposób powinna postępować pielęgniarka szkolna z uczniem podejrzanym o wszawicę lub świerzb na terenie placówki oświatowo-wychowawczej w aspekcie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi? 


Odpowiedź


odpowiedzi udzielono: 23 października 2009 r.

stan prawny dotychczas nie uległ zmianie


Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.; dalej jako: u.p.p.) oraz ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570; dalej jako: u.z.z.z.) ustalają tylko ogólne wzorce postępowania higienistki w odniesieniu do procedur związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń. W wykazie tych chorób nie ma jednak wszawicy i świerzbu. Oznacza to, że w przypadku podejrzenia lub wykrycia tych chorób higienistka nie jest zobligowana do stosowania procedur, o których mowa w rozdziale 6 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie oznacza to jednak, że tym samym jest zwolniona z podjęcia działań związanych z wykryciem i leczeniem tych chorób. Do podejmowania działań profilaktycznych związanych ze sprawowaniem opieki zdrowotnej nad uczniem zobowiązuje ją zapis art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst. Jedn. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), mimo że przepis ten nie wskazuje konkretnych działań czy procedur. Takie procedury zawierają natomiast zalecenia Instytutu Matki i Dziecka zawarte w publikacji "Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej". Kardynalną zmianą w stosunku do poprzednich procedur jest odejście od "publicznych" czynności sprawdzających wykonywanych (najczęściej w klasie, w obecności nauczyciela i wszystkich uczniów) dwa razy do roku. Obecne standardy gwarantują zachowanie poufności informacji o zakażeniu, a same czynności zmierzające do rozpoznania zakażenia odbywają się w gabinecie higienistki, bez obecności osób trzecich. Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną i szczególną ochroną. Osoby trzecie, czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to prawo, mimo że higienistka ma obowiązek powiadomienia dyrektora o wystąpieniu tych chorób i podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia rozprzestrzenieniu się chorób zakaźnych. 


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 13 u.p.p. pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielających mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Oznacza to, że higienistka nie ma prawa przekazywania informacji o chorobie osobom trzecim, z wyłączeniem lekarza oraz rodziców (opiekunów) dziecka. Z kolei art. 26 u.z.z.z. stanowi, że "lekarz, felczer, pielęgniarka lub położna, którzy podejrzewają lub rozpoznają zakażenie lub chorobę zakaźną, są obowiązani pouczyć zakażonego lub chorego na chorobę zakaźną lub osobę sprawującą prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.p. o środkach służących zapobieganiu przeniesieniu zakażenia na inne osoby oraz o ewentualnym obowiązku wynikającym z art. 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5". Wydawałoby się, że skoro w wykazie chorób wskazanych przez załącznik u.z.z.z. nie ma wszawicy i świerzbu, to zapis ten nie będzie miał zastosowania do tego obowiązku. Jest to prawda, ale wyłącznie w odniesieniu do zapisu tej konkretnej ustawy. Wszawica i świerzb są chorobami zakaźnymi skóry, mimo że ustawodawca nie ujął ich w wykazie. Każda choroba zakaźna, bez względu na to, czy jest ujęta w wykazie, czy nie jest wymaga podjęcia działań zapobiegających ich szerzeniu się. Stąd będą przydatne zalecenia Instytutu Matki i Dziecka zawarte w przytoczonej publikacji. Procedura "publicznej" kontroli czystości uczniów (w klasie, w obecności nauczyciela i uczniów), jako naruszająca poczucie godności uczniów została zaniechana. Także z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. wynika prawo do zachowania w tajemnicy informacji o chorobach na które cierpi pacjent. Dlatego obecnie lekarzowi, pielęgniarce, ani nauczycielowi nie wolno przeprowadzać publicznie kontroli czystości uczniów. 

Do zadań higienistki należy - w ramach profilaktycznej opieki pielęgniarskiej - rozpoznawanie problemów zdrowotnych i społecznych uczniów oraz wynikających z nich potrzeb zdrowotnych, w tym w zakresie higieny osobistej. Uczniów, u których stwierdzono problemy wynikające z niewydolności opiekuńczej rodziny (np. rodzina nie reaguje na symptomy choroby), obejmuje się opieką czynną i podejmuje odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania. 

Zgodnie z obowiązującymi standardami: 

- nie wolno publicznie (w obecności osób trzecich) sprawdzać czystości uczniów; 

- decyzję o sprawdzeniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania, podejmuje pielęgniarka; 

- rodzic/opiekun prawny może nie wyrazić zgody na objęcie jego dziecka badaniem; 

- pielęgniarka może dokonać przeglądu czystości skóry i włosów, za zgodą rodziców np. z powodu nawracającej wszawicy w danej klasie; 

- o wynikach przeglądu informuje ucznia i jego rodziców; 

- dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia; 

- pielęgniarka ma prawo podać nauczycielom informacje o skali problemu na terenie szkoły; 

- pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu (np. w sytuacji konieczności wykonania innych pilnych zadań w danym czasie), powinna jednak wskazać najbliższy możliwy termin lub przeprowadzić instruktaż dla rodziców, jak i kiedy dokonywać u dzieci przeglądów czystości; 

- pielęgniarka w przypadkach notorycznie występujących chorób skóry ma obowiązek skontaktowania się z sanepidem oraz ośrodkiem pomocy społecznej i lekarzem rodzinnym. Należy pamiętać, iż dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia, mogą jedynie uzyskać informację o skali problemu na terenie szkoły. 

Zasady postępowania z dziećmi, u których stwierdzono wszawicę 

Podejrzenia o wszawicę lub świerzb zgłaszane przez nauczyciela bądź rodzica należy kierować do pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka szkolna sprawdza stan higieniczny dziecka. W przypadku stwierdzenia wszawicy lub świerzbu informuje o tym rodziców/opiekunów ucznia i wychowawcę klasy. Rodzice/opiekunowie ucznia zgłaszają się do POZ (podstawowa opieka zdrowotna) w celu ustalenia leczenia. Lekarz jest zobowiązany zgłosić przypadek wszawicy (zachorowania na chorobę zakaźną) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na czas leczenia uczeń nie powinien uczęszczać na zajęcia szkolne. 

W środowiskach "opornych" (brak reakcji rodziców/opiekunów na stwierdzoną chorobę u dziecka) stosuje się zakaz uczęszczania na zajęcia (pismo do dyrektora szkoły) i zgłasza fakt lekarzowi POZ. Po zakończeniu terapii uczeń jest poddany ponownemu przeglądowi higieny w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Nauczycieli, rodziców/opiekunów i inne osoby poinformowane o chorobie dziecka zobowiązuje się do zachowania tego faktu w tajemnicy. 

Obowiązek zgłaszania choroby zakaźnej lub zakażenia spoczywa na lekarzu lub felczerze. Sposób zgłaszania reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 186, poz. 1564). 

W przypadku otrzymania informacji o zachorowaniu na chorobę zakaźną dyrektor placówki może zgłosić problem we właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i uzyskać informacje dotyczące zapobiegania dalszemu szerzeniu się zakażenia. Jednakże ta procedura jest obowiązująca w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych określonych przez załącznik ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dyrektor może jednak zwrócić się z zapytaniem jak ma postąpić, gdyby wszawica lub świerzb rozprzestrzeniły się w jego szkole, mimo podejmowanych zabiegów przeciwdziałających szerzeniu się tej choroby. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) odpowiada on za bezpieczeństwo podopiecznych i może wprowadzić zasady reżimu sanitarnego. Zadania Państwowych Inspektorów Sanitarnych reguluje ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.). W przypadku wystąpienia wszawicy lub świerzbu w szkole Inspekcja Sanitarna nie ma uprawnień do działania z urzędu w związku z wykreśleniem tych chorób jako zakaźnych. 

 


post został zmieniony: 07-11-2014 23:02:59
Marek Pleśniar14-11-2014 10:05:29   [#07]

to ciekawy ślad;-) Może bardzo skutecznie działać na opornych. 

W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) 

 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&mi=739&mx=0&ma=31400

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce: 

1. dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
2. pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska;
3. dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;
4. w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;
5. pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;
6. w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
sońka14-11-2014 22:15:30   [#08]

ad.1 - czy dyrektor w tej sytuacji musi mieć najpierw zgodę rodziców na kontrolę czystości przez pielęgniarkę?

Marek Pleśniar14-11-2014 22:19:35   [#09]

no tak - tak piszą:-)

 

takie czasy się porobiły


post został zmieniony: 14-11-2014 22:19:52
sońka14-11-2014 22:20:54   [#10]

na wszystko papier : (

izael18-11-2014 22:25:13   [#11]

a gdzie wy wyczytaliście ten papier???

napisano o intymności:) a nie o zgodach rodziców

gdybym za każdym razem miała czekać na wszystkie zgody, to ... noooo.... bywają takie lata, że coś by nas zjadło:)

 

Gaba19-11-2014 07:33:56   [#12]

Czy ktoś przeprowadzał z Was akcję pt. odwszawianie szafek?

izael19-11-2014 08:33:36   [#13]

robi się takie coś?

nigdy nie słyszałam

:)

Arlett20-11-2014 11:14:24   [#14]

WITAJ!

STANOWISKO DEPARTAMENTU MATKI I DZIECKA W MINISTERSTWIE ZDROWIA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA WSZAWICY U DZIECI I MŁODZIEŻY:

ZGODA RODZICÓW NA OBJĘCIE DZIECI OPIEKĄ ( W TYM RÓWNIEŻ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ) JEST RÓWNOZNACZNA Z WYRAŻENIEM ZGODY NA DOKONANIE W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PRZEGLĄDU CZYSTOŚCI SKÓRY GŁOWY  DZIECKA. NIE MA ZATEM KONIECZNOŚCI UZYSKIWANIA OD RODZICÓW KAŻDORAZOWEJ ZGODY NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI CZYSTOŚCI GŁOWY U DZIECKA.

WYSTARCZY WYWIESIĆ OGŁOSZENIE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW Z INFORMACJĄ KIEDY ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD CZYSTOŚCI SKÓRY GŁOWY U DZIECI. PRZEGLĄD BEZ ZGODY RODZICÓW ( MOŻE BYĆ JEDNA NA POCZĄTKU ROKU DLA ZABEZPIECZENIA) I MOŻE DOKONAĆ KAŻDA OSOBA, NIE TYLKO PIELĘGNIARKA, POD WARUNKIEM, ŻE ZNA ZASADY I POTRAFI ODRÓŻNIĆ TE NIEWYGODNE DLA WSZYSTKICH  "ŻYJĄTKA". 

A ...I JESZCZE JEDNO - ZAPEWNIENIE HIGIENICZNEGO I BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W PLACOWKACH OSWIATOWYCH JEST OBOWIĄZKIEM DYREKTORA - ZGODNIE Z ART.39 UST.1 PKT.3 USTAWY O SYSTEMIE OSWIATY.

POZDRAWIAM

MAM NADZIEJĘ, ŻE POMOGŁAM CHOĆ TROSZECZKĘ:)

Gaba20-11-2014 11:35:26   [#15]

Masz jakiś skan tego stanowiska? Daj do wymiany. To chyba jakieś byłoby światełko w tunelu...

PS. Nie pisz kapitalikami, źle się czyta, a w necie uważa się taki zapis za krzyk - przepraszam, że zwracam uwagę, chodzi mi dobry odbiór tego, co napisałaś, bo to baaaaardzo jest ważne. :-)

Arlett20-11-2014 14:23:36   [#16]

Do Gaba:

ok, nie bedę pisała kapitalikami:) jak wykonam skan - przeslę Ci na skrzynkę

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 20-11-2014 14:24:35
ola 1320-11-2014 19:41:44   [#17]

Arlett,

"nie na skrzynkę" tylko do wymiany plików jeżeli można prosić ładnie. :)

Arlett21-11-2014 12:37:45   [#18]

OLA 13 - można prosić, ale nie wiem jak to zrobić....:( jestem tu od niedawna....Próbuje....może się uda:)

Arlett21-11-2014 13:50:38   [#19]

Udało się - Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zwalczania i zapobiegania wszawicy u dzieci i młodzieży wprowadziłam w "Różności".

 

mariwu21-11-2014 14:47:40   [#20]

Tu dużo o wszawicy:

http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/83-srodowisko-szkolne/109-wszawica

 

Czy ktoś przeprowadzał z Was akcję pt. odwszawianie szafek?

Wszy mogą przeżyć bez kontaktu z głową człowieka najwyżej dwa dni. A to oznacza, że standardowa przerwa w zajęciach (od piątku wieczorem do poniedziałku rano) eliminuje je ze szkolnych/przedszkolnych szafek. A ponieważ w poniedziałek rano (jak i każdego innego dnia w tygodniu zajęć) mogą się tam znowu pojawić, więc ewentualna dezynfekcja/odwszawianie nic nie wnosi. Czyli co poniedziałek szafki mamy "czyste" (o ile oczywiście nikt z nich w czasie weekendu nie korzystał).

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaba21-11-2014 15:27:54   [#21]

Mariwu, to logiczne, co piszesz. Dzięki -

a ta cholera odzieżowa... też tak ma?

dyrlo21-11-2014 16:31:34   [#22]

"Ta cholera odzieżowa" chyba też, ale pisze wujek Google, że co 7-10 dni trzeba od początku, bo jaja bez jedzonka sobie po 7-10 dniach "ożywają".

A taka pluskwa np. to dopiero żywotana jest - żyje do 500 dni bez jedzenia.

 

zosiaz122-11-2014 00:34:54   [#23]

podłączam do wątku …, dziś jedna mama ucznia z klasy III SP zgłosiła higienistce, że dziecko ma owsiki, czy powinnam powiadomić wszystkich rodziców? czy w ogóle zadziałać w jakiś sposób?

Benigna22-11-2014 09:19:13   [#24]

niezależnie od ilości zgłoszonych przypadków - zawsze umieszczamy kartki (na tablicy ogłoszeń i drzwiach poszczególnych sal), informujące rodziców o wystąpieniu pasożytów (wszy, owsiki) i z prośbą o rozwiązywanie problemu w odniesieniu do całej rodziny, o konsultowanie się z lekarzem rodzinnym w razie potrzeby, wątpliwości

na naszej stronie internetowej także mamy niezbędne wskazówki w zakładce dla rodziców, np taką ulotkę:

http://www.przedszkole3.olsztyn.pl/Aktualnosci/dla%20rodzicow/owsica.pdf

 

DYREK22-11-2014 09:39:24   [#25]
21.11.2014 Arlett

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy
Pobierz: Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodziezy.pdf* (235 KB)

07.11.2014 DYREK Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
Pobierz: wszawica.zip* (20 KB)

w wymianie forum:-)

malmar1523-11-2014 11:57:11   [#26]

Arlett- plik uszkodzony?

Arlett23-11-2014 16:49:15   [#27]

u mnie wszystko w porządku :)

Adaa23-11-2014 17:47:58   [#28]

tu sie otwiera ok:-)

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&mi=739&mx=0&ma=31400

malmar1523-11-2014 18:44:13   [#29]

Adaa, dzięki :)))

dorotagm26-11-2014 12:12:09   [#30]

Wrzuciłam swoją procedurę dotyczącą chorób takich jak: wszy i świerzb do wymiany. Pisana na potrzeby naszego Sanepidu.

Aha, jestem małą szkołą i aktualnie nie mam pielęgniarki.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]