Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu 2015
strony: [ 1 ]
dorota2131-10-2014 12:07:38   [#01]

Proszę o pomoc. Czytałam o procedurach z poprzednich lat, w tym roku podobno cos się zmieniło.

Mamy ucznia z niepełnosprawnością z powodu niedowidzenia i niepełnosprawności ruchowej. Dziecko na wózku z ograniczoną sprawnością kończyn górnych. Nauczany indywidualnie.

Mama chce, aby dziecko było zwolnione ze sprawdzianu kompetencji. Podpisała stosowny wniosek. W jakim terminie i jakie dokumenty należy do niego dołączyć, aby go wysłać. I czy jednocześnie należy wnioskować o  dostosowania, jeżeli nie zostanie zwolniony?

noe1931-10-2014 13:00:30   [#02]

Ja jestem Gim, ale myślę, że w procedurach znajdziesz wszystkie terminy.

Tess31-10-2014 18:49:11   [#03]

Czy w orzeczeniu jest zapisana "niepełnosprawność sprzężona: niedowidzenie i niepełnosprawność ruchowa" ? Jeżeli tak to masz opisany sposób zwolnienia w procedurach.

Marcin Smolik dyrektor CKE31-10-2014 20:35:19   [#04]

Proponuję zaopiniowany przez Panią wniosek rodziców (z załączonym orzeczeniem oraz innymi dokumentami - jeżeli takowe są) przesłać do dyrektora komisji okręgowej.

puma01-11-2014 21:53:18   [#05]

Z załączonym orzeczeniem? Przecież to dane wrażliwe!

dyrlo02-11-2014 10:44:45   [#06]

Należy wysłać tylko numer decyzji i datę wydania

 

puma02-11-2014 15:54:01   [#07]

W sumie jeśli wniosek rodziców, to załącznikiem chyba może być orzeczenie. Uważam jednak, że nie powinien być załącznikiem do wniosku dyrektora. Wypełniając wniosek dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego / ……… części egzaminu gimnazjalnego * w innym miejscu niż szkoła (załącznik nr 16 do procedur) podałam numer orzeczenia, datę wydania i dane Poradni, która wydała orzeczenie. Sprawa jednak jest w toku i nie wiem, czy bez xero orzeczenia wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, gdyż w czasie rozmowy telefonicznej z przedstawicielką OKE, pani była przekonana, że powinnam orzeczenie załączyć.

dyrlo02-11-2014 16:21:21   [#08]

Nie wiem, chyba jednak nie. Znowu kłania się zaufanie do dyrektora. Moim zdaniem Pani z OKE nie ma racji. Orzeczenie ma nawet "pieczątkę" POUFNE. (u nas)

puma02-11-2014 19:20:31   [#09]

Dyrlo, też uważam, że Pani nie ma racji, dlatego nie wysłałam tego załącznika - to są dane wrażliwe. Czekam na decyzję dyrektora OKE.

Adaa02-11-2014 21:17:11   [#10]

zwalniałam na podstawie orzeczenia - tylko wniosek z okresleniem numeru orzeczenia i poradni go wydajacej

Natka02-11-2014 21:21:39   [#11]

też myślałam, że wystarczy nr orzeczenia,

niestety, dostałam pismo z OKE, że jeżeli nie doślę orzeczenia, zgody dyrektora OKE nie będzie :(

Adaa02-11-2014 21:40:49   [#12]

w rozporzadzeniu jest mowa :

"dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu "

mozemy teraz sie zastanowic co stanowi ten "udokumentowany wniosek dyrektora"

na logikę
skoro rodzice składaja wniosek do dyrektora, załaczają orzeczenie, to rzecz jasna dyrek ma tylko wtedy prawo wnioskować do dyrektora OKE o zwolnienie dziecka

tym "udokumentowaniem" dla wniosku dyrektora winien być wniosek rodziców i uzasadnienie dyrektora szkoły, ze na podstwie wniosku i takiego a takiego orzeczenia, które złozyli rodzice

ale może trzeba na zasadzie "podaj dalej"

izael02-11-2014 21:41:02   [#13]

a to może trzeba GIODO zapytać?

czy OKE tak może?

bogda402-11-2014 21:42:28   [#14]

mamy dziewczynkę w szóstej klasie, taką  na pograniczu lekkiego i (prawdopodobnie ) umiarkowanego

rada zaproponowała, żeby jej dostosować warunki na sprawdzianie. Wydłużyć czas, inaczej oceniać ? dziecko nie posiada orzeczenia, jedynie dość enigmatyczną opinię z ppp.

Mam napisać wniosek  do OKE   -  ale jak  uzasadnić ?

izael02-11-2014 21:44:13   [#15]

a to trzeba pisać wniosek? by dostosować?

AsiaJ02-11-2014 21:46:59   [#16]

bogda,

zanim napiszesz wniosek, dzwoń do oke i dopytaj...

Marek Pleśniar02-11-2014 22:29:58   [#17]

zdaje się że macie tu dyrektora CKE:-) To może jego opinia wystarczy urzędnikom - co z tym orzeczeniem:-)

Marcin Smolik dyrektor CKE03-11-2014 11:00:38   [#18]

§ 38 ust. 2 rozporządzenia określa, że "uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły." Proszę zauważyć, że adresatem wniosku jest dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, który - aby podjąć decyzję - musi mieć możliwość analizy zapisów w orzeczeniu oraz innych dokumentach, które rodzice zdecydują się dołączyć do wniosku (rodzice zwracają się z wnioskiem o zwolnienie do dyrektora OKE niejako za pośrednictwem dyrektora szkoły). Dyrektor szkoły wyraża opinię o wniosku rodziców, którą dyrektor OKE uwzględnia podejmując decyzję o zwolnieniu ze sprawdzianu / egzaminu.

 

malchow03-11-2014 11:49:24   [#19]

Czy procedura ta obowiązuje również, w stosunku do wszystkich uczniów up. um. w stopniu umiarkowanym i znacznym, będących uczniami szkoły specjalnej z klasami dla takich uczniów?

puma03-11-2014 13:00:57   [#20]

Jeśli jest to wniosek Rodziców, to orzeczenie zasadne jako załącznik. Dalej uważam, że do wniosku dyrektora o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego powinna wystarczyć informacja zawierająca numer orzeczenia, datę wydania i nazwę Poradni. Jeśli ma być jakiś załącznik, to z pewnością nie orzeczenie.

dyrlo03-11-2014 14:45:14   [#21]

I tu jestem przekonana, jeśli wniosek składa rodzic (za pośrednictwem dyrektora szkoły) i sam dołącza orzeczenie to rozumiem.

andyzaj03-11-2014 17:58:41   [#22]

Ja co prawda gimnazjum, ale w zeszłym tygodniu byłem na szkoleniu z OKE (Łódzka) i dowiedzieliśmy się, że nie możemy teraz wysyłać wniosków do dyrektora OKE o zwolnienie ucznia z egzaminu (dziecko niepełnosprawne , na wózku z niedowładem kończyn górnych i dolnych wynikającym z dziecięcego porażenia mózgowego). Musimy w obu terminach wykazać go jako nieobecnego, a wniosek do dyrektora OKE wysłać najwcześniej z datą 04.06.2015r. Tak więc wynika z tego, że na początku czerwca dyrektor dopiero będzie te wnioski rozpatrywał. My na dzień dzisiejszy mamy już wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie mówiące o tym, że dziecko nie może pisać egzaminu. Przecież stan jego zdrowia nie poprawi się do czerwca.

Adaa03-11-2014 18:32:31   [#23]

§ 38. 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępujà do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczniowie ze sprzęzonymi niepełnosprawnościami, posiadajàcy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogà byç zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły."

 

§ 49.4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiajàcych przystàpienie do
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okr´gowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoΠy, może zwolniç ucznia (sΠuchacza) z obowiàzku przystàpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoΠy skΠada wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia
albo słuchaczem.

zaświadczenie lekarskie a orzeczenie o potrzebiue kształcenia specjalnego to dwie rózne sprawy i zdaje sie tez dwa rózne biegi zwalniania


Marcin Smolik dyrektor CKE03-11-2014 20:35:10   [#24]

Odnosząc się do postu Adyy.

Dokładnie tak - to są dwie różne sytuacje i dwie różne procedury zwalniania.

malchow03-11-2014 20:41:32   [#25]

§ 38. 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Czy to znaczy, że nie trzeba ucznia, do OKE, zgłaszać?


2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły."

 

A jeżeli uczeń jest up. um. w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ma dodatkowe sprzężenia, to obowiązuje § 38. 1. pod warunkiem, że nie trzeba ucznia do OKE zgłaszać...?

 

czy jednak § 38. 2. ????

Grzesiek03-11-2014 23:05:06   [#26]

Umiarkowani nie piszą sprawdzianu/egzaminu i nie trzeba ich nigdzie zgłaszać. Dotyczy to także sprzężenia jeżeli jedną z niepełnosprawności jest up. um. w st. umiarkowanym.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]