Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowe SIO
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 7 ][ 8 ][ 9 ]
malmar1516-09-2022 21:48:45   [#351]

do [#349], faktycznie, do tej pory miałam dwa oddziały w punkcie przedszkolnym,

teraz mam dwa oddziały przedszkolne w szkole (co ułatwia łączenie etatów)

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, iż od roku szkolnego 2022/2023 w bazie SIO, będzie można zarejestrować tylko 1 oddział liczący nie więcej niż 25 dzieci w punkcie przedszkolnym oraz zespole wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1520), zajęcia w punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego są prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Terminowe i rzetelne przekazywanie danych do SIO jest obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 457 z późn. zm.).

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o korzystanie z zakładki Pomoc w SIO.


Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki / Zespół SIO


post został zmieniony: 16-09-2022 21:49:30
Roman Langhammer19-09-2022 11:16:47   [#352]

Nauczyciel kontraktowy ma staż na mianowanego w wymiarze 9 m-cy (na kontraktowego robił 12 miesięcy staż).

W wprowadzeniu w SIO daty rozpoczęcia stażu na 01.09.2022 i planowanego złożenia wniosku do końca czerwca 2023 wyskakuje błąd:

"

Wystąpiły błędy:
  • Od roku szkolnego 2022/2023 termin złożenia wniosku w ramach planowania stopnia awansu na stopień "nauczyciel mianowany" musi być późniejszy o minimum 1 rok i 9 miesięcy od daty rozpoczęcia stażu dla nauczyciela, który:
    - przed rokiem szkolnym 2022/2023 miał najwyższy zarejestrowany stopień awansu "nauczyciel kontraktowy",
    - ma zarejestrowany stopień awansu "nauczyciel bez stopnia awansu" z datą uzyskania równą albo późniejszą od daty rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023,
    - data rozpoczęcia stażu jest równa albo późniejsza od daty rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023."

Co z tym zrobić?

Natalia3919-09-2022 12:00:18   [#353]

mam pytanie o uczniów z Ukrainy jaki status wybieracie bo wg aktualnych wytycznych:

 

w statusie ucznia należy wskazać faktyczny status z dostępnej listy;

1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu,

2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji,

3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka,

5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby,

6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany,

6a) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby,

7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby,

8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 ze zm.),

11) członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej,

11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej,

13) inny.

asiawar19-09-2022 13:39:10   [#354]

Wg mnie "osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", ponieważ taki zapis pojawia się w marcowym rozporządzeniu. Dotyczy to oczywiście osób, które przyjechały do Polski po 24.02

Roman Langhammer20-09-2022 07:59:57   [#355]

Ktoś coś do #352?

GAŁKA21-09-2022 19:48:18   [#356]

proszę o poradę...

zgodnie z nowymi wytycznymi, dla  nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela DYPLOMOWANEGO według nowych przepisów – skracamy w okresie przejściowym okres pracy wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego o 2 lata – jeżeli nauczyciel odbył staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze, 

WOBEC TEGO :

1) jeśli nauczyciel uzyskał stopień mianowanego w dniu: 31.08.2021 to czy uzupełniać w SIO PLANOWANY AWANS ZAWODOWY tego nauczyciela ?

2) jeśli TAK, to JAKO DATĘ ROZPOCZĘCIA STAŻU mogę wpisać  01.09.2021 ?...

bo nie będzie to na pewno 01.09.2022 (wyskakuje BŁĄD z objaśnieniem: W planowaniu na stopień awansu "nauczyciel dyplomowany" data rozpoczęcia stażu nie może być równa albo późniejsza od daty rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023)

3) ocena w roku szkolnym 2024/2025 ?

4) zakończenie (po co najmniej bardzo dobrej ocenie) do 30.05.2026 czy 31.05.2026 ?

 

 

tarek23-09-2022 14:38:52   [#357]

Podniosę #352, bo mam ten sam problem.

Roman Langhammer23-09-2022 19:28:04   [#358]

Odpowiedź z SIO:

"Użytkownik Zespół SIO skomentował:

Dzień Dobry,

Dziękujemy za zgłoszenie. Niedogodności związane z planowaniem awansu zostaną usunięte niebawem. Na teraz prosimy o prawidłowe wpisanie awansu zawodowego nauczyciela zgodnie z nowymi przepisami, co ma wpływ na naliczenie subwencji oświatowej na rok 2023, a planowanie awansu można wypełnić w terminie późniejszym.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Zespół SIO"

aga19628-09-2022 15:46:09   [#359]

Proszę o sugestię jak wpisać do SIO

Nauczyciel logopeda zatrudniony na zastępstwo (na czas nieobecności za osobę na urlopie rodzicielskim). Pracuje od X.2021 a teraz złożył wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 9 miesięcy ( do wniosku dołączył dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora i zaświadczenie o przepracowaniu trzech lat na uczelni. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego wydany w 2016r.  Otworzyłam staż na 9 miesięcy 

W SIO wpisuję mu rozpoczęcie. stażu 01.09 ale niemogę wpisać zakończenia stażu za 9 m-cy tj. 30.06.2023

Pojawia się komunikat, że staż powinien trwać 1,9 miesięcy....

aga19629-09-2022 08:54:41   [#360]

podnoszę 

AnJa29-09-2022 10:54:50   [#361]

Nie znam SIO od strony szkoły, ale może inna po stażu trzeba zaznaczyć?

 

BeataGie30-09-2022 08:09:00   [#362]

Nauczycielka realizuje 3 godziny zajęć indywidualnych z języka polskiego (ZŚK) i 2 godziny wynikające z opinii. jak je wpisać do SIO??? Jako język polski? nauczanie indywidualne??

matyldaa30-09-2022 12:15:47   [#363]

Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień dyplomowanego 1.09.20 r, ale potem staż został przerwany (dłuższa nieobecność).  Co należy zmienić w sio (póki co ma wpisany staż 1.09.20- i złożenie wniosku do 30.06.23)? Czy należy usunąć informację o planowanym awansie skoro został przerwany?

KK7430-09-2022 21:50:50   [#364]

Jak wpisujecie 6 godzin języka polskiego jako obcego dla Ukraińców w SIO? Nie wchodzi mi nic, bo z tymi godzinami nauczyciel przekracza wymiar 1,5 etatu...

Adaa03-10-2022 17:03:24   [#365]

Tez miałam problem. Wpisuje jako jezyk polski. Tez przekracza, ale nie ma problemu.

mychase06-10-2022 09:57:50   [#366]

Gdzie w sio  w sprawozdaniu z wynagrodzeń wpisujecie ekwiwalent za pranie, który otrzymuje nauczyciel?

gimnazjum19-10-2022 11:42:57   [#367]

01.09.22 zatrudniono w szkole psychologa specjalnego na 8,25/22. Aktualnie ten sam pracownik ma być zatrudniony na cały etat do zerówki jako n-l wspomagający( posiada kwalifikacje) do ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak powinien być zatrudniony alby w SIO wszystko grało i było zgodnie z przepisami- porozumienie zmieniające czy dwie umowy? a może etat łączony? pomóżcie

rzewa19-10-2022 16:06:56   [#368]

etat łączony

aga19621-10-2022 14:40:01   [#369]

Prośba o sugestię,

jak wpisać w SIO w sprawozdaniu kwartalnym wydatki na wyposażenie ze środków UNICEFu - jaki kod źródła finansowania?

Ed10-01-2023 08:20:30   [#370]

Mam 2 pytania dot. SIO:

1) Nauczyciel zatrudniony na podst. art. 15 ust. 6 prawa oświatowego (tzw. nie-nauczyciel przedmiotów zawodowych zatrudniony za zgodą OP na podstawie KP) zaszeregowany jest do celów płacowych jako n-el dyplomowany. Czy w SIO przy stopniach awansu należy wpisać, że jest dyplomowany, czy osoba bez stopnia awansu ?

2) OP chce, by uczniom objętych NI  wpisywać w SIO faktyczne terminy realizacji zajęć. Np. gdy uczeń był chory lub w szkole zarządzono dni wolne od zajęć dydaktycznych, fakt ten powinien być również wykazany w SIO. Co w takim razie z uczniami szkół branżowych którzy mają tylko 3 dni w tygodniu zajęć w szkole, a w pozostałe dni mają praktyki ? Wpisywać im 3 - dniowe okresy realizacji zajęć, czy standardowo - 5 dni (czyli wówczas nie wykazywalibyśmy przerw w nauce) ?

rzewa10-01-2023 10:18:10   [#371]

1. osoba bez stopnia awansu

2. jak maja praktyki to także są na zajęciach ale praktycznych

Jot05-09-2023 09:15:44   [#372]

Pilne, proszę

Uczeń nie był klasyfikowany, przechodzi do szkoły specjalnej. Ma wydłużenie etapu edukacyjnego. Co wybrać w zakończeniu przypisania do oddziału za poprzedni rok szkolny, jeśli mamy do wyboru m.in przerwał naukę, nie otrzymał promocji.

aga19605-09-2023 18:50:14   [#373]

Psycholog - umowa do 30.06.2023

Że względu na ciążę umowa przedłużona do dnia porodu (ok. 10.10.2023)

Jak zapisać w SIO przedłużenie tej umowy? 

Co wskazać jako przyczynę nieobecności?

aga19606-09-2023 20:27:46   [#374]

Podnoszę, może jednak ktoś coś?

alis19-09-2023 22:57:00   [#375]

Kochani, miałam roczną przerwę z SIO (i dyrektorowaniem;)) trochę wypadłam z obiegu.

Nauczycielka zatrudniona od 1 września (jest to jej pierwsza praca w szkole w charakterze nauczyciela, wcześniej była pomocą nauczyciela), czy wpisuję w SIO:

1. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego-01.09.2023r.

i

2. dodaję planowany awans zawodowy, czyli:

Obecny stopień awansu zawodowego-nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego
Data rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciela -01.09.2023r.
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne w terminie do???
Czy na dzień dzisiejszy nie wypełniam pkt 2.
rzewa20-09-2023 10:51:28   [#376]

wypełniasz

Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne w terminie do 30.06.2027

matyldaa20-09-2023 16:17:43   [#377]

#376

Czyli wpisujemy ten maksymalny termin, do którego można złożyć? A nie ten wynikający z wyliczeń? Np. staż na mianowanego rozpoczęty 1 września 23, skrócony o rok, więc planowane złożenie nie powinno być po 30 czerwca 25? Czy wpisujemy do 30.06.27? No, bo w sumie nie bardzo da się wyliczyć, nie wiedząc, co osoba będzie np. w kolejnym roku robiła (bo zatrudniona w zastępstwie na rok)...

rzewa20-09-2023 16:35:50   [#378]

nie

wpisujemy taką datę jaka wynika z wyliczenia przy założeniu, że n-l będzie awansował tak jak przewiduje to KN

jeśli n-l rozpoczął staż na mianowanego 1.09.23, to złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne to czerwiec 2025

ale jeśli rozpoczął pierwszą pracę w szkole 1.09.23 (tak jak w poście #375), to złożenie wniosku najwcześniej może mieć miejsce (czyli jest to data planowana) - czerwiec 2027

matyldaa20-09-2023 18:41:21   [#379]

Dziękuję. 

alis20-09-2023 19:55:11   [#380]

Ja również pięknie dziękuję. Jak zawsze rzewa niezawodna!

malmar1529-09-2023 10:18:39   [#381]

dwie uczennice (bliźniaczki, poziom klasy 6),  od września mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- umiarkowane (realizują u nas w szkole ogólnodostępnej)

poprzednio miały lekkie, więc były w klasie

ponieważ podstawa inna- nie chodzą z klasą

jak wykazać je z SIO?

jako oddział dodatkowy?


post został zmieniony: 29-09-2023 10:20:27
margo1329-09-2023 10:56:34   [#382]

U mnie jest uczeń od tego roku i chodzi z klasą a nauczyciel realizuje dwie podstawy.

malmar1529-09-2023 12:05:36   [#383]

ale umiarkowany nie ma przedmiotów poza wf-em

margo1329-09-2023 13:20:14   [#384]

Dlatego gdy klas ma np. J. polski on ma np. Komunikację itp. Nauczyciel prowadzi dwie podstawy programowe.

margo1329-09-2023 13:22:02   [#385]

Skoro nie chodzą z klasą to zatrudnia pani nauczyciela specjalnie dla nich?

alis12-10-2023 09:49:02   [#386]

Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych ZATRUDNIENIE: Wymiar zatrudnienia - pracownicy niebędący nauczycielami:

Sekretarkę, intendentkę, woźnego, sprzątaczki i obsługę kuchni, asystentów nauczyciela w szkole i przedszkolu?

mychase18-10-2023 09:31:10   [#387]

Czy w Sio w wynagrodzeniu nauczycieli wpisujemy odprawę pośmiertną ?

matyldaa18-10-2023 21:16:37   [#388]

Nauczyciel pracował w zastępstwie w pełnym wymiarze, pierwsza praca: 3.01.23-26.05.23 (4 miesiące 24 dni), następnie pracuje od 17.10.23 do 30.06.23.

1. Czy w sio powinnam zmienić rozpoczęcie przygotowania do zawodu na 17.10. 23 r? Zastanawiam się, ponieważ w sytuacji, gdyby pracował w innej szkole, ja wpisałabym  datę 17.10.

2. Czy powinnam wpisać:  Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do: 30.06.2027? 

3. Czy osobom pracującym na czas określony należy uzupełnić rubrykę "złożenie wniosku do..."?

4. Nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela mianowanego (według nowych przepisów) 22.08.23 r. Czy wpisuję jej planowane złożenie wniosku na stopień nauczyciela dyplomowanego do 30.06.29 roku? 


post został zmieniony: 18-10-2023 21:24:35
matyldaa07-11-2023 20:51:39   [#389]

Ponawiam prośbę: Nauczyciel pracował od stycznia 23 do maja 23. Od października 23 pracuje ponownie w tej samej szkole. Jak mu wprowadzić przygotowanie do zawodu? Zostawiłam rozpoczęcie przygotowania do zawodu z datą styczniową, a teraz mam wątpliwości, czy nie należy   wpisać daty październikowej (te 5 miesięcy doliczam do czasu przepracowanego ale to wpisuję w piśmie do nauczyciela).

 

 

 

Macia08-11-2023 11:49:40   [#390]

chyba może zostać ta pierwsza

 


post został zmieniony: 08-11-2023 11:51:55
mychase09-01-2024 09:12:29   [#391]

czy w sio w wynagrodzeniu rocznym dla nauczyciela wpisujemy nagrodę KEN ? 

BogdanK10-01-2024 08:07:15   [#392]

Nagroda KEN nie jest wykazywana w SIO.


post został zmieniony: 10-01-2024 08:07:24
alis13-01-2024 16:46:44   [#393]

BogdanK, na jakiej podstawie ta wiedza? To pewne?

BogdanK15-01-2024 08:17:55   [#394]

https://kuratorium.kielce.pl/81700/odpowiedz-na-czeste-pytanie-czy-w-sio-wykazujemy-w-wynagrodzeniach-nagrode-z-okazji-250-rocznicy-utworzenia-ken/

alis15-01-2024 09:39:29   [#395]

Dziękuję :)

malmar1516-02-2024 07:02:06   [#396]
Art.  42. 2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
czy tu wpisujemy (powtarzamy z tygodniowego wymiaru zajęć) zajęcia- kółka z godzin do dyspozycji dyrektora?
moim zdaniem nie, ale może się mylę
z koleżanką mamy odmienne zdania, a nie mogę tego znaleźć w instrukcji
pomóżcie

post został zmieniony: 16-02-2024 07:03:16
alis06-03-2024 16:31:33   [#397]

Nauczyciel przebywa na dłuższym zwolnieniu, nie zatrudniam nikogo w zastępstwie, jedynie opieram się na zastępstwach doraźnych nauczyciela z tymi samymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotu. W SIO wprowadzam niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy od 15 dnia tej nieobecności, obowiązki zostają bez zmian?

alis07-03-2024 11:47:32   [#398]

Ktoś może przerabiał temat jak powyżej??

malmar1507-03-2024 13:18:20   [#399]

W SIO wprowadzasz zwolnienia dokładnie tak, jak wystawił je lekarz, a nie od 15 dnia nieobecności.

Obowiązki zostawiasz bez zmian, ponieważ nauczyciele realizują doraźne.

alis07-03-2024 16:01:44   [#400]

malmar15 dziękuję bardzo za odpowiedź. A nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że Nauczyciel ma skończone 50 lat?

Z FAQ SIO

,,Czy zwolnienia lekarskie dłuższe niż 33 dni (lub 14) należy wprowadzać do SIO?

Tak, należy je wykazać z przyczyną: niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy. Za datę rozpoczęcia tej nieobecności należy przyjąć dzień, od którego wypłacany jest zasiłek chorobowy (tj. 34 dzień nieobecności w roku kalendarzowym lub w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia 15 dzień nieobecności w roku kalendarzowym)."
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 7 ][ 8 ][ 9 ]