Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowe SIO
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 7 ][ 8 ]
malmar1516-09-2022 21:48:45   [#351]

do [#349], faktycznie, do tej pory miałam dwa oddziały w punkcie przedszkolnym,

teraz mam dwa oddziały przedszkolne w szkole (co ułatwia łączenie etatów)

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, iż od roku szkolnego 2022/2023 w bazie SIO, będzie można zarejestrować tylko 1 oddział liczący nie więcej niż 25 dzieci w punkcie przedszkolnym oraz zespole wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1520), zajęcia w punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego są prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Terminowe i rzetelne przekazywanie danych do SIO jest obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 457 z późn. zm.).

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o korzystanie z zakładki Pomoc w SIO.


Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki / Zespół SIO


post został zmieniony: 16-09-2022 21:49:30
Roman Langhammer19-09-2022 11:16:47   [#352]

Nauczyciel kontraktowy ma staż na mianowanego w wymiarze 9 m-cy (na kontraktowego robił 12 miesięcy staż).

W wprowadzeniu w SIO daty rozpoczęcia stażu na 01.09.2022 i planowanego złożenia wniosku do końca czerwca 2023 wyskakuje błąd:

"

Wystąpiły błędy:
  • Od roku szkolnego 2022/2023 termin złożenia wniosku w ramach planowania stopnia awansu na stopień "nauczyciel mianowany" musi być późniejszy o minimum 1 rok i 9 miesięcy od daty rozpoczęcia stażu dla nauczyciela, który:
    - przed rokiem szkolnym 2022/2023 miał najwyższy zarejestrowany stopień awansu "nauczyciel kontraktowy",
    - ma zarejestrowany stopień awansu "nauczyciel bez stopnia awansu" z datą uzyskania równą albo późniejszą od daty rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023,
    - data rozpoczęcia stażu jest równa albo późniejsza od daty rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023."

Co z tym zrobić?

Natalia3919-09-2022 12:00:18   [#353]

mam pytanie o uczniów z Ukrainy jaki status wybieracie bo wg aktualnych wytycznych:

 

w statusie ucznia należy wskazać faktyczny status z dostępnej listy;

1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu,

2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji,

3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka,

5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby,

6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany,

6a) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby,

7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby,

8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 ze zm.),

11) członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej,

11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej,

13) inny.

asiawar19-09-2022 13:39:10   [#354]

Wg mnie "osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", ponieważ taki zapis pojawia się w marcowym rozporządzeniu. Dotyczy to oczywiście osób, które przyjechały do Polski po 24.02

Roman Langhammer20-09-2022 07:59:57   [#355]

Ktoś coś do #352?

GAŁKA21-09-2022 19:48:18   [#356]

proszę o poradę...

zgodnie z nowymi wytycznymi, dla  nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela DYPLOMOWANEGO według nowych przepisów – skracamy w okresie przejściowym okres pracy wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego o 2 lata – jeżeli nauczyciel odbył staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze, 

WOBEC TEGO :

1) jeśli nauczyciel uzyskał stopień mianowanego w dniu: 31.08.2021 to czy uzupełniać w SIO PLANOWANY AWANS ZAWODOWY tego nauczyciela ?

2) jeśli TAK, to JAKO DATĘ ROZPOCZĘCIA STAŻU mogę wpisać  01.09.2021 ?...

bo nie będzie to na pewno 01.09.2022 (wyskakuje BŁĄD z objaśnieniem: W planowaniu na stopień awansu "nauczyciel dyplomowany" data rozpoczęcia stażu nie może być równa albo późniejsza od daty rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023)

3) ocena w roku szkolnym 2024/2025 ?

4) zakończenie (po co najmniej bardzo dobrej ocenie) do 30.05.2026 czy 31.05.2026 ?

 

 

tarek23-09-2022 14:38:52   [#357]

Podniosę #352, bo mam ten sam problem.

Roman Langhammer23-09-2022 19:28:04   [#358]

Odpowiedź z SIO:

"Użytkownik Zespół SIO skomentował:

Dzień Dobry,

Dziękujemy za zgłoszenie. Niedogodności związane z planowaniem awansu zostaną usunięte niebawem. Na teraz prosimy o prawidłowe wpisanie awansu zawodowego nauczyciela zgodnie z nowymi przepisami, co ma wpływ na naliczenie subwencji oświatowej na rok 2023, a planowanie awansu można wypełnić w terminie późniejszym.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Zespół SIO"

aga19628-09-2022 15:46:09   [#359]

Proszę o sugestię jak wpisać do SIO

Nauczyciel logopeda zatrudniony na zastępstwo (na czas nieobecności za osobę na urlopie rodzicielskim). Pracuje od X.2021 a teraz złożył wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 9 miesięcy ( do wniosku dołączył dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora i zaświadczenie o przepracowaniu trzech lat na uczelni. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego wydany w 2016r.  Otworzyłam staż na 9 miesięcy 

W SIO wpisuję mu rozpoczęcie. stażu 01.09 ale niemogę wpisać zakończenia stażu za 9 m-cy tj. 30.06.2023

Pojawia się komunikat, że staż powinien trwać 1,9 miesięcy....

aga19629-09-2022 08:54:41   [#360]

podnoszę 

AnJa29-09-2022 10:54:50   [#361]

Nie znam SIO od strony szkoły, ale może inna po stażu trzeba zaznaczyć?

 

BeataGie30-09-2022 08:09:00   [#362]

Nauczycielka realizuje 3 godziny zajęć indywidualnych z języka polskiego (ZŚK) i 2 godziny wynikające z opinii. jak je wpisać do SIO??? Jako język polski? nauczanie indywidualne??

matyldaa30-09-2022 12:15:47   [#363]

Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień dyplomowanego 1.09.20 r, ale potem staż został przerwany (dłuższa nieobecność).  Co należy zmienić w sio (póki co ma wpisany staż 1.09.20- i złożenie wniosku do 30.06.23)? Czy należy usunąć informację o planowanym awansie skoro został przerwany?

KK7430-09-2022 21:50:50   [#364]

Jak wpisujecie 6 godzin języka polskiego jako obcego dla Ukraińców w SIO? Nie wchodzi mi nic, bo z tymi godzinami nauczyciel przekracza wymiar 1,5 etatu...

Adaa03-10-2022 17:03:24   [#365]

Tez miałam problem. Wpisuje jako jezyk polski. Tez przekracza, ale nie ma problemu.

mychase06-10-2022 09:57:50   [#366]

Gdzie w sio  w sprawozdaniu z wynagrodzeń wpisujecie ekwiwalent za pranie, który otrzymuje nauczyciel?

gimnazjum19-10-2022 11:42:57   [#367]

01.09.22 zatrudniono w szkole psychologa specjalnego na 8,25/22. Aktualnie ten sam pracownik ma być zatrudniony na cały etat do zerówki jako n-l wspomagający( posiada kwalifikacje) do ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak powinien być zatrudniony alby w SIO wszystko grało i było zgodnie z przepisami- porozumienie zmieniające czy dwie umowy? a może etat łączony? pomóżcie

rzewa19-10-2022 16:06:56   [#368]

etat łączony

aga19621-10-2022 14:40:01   [#369]

Prośba o sugestię,

jak wpisać w SIO w sprawozdaniu kwartalnym wydatki na wyposażenie ze środków UNICEFu - jaki kod źródła finansowania?

Ed10-01-2023 08:20:30   [#370]

Mam 2 pytania dot. SIO:

1) Nauczyciel zatrudniony na podst. art. 15 ust. 6 prawa oświatowego (tzw. nie-nauczyciel przedmiotów zawodowych zatrudniony za zgodą OP na podstawie KP) zaszeregowany jest do celów płacowych jako n-el dyplomowany. Czy w SIO przy stopniach awansu należy wpisać, że jest dyplomowany, czy osoba bez stopnia awansu ?

2) OP chce, by uczniom objętych NI  wpisywać w SIO faktyczne terminy realizacji zajęć. Np. gdy uczeń był chory lub w szkole zarządzono dni wolne od zajęć dydaktycznych, fakt ten powinien być również wykazany w SIO. Co w takim razie z uczniami szkół branżowych którzy mają tylko 3 dni w tygodniu zajęć w szkole, a w pozostałe dni mają praktyki ? Wpisywać im 3 - dniowe okresy realizacji zajęć, czy standardowo - 5 dni (czyli wówczas nie wykazywalibyśmy przerw w nauce) ?

rzewa10-01-2023 10:18:10   [#371]

1. osoba bez stopnia awansu

2. jak maja praktyki to także są na zajęciach ale praktycznych

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 7 ][ 8 ]