Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konsultacja - ramowe plany nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ]
czesiak06-09-2014 19:50:22   [#51]

W klasach I-III (sp) podział na grupy na języku i zaj. komputerowych,  tak jak w zaleceniach do realizacji podstawy. Żeby OP nie robił "łaski". 

ola 1306-09-2014 22:54:01   [#52]

Ale ten zapis już nie ma racji bytu, gdyż liczebność oddziału nie może być większa niż 25. Podziały występują przy liczniejszych klasach.

Chyba dobrze pamiętam?

Ala07-09-2014 21:05:27   [#53]

na językach przy 25 dzieli się na grupy

na zaj. komputerowych też ale tu jest wymóg 1 uczeń = 1 komputer więc może być inaczej

tak czy owak zapisy nie dotyczą klas I-III

izael08-09-2014 08:51:45   [#54]

no nie dotyczą, ale czy wpisujemy taką sugestię jakoś nie mam wewnętrznego przekonania, że to jest pierwsza potrzeba szkoły... szczególnie po wprowadzeniu standardu liczebności klas młodszych

chociaż na pewno językowe zajęcia zupełnie inaczej by wyglądały w grupach mniejszych

każde dziecko mogłoby mieć większy kontakt z językiem, a to chyba bardzo istotne na tym I etapie nauki...

no to jestem za:)

komputerowe to tak raczej w klasie 2 i 3

ale to moje osobiste przemyślenia

nie do końca widzę potrzebę, by zajęcia komputerowe dla pierwszaków odbywały się tak, że każde dziecko przy oddzielnym komputerze

 

po przeprowadzeniu monologu wewnętrznego na zewnątrz jestem za takim postulatem

Postulujemy, by wymóg dzielenia oddziałów na grupy na zajęciach komputerowych i językowych był rozszerzony na I etap edukacyjny.

:)

izael08-09-2014 09:10:50   [#55]

no to teraz tabelka byłaby taka

potrzebne Wasze spojrzenie, czy coś jest do poprawienia

:)

Proponowana zmiana

Uwagi – propozycje - postulaty

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne) wynosi 1920 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcie dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia). W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, minimalny wymiar godzin tych zajęć wynosi dla:

a) języka obcego nowożytnego – 190 godzin;

b) edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i zajęć komputerowych – po 95 godzin;

c) wychowania fizycznego – 290 godzin;

 

 

 

Bardzo korzystna zmiana zwiększająca autonomię szkoły i nauczyciela.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

1.      W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1)     minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

b)     dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (na każdy język należy przeznaczyć nie mniej niż 160 godzin),

 

 

Proponujemy, by  zapis brzmiał:

 

b) dwa języki obce nowożytne – 450 godzin (na każdy język nie mniej niż 180 godzin).

 

Uzasadnienie:

 Taka liczba godzin pozwalałaby na zaplanowanie dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu (6 na cykl trzyletni).

Postulowana liczba 180 godzin wynika z:

a) analizy wymagań określonych w podstawie programowej : te same wymagania obowiązują obydwa języki obce ,

b) stanu badań nad dydaktyką języków obcych, powołując się tu na prof. Komorowską, Manfreda Spitzera, dr Żylińską, M. Szałka - z pozycji literatury przytoczonych autorów wynika, iż bardzo istotny jest częsty kontakt z językiem, jedna lekcja tygodniowo nie umożliwia realizacji założeń Buzana dotyczących procesu uczenia się o powtórzeniu materiału w przeciągu najbliższych 24 godzin,

c) otwarciu uczniom czwartego etapu edukacyjnego rzeczywistej możliwości między dwoma językami jako przedmiotu maturalnego - uczeń nie wybierze języka, który w czwartej klasie realizował np. w wymiarze 1 godziny,

d) realizacji postulatu : pluralizmu językowego, określonej w Dyrektywie dotyczącej Kompetencji kluczowych (2006r.)."

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

1.      W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1)     minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

(…)

e)     muzyka - 30 godzin,

f)      plastyka - 30 godzin,

g)     historia - 190 godzin,

h)     wiedza o społeczeństwie - 65 godzin,

i)       geografia - 130 godzin,

j)      biologia - 130 godzin,

k)     chemia - 130 godzin,

l)       fizyka - 130 godzin,

m)    matematyka - 385 godzin,

n)     informatyka - 65 godzin,

o)     wychowanie fizyczne - 385 godzin,

p)     edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,

q)     zajęcia artystyczne - 65 godzin,

r)      zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym - 220 godzin,

r)      zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim – 220 godzin,

 

 

Proponujemy, by ustalić liczbę godzin z przedmiotów:  wiedza o społeczeństwie, informatyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne na 60 godzin w cyklu kształcenia.

 

Uzasadnienie:

Byłby to krok w kierunku uproszczenia prawa oraz zwiększenia autonomii szkoły. Mniejsza minimalna liczba godzin (nie 65 a 60) to dla szkół większy margines bezpieczeństwa, że zrealizują podstawę programową w wymiarze wymaganym przez prawo, ale jednocześnie zwiększenie możliwości  szkoły w zakresie organizowania procesu edukacyjnego w formie projektów edukacyjnych, wycieczek i  innych form, które nie zamykają się w godzinach dydaktycznych.

 

Patrząc na przedmioty, dla których ustalono minimalną liczbę w cyklu kształcenia na 30 godzin, m.in. muzyka, plastyka i na to, że ich charakter jest podobny do np. zajęć artystycznych, wydaje się logiczne, by zajęcia realizowane w wymiarze 2 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia miały minimalną liczbę godzin określoną jako wielokrotność tego, co określono dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia – 2x30=60.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

 

 

Proponujemy  wykreślenie zapisu ograniczającego wybór ucznia do pięciu wskazanych przedmiotów.

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wagi przedmiotów tych, które są wymienione w rozporządzeniu, zwiększa autonomię szkoły i możliwości ucznia w zakresie wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Przed wprowadzeniem tej zmiany popularnym zestawem przedmiotów były matematyka, informatyka, język obcy + przyroda i historia i społeczeństwo.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

11.   Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze do czwartego, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret piąte. Dodatkowy przedmiot uzupełniający ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

 

 Proponujemy, by zapis brzmiał:

(…) mogą realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret piąte. Dodatkowe przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

Uzasadnienie:

Niektóre kuratoria dotychczasowy zapis interpretują tak, że może być to tylko 1 przedmiot. W praktyce trudno ich więcej zmieścić (zwłaszcza teraz, po dodaniu obligatoryjności 1 z 4 przedmiotów uzupełniających) ale np. w klasach "medycznych" elementy łaciny i fizyki jako przedmioty uzupełniające dla biologii i chemii są zjawiskiem powszechnym.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

6.      Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasie I.

9.      Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponujemy zmianę tych zapisów:

6. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, oraz przedmioty, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost:  edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz  podstawy przedsiębiorczości) są realizowane w klasie I.

 

9.  Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, oraz filozofia  oraz przedmiotów, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze i podstawy przedsiębiorczości)  może rozpocząć się w  klasie I, II lub III

 

Uzasadnienie:  Nie ma żadnych programowych argumentów, dla których te przedmiotu muszą być akurat w klasie I.  Przy sztywnej liczbie godzin tygodniowo możliwość przerzucenia ich do innej klasy dałaby większą elastyczność dyrektorom we wprowadzaniu rozszerzeń np. od II półrocza  klasy I

 

 Jest na przykład:

ZAŁĄCZNIK Nr 1

3.      Tygodniowy wymiar godzin:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na I etapie edukacyjnym wynosi:

a)     klasa I - 20 godzin,

b)     klasa II - 21 godzin,

c)      klasa III - 21 godzin;

2)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas na II etapie edukacyjnym wynosi:

a)     klasa IV - 25 godzin,

b)     klasa V - 26 godzin,

c)      klasa VI - 28 godzin;

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

2.      Tygodniowy wymiar godzin:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a)     klasa I - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 31 godzin,

b)     klasa II - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny,

c)      klasa III - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny;

 

 

Proponujemy, by uelastycznić zapisy dotyczące tygodniowego wymiaru godzin w poszczególnych typach szkół (nie tylko tych, które przykładowo tu umieszczono) i by  brzmiały tak :

 Zał. 1

3.      Tygodniowy wymiar godzin:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na I etapie edukacyjnym wynosi nie więcej niż 22 godziny i łącznie 62 godziny w I etapie

2)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas na II etapie edukacyjnym wynosi nie więcej niż 28 godzin i łącznie 79 godzin w etapie.

 

 

 

Zał. 3

2.      Tygodniowy wymiar godzin:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi nie więcej niż 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym 33 i łącznie odpowiednio 90 i 96 godzin.

 

 

Uzasadnienie:

Uelastycznienie tych zapisów zwiększy autonomię szkół w zakresie tworzenia szkolnych planów nauczania.  Pozwoliłoby to także na to, by bez łamania zapisów rozporządzenia o ramówkach, można było stosować przepis zawarty w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego:

 

§ 2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

 

 

Jest:

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

1. W liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

 

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

 

a) ....

 

b) ....

 

c) przedmioty uzupełniające:

 

…..

 

- dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – wymiar godzin, nie niższy niż 30, ustala dyrektor szkoły”

 

 

Proponujemy, by w ostatnim akapicie wykreślić wskazanie liczby godzin.

Uzasadnienie:

Określenie "minimalny" jest bardzo jednoznaczne i zbyteczne jest akcentowanie/tłumaczenie w przypadku jednego z przedmiotów, że jest to "wymiar, nie niższy niż"

 

Ustalenie wymiaru godzin dodatkowego przedmiotu uzupełniającego należałoby pozostawić autorowi programu;

a dyrektor, wiedząc jaką pulą godzin dysponuje w szkolnym planie nauczania, taki program dopuści lub nie.

§ 7. 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:

1)     na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)     na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

 

Postulujemy, by wymóg dzielenia oddziałów na grupy na zajęciach komputerowych i językowych był rozszerzony na I etap edukacyjny i by przepis brzmiał np.:

§ 7. 1. W szkole podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:

 

 

Uzasadnienie

Młodszy wiek szkolny, to czas bardzo dynamicznego rozwoju dziecka i nabywania pewnych umiejętności i kompetencji, które stają się fundamentem do dalszego rozwoju – na kolejnych etapach edukacji. Na to, by utrwalić umiejętności, nawyki wprowadzane na tym etapie, potrzebny jest czas na indywidualny kontakt z dzieckiem. Podział na grupy na zajęciach, które są bardzo ważne w procesie kształtowania co najmniej dwóch kompetencji kluczowych, zwiększą realne możliwości na dobra edukację w tym zakresie.

Jest:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …

Postulujemy, by  określając datę wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia doprecyzowano, że dotyczy ono planów nauczania dla oddziałów rozpoczynający dany etap edukacyjny 1.09.2015 ( i później) .

 

 

bogna08-09-2014 23:01:08   [#56]

zał. 7

chyba w tabelce mamy jakiś błąd - proponujemy wykluczające się nawzajem zapisy

albo ja nie rozumiem tych wytłuszczonych zapisów...

Proponujemy zmianę tych zapisów:

6. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, oraz przedmioty, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost:  edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz  podstawy przedsiębiorczości) są realizowane w klasie I.

 

9.  Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, oraz filozofia  oraz przedmiotów, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze i podstawy przedsiębiorczości)  może rozpocząć się w  klasie I, II lub III

---------

i jeszcze tutaj:

dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – wymiar godzin, nie niższy niż 30, ustala dyrektor szkoły”

na to,że minimalny wymiar dodatkowego przedmiotu uzupełniającego wynosi 30 - jest chyba nasza zgoda, nie widzimy tylko potrzeby dodawania w tym akapicie, że minimalny = nie niższy niż

AnJa09-09-2014 07:41:25   [#57]

zdaje się, że z gramatyką coś tam nawaliła

wygląda, że chodzi o coś takiego:

6. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, oraz przedmiotyów, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost:  edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz  podstawy przedsiębiorczości) są realizowane w klasie I.

a najlepiej- zważywszy na wymieniony wcześniej wf:

6. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka, i wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz  podstawy przedsiębiorczości są realizowane w klasie I.

i po tej zmianie chyba  chyba już wygląda zrozumialej:

9.  Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, oraz filozofia,  edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze i podstawy przedsiębiorczości może rozpocząć się w  klasie I, II lub III

 

 

izael09-09-2014 08:32:09   [#58]

nawaliła:) i dlatego potrzebowała, by spojrzeli na to inni

by znaleźć błędy

sylwia09-09-2014 22:19:39   [#59]

proszę o zwrócenie uwagi, że "pobożne życzenia" pt podział na grupy w klasach 1-3 będzie generował dodatkowe koszty

to nie chodzi o "robienie łaski"

tylko jak zwykle o pieniądze

mamy już klasy 25 osobowe ( i uważam, że tak powinno być)

ale w ślad za tym nie idzie większa subwencja

marzę aby na oświatę było więcej pieniędzy

ale samorządy nie mają skąd jej brać

to fakt

aby bilans się zamykał trzeba będzie szukać gdzieś oszczędności

w mojej gminie subwencja nie starcza nawet na płace dla nauczycieli...................

sylwia09-09-2014 22:23:06   [#60]

z gazety prawnej

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/818499,gmin-nie-stac-na-utrzymanie-nauczycieli.html

AnJa09-09-2014 22:32:39   [#61]

żeby sie w konwencji utrzymać:

a subwencja wyrównawcza wystarcza na Radę i Urząd Gminy? :-)

czy może jednak też z dochodów dokładacie?

sylwia09-09-2014 22:38:24   [#62]

nie odpowiem Ci teraz bo nie mam takiej wiedzy

ale zapytam skarbnika gminy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]