Forum OSKKO - wątek

TEMAT: powrót dziecka z I klasy do zerówki
strony: [ 1 ]
juasia26-08-2014 06:05:25   [#01]

Nie wiem czy wakacyjnym błogostanie przeoczyłam przepis, który miał być wprowadzony od nowego roku szkolnego, a dotyczyć miał regulacji  możliwości  przechodzenia (od września do grudnia) uczniów z klasy I do "0" i odwrotnie . Dużo o tym się mówiło, ale nowego aktu jakoś nie dostrzegłam

rzewa26-08-2014 08:56:04   [#02]

u.s.o.

Art. 16. ust. 3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.

ust. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

ust. 4c. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przepisy art. 14a ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

czyli odroczenie może nastąpić w ciągu roku szkolnego a to zgodnie z ust. 4c musi znaleźć miejsce w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego

dariuszn726-08-2014 09:41:04   [#03]

Może ja się podłącze, czy weszła już zmiana pozwalająca zwiększyć liczebność klas pierwszych za zgodą organu prowadzącego. Mam 2 klasy po 25, a od 1 września najprawdopodobniej przybędzie mi jeden uczeń zamieszkały na terenie gminy.

izael26-08-2014 10:16:48   [#04]

nie ma takiej możliwości - dzisiaj:)

rzewa26-08-2014 10:19:23   [#05]

nie - jest to zapis wpisany w projekt tzw. ustawy egzaminacyjnej

wg przyjętej zmiany u.s.o. art 61 będzie od 1.09.2014 r. miał następujące brzmienie:

Art. 61. ust. 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI.

ust. 2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także szkoły filialne.

ust. 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

ust. 4. Przepis ust. 3 nie dotyczy oddziałów w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Liczbę uczniów w tych oddziałach określają przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 2.

w projekcie proponuje się wprowadzić jeszcze do tego artykułu trzy ustępy, w których będzie dopuszczone w trakcie roku szkolnego zwiększenie liczebności klasy, ale jeśli miałoby to być o więcej niż 2 uczniów będzie obowiązek zatrudnienia asystenta


post został zmieniony: 26-08-2014 10:19:55
ola 1326-08-2014 12:35:21   [#06]

I to ma sens, gdy przekroczę liczbę 27 dzieci - dodatkowy dorosły w klasie. Super pomysł.

juasia26-08-2014 18:38:11   [#07]

rzewo, a co z 6-latkami które we wrześniu rozpoczęły naukę w przedszkolu, ale rodzic np. w październiku zdecyduje, żeby posłać dziecko do szkoły.

rzewa27-08-2014 00:22:10   [#08]

jak nie zgłosił w rekrutacji dziecka to już musi czekać do następnego roku - oczywiście w przypadku dziecka urodzonego w drugiej połowie 2008 roku (te z pierwszej połowy mogą być w przedszkolu tylko wtedy, kiedy otrzymają odroczenie)

MZ01-09-2014 19:29:55   [#09]

Witam

Stan na 31.08: klasa I -20, op 5-6 latki- 22  op 3-4 latki 23. Dzisiaj rano czworo rodziców składa wniosek o odroczenie dzieci wraz z opiniami z poradni. Organ prowadzący nie wyraża zgody na podzielenie grupy 5-6 latków. Czy jest jakieś zgodne z prawem wyjście z tej sytuacji?

rzewa01-09-2014 20:52:00   [#10]

przesunięcie najmłodszego 5-latka do grupy 3-4 latków

izael01-09-2014 20:59:45   [#11]

no ale jak ten pięciolatek zrealizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne? w grupie 3-4 latków?

i na miejscu rodziców takiego dziecka wściekłabym się i nie zgodziła

 

rzewa01-09-2014 21:15:25   [#12]

to inaczej - zrobić 2 grupy różnowiekowe (w przedszkolu jest to jak najbardziej dopuszczalne) i indywidualizować pracę

MZ07-09-2014 13:09:27   [#13]

Napisałem wniosek do organu prowadzącego oczywiście brak środków i odział nie zostanie podzielony,  rodzice nie zgadzają się na grupy różnowiekowe i nikt nie wyraża zgody na przeniesienie do grupy 3-4 latków .  Co robić?

rzewa07-09-2014 15:42:45   [#14]

OP może takich "cofniętych" przedszkolaków skierować do dowolnego przedszkola (oddziału przedszkolnego) na terenie gminy, tam gdzie ma miejsce (a jak nigdzie miejsc nie ma, to musi miejsce utworzyć tzn. dać zgodę na podział na 2 grupy - oczywiście, dowieźć jeśli mieliby więcej niż 3 km

nie bardzo rozumiem to: rodzice nie zgadzają się na grupy różnowiekowe - tzn. co? - jeśli nie chcą, by dzieci do takiej grupy chodziły, to zawsze mogą zabrać dziecko z przedszkola - to wolna wola rodzica

MZ11-09-2014 10:38:13   [#15]

 

Jesteśmy małą wiejską szkołą. Zależy nam na każdym dziecku nie możemy pozwolić sobie na to, że rodzice zabiorą od nas dzieci.

Dostałem zgodę na zatrudnienie dodatkowej osoby do działu przedszkolnego z kodeksu pracy, będzie to osoba z przygotowaniem pedagogicznym. Czy mogę zorganizować tak pracę w oddziale, że podzielę 27 osób na dwie grupy. Za cześć dydaktyczną odpowiedzialny będzie nauczyciel  „główny”  a część przeznaczoną na zabawę , zajęcia ruchowe poprowadzi  „nauczyciel asystent”?

elrym12-09-2014 21:29:48   [#16]

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 7 po ust. 1d dodaje się ust. 1e–1g w brzmieniu:
„1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby,
o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań
asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy.

Zbig6015-09-2014 08:57:14   [#17]

Ten wątek zmienił swoje pierwotne znaczenie. Ja ponowię, czy rodzic dziecka, który "zapisał" swoją pociechę (urodzoną po 1 lipca) do klasy pierwszej musi również posiadać opinię z ppp i podłączyć ją do wniosku do dyrektora? 

rzewa15-09-2014 12:50:23   [#18]

nie

Zbig6015-09-2014 13:15:48   [#19]

A jak rozumiesz ten zapis rzewo?

Art. 16. ust. 3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.

ust. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

Wniosek był, dziecko rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Ja to tak rozumiem.

rzewa16-09-2014 08:11:18   [#20]

formalnie masz rację, ale... zapytaj się w KO

;-)

cynamonowa16-09-2014 17:39:50   [#21]

Dziś mama wraz z nauczycielką wykonały telefon do PPP. Dziecko ewidentnie powinno wrócić do przedszkola ( urodzone w pierwszej połowie roku).

Odpowiedź z PPP brzmiała, owszem cofnąć można tylko sześciolatka urodzonego po 1 lipca 2008r.

Czy to prawda....czy raczej chodzi tu o ustalenia lokalne? ( bo np. w przedszkolach brak wolnych miejsc)

rzewa16-09-2014 23:30:25   [#22]

"cofnąć" można każde dziecko uczęszczające obecnie do 1 klasy po raz pierwszy -> potrzebna jest do tego opinia PPP

przepis jest tak napisany, że ta opinia potrzebna jest w każdym przypadku odroczenia -> ale spotkałam się z interpretacjami KO mówiącymi, że w okresie przejściowym nie jest ta opinia potrzebna jeśli chodzi o dziecko, które poszło do klasy 1 choć z racji wieku nie musiało

cynamonowa17-09-2014 07:05:04   [#23]

O dziwo....mamie PPP zaproponowała  nauczanie indywidualne ( !!), twierdząc, ze dziecko jest z pierwszej połowy roku. Coś czuję, ze nie zabezpieczono miejsc w przedszkolu dla ewentualnie "cofniętego" sześciolatka.

rzewa17-09-2014 08:15:26   [#24]

jak urodzony po 1 lipca, to ewidentnie nie z pierwszej połowy, bo pierwsza połowa trwa do 30 czerwca włącznie -> to fakt, a nie interpretacja

cynamonowa17-09-2014 18:29:58   [#25]

nie, dziecko jest z marca....

rzewa17-09-2014 21:43:07   [#26]

w takim razie bez opinii PPP odroczyć nie można

ale z opinią jak najbardziej można odroczyć (nawet 7-latka) -> niech matka złoży w PPP wniosek o opinię i poradni będzie musiała tę opinię wydać

darek720518-09-2014 10:39:36   [#27]

Czy dobrze rozumiem? Matka dziecka, które przyjąłem do szkoły podstawowej, do I klasy (sześciolatek urodzony w drugiej połowie roku) zwróciła się o powrót do przedszkola. Dziecko nie jest w moim obwodzie i nie wróci do mojej zerówki, a do przedszkola w jego obwodzie. Decyzję o odroczeniu składa dyrektor szkoły z obwodu czy ja, który ucznia mam? Do kogo składa podanie matka?

darek720518-09-2014 10:40:31   [#28]

Czy dobrze rozumiem? Matka dziecka, które przyjąłem do szkoły podstawowej, do I klasy (sześciolatek urodzony w drugiej połowie roku) zwróciła się o powrót do przedszkola. Dziecko nie jest w moim obwodzie i nie wróci do mojej zerówki, a do przedszkola w jego obwodzie. Decyzję o odroczeniu składa dyrektor szkoły z obwodu czy ja, który ucznia mam? Do kogo składa podanie matka?

rzewa18-09-2014 10:47:20   [#29]

do Ciebie czyli do dyrektora szkoły, do której dziecko przyjęto

kulka09-10-2015 08:07:26   [#30]

Prawdopodobnie dwójka lub trójka rodziców dzieci urodzonych w 2009, które są u nas w klasie 1, będzie na dniach pisać wniosek o odroczenie realizacji obowiązku szk. Ja wydam decyzję, ale co z wpisem w księdze uczniów? Uczeń skreślony? Czy w w rubryce Uwagi zrobić adnotację? Bo w księdze ewidencji dzieci nie ma problemu.

rzewa09-10-2015 10:11:56   [#31]

Skreślić z listy uczniów tj. w księdze uczniów w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty opuszczenia szkoły wpisać datę wydania decyzji a w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny opuszczenia szkoły napisać "odroczenie" i można dodać nr decyzji dyrektora


post został zmieniony: 09-10-2015 10:14:01
czesiak09-10-2015 10:55:10   [#32]

W mojej szkole również powinno się odroczyć z trójkę dzieci.

Bas09-10-2015 12:23:05   [#33]

Mam inny problem, ale "w temacie". Matka dziś pokazała opinię o odroczeniu (z maja) i nie chce złożyć wniosku. Dziecko ma pozostać w I klasie. Nie muszę dodawać, że odroczenie jest bardzo wskazane. To poziom umiejętności dziecka zaniepokoił nauczycielkę, która wezwała matkę. 

Czy jest wyjście z tej sytuacji?  W opinii masę zaleceń, które teraz musi podjąć pedagog (tak stwierdziła matka). Nie ma wyjścia, prawda?

rzewa09-10-2015 13:39:52   [#34]

nie ma

można tylko pozostawić dziecko na drugi rok w pierwszej klasie, ale to okaże się dopiero w maju -> do tego czasu dziecko może wszystko nadrobić

Bas09-10-2015 14:01:56   [#35]

Taki też mamy plan. Dziękuję.

elrym19-05-2016 20:26:58   [#36]

matka 5 latka chce, by dziecko rozpoczęło naukę w klasie 1

dziecko realizowało obowiązek przedszkolny,ma opinię też PPP

czy nadal można do 31 grudnia "cofnąć" dziecko do przedszkola?

 

czy nic się w tym zakresie nie zmieniło?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]