Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Potrzebuje pomocy, wskazówek ???
strony: [ 1 ]
Jacek22-04-2002 12:35:25   [#01]
 

Zwracam się do Was wszystkich a szczególnie Tych, którzy mają związek z pracą z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim. Chciałbym pomóc koleżance, która przystąpiła do konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Integracyjnego. Komisja konkursowa zarzuciła jej nieudokumentowanie dwóch spraw: pracy na stanowisku nauczyciela i niewłaściwą ocenę pracy. Sytuacja wygląda tak:

Zatrudniona jest na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym prowadzonym przez gminę. Charakter jej pracy polega na nauczaniu, rewalidacji, opiece nad dziećmi upośledzonymi w wielu wypadkach w stopniu głębokim w systemie opieki dziennej. Więc jej praca ma charakter pedagogiczny tym bardziej, że posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na tym stanowisku tj. ukończone studia pedagogiczne w zakresie oligofrenopedagogiki. Zarządzanie również ma ukończone. Problem w tym czy może być traktowana jako nauczyciel choć nie jest zatrudniona zgodnie z Kartą Nauczyciela ale to jest być może niedopatrzenie Dyrektora Ośrodka.

Próbując jej pomóc powołuję się na art. 1 ust 1 pkt 3 Karty Nauczyciela mówiący, że ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

3)      publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238).

Placówka ta z całą pewnością działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej a z niej wynikają kolejne przepisy. Tak też dotarłem do kolejnych zapisów prawa:

·        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 maja 2001r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. (Dz. U. z 2001, Nr 50, poz. 523),

·        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. (Dz. U. Nr 80, poz. 900),

·        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.(Dz. U. Nr 14, poz. 76)

·        ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 74, poz. 862).

 

Zagłębiając się w powyższe zapisy rozporządzeń wychodzi mi na to, że powinna być traktowana jak pracownik pedagogiczny a więc podlegać ustawie KN. Nie wiem czy to jej pomoże w konkursie ale może choć wyjaśni kwestię prawidłowego zatrudnienia bo może sprawa ta jest precedensem w jej sytuacji, bo takich ośrodków w jakim pracuje jest tylko kilka w kraju i może ten u nas pokpił sprawę i zatrudnia pracowników na jej stanowisku niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapewne ilość danych, które przytaczam jest niewystarczająca ale mam zatem prośbę do Was o pomoc, być może ktoś ma związek z tego typu placówkami lub wskazać inne podstawy prawne, a może ja po prostu zbyt daleko interpretuję przepisy.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]